Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening lijkbezorgingsrechten 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-11-2019nieuwe regeling

13-11-2019

gmb-2019-284261

Regelgevingregister 2019, nr. 1.16 / Raadsbesluit 13-11-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)

De raad der gemeente Tiel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Tiel;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de zeven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Tiel, te weten:

  • -

   begraafplaats 'Papesteeg', gelegen aan de Papesteeg te Tiel;

  • -

   begraafplaats ‘Ter Navolging’, gelegen aan de Lingedijk te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Kloosterhof', gelegen aan de Kloosterhof te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Drumpt', gelegen aan de Elzenlaan te Tiel;

  • -

   begraafplaats 'Kapel-Avezaath', gelegen aan de Zoelensestraat te Kapel-Avezaath;

  • -

   begraafplaats 'Wadenoijen', gelegen aan de Lingedijk te Wadenoijen;

  • -

   begraafplaats 'Zennewijnen', gelegen aan de Hermoesestraat te Zennewijnen.

 • b.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • c.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • d.

  particuliere graftuin: een particulier graf met een groter oppervlak en waarbij er meer lijken en asbussen begraven/ bijgezet mogen worden dan in een particulier graf onder c.

 • e.

  particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van levenloos geboren kinderen en kinderen tot 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • f.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • g.

  particuliere urnentuin: een particulier urnengraf met een groter oppervlak en waarbij er meer asbussen begraven/ bijgezet mogen worden dan in een particulier urnengraf onder f.

 • h.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • i.

  particuliere grafkelder: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van lijken in een betonnen of gemetselde constructie;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

 • j.

  particuliere dubbele grafkelder: een particuliere grafkelder met een groter oppervlak en waarbij er meer lijken en asbussen bijgezet mogen worden dan in een particuliere grafkelder onder i.

 • k.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • m.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

 • n.

  verstrooiingsplaats/strooiveld: een permanent daartoe bestemde plaats op een gemeentelijke begraafplaats waarop as wordt verstrooid;

 • o.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particuliere graftuin, een particulier kindergraf, een particulier urnengraf, een particuliere urnennis, een particuliere (dubbele) grafkelder of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • p.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

 • q.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • r.

  gedenkteken: voorwerp op een graf, grafkelder, gedenkplaats of voor een urnennis, bestemd voor het aanbrengen van opschriften of figuren.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald voor de laatste dag van de maand, volgend op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2018" van 8 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2020".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tiel in zijn openbare vergadering van 13 november 2019.

De griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel 2020, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

 

Hoofdstuk 1: Grafrechten en verlengingen

 

Verlenen of verlengen uitsluitend recht (graven)

Periode

Tarief

1.1

Voor het verlenen of verlengen van het uitsluitend recht op een:

 

 

1.1.1

particulier kindergraf wordt geheven voor een periode van:

5 jaar*

€ 100,00

10 jaar

€ 200,00

20 jaar

€ 400,00

30 jaar**

€ 600,00

40 jaar**

€ 800,00

 

 

 

 

1.1.2

particulier graf wordt geheven voor een periode van:

(2 personen, oppervlakte: circa 2 m2)

5 jaar*

€ 300,00

10 jaar

€ 600,00

20 jaar

€ 1.200,00

30 jaar**

€ 1.800,00

40 jaar**

€ 2.400,00

 

 

 

 

1.1.3

particuliere graftuin wordt geheven voor een periode van:

(4 personen, oppervlakte: circa 6 m2)

5 jaar*

€ 600,00

10 jaar

€ 1.200,00

20 jaar

€ 2.400,00

30 jaar**

€ 3.600,00

40 jaar**

€ 4.800,00

 

 

 

 

1.1.4

particuliere enkele grafkelder wordt geheven voor een periode van:

(2 personen, oppervlakte: circa 3 m2)

5 jaar*

€ 375,00

10 jaar*

€ 750,00

20 jaar*

€ 1.500,00

30 jaar**

€ 2.250,00

40 jaar**

€ 3.000,00

 

 

 

 

1.1.5

particuliere dubbele grafkelder wordt geheven voor een periode van:

(4 personen, oppervlakte: circa 6 m2)

5 jaar*

€ 725,00

10 jaar*

€ 1.450,00

20 jaar*

€ 2.900,00

30 jaar**

€ 4.350,00

40 jaar**

€ 5.800,00

* deze termijn is alleen mogelijk bij het verlengen van het grafrecht

** deze termijn is alleen mogelijk bij het verlenen van het grafrecht (dus alleen bij uitgifte)

 

Verlenen of verlengen uitsluitend recht (asbestemmingen)

Periode

Tarief

1.2

Voor het verlenen of verlengen van het uitsluitend recht op een:

 

 

1.2.1

particuliere gedenkplaats wordt geheven voor een periode van:

 

(bij een strooiveld of andere gedenkplek)

5 jaar

€ 25,00

10 jaar

€ 50,00

20 jaar

€ 100,00

 

 

 

 

1.2.2

particuliere kleine urnennis wordt geheven voor een periode van:

 

(maximaal 2 asbussen, inclusief afdekplaat)

5 jaar

€ 100,00

10 jaar

€ 200,00

20 jaar

€ 400,00

 

 

 

 

1.2.3

particuliere grote urnennis wordt geheven voor een periode van:

 

(maximaal 4 asbussen, exclusief afdekplaat)

5 jaar

€ 200,00

10 jaar

€ 400,00

20 jaar

€ 800,00

 

 

 

 

1.2.4

particulier urnengraf wordt geheven voor een periode van:

(maximaal 4 asbussen, inclusief urnenkelder + lessenaar, oppervlakte: circa 0,4 m2)

5 jaar

€ 100,00

10 jaar

€ 200,00

20 jaar

€ 400,00

 

 

 

 

1.2.5

particuliere urnentuin wordt geheven voor een periode van:

 

(maximaal 8 asbussen, oppervlakte: circa 1 m2)

5 jaar

€ 200,00

10 jaar

€ 400,00

20 jaar

€ 800,00

 

Toeslag voor begraafplaats Ter Navolging in Tiel (Rijksmonument)

1.3

Voor het verlenen of verlengen van een uitsluitend recht op begraafplaats Ter Navolging worden de rechten als bedoeld in 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5, en 1.2.4 verhoogd met:

100%

 

Afwijken van de gewone volgorde van uitgifte

Tarief

1.4

 

Voor het op verzoek van de rechthebbende afwijken van de gewone volgorde van uitgifte worden de rechten als bedoeld in:

1.1.1 (kindergraf) verhoogd met:

€ 200,00

1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 en 1.1.5 (overige grafsoorten) verhoogd met:

€ 400,00

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 en 1.2.5 (asbestemmingen) verhoogd met:

€ 200,00

 

Reserveren van een graf/ nis bij leven

Tarief

1.5

 

Voor het reserveren van een graf of nis wordt voor een periode van 5 jaar geheven voor een graf/ nis als bedoeld in:

1.1.2 en 1.1.4 (particulier graf / enkele grafkelder):

5 jaar

€ 450,00

1.1.3 en 1.1.5 (particuliere graftuin / dubbele grafkelder):

5 jaar

€ 650,00

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 en 1.2.5 (asbestemmingen):

5 jaar

€ 225,00

 

Hoofdstuk 2: Begraven, bijzetten en verstrooien

 

Begraven, bijzetten of verstrooien

Tarief

2.1

Voor het begraven van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

€ 850,00

2.2

Voor het begraven van een persoon beneden de 12 jaar wordt geheven:

€ 250,00

2.3

Voor het begraven of bijzetten van een asbus / urn of het verstrooien van as, met voorloper/ begeleider, wordt per asbus geheven:

€ 175,00

2.4

Voor het begraven of bijzetten van een asbus / urn of het verstrooien van as, zonder voorloper/ begeleider, wordt per asbus geheven:

€ 125,00

 

Toeslag op buitengewone uren

2.6

Voor het begraven op buitengewone uren* wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3 verhoogd met:

* Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren welke vallen buiten de in de vigerende beheersverordening vastgestelde uren.

50%

 

Groenraam op het graf (sluitgraf)

Tarief

2.7

Voor het op verzoek aanbrengen van groene takken ter bedekking van het geopende graf wordt geheven:

€ 100,00

 

Gebruik van de aula op begraafplaats Papesteeg

Tarief

2.8.1

Voor het gebruik van de aula wordt geheven voor het 1e uur:

€ 175,00

2.8.2

Voor het gebruik van de aula wordt geheven voor ieder opeenvolgend uur:

€ 75,00

2.8.3

Voor het gebruik van de aula wordt per dag van 1 mei t/m 31 augustus (zomertarief) geheven:

€ 325,00

2.8.4

Voor het gebruik van de aula wordt per dag van 1 september t/m 30 april geheven:

€ 475,00

 

Hoofdstuk 3: Onderhoudsbijdrage begraafplaats

 

Onderhoudsbijdrage begraafplaats (verplicht)

Periode

Tarief

3.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats wordt:

 

 

3.1.1

 

bij het verlenen en verlengen van een uitsluitendrecht als bedoeld in: 1.1.1 (kindergraf), 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 en 1.2.5 (alle soorten asbestemmingen) een tarief geheven voor een periode van:

5 jaar

€ 225,00

10 jaar

€ 450,00

20 jaar

€ 900,00

30 jaar

€ 1.350,00

40 jaar

€ 1.800,00

 

 

 

 

3.1.2

 

bij het verlenen en verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 en 1.1.5 (overige particuliere grafsoorten) een tarief geheven voor een periode van:

 

5 jaar

€ 450,00

10 jaar

€ 900,00

20 jaar

€ 1.800,00

30 jaar

€ 2.700,00

40 jaar

€ 3.600,00

 

 

 

 

3.1.3

 

bij een bijzetting in een algemeen graf en bij het verlengen van de gebruikstermijn van een algemeen graf een tarief geheven voor een periode van:

5 jaar

€ 225,00

10 jaar

€ 450,00

 

 

 

 

3.1.4

 

van degenen die wegens het verkrijgen van een uitsluitend recht op een graf, uitgegeven voor de overname van een begraafplaats door de gemeente Tiel, onderhoudsrechten per jaar verschuldigd zijn en niet overgaan tot betaling ineens, wordt jaarlijks* een tarief geheven van:

* De mogelijkheid tot betaling per jaar is uitsluitend van toepassing voor rechthebbenden die voor 1 januari 2014 het gewoon waren om de onderhoudsbijdrage per jaar te voldoen.

1 jaar

€ 100,00

 

 

 

Hoofdstuk 4: Gedenktekens

 

Vergunning voor een gedenkteken

Tarief

4.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken wordt een recht geheven van:

€ 175,00

 

Naamplaat voor gedenkplaats

Tarief

4.2

Voor de levering en plaatsing van een naamplaat, inclusief opschrift (naam, geboorte- en overlijdensdatum), voor op een particuliere gedenkplaats, wordt een recht geheven van:

€ 150,00

 

Gedenkpaal van natuursteen

Tarief

4.3

Voor de levering en plaatsing van een natuurstenen gedenkpaal, inclusief opschrift (naam, geboorte- en overlijdensdatum), voor op een particuliere gedenkplaats, wordt een recht geheven van:

€ 300,00

 

Urnament

Tarief

4.4

Voor de levering en plaatsing van een urnament van duurzaam keramiek, exclusief opschrift, voor in een particuliere urnentuin, wordt een recht geheven van:

€ 1.500,00

 

Hoofdstuk 5: Opgraven en herbegraven

 

Opgraven en herbegraven

Tarief

5.1

Voor het opgraven van één persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

€ 850,00

5.2

Voor het opgraven van twee personen van 12 jaar of ouder uit hetzelfde graf wordt geheven:

€ 1.200,00

5.3

Voor het opgraven van één persoon beneden de 12 jaar wordt geheven:

€ 400,00

5.4

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven, wordt een recht geheven overeenkomstig het tarief als vermeld in hoofdstuk 2.

 

5.5

Voor het opgraven van een asbus, welke maximaal 60 cm onder maaiveld is begraven, wordt per asbus geheven:

€ 400,00

5.6

Voor het opgraven van een asbus, welke dieper dan 60 cm onder maaiveld is begraven, wordt per asbus geheven:

€ 850,00

5.7

Bij het weer terugplaatsen, begraven of verstrooien van de as(bus) wordt een recht geheven overeenkomstig het tarief als vermeld in hoofdstuk 2.

 

 

 

 

Behoort bij het raadsbesluit van 13 november 2019

tot vaststelling van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

 

De griffier,