Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit afkoppelsubsidie gemeente Tiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit afkoppelsubsidie gemeente Tiel
CiteertitelBesluit afkoppelsubsidie gemeente Tiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Deelverordening subsidie afkoppelen hemelwater gemeente Tiel, artikel 1.2, derde lid
  2. Deelverordening subsidie afkoppelen hemelwater gemeente Tiel, artikel 1.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201031-12-2011Nieuwe regeling

09-03-2010

Zakengids 19-03-2010

Regelgevingregister 2010, nr. 5.02 college van burgemeester en wethouders 09-03-2010, nr. A10

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit afkoppelsubsidie gemeente Tiel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel,

gelet op de artikelen 1.2, derde lid, en 1.3 van de Deelverordening subsidie afkoppelen hemelwater;

b e s l u i t :

vast te stellen het "Besluit afkoppelsubsidie gemeente Tiel"

Artikel 1 Aanwijzing project

Op grond van de Deelverordening subsidie afkoppelen hemelwater gemeente Tiel kan subsidie voor afkoppelen worden verstrekt in het kader van het project 'Revitalisering bedrijventerrein Latenstein'.

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 € 144.000,=.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Dit besluit treedt gelijktijdig met de Deelverordening subsidie afkoppelen hemelwater gemeente Tiel in werking.

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit afkoppelsubsidie gemeente Tiel".

Aldus vastgesteld door het college op ……