Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen
CiteertitelVerordening straatnaamgeving en huisnummering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsvoorschriften straatnaamgeving en nummering

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-1996nieuwe regeling

17-01-1996

Gemeenteblad 1996/VIII, 86

Gemeenteblad 1996/VIII, 86

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen

De raad der gemeente Tiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 1996, afdeling BU

 

overwegende, dat als gevolg van het inwerking treden van de Gemeentewet en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens de straatnaamgeving en huisnummering als onderdeel van de gemeentelijke huishouding bij verordening geregeld dient te worden;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Openbare ruimte: Alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar onderdeel van uitmaken;

 • Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld om ter plaatse te functioneren;

 • Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • Complex: een afgebakend samengesteld geheel van onroerende zaken (industriecomplex, ziekenhuiscomplex, complex met vakantiehuisjes enzovoort);

 • Afgebakend terrein: een terrein, waarop zich geen bouwwerken bevinden en dat afzonderlijk wordt gebruikt;

 • Ligplaats: een deel van het openbare water dat door burgemeester en wethouders is aangewezen voor het permanent afmeren van een woonschip of woonark;

 • Standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 • Burgmeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders;

 • Nummer: een nummer bestaande uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of een cijfercombinatie;

 • Object: een bouwwerk, gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats;

 • Rechthebbende: ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak, dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelen als in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder;

 • Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Hoofdstuk 2 Het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en van ligplaatsen of standplaatsen.
Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders verdelen de gemeente, al dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten en duiden deze aan met nummers, zo nodig aangevuld met letters of namen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken benoemen.

Artikel 3
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2.

  Aan een object dat een nummer gekregen moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

Artikel 4
 • 1.

  De door burgemeester en wethouders aan (delen van) de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan (delen van) de openbare ruimte, aan de daaraan liggende gemeentelijke bouwwerken en aan ligplaatsen en standplaatsen namen of nummers toe te kennen en deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 • 3.

  Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan zijn onroerende zaak nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Hoofdstuk 3 Plaatsen van naam- en nummerborden
Artikel 5
 • 1.

  Indien burgemeester en wethouders het nodig oordelen dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen, huisnummer-verzamel-borden en verwijsaanduidingen aan een bouwwerk, een gebouw, een muur, paal, schutting of andere soort terreinafscheiding worden aangebracht is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgmeester en wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat naamborden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6
 • 1.

  het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt door of vanwege de gemeente aangebracht op een wijze, als bepaald in artikel 7, eerste lid.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de rechthebbende, op diens verzoek, toestemming verlenen het in het eerste lid genoemde nummer aan te brengen op een wijze, als bepaald in artikel 7, eerste lid.

 • 3.

  Het in het eerste lid genoemde nummer dient binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van burgemeester en wethouders te zijn aangebracht.

 • 4.

  Ingeval een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 5.

  Indien de rechthebbende nalaat te voldoen aan het derde of vierde lid, zal alsnog het eerste lid worden toegepast, waarbij in dit geval de kosten van aanbrengen in rekening kunnen worden gebracht bij de rechthebbende.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen de genoemde termijn steeds met vier wekenverlengen.

Hoofdstuk 4 Uitvoeringsvoorschriften
Artikel 7
 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen nadere technische uitvoeringsvoorschriften vast voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van nummerborden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met oog op het interbestuurlijk en maarschappelijk belang van een systematische registratie van door hen uitgegeven namen en nummers, nadere registratieve voorschriften vaststellen.

Hoofdstuk 5 Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel 8 Strafbepaling
 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, of niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5 wordt gestraft met en geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  De opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan heb die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voorzover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 11 Overgangsbepaling
 • 1.

  Namen en nummers, die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend, blijven na het inwerking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, bedoeld in het eerste en tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe nummer gedurende een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn mogen worden gebruikt op de wijze bepaald in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 12 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening straatnaamgeving en huisnummering”.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 17 januari 1996,

de secretaris,    de voorzitter,

 

 

 

 

Opgenomen in het verordeningenregister gemeente Tiel, afdeling BA,

onder nr. 86 d.d. 22-01-1996