Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

verordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingverordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2012
CiteertitelVerordening op de cliëntenparticipatie WWB 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47;
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015Nieuwe regeling

11-02-2012

Gemeenteblad, 2012, 04

2012/272

Tekst van de regeling

Intitulé

verordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2012

 

 

 

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand;

 • -

  gelet op artikel 149 van de Gemeentewet.

Besluit vast te stellen:

De verordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet Werk en bijstand (WWB);

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van Tilburg;

 • c.

  klanten: personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de WWB;

 • d.

  belangenorganisaties: organisaties van klanten of organisaties die mede de belangen van klanten kunnen behartigen waaronder begrepen organisaties van werkgevers en werknemers en professionele organisaties waarmee wordt samengewerkt in de keten werk, inkomen en zorg.

Artikel 2 Taak, doelstelling en bevoegdheden

 • 1.

  De cliëntenparticipatie als bedoeld artikel 47 van de Wet werk en bijstand wordt opgedragen aan de Klantenraad Werk en Bijstand.

 • 2.

  De Klantenraad Werk en Bijstand heeft tot doel om via overleg en advisering meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de wet.

 • 3.

  De Klantenraad Werk en Bijstand heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college, de raad en de ambtelijke organisatie van de gemeente over alle aangelegenheden die de voorbereiding, uitvoering, controle en evaluatie van het beleid en de uitvoering van de wet betreffen, waaronder begrepen de kwaliteit van de dienstverlening.

 • 4.

  De Klantenraad Werk en Bijstand is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaar- en beroepschriften en zaken die op individuele klanten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij te hanteren procedures en regels.

 • 5.

  De Klantenraad Werk en Bijstand overlegt tenminste zes maal per jaar, zo mogelijk op locatie. Als het belang van het onderwerp dat vraagt, wordt een extra overleg belegd. Aan het overleg neemt desgevraagd een ambtelijk adviseur deel. Het overleg van de Klantenraad Werk en Bijstand is openbaar.

 • 6.

  De Klantenraad Werk en Bijstand brengt gevraagd advies uit binnen vier weken na het eerst volgende reguliere overleg van de Klantenraad Werk en Bijstand tenzij dringende spoed een eerder advies vereist.

 • 7.

  Als het college afwijkt van het advies van de Klantenraad Werk en Bijstand wordt dit in het voorstel gemeld onder vermelding van de gronden tot afwijking.

 • 8.

  De leden van de Klantenraad Werk en Bijstand hebben voor het bijwonen van het (periodiek) overleg recht op een presentiegeld gebaseerd op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 3 Samenstelling van de Klantenraad Werk en Bijstand

 • 1.

  De Klantenraad Werk en Bijstand telt tenminste negen en ten hoogste dertien leden.

 • 2.

  De Klantenraad Werk en Bijstand wordt, met in acht name van het 1e lid samengesteld uit:

  • a.

   minimaal drie tot maximaal zes klanten,

  • b.

   minimaal drie tot maximaal zes vertegenwoordigers uit de geledingbelangenorganisaties voor doelgroepen en

  • c.

   minimaal drie tot maximaal zes vertegenwoordigers uit de geledingprofessionele organisaties waarmee wordt samengewerkt in de keten werk, inkomen en zorg, waaronder begrepen organisaties van werkgevers en werknemers.

 • 3.

  De belangenorganisaties die vertegenwoordigers voor de Klantenraad Werk en Bijstand kunnen afvaardigen zijn vermeld in een door het college vast te stellen lijst van organisaties, welke lijst als bijlage bij de verordening is opgenomen.

 • 4.

  Het college kan de lijst van organisaties wijzigen. Een voorstel tot wijziging van de lijst van organisaties wordt voor advies voorgelegd aan de Klantenraad Werk en Bijstand.

 • 5.

  De leden van de Klantenraad Werk en Bijstand verrichten hun werkzaamheden zonder last van hun achterban. Dit laat onverlet het waar nodig voeren van ruggespraak met hun achterban.

 • 6.

  Bij ernstig disfunctioneren van een lid kan de Klantenraad Werk en Bijstand het vertrouwen opzeggen. Als overleg tussen de voorzitter en het betreffende lid onvoldoende resultaat heeft, stelt de voorzitter het functioneren aan de orde bij de afvaardigende organisatie. Als dit niet leidt tot een voor allen acceptabele oplossing kan de Klantenraad Werk en Bijstand het college verzoeken toepassing te geven aan het eerste lid van artikel vier van deze verordening.

Artikel 4 Zittingsduur

 • 1.

  De leden van de Klantenraad Werk en Bijstand worden door het college benoemd en ontslagen. De benoeming geldt voor de duur van vier jaar. Deze periode kan eenmalig met vier jaar worden verlengd.

 • 2.

  Wanneer een lid van de Klantenraad Werk en Bijstand duurzaam ophoudt klant of vertegenwoordiger van een van de aangewezen klantenorganisaties te zijn, eindigt van rechtswege het lidmaatschap van de Klantenraad Werk en Bijstand.

 • 3.

  De leden van de Klantenraad Werk en Bijstand kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen.

Artikel 5 De voorzitter

 • 1.

  Het periodiek overleg van de Klantenraad Werk en Bijstand wordt voorgezeten door een voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter wordt door het college benoemd op persoonlijke titel op voordracht van de Klantenraad Werk en Bijstand.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de voorzitter wijst de Klantenraad Werk en Bijstand uit zijn midden een vervanger aan.

 • 4.

  De voorzitter bepaalt in overleg met de Klantenraad de tijd en plaats van de vergaderingen. De voorzitter ondertekent de stukken die van de Klantenraad Werk en Bijstand uitgaan en draagt tevens zorg voor:

  • a.

   het goed functioneren van het secretariaat van de Klantenraad Werk en Bijstand

  • b.

   het tijdig aankondigen van het overleg en het opmaken van een verslag van gevoerd (periodiek) overleg en

  • c.

   het tijdig opmaken van een jaarplan een jaarlijkse begroting en een (financieel) verantwoordingsverslag over het voorafgaande jaar.

Artikel 6 Het verstrekken van gegevens

Het college verstrekt aan de Klantenraad Werk en Bijstand tijdig alle inlichtingen en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.

Artikel 7 Budget

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een vast budget beschikbaar voor de werkzaamheden van de Klantenraad Werk en Bijstand, inclusief secretariaat en presentiegeld.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor een goede facilitering van het secretariaat voor de Klantenraad Werk en Bijstand.

Artikel 8 Huishoudelijk reglement

De Klantenraad Werk en bijstand stelt een reglement vast waarin de onderwerpen worden geregeld die aan de Klantenraad Werk en Bijstand zijn opgedragen of overgelaten. Daarbij wordt in ieder geval geregeld de wijze waarop:

 • a.

  periodiek overleg wordt gevoerd.

 • b.

  onderwerpen voor de agenda worden aangemeld.

 • c.

  het secretariaat wordt ingericht, waaronder het meldpunt voor de signalen en wensen van klanten en instellingen.

 • d.

  jaarlijks het jaarplan, de begroting en de (financiële) verantwoording wordt ingevuld.

 • e.

  klantenpanels, spreekuren, werkbijeenkomsten en/of conferenties met klanten of klantenorganisaties worden georganiseerd.

 • f.

  de bekendheid van de Klantenraad Werk en Bijstand wordt vergroot.

 • g.

  wordt voorzien in de voordracht voor het benoemen van de voorzitter.

 • h.

  de werving en selectie plaats vindt voor de plaatsen voor klanten.

 • i.

  sleutelfiguren bij activiteiten of overleg worden betrokken.

Artikel 9 Waarborg tegen benadeling

Het college draagt er zorg voor, dat de (gewezen) leden niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de Klantenraad Werk en Bijstand worden benadeeld in hun positie naar de inkomensvoorziening of uitkering door (medewerkers van) de afdelingen Werk en Inkomen en Dienstverlening van de gemeente.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voorziet het college na daartoe advies te hebben ingewonnen van de Klantenraad Werk en Bijstand.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de cliëntenparticipatie WWB 2012”.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

 • 4.

  De verordening op de cliëntenparticipatie 2009 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 februari 2012.

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage behorende bij de Verordening op de cliëntenparticipatie WWB

Lijst van organisaties die naast klanten een vertegenwoordiger voor de Klantenraad Werk en bijstand kunnen voordragen

Voor deelname aan de onafhankelijke Klantenraad Werk en Bijstand kan, met in acht name van maximaal dertien te benoemen leden, een vertegenwoordiger worden aangemeld uit de volgende drie geledingen:

Aantal vertegenwoordigers:

 • 1.

  Klanten 3 tot 6 leden

 • 2.

  Belangenorganisaties voor doelgroepen, waaronder: 3 tot 6 leden

 • -

  organisaties voor jongeren (o.a. r-newt, Attak)

 • -

  organisaties voor vrouwen (o.a. S.E.W., FENIKS, Stichting Buitenlandse Vrouwen)

 • -

  organisaties voor allochtonen (o.a. stichting Palet)

 • -

  organisaties voor chronisch zieken en gehandicapten (o.a. TOG)

 • -

  organisaties voor ouderen

 • -

  kerken / dekenaat / diaconie

 • 3.

  Professionele organisaties waarmee wordt samengewerkt in de keten werk, inkomen en zorg, waaronder: 3 tot 6 leden

 • -

  werkgeversorganisaties

 • -

  werknemersorganisaties (FNV, CNV, de Unie)

 • -

  instituut maatschappelijk werk / sociaal raadslieden

 • -

  maatschappelijk opvang / daklozen- en verslaafdenzorg (o.a. Traverse, Kentron)

 • -

  sociaal advocatuur

 • -

  sociale activering (o.a. MST, reïntegratiebedrijven)

Toelichting Verordening op de cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2012

Algemene toelichting

In een uitvoeringsstructuur waarin de cliënt centraal staat, is cliëntenparticipatie onmisbaar. De Wet werk en bijstand kent dan ook de verplichting tot het bij verordening vaststellen van regels over de cliëntenparticipatie.

Al vanaf 1995 heeft de gemeente Tilburg de cliëntenparticipatie voor de bijstand opgedragen aan de Adviescommissie Algemene bijstandswet. De per 2004 ingevoerde Wet werk en bijstand (WWB) gaf aanleiding tot herprofilering van de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van die adviescommissie. Het resultaat van die herprofilering en het interactieve overleg met de leden van de raad, het platform sociale zekerheid, de Vereniging Brabantse Uitkerings-gerechtigden Samen en het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties is uitgewerkt in de Verordening op de cliëntenparticipatie Wwn.

In 2009 is de verordening aangepast op de invoering van de Wet investeren in jongeren (Wij) waarin ook de verordeningsplicht voor cliëntparticipatie is opgenomen. Per 1 januari 2012 wordt de Wij ingetrokken en worden de regels van de WWB ook weer op de jongeren van toepassing. De verordening moet hier op worden aangepast. Inhoudelijk wijzigt de verordening hier niet door. Ook wordt in deze verordening de organisatieverandering binnen de gemeente Tilburg doorgevoerd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Behoeft geen toelichting.

Artikel 2 Taak, doelstelling en werkwijze

De cliëntenparticipatie is opgedragen aan de al werkzame “Klantenraad Werk en Bijstand ”. De naamgeving ondersteunt het streven naar het vergroten van het karakter van klantenraad en naar het vergroten van de herkenbaarheid van de cliëntenparticipatie WWB-ers en instanties in de keten werk, inkomen en zorg voor participatie.

De Klantenraad Werk en Bijstand heeft recht op:

 • a.

  structureel overleg,

 • b.

  het ongevraagd uitbrengen van advies over de uitvoering van de WIJ en de WWB,

 • c.

  informatie,

 • d.

  ondersteuning via een eigen secretariaat,

 • e.

  een vergoeding voor het bijwonen van het overleg en

 • f.

  het vaststellen van een eigen huishoudelijk reglement.

Aan het overleg van de klantenraad neemt desgevraagd ook een ambtelijk adviseur deel. De gemeentelijke organisatie wijzigt per 1 januari 2012. De sector Sociale Zaken bestaat niet meer en wordt opgesplitst over een aantal afdelingen. Het relatiebeheer met de Klantenraad zal gevoerd worden vanuit de afdeling Werk en Inkomen, waar de uitvoering van de algemene bijstand en ondersteuning op re-integratie plaats zal vinden. Daarnaast ontstaat er de afdeling Dienstverlening waar o.a. de bijzondere bijstand en de inkomensondersteunende regelingen zullen worden uitgevoerd. Het beleid op werk wordt ontwikkeld bij de afdeling Economie en Arbeidsmarkt en het beleid op de bijzondere bijstand, de inkomensondersteunende regelingen en schuldhulpverlening komt vanuit de afdeling Sociaal. Op verzoek kan ook de wethouder voor sociale zaken uitgenodigd worden om deel te nemen aan het overleg met de gemeente.

De klantenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die de WWB uitvoering betreffen. Inbegrepen de kwaliteit van de dienstverlening. De klantenraad heeft recht op het aanvragen van spreektijd in de raad en de raadscommissie(s). De klantenraad is verplicht om tenminste zes maal per jaar openbaar te overleggen. De leden van de klantenraad hebben recht op een presentievergoeding. De klantenraad heeft voorts recht op informatie: het recht op het tijdig beschikbaar stellen van inlichtingen en gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor het adequaat kunnen uitvoeren voor de vervulling van het adviesrecht. Verder heeft de klantenraad recht op ondersteuning door een eigen secretariaat. Deze ondersteuning moet bijdragen aan een onafhankelijke positie van de klantenraad ten opzichte van de gemeente (en daarmee tevens van het college). Hieraan draagt ook bij het recht op het zelf vaststellen van een eigen huishoudelijk reglement. De toegekende rechten aan de klantenraad staan niet in de weg, dat er spoedeisende situaties denkbaar zijn die snelle besluitvorming vereisen en waarbij de klantenraad eerst achteraf kan worden gehoord.

Artikel 3 Samenstelling van de Klantenraad Werk en Bijstand

De samenstelling van de klantenraad voorziet in een evenwichtige vertegenwoordiging van klanten en klantgroepen in de klantenraad. De leden van de klantenraad worden op voordracht van de klantenraad benoemd door het college. Bij het uitbrengen van de voordracht houdt de klantenraad rekening met de lijst van organisaties die een vertegenwoordiger kunnen aanmelden.

Bij ernstig disfunctioneren van een lid kan de klantenraad het vertrouwen in het betreffende lid opzeggen. Waar mogelijk wordt het disfunctioneren in goed overleg tussen de voorzitter en het betreffende lid en/of de afvaardigende organisatie opgelost. Leidt dit overleg niet tot een voor allen acceptabele oplossing dan kan de klantenraad het college verzoeken het lidmaatschap van het betreffende lid tussentijds op te zeggen. Dit onder het verzoek aan dezelfde of een andere instantie binnen de betreffende geleding om een andere vertegenwoordiger af te vaardigen.

Artikel 4 en 5 Zittingsduur leden en taken voorzitter

De verordening gaat uit van benoemingen voor steeds de duur van vier jaren. Dit geldt ook bij het vervullen van een tussentijds opengevallen vacature. Deze duur is te verlengen met eenmalig vier jaar. Deze duur is in lijn met de aan de klantenraad toegekende onafhankelijke positie ten opzichte van de gemeente. Om de continuïteit van de klantgeleding te waarborgen is aangegeven dat eerst bij duurzame uitstroom uit de uitkering (van zes maanden) het lidmaatschap van de klantenraad ophoudt.

Tijdig voor aanvang van een nieuw kalenderjaar stelt de klantenraad een jaarplan en een sluitende begroting op. Jaarlijks voor 1 april brengt de klantenraad verslag uit aan het college van de activiteiten en bevindingen over het voorafgaande jaar. In het (financieel) verslag wordt mede verantwoording afgelegd over de besteding van het beschikbare budget.

Artikel 6 Het verstrekken van gegevens

Onder het recht op informatie valt naast het beschikbaar stellen van relevante concept beleidsstukken over de uitvoering van de WWB mede het beschikbaar stellen van het resultaat van klantenpanels, onderzoek naar klanttevredenheid en klachtenrapportages (geanonimiseerd).

Artikel 9 Waarborg tegen benadeling

Voor de groei naar een volwaardige participatie van klanten moeten afgevaardigden vrijuit kunnen optreden in de klantenraad. De (gewezen) leden van de klantenraad mogen niet uit hoofde van hun lidmaatschap ervan worden benadeeld in hun positie naar de uitkering door (medewerkers van) de sector Sociale Zaken, bejegening inbegrepen. Klachten of knelpunten over het naleven van dit beschermingsartikel worden langs de weg van de formele klachtenprocedure van de gemeente aan de orde gesteld.

Artikel 10 Slotbepalingen

In het wijzigen van de naam van de verordening in "Verordening op de cliëntenparticipatie WWB" komt tot uitdrukking, dat de cliëntenparticipatie een andere inhoud heeft gekregen. De naam "Klantenraad Werk & Bijstand" wordt uit oogpunt van naamsbekendheid en kostenbeheersing ongewijzigd gehandhaafd. Door de verordening terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 januari 2012 is de aansluiting met de wetswijzigingen WWB per deze datum gerealiseerd. De verordening 2009 moet worden ingetrokken.