Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013
CiteertitelVerordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 217
 3. Gemeentewet, art. 221
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014intrekking

11-11-2013

Gemeenteblad, 2013, 59

2013/116
01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

08-11-2012

Gemeenteblad, 2012, 36

2012/090

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gezien het voorstel van het college;

 • -

  gelet op de artikelen 216, 217 en 221 van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013”

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats gebonden is en dient tot permanente bewoning of permanent gebruik;

 • b.

  woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden;

 • c.

  bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten" worden terzake van binnen de gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven:

  • a.

   een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een roerende bedrijfsruimte al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2.

  Met betrekking tot de gebruikersbelasting wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een roerende bedrijfsruimte in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een roerende bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die roerende woon- of bedrijfsruimte ter beschikking heeft gesteld.

 • 3.

  Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die ruimte of deel daarvan in gebruik is gegeven of ter beschikking is gesteld.

Artikel 3 Belastingobject

Als één ruimte wordt aangemerkt:

 • a.

  een binnen de gemeente gelegen ruimte;

 • b.

  een gedeelte van een in onderdeel a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is

  bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • c.

  een samenstel van twee of meer in onderdeel a bedoelde ruimten of in onderdeel b

  bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de

  omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

 • d.

  het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van een

  in onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De maatstaf van heffing is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt rekening gehouden met:

  • a.

   de aard en de bestemming van die ruimte;

  • b.

   de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in aanbouw wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een bouwvergunning in de zin van de Woningwet is afgegeven en dat door bouw nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde bestemming.

 • 4.

  Met betrekking tot een roerende woonruimte die deel uitmaakt van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 (Staatsblad 1989, 252) aangewezen landgoed, wordt in afwijking in zoverre van het eerste lid, de heffingsgrondslag bepaald met inachtneming van een veronderstelde verplichting om die zaak gedurende 25 jaren als zodanig in stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is.

  Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit te maken van die woonruimte.

 • 5.

  Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de gehele ruimte.

Artikel 5 Waardepeildatum

 • 1.

  De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op 1 januari 2012 heeft.

 • 2.

  De heffingsmaatstaf vindt toepassing voor kalenderjaar 2013.

 • 3.

  De waarde van de ruimte wordt bepaald naar de staat waarin de ruimte op de waardepeildatum verkeert.

 • 4.

  Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld:

  • a.

   opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of

  • b.

   wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, hetzij verandering van bestemming, of

  • c.

   een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de ruimte geldende, bijzondere omstandigheid,

   wordt, in afwijking van het derde lid, de waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het kalenderjaar.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.

  Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

  a.

  de gebruikersbelasting

   

   

  -voor roerende bedrijfsruimten

  0,1455 %

  b.

  de eigenarenbelasting

   

   

  -voor roerende woonruimten

  0,0942 %

   

  -voor roerende bedrijfsruimten

  0,1758 %

 • 2.

  Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro's.

 • 3.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd.

  Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen roerende woon- of bedrijfsruimtenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 7 Vrijstellingen

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 3 wordt bij het bepalen van de maatstaf van heffing buiten aanmerking gelaten de waarde van:

  • a.

   glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder cultuurgrond wordt mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;

  • b.

   ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

  • c.

   ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

  • d.

   ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning;

  • e.

   werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als ruimte zijn aan te merken;

Artikel 8 Wijze van heffing

De belastingen worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 12 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt tussen de 24e en het einde van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later (eveneens tussen de 24e en het einde van de maand).

 • 3.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische betalingsincasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2013.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 3.

  De "Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2012" van 10 november 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2012

de griffier,

de voorzitter,

Memorie van toelichting behorende bij de “Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013”

Tarieven 2013

De tarieven voor 2013 zijn conform de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen:

Roerende bedrijfsruimten

gebruiker

0,1455 %

Roerende woonruimten

eigenaar

0,0942 %

Roerende bedrijfsruimten

eigenaar

0,1758 %

Kosten en opbrengsten

Voor het belastingjaar 2013 wordt uitgegaan van een bedrag ad. € 250,-- aan kosten wegens heffing en invordering van deze belasting. De kosten belopen dan circa 17% van de totale opbrengst. Voor het belastingjaar 2013 wordt uitgegaan van een opbrengst van circa € 1.500,--.