Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Reglement klachtbehandeling gemeente Tilburg 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement klachtbehandeling gemeente Tilburg 2007
CiteertitelReglement klachtbehandeling gemeente Tilburg 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding en datum ondertekening zijn bij benadering

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201308-12-2013intrekking

13-03-2012

Gemeenteblad, 2013, 74

13-03-2012/26
14-03-200708-12-2013nieuwe regeling

13-03-2007

Gemeenteblad, 2007, 46

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement klachtbehandeling gemeente Tilburg 2007

 

 

 

Algemeen

Artikel 1 Klachtbehandeling

 • 1.

  Klachten worden behandeld overeenkomstig hoofdstuk 9 "Klachtbehandeling" van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  Het Reglement klachtbehandeling gemeente Tilburg 2007 geldt ter aanvulling op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Het Reglement klachtbehandeling gemeente Tilburg 2007 is niet van toepassing op klachten gericht tegen de griffie, de raad en raadsleden.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • 1.

  Dienst: een organisatorisch onderdeel van de gemeente als bedoeld in artikel 1.1 van het Organisatiereglement 2004.

 • 2.

  Directeur: de directeur van een dienst.

 • 3.

  Klachtencoördinator: een door de directeur aangewezen persoon die namens hem is belast met de behandeling van klachten over de betreffende dienst.

 

 

Klachten over ambtenaren

Artikel 3 Klachten

Klachten kunnen worden ingediend tegen:

 • 1.

  ambtenaren;

 • 2.

  de directeur;

 • 3.

  de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Artikel 4 Bevoegdheid

 • 1.

  Indien de klacht betrekking heeft op een ambtenaar dan handelt de directeur van de dienst waarvoor de ambtenaar werkzaam is de klacht af.

 • 2.

  Indien de klacht betrekking heeft op de directeur zelf, dan handelt de gemeentesecretaris/algemeen directeur de klacht af.

 • 3.

  Indien de klacht betrekking heeft de gemeentesecretaris/algemeen directeur, dan handelt de burgemeester de klacht af.

Artikel 5 Procedure behandeling klacht

 • 1.

  Klachten gericht tegen ambtenaren worden door degene die bevoegd is tot het nemen van een besluit over een klacht ter behandeling en advisering voorgelegd aan een klachtencoördinator.

 • 2.

  Klachten gericht tegen de directeur dan wel de gemeentesecretaris/algemeen directeur worden behandeld overeenkomstig artikel 8.

 

 

Klachten over bestuurders

Artikel 6 Klachten

Klachten kunnen worden ingediend tegen:

 • 1.

  het college;

 • 2.

  een collegelid;

 • 3.

  een door het college ingestelde commissie;

 • 4.

  een lid van een door het college ingestelde commissie;

 • 5.

  de burgemeester.

Artikel 7 Bevoegdheid

 • 1.

  Indien de klacht betrekking heeft op het college, een lid daarvan of op een door het college ingestelde commissie of een lid daarvan, dan handelt het bestuursorgaan de klacht af.

 • 2.

  Indien de klacht betrekking heeft op het bestuursorgaan burgemeester dan handelt de loco-burgemeester de klacht af.

Artikel 8 Procedure behandeling klacht

Indien het een klacht betreft als bedoeld in artikel 6 dan wordt de klacht voorgelegd aan een commissie.

Artikel 9 De commissie

Het college stelt een commissie in die belast is met het behandelen van en adviseren over een klacht jegens het college, een lid daarvan of een door het college ingestelde commissie of een lid daarvan dan wel de burgemeester.

Artikel 10 Samenstelling commissie

1.De commissie bestaat uit:

Drie onafhankelijke leden, die niet behoren tot of ondergeschikt zijn aan het gemeentebestuur.

 • 2.

  Het college benoemt uit hun midden een voorzitter.

 • 3.

  Het college benoemt uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  Het college benoemt tevens een plaatsvervangend lid.

 • 5.

  Door de algemeen directeur/gemeentesecretaris wordt een medewerker benoemd die als secretaris fungeert.

 

 

Slotbepalingen

Artikel 11 Geheimhouding

Degenen die belast zijn met de behandeling van klachten zijn verplicht tot geheimhouding van bij de uitvoering van hun taak verkregen gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, behoudens voorzover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of uit hun taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 12 Nationale ombudsman
 • 1.

  Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de klachtbehandeling kan hij zijn klacht voorleggen aan de Nationale ombudsman.

 • 2.

  Van deze mogelijkheid wordt de klager bij de afdoening van de klacht in kennis gesteld.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Reglement klachtbehandeling gemeente Tilburg 2007".

 • 2.

  Zij treedt in werking op de eerste dag na haar afkondiging.

Toelichting

Algemeen

Het "Reglement klachtbehandeling gemeente Tilburg 2007" (verder: Reglement) geeft weer hoe er in de dagelijkse praktijk van de gemeente Tilburg omgegaan wordt met klachten. Het is een flexibel reglement dat ter aanvulling geldt op de landelijke wetgeving. Het reglement biedt de mogelijkheid om klachten snel en accuraat af te handelen en waarborgt daarnaast een uniforme werkwijze. In het Reglement is een centrale rol weggelegd voor de klachtencoördinator. Bij het overgrote deel van de klachten hoeft de burger niet langer te wachten op de samenkomst van een commissie, zoals voorheen het geval was, alvorens hij zijn klacht kan toelichten maar wordt hij, door de klachtencoördinator, zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. De directeur geeft op basis van het onderzoek van de klachtencoördinator een oordeel over de klacht. In die gevallen waarin de klacht gericht is tegen een directeur of de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt er een zwaardere procedure doorlopen. Het onderzoek wordt dan in handen gesteld van een externe commissie. Uiteraard wordt, indien het een klacht betreft gericht tegen een bestuurder, eveneens deze commissie ingeschakeld.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Met betrekking tot de leden 1 en 2 het volgende. Op 1 juli 1999 is hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden. Dit hoofdstuk bevat minimumeisen voor een goede behandeling door bestuursorganen van klachten over overheidsoptreden. Bestuursorganen hebben de vrijheid om extra voorschriften in eigen regelingen op te nemen. Het onderhavige reglement is een voorbeeld van een dergelijke regeling.

De procedure aangaande de in het derde lid genoemde klachten gericht tegen de griffie, de raad dan wel raadsleden is neergelegd in het Reglement klachtbehandeling raad/raadsgriffie gemeente Tilburg 2007.

Artikel 2

De definities opgenomen in de leden 1 tot en met 3 zijn specifiek van toepassing op de Tilburgse gemeentelijke organisatie.

Artikel 3

Onderscheid wordt gemaakt tussen klachten die zijn gericht tegen ambtenaren en klachten die zijn gericht tegen bestuurders. De artikelen 3 tot en met 5 hebben betrekking op klachten over ambtenaren. Voor wat betreft klachten gericht tegen de directeur, de gemeentesecretaris/algemeen directeur dan wel klachten tegen bestuurders moet gekeken worden naar de artikelen 6 tot en met 10.

Artikel 4

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht draagt het bestuursorgaan de verantwoording voor de afhandeling van een klacht. Dit artikel is opgenomen om duidelijk in beeld te hebben wie er in de praktijk de verantwoordelijkheid draagt voor de afhandeling van welke klacht. De genoemde verantwoordelijken zijn allen bevoegd krachtens dit Reglement.

Artikel 5

De behandeling van een klacht door de klachtencoördinator bestaat ondermeer uit het registeren van de klacht en het horen van betrokkenen. Uiteindelijk adviseert hij de directeur over de klacht. Het wordt onwenselijk geacht om in het geval van een klacht tegen een directeur dan wel de gemeentesecretaris/algemeen directeur de behandeling ervan op te dragen aan een ondergeschikte, zijnde een klachtencoördinator. Derhalve is er voor gekozen om de behandeling van dergelijke klachten neer te leggen bij een commissie bestaande uit onafhankelijke derden.

Artikel 6

Zie de toelichting bij artikel 3.

Artikel 7

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht draagt het bestuursorgaan de verantwoording voor de afhandeling van een klacht. In de praktijk is er een regierol weggelegd voor de secretaris van de commissie om de procedure van behandeling van een klacht in goede banen te leiden. De loco-burgemeester is krachtens dit Reglement bevoegd een klacht aangaande de burgemeester af te handelen.

Artikel 8

Voor de praktische uitvoering van de behandeling van klachten maakt het bestuursorgaan, in de gevallen genoemd in artikel 6, gebruik van een door het college ingestelde externe commissie.

Artikel 9

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 10

Voor de behandeling van klachten is het van groot belang dat de behandelaars onafhankelijk zijn en formeel zijn benoemd. Door de benoeming van een plaatsvervangend voorzitter als ook lid is de samenstelling van de commissie (beter) gewaarborgd. Anders dan voorheen maakt de secretaris geen onderdeel uit van de commissie. Laatstgenoemde fungeert ter ondersteuning van de commissie.

Artikel 11

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 12

De gemeente Tilburg is sinds 2003 aangesloten bij de Nationale ombudsman. Is de klager ontevreden over de wijze waarop de gemeente de klacht heeft afgehandeld, dan kan een klacht daarover worden voorgelegd aan de Nationale ombudsman in Den Haag. Dit moet gebeuren binnen één jaar, gerekend vanaf de datum van berichtgeving op de klacht door het bestuurorgaan. De Nationale ombudsman is een onafhankelijke instantie, die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten van vrijwel alle overheidsinstellingen.

Artikel 13

Dit artikel spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.