Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening ambtelijke bijstand raad 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ambtelijke bijstand raad 2002
CiteertitelVerordening ambtelijke bijstand raad 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie bij ´Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen´ is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-04-2007art. 6

16-04-2007

Gemeenteblad, 2007, 15

2007/087
11-12-2002nieuwe regeling

09-12-2002

Gemeenteblad, 2002, 34

2002/249

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ambtelijke bijstand raad 2002

 

De Raad van de gemeente Tilburg;

gelet op artikel 233 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van de commissie voor Bestuurlijke Vernieuwing;

Besluit:

Vast te stellen de Verordening ambtelijke bijstand raad 2002, luidende als volgt:

Artikel 1.
 • 1.

  Een raadslid wendt zich tot de griffier of de secretaris met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn;

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over raadslid, wordt tevens bedoeld een commissielid dat geen raadslid is.

Artikel 2.
 • 1.

  De informatie bedoeld in artikel 1, lid 1,onderdeel a of b, wordt door de griffier of een medewerker van de griffie, danwel door de secretaris of een door hem aangewezen ambtenaar van de reguliere ambtelijke organisatie gegeven.

 • 2.

  Indien een ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel a en b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist, gehoord de griffier.

 • 3.

  Indien het raadslid zich niet kan vinden in het onder lid 2 genoemde besluit, kan hij de griffier verzoeken dit aan de orde te stellen in het presidium, waarna het betrokken bestuursorgaan (burgemeester of college) hierover een beslissing neemt.

Artikel 3.

De bijstand bedoeld in artikel 1, lid 1, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie, danwel door de secretaris of een door hem aangewezen ambtenaar van de reguliere ambtelijke organisatie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier of een medewerker van de griffie kan worden verleend, kan de griffier de secretaris verzoeken één of meerdere ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen. Zonodig kan aan het presidium een standpunt worden gevraagd of, naar normen van redelijkheid en billijkheid en rekening houdend met de budgettaire kaders en beschikbare personele capaciteit, de gevraagde bijstand verleend moet worden.

Artikel 4.
 • 1.

  Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand, tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   het presidium heeft bepaald dat de gevraagde bijstand buiten-proportioneel is.

 • 2.

  De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt. Indien de bijstand wordt geweigerd, beslist de secretaris, gehoord de griffier.

 • 3.

  Indien de bijstand wordt geweigerd, wordt dit met redenen omkleed meegedeeld aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend en aan de griffier.

 • 4.

  Indien het raadslid zich niet kan vinden in het onder lid 2 genoemde besluit, kan hij de griffier verzoeken dit aan de orde te stellen in het presidium, waarna het betrokken bestuursorgaan (burgemeester of college) hierover een beslissing neemt.

Artikel 5.
 • 1.

  Indien een raadslid niet tevreden is over door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2.

  Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor partijen bevredigende oplossing, legt de griffier de zaak voor aan het presidium voor. Artikel 4, lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6.

Vervallen

Artikel 7.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeenteblad.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening ambtelijke bijstand raad 2002".

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 december 2002

 

de griffier,

 

de voorzitter,

(plv. secretaris)