Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening burgerinitiatief Tilburg 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief Tilburg 2005
CiteertitelVerordening burgerinitiatief Tilburg 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-200501-01-2016nieuwe regeling

12-12-2005

Gemeenteblad, 2005, 18

2005/243

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief Tilburg 2005

 

De raad van de gemeente Tilburg;

 

gezien het voorstel van de commissie Modern Bestuur;

 

Besluit:

 

I.In te trekken de artikelen 60 tot en met 62 van het "reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2002"; en

 

II. gelijktijdig vast te stellen de "Verordening Burgerinititatief Tilburg 2005";

 

Artikel 1 Definitiebepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een burgerinitiatief: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp of een voorstel op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen;

 • b.

  het gemeentebestuur: het college, de burgemeester of de raad.

Artikel 2 Initiatiefgerechtigden

 • 1.

  Elke burger uit de gemeente Tilburg is gerechtigd om een burgerinitiatief in te dienen bij de raad.

 • 2.

  Een rechtspersoon, gevestigd in de gemeente Tilburg, is gerechtigd om een burgerinitiatief in te dienen bij de raad.

 • 3.

  Voor de beoordeling of een burger of rechtspersoon initiatiefgerechtigd is, is de situatie op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 3 Onderwerp van een burgerinitiatief

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan geen betrekking hebben op:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

  • b.

   vragen over vastgesteld gemeentelijk beleid en/of de uitvoering daarvan;

  • c.

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • d.

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

  • e.

   een onderwerp, dat enkel een privé-belang betreft, of

  • f.

   een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode – waarin indiening van het voorstel plaatsvindt – door het gemeentebestuur een besluit is genomen.

Artikel 4 Behandeling

 • 1.

  De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering, indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  De raad kan ook besluiten een burgerinitiatief op de lijst ingekomen stukken van zijn vergadering te plaatsen, indien hij vindt dat daartoe aanleiding is.

 • 3.

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 3 lid 1 bevat, of

  • b.

   niet voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5 lid 2.

 • 4.

  Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat behoort tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester, zal door de raad, eventueel vergezeld van zijn preadvies, worden doorgezonden naar het college of naar de burgemeester.

 • 5.

  Het college of de burgemeester zal zo spoedig mogelijk verslag doen aan de raad over de wijze van afdoening van het burgerinitiatief.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de raad, gericht aan de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een omschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   een toelichting op het burgerinitiatief, en

  • c.

   de achternaam, de voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening(en) van de initiatiefnemer(s); wordt het initiatief ingediend door een rechtspersoon, dan moeten de naam en het adres van de rechtspersoon worden vermeld, alsmede een contactpersoon.

 • 3.

  De voorzitter van de raad bevestigt de ontvangst van een burgerinitiatief schriftelijk aan de indiener van het verzoek.

 • 4.

  Indien een burgerinitiatiefvoorstel niet voldoet aan de eisen bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dan stelt de voorzitter van de raad de indiener van het verzoek gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om de vastgestelde gebreken te herstellen.

 • 5.

  Indien de vastgestelde gebreken niet binnen de daartoe op grond van lid 4 gestelde termijn worden hersteld, dan wordt het burgerinitiatief niet in behandeling genomen.

Artikel 6
 • 1.

  De voorzitter stuurt het voorstel door naar de voorzitter van de meest aangewezen raadscommissie. Het presidium wordt hiervan in kennis gesteld.

 • 2.

  Het voorstel wordt aangeboden voor de eerstvolgende reguliere commissievergadering, met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering waarin de commissie het verzoek bespreekt.

 • 3.

  De voorzitter van de raadscommissie kan beslissen dat een onderwerp nadere onderbouwing of uitwerking behoeft door de indieners en kan de indieners in de gelegenheid stellen om een nadere onderbouwing of uitwerking te geven. Na ontvangst van de nadere onderbouwing of uitwerking wordt het voorstel geagendeerd voor de commissievergadering overeenkomstig lid 2 van dit artikel.

 • 4.

  De indiener van het voorstel wordt uitgenodigd om de vergadering van de raadscommissie bij te wonen en tijdens de vergadering eventueel een korte toelichting te geven.

 • 5.

  Daarna wordt het voorstel op de gebruikelijke wijze in de commissie besproken.

 • 6.

  Het standpunt van de raadscommissie, met daarbij gevoegd een voorstel ten aanzien van verdere behandeling, wordt geagendeerd voor de raadsvergadering of op de lijst van ingekomen stukken voor de raad geplaatst.

 • 7.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt.

 • 8.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de initiatiefnemer.

 • 9.

  De initiatiefnemer wordt daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

Artikel 7 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking van het besluit tot vaststelling.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen de artikelen 60, 61 en 62 van het “Reglement van orde gemeenteraad Tilburg 2002”.

 • 3.

  De verordening kan worden aangehaald als “Verordening Burgerinitiatief Tilburg 2005”.

Toelichting

Artikel 1 Definitiebepaling

De term “burgerinitiatief ” wordt gehanteerd ter aanduiding van het voorstel of onderwerp dat door een burger bij de raad kan worden ingediend. De definitie biedt burgers de mogelijkheid om een onderwerp bij de raad aan te dragen, zonder dat een concreet voorstel is bijgevoegd. Uiteraard staat het vrij om een concreet voorstel in te dienen. Ook een niet uitgewerkt voorstel, waarover de indiener een debat in de raad wil bewerkstelligen, kan als burgerinitiatief worden ingediend. Dit moet dan wel een concreet onderwerp zijn. In artikel 6 lid 3 is daarom bepaald dat de voorzitter van de raadscommissie kan beslissen of het onderwerp een nadere uitwerking door de indieners behoeft.

Met gemeentebestuur wordt bedoeld: het college, de burgemeester of de raad. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat deze verordening geen betrekking heeft op aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van bestuurscommissies.

Artikel 2 Initiatiefgerechtigden

Na indiening van een burgerinitiatief wordt getoetst of de indiener/ initiatiefnemer voldoet aan de vereisten van een initiatiefgerechtigde. Om te kunnen onderzoeken of op dat moment wordt voldaan aan de vereisten, zijn verschillende gegevens nodig. Welke dat zijn wordt geregeld in artikel 5, lid 2.

Artikel 3 Onderwerp van een burgerinitiatief

Als een burgerinitiatief behoort tot de bevoegdheid van de raad, dan kan de raad zonder meer een besluit nemen. Behoort het initiatief tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester, dan zal de raad het initiatief doorsturen naar het college resp. de burgemeester, eventueel voorzien van zijn preadvies. Het college resp. de burgemeester zal verslag doen aan de raad, bijvoorbeeld met de raadsinformatiebrief, over de afdoening hiervan.

Een vraag over gemeentelijk beleid kan geen onderwerp van een burgerinitiatief zijn. Voor dit soort vragen staan andere wegen open, zoals inspreken in een commissievergadering of het spreekuur van een wethouder. Met deze bepaling wordt tevens voorkomen dat het burgerinitiatief andere procedures, zoals de bezwaar- of de klachtprocedure doorkruist. Daar is het burgerinitiatief niet voor bedoeld.

Een burgerinitiatief moet een nieuw onderwerp betreffen. Het doel van het burgerinitiatief is niet om zaken, die recent nog aan de orde zijn geweest, opnieuw onderwerp van bespreking te maken. Met een nieuw onderwerp wordt een onderwerp bedoeld dat in de dan geldende raadsperiode géén onderwerp van besluit is geweest. Het is aan de initiatiefnemer om dit te motiveren en aan te tonen.

Artikel 4 Behandeling

Uitgangspunt is dat de raad een burgerinitiatief op de agenda van een raadsvergadering plaatst indien er sprake is van een geldig verzoek, ingediend door een initiatiefgerechtigde. De raad zal zich in dat geval dus moeten uitspreken over het burgerinitiatief. De raad kan in voorkomende gevallen ook besluiten het burgerinitiatief af te doen via de lijst van ingekomen stukken. Van een geldig verzoek is sprake als: (a) het onderwerp van het burgerinitiatief niet in artikel 3 lid 1 is uitgezonderd en (b) aan de in artikel 5 lid 2 gestelde procedurele voorwaarden wordt voldaan.

Behoort het initiatief tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester, dan zal de raad na agendering of na plaatsing op de lijst van ingekomen stukken, het initiatief doorsturen naar het college resp. de burgemeester, eventueel voorzien van zijn preadvies.

De raad volgt bij de behandeling van een burgerinitiatief de procedure, zoals deze in de artikelen 5 en 6 is beschreven.

Artikel 5 Procedurebepalingen

Formulieren voor indiening van een burgerinitiatief zijn bij de raadsgriffie verkrijgbaar en kunnen – na invulling – weer bij diezelfde raadsgriffie worden ingeleverd. De raadsgriffie zal de initiatiefnemer gedurende de verdere procedure adviseren (procedureel) en begeleiden. Als een burgerinitiatief, naar het oordeel van de voorzitter van de raad niet in behandeling kan worden genomen of niet-ontvankelijk is, wordt via de lijst ingekomen stukken van de raad hiervan melding gemaakt en kan de raad, bij het vaststellen van de lijst van ingekomen stukken, daarover een besluit nemen.

Artikel 6

De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de raad zijn voorstel spoedig toetst aan de vereisten en een besluit neemt over de behandeling. Dit wordt beoogd met artikel 5 lid 4 en 5. Met artikel 6 lid 2 en 3 wordt beoogd het voorstel zo snel mogelijk te laten behandelen in de raadscommissie en de raad. De termijn van tenminste twee weken tussen het tijdstip van indiening en bespreking in de raadscommissie is nodig voor voorbereiding van de agendering van het burgerinitiatief.

Artikel 6 lid 3 geeft de voorzitter van de raadscommissie de mogelijkheid om de indiener te verzoeken een nadere onderbouwing te geven van het initiatief, indien de voorzitter dit noodzakelijk acht. Doel is de indiener in een vroegtijdig stadium de gelegenheid te geven om het voorstel concreter te maken of nader te onderbouwen. Is indiener niet bereid een nadere onderbouwing te geven, dan kan dit niet leiden tot niet ontvankelijkheid van het verzoek.

Met het de artikelen 5 en 6 worden vooral waarborgen gecreëerd voor transparantie bij de afhandeling van een burgerinitiatief door de raadscommissie en de raad. Om de procedure inzichtelijk te maken, wordt deze vertaald in een procedureschema (bijlage A). Op basis van dit schema kan initiatiefnemer zien in welke fase het initiatief zich bevindt. Op grond van artikel 6 lid 8 wordt de indiener/initiatiefnemer altijd schriftelijk meegedeeld wat er met het ingediende voorstel gebeurt. Dat kan dus een inhoudelijk besluit zijn of de mededeling dat het verzoek is afgewezen. Een besluit omtrent een burgerinitiatief kan een besluit zijn in de zin van de Algemene wet bestuursrecht waartegen bezwaar en beroep op de rechter openstaan. Afhankelijk van de inhoud van de beslissing op het initiatief zelf, zal er sprake zijn van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht dat vatbaar is voor bezwaar en beroep. In de beslissing omtrent het burgerinitiatief zal worden aangegeven of tegen dit specifieke besluit bezwaar of beroep mogelijk is en op welke wijze dan bezwaar of beroep kan worden ingediend.

In deze verordening is ervoor gekozen in het midden te laten hoe raad, college of burgemeester verder met het burgerinitiatief omgaat. De raad zal het voorstel niet altijd plenair inhoudelijk behandelen, maar kan ook besluiten het burgerinitiatief via de lijst van ingekomen stukken van de raad af te handelen. Een besluit over een burgerinitiatief wordt in een raadscommissie inhoudelijk voorbereid.

Ook kan de raad van mening zijn dat nader onderzoek moet worden gedaan. De indiener/ initiatiefnemer zal hoe dan ook steeds over het vervolgtraject worden ingelicht en waar nodig en mogelijk erbij worden betrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 oktober 2005

de griffier, de voorzitter,