Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Marktverordening Tilburg 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening Tilburg 2001
CiteertitelMarktverordening Tilburg 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-200926-06-2009intrekking

15-06-2009

Gemeenteblad, 2009, 20

2009/195
01-01-2001nieuwe regeling

11-12-2000

Gemeenteblad, 2000, 45

2000/262

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening Tilburg 2001

De raad van de gemeente Tilburg;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de "Marktverordening 2001"

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de warenmarkt die plaatsvindt op de bij of krachtens deze verordening vastgestelde dag, tijd en plaats;

 • b.

  specifieke markt: een markt met een bijzonder karakter of aandachtspunt; Kruikenmarkt respectievelijk Klottermarkt;

 • c.

  marktmeester: de ambtenaar die als zodanig is aangewezen door het college van burgemeester en wethouders, die belast is met de zorg voor het ordelijke verloop van de markten en de naleving van de bepalingen van deze verordening;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Tilburg.

Artikel 2. Dagen, tijden en plaatsen van de markt.

 • 1.

  De markten worden gehouden:

  • a.

   dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur op het Burgemeester van de Mortelplein;

  • b.

   dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur op het Tongerloplein;

  • c.

   dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur op het Pater van den Elsenplein;

  • d.

   woensdag van 9.00 tot 12.00 uur op het Besterdplein alsmede gedeelten van de Molenbochtstraat, Kruisstraat en Hoefakkerstraat;

  • e.

   donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur op het parkeerterrein van winkelcentrum Westermarkt;

  • f.

   donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur op het parkeerterrein van winkelcentrum Eikenbosch;

  • g.

   donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur op het parkeerterrein van winkelcentrum Heijhoef;

  • h.

   vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur op het Koningsplein;

  • i.

   vrijdagmiddag van 12.00 tot 17.00 uur op het parkeerterrein van winkelcentrum Wagnerplein;

  • j.

   zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur op het Koningsplein en het trottoirgedeelte van het Stadhuisplein.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid onder b zal deze markt worden gehouden:

  • a.

   op maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur indien 25 december op dinsdag valt of

  • b.

   op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur indien 1 januari dan wel 26 december op dinsdag valt.

 • 3.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid onder f zal deze markt worden gehouden:

  • a.

   op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur voorafgaand aan Hemelvaartsdag respectievelijk indien 1 januari of 25 december op donderdag valt of

  • b.

   op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur indien 26 december op donderdag valt.

 • 4.

  De Kruikenmarkt wordt elke zaterdag gehouden 10.00 tot 16.30 uur op het Stadhuisplein. Op deze markt mogen uitsluitend worden aangevoerd en verhandeld: gebruikte en ongeregelde goederen, antieke voorwerpen, oud ambachtelijke en kunstproducten, deze laatste voor zover door de maker zelf aangeboden.

 • 5.

  De Klottermarkt wordt gehouden op een nader door burgemeester en wethouders te bepalen locatie op één of twee eveneens door burgemeester en wethouders nader te bepalen dagen en tijden tussen 25 november en 3 december. Een en ander gehoord de adviescommissie Marktzaken.

 • 6.

  De precieze plaats en begrenzing van de in lid 1 bedoelde markten zijn aangegeven op de als bijlage bij deze verordening gevoegde tekeningen.

 • 7.

  Het college kan, indien dringende redenen of bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken tijdelijk een andere plaats voor het houden van een markt aanwijzen of een markt afgelasten. Zij brengt haar ingevolge de Algemene wet bestuursrecht openbaar te maken besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan belanghebbenden.

Artikel 3. Adviescommissie Marktzaken.

Er is een adviescommissie marktzaken die het college adviseert terzake van alle de markt aangaande onderwerpen.

Artikel 4. Nadere regels.

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 5. Strafbepaling.

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening kan worden gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste twee maanden en kan bovendien wordt gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6. Toezichthouders.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 • a.

  de marktmeesters;

 • b.

  andere bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 7. Overgangsbepalingen.

 • 1.

  Vergunningen en ontheffingen, hoe ook genaamd, verleend krachtens de Marktverordening 1997 danwel ‚‚n van de daaraan voorafgaande regelingen van de gemeenten Tilburg, Udenhout danwel Berkel-Enschot, blijven, indien en voor zover het gebod of verbod waarop de vergunning of ontheffing betrekking heeft ook vervat is in deze verordening, van kracht tot de termijn waarvoor zij werden verleend is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 2.

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de in het eerste lid genoemde verordeningen blijven, indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze verplichtingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening, van kracht tot de termijn waarvoor zij zijn opgelegd is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 3.

  Vergunningen en ontheffing ingevolge het eerste lid en verplichtingen ingevolge het tweede lid worden geacht vergunningen, ontheffingen en verplichtingen ingevolge deze verordening te zijn.

 • 4.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag ter verkrijging van een vergunning of ontheffing is ingediend op basis van de Marktverordening 1997 en daarop niet is beslist, wordt een besluit genomen gebaseerd op deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de derde dag na afkondiging daarvan, doch niet eerder dan 1 januari 2001.

 • 2.

  Deze verordening strekt ter vervanging van de Marktverordening Tilburg 1997.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Marktverordening Tilburg 2001.

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2000

 

de voorzitter,

 

de secretaris,