Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening tot heffing en invordering van brandweerrechten 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot heffing en invordering van brandweerrechten 2003
CiteertitelVerordening Brandweerrechten 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie bij ´Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen´ is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet, art. 1
 2. Rampenwet, art. 1
 3. Gemeentewet, art. 217, 219
 4. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2019art. 2

11-11-2008

Gemeenteblad, 2008, 32

2008/383
01-01-2008art. 2

05-11-2007

Gemeenteblad, 2007, 43

2007/326
01-01-2003nieuwe regeling

04-11-2002

Gemeenteblad, 2002, 23

2002/220

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot heffing en invordering van brandweerrechten 2003

De raad van de gemeente Tilburg;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 217, 219 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Brandweerwet alsmede artikel 1 van de Rampenwet

 

Besluit:

 

vast te stellen de "Verordening tot heffing en invordering van brandweerrechten 2003".

Aard der rechten.

Artikel 1.

Voor het door de Brandweer verlenen van diensten, anders dan in geval van brand- of rampenbestrijding en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen, worden onder de naam brandweerrechten geheven:

 • a.

  wegens het toezicht ter beveiliging tegen brand op inrichtingen, waarin openbare vermakelijkheden, bijeenkomsten en dergelijke worden gehouden;

 • b.

  wegens hulpverlening bij daarvoor in aanmerking komende, niet speciaal op het terrein der Brandweer liggende gevallen, zoals: het leegpompen van kelders, het vullen of leegpompen van waterreservoirs, het stutten van bouwwerken, het bevestigen van vlaggen, spandoeken en dergelijke, het verwijderen van obstakels, het openen van ramen of deuren van gebouwen en dergelijke en het reinigen van het wegdek;

 • c.

  wegens het uitbrengen van een vooradvies omtrent brandveiligheidsaspecten ten behoeve van de aanvraag van een bouwvergunning.

 

Belastbaar feit en tarief.

Artikel 2.
 • 1.

  Voor het gebruik van materieel van de Brandweer wordt in rekening gebracht:

  • a.

   voor een gecombineerde autospuit, per uur € 106,12

  • b.

   voor een autoladder en hoogwerker, per uur € 106,12

  • c.

   voor een gereedschapswagen per uur € 106,12

  • d.

   voor een manschappenwagen en duikwagen, per kilometer € 1,22

   met een minimum per uur van € 44,57

  • e.

   voor een trekker in het geval deze uitsluitend gebruikt wordt voor het vervoer van het in dit artikel genoemde materieel, per kilometer € 1,22

   met een minimum per rit van € 30,00

   in de overige gevallen per kilometer € 1,22

   met een minimum per uur van € 45,87

  • f.

   voor een motorspuit, groot vermogen per uur € 54,44

  • g.

   voor een motorspuit klein vermogen per uur € 35,57

  • h.

   voor een klokpomp, per uur € 17,30

  • i.

   voor een lichtaggregaat, per uur € 30,47

  • j.

   voor een personenauto, per kilometer € 0,65

  • k.

   voor brandslangen, per slanglengte, per etmaal of gedeelten daarvan € 5,58

  • l.

   voor een blusapparaat per etmaal of gedeelte daarvan € 5,58

 • 2.

  Ingeval van herhaalde inzet en/of aantoonbare opzet of nalatigheid, zulks ter beoordeling van de bevelvoerder van de Brandweer ter plekke: voor het verrichten van diensten bij het openen van ramen en deuren, storingen in liften, het treffen van voorzieningen aan televisiemasten en dergelijke, per dienstverlening € 69,47

 • 3.

  Voor het geval dat bij het lid 1 omschreven materieel van de diensten van het personeel van de gemeente- brandweer gebruik moet worden gemaakt, alsmede in de gevallen dat om andere reden van de diensten van dat personeel gebruik moet worden gemaakt, wordt per personeelslid per uur berekend een bedrag van € 48,51

  Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing bij heffing van het in lid 3 genoemde recht.

 • 4.

  Voor het uitbrengen van een indicatief vooradvies als bedoeld in artikel 1, letter c, een bedrag van € 53,35

  Dit advies houdt een indicatie in omtrent de ontvankelijkheid van de aanvraag en een opgave van het maximum aantal in rekening te brengen uren bij een volledig schriftelijk advies.

 • 5.

  Voor het uitbrengen van een volledig schriftelijk advies als bedoeld in artikel 1, letter c, een bedrag per besteed adviesuur van € 53,35

Artikel 3.
 • 1.

  De in het voorgaande artikel genoemde bedragen worden - voorzover van toepassing - berekend vanaf het moment dat het personeel en/of materieel de standplaats verlaat tot aan het moment dat het aldaar is teruggekeerd.

 • 2.

  Bij gebruik, korter dan een uur, wordt een vol uur gerekend.

 • 3.

  Bij gebruik langer dan een uur worden gedeelten van een uur die een half uur of langer zijn voor een vol uur gerekend en worden gedeelten korter dan een half uur voor een half uur gerekend.

 

Belastingplicht.

Artikel 4.

De in deze verordening bedoelde rechten zijn verschuldigd:

 • a.

  indien diensten worden verricht of materieel beschikbaar wordt gesteld voor inrichtingen, bedoeld in artikel 1 onder a, door degene die de inrichting in gebruik heeft;

 • b.

  in alle overige gevallen door degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht, of materieel wordt beschikbaar gesteld of gebruikt;

 • c.

  voor het uitbrengen van een brandveiligheidadvies als bedoeld in artikel 1, letter c, door degene die het advies heeft aangevraagd.

 

Wijze van heffing.

Artikel 5.
 • 1.

  De rechten worden geheven bij wege van gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de modellen van de in het eerste lid bedoelde bescheiden vast.

 

Tijdstip van betaling.

Artikel 6.
 • 1.

  De rechten moeten worden betaald, ingeval de kennisgeving, nota of andere schriftuur als bedoeld in artikel 5, wordt uitgereikt op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  De rechten moeten worden betaald, ingeval de kennisgeving, nota of andere schriftuur als bedoeld in artikel 5, wordt toegezonden binnen tien dagen na de dagtekening ervan.

 

Kwijtschelding.

Artikel 7.

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de brandweerrechten.

 

Inwerkingtreding en citeertitel.

Artikel 9.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008

 • 3.

  De verordening op de heffing en invordering van Brandweerrechten 2002, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 november 2001 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Vierde wijziging Verordening Brandweerrechten 2003".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2002

de griffier,

de voorzitter,

(plv. secretaris)