Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Bouwverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening
CiteertitelBouwverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie bij ´Het overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen´ is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Woningwet
 2. Wet algemene regels gemeentelijke herindeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-200726-06-2009art. 2.5.30

25-06-2007

Gemeenteblad, 2007, 31

2007/160
05-02-1997nieuwe regeling

27-01-1997

Gemeenteblad, 1997, 24

1997/031

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening

 

 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen.

De raad van de gemeente Tilburg;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gezien de Model-bouwverordening 1992 van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Toelichting hierop, zoals die zijn opgenomen in de Standaardregelingen in de Bouw van de VNG-Uitgeverij te 'S-Gravenhage, verwerkt tot en met supplement 28;

gelet op de Woningwet en de Wet algemene regels gemeentelijke herindeling;

Besluit:

I

de artikelen 352 en 395 van de bij besluit van de raad van de gemeente Tilburg van 28 juni 1968 vastgestelde bouwverordening, zoals zij bij besluit van de raad van die gmeente van 22 maart 1993 zijn gehandhaafd, geldend te verklaren voor het gehele gebied van de gemeente Tilburg;

II

vast te stellen de volgende verordening, genaamd "bouwverordening", volgens de bij dit besluit behorende tekst van de Model-bouwverordening 1992 van de Vereniging van nederlandse Gemeenten, zoals die zijn opgenomen in de Standaardregelingen in de Bouw van de VNG-Uitgeverij te 'S-Gravenhage, verwerkt tot en met supplement 28, met dien verstande dat in afwijking van genoemd model: [De tekst van oorspronkelijke regeling, waarvan de aanhef is gehandhaafd, bevatte enkel een opsomming van de afwijkingen van de Model-bouwverordening 1992.]

Artikel 1.1.

Begripsomschrijvingen.

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • -

   asbest: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, letter a, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005

  • -

   Besluit indieningsvereisten: het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning als bedoeld in artikel 40a, eerste lid en 57, tweede en derde lid van de Woningwet;

  • -

   Besluit bouwwerken: het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken als bedoeld in artikel 43, eerste lid onder c en artikel 44, tweede lid van de Woningwet;

  • -

   bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet

  • -

   bouwtoezicht: degenen, die ingevolge artikel 100 van de Woningwet belast zijn met het bouw- en woningtoezicht;

  • -

   bouwwerk: of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;

  • -

   deskundig bedrijf als bedoeld in hoofdstuk 8: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 6, eerste lid, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

  • -

   gebruiksoppervlakte: de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het Bouwbesluit;

  • -

   hoogte van de weg: de hoogte van de weg zoals die door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld;

  • -

   NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven norm:

  • -

   NVN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut uitgegeven voornorm;

  • -

   straatpeil:

   a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

   b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de hoogte van het terrein ter plaatse van de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

  • -

   weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

 • 2.

  In deze verordening wordt mede verstaan onder:

  • -

   bouwwerk: een gedeelte van een bouwwerk;

  • -

   gebouw: een gedeelte van een gebouw.

Artikel 1.2.

Termijnen.

Vervallen.

Artikel 1.3.

Indeling van het gebied van de gemeente.

(Dit artikel wordt niet overgenomen en blijft gereserveerd)

Hoofdstuk 2. De aanvraag bouwvergunning.

Paragraaf 1. Gegevens en bescheiden.

Artikel 2.1.1.

Aanvraag bouwvergunning.

Vervallen.

Artikel 2.1.2.

In de aanvraag op te nemen gegevens.

Vervallen.

Artikel 2.1.3.

Bij de aanvraag in te dienen bescheiden.

Vervallen.

Artikel 2.1.4.

Gegevens met betrekking tot het coördineren van vergunningaanvragen.

Vervallen.

Artikel 2.1.5. Bodemonderzoek

 • 1.

  Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Woningwet bestaat uit:

  • a.

   de resultaten van een recent verkennend onderzoek verricht volgens NEN 5740, bijlage B, uitgave 1999, waarbij voor een terrein dat als verdacht geldt het onderzoeksrapport daarnaast nog bestaat uit de resultaten van een onderzoek volgens het gecombineerde protocol Bodemonderzoek milieuvergunningen en BSB (SDU, uitgave oktober 1993);

  • b.

   de resultaten van het nader onderzoek, verricht volgens het Protocol Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1994) of de Richtlijn Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1995), in het geval dat de resultaten van het verkennend onderzoek uitwijzen dat sprake is van bodemverontreiniging en voor de beoordeling van de ernst van deze verontreiniging een nader onderzoek, als bedoeld in het Protocol Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1994) of de Richtlijn Nader Onderzoek deel 1 (SDU, uitgave 1995) , onontkoombaar is.

  • c.

   Indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of –stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707, uitgave 2003.

 • 2.

  De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 1.2.6,

onderdeel e, van de Bijlage bij het Besluit indieningsvereisten geldt niet indien het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit bouwwerken. Deze verwijzing geldt niet voor de hoogtebepalingen in het Besluit bouwwerken.

3.Burgemeester en wethouders verlenen geheel of gedeeltelijk ontheffing van de

plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 1.2.6, onderdeel e van de Bijlage bij het Besluit indieningsvereisten, indien voor de toepassing van artikel 2.4.1 bij de gemeente reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

4.Burgemeester en wethouders kunnen gedeeltelijk ontheffing verlenen van de

plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 1.2.6, onderdeel e van de Bijlage van het Besluit indieningsvereisten voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingstermijn als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Woningwet, indien uit het in NEN 5725, uitgave 1999, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999, niet rechtvaardigen.

5.Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn

gesloopt, dient het bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw wordt begonnen.

Artikel 2.1.6.

Overige gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om bouwvergunning.

Vervallen.

Artikel 2.1.7.

Bouwregistratie.

Vervallen.

Artikel 2.1.8.

Bijzondere bepalingen omtrent de aanvraag om bouwvergunningen woonwagens en standplaatsen.

Vervallen.

Paragraaf 2. Behandeling van de aanvraag om

bouwvergunning.

Artikel 2.2.1.

Ontvangst van de aanvraag.

Vervallen.

Artikel 2.2.2.

Samenloop met vrijstelling ruimtelijke ordening.

Vervallen.

Artikel 2.2.3.

Bekendmaking van termijnen.

Vervallen.

Artikel 2.2.4.

In behandeling nemen en fasering bouwvergunningverlening.

Vervallen.

Artikel 2.2.5.

In behandeling nemen en bodemonderzoek.

Vervallen.

Artikel 2.2.6.

Kennisgeving van rechtswege verleende bouwvergunning.

In de schriftelijke kennisgeving over de van rechtswege

verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 58 van de

Woningwet wordt aangegeven:

 • a.

  de naam van de aanvrager;

 • b.

  de plaats, de aard en het beoogde gebruik van het bouwwerk;

 • c.

  de kadastrale aanduiding van het terrein, waarop gebouwd wordt;

 • d.

  de wijze waarop bezwaar kan worden gemaakt ingevolge de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 3. Welstandstoetsing.

Artikel 2.3.1. Welstandscriteria.

Vervallen.

Paragraaf 4. Het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem.

Artikel 2.4.1.

Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem.

Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voorzover dat bouwen betrekking heeft op een bouwwerk:

 • a.

  waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;

 • b.

  voor het bouwen waarvan een reguliere bouwvergunning is vereist;

 • c.

  1. dat de grond raakt, of

  • 2.

   waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.

Artikel 2.4.2.

Voorwaarden bouwvergunning.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 4 van het Besluit indieningsvereisten en letter e van artikel 1.2.6 van de bij dit besluit behorende bijlage, kunnen burgemeester en wethouders voorwaarden verbinden aan de bouwvergunning, in het geval zij op grond van het in het Besluit indieningsvereisten bedoelde onderzoeksrapport en/of andere bij hen bekende onderzoeksresultaten dan wel op grond van het overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van de Wet bodembescherming goedgekeurde saneringsplan bedoeld in artikel 39, eerste lid van die wet van oordeel zijn, dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden gemaakt.

Paragraaf 5. Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen.

Artikel 2.5.1.

Richtlijnen voor de verlening van ontheffing van de

stedebouwkundigebepalingen.

Vervallen.

Artikel 2.5.2.

Anticumulatiebeding.

Terrein dat voor het verlenen van een bouwvergunning in aanmerking moet worden genomen mag niet nog eens bij de verlening van een bouwvergunning voor een ander bouwwerk in aanmerking worden genomen.

Artikel 2.5.3.

Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer.

Brandblusvoorzieningen.

 • 1.

  Indien de toegang tot een bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, meer dan tien meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's, brandweerauto's en het overige te verwachten verkeer.

 • 2.

  Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de gemeenteraad voor de desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of anderszins voorschriften heeft vastgesteld:

  • a.

   een breedte hebben van tenminste 4,5 meter, over een breedte van tenminste 3,25 meter zijn verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van tenminste 4,2 meter;

  • b.

   zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van tenminste 14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en

  • c.

   op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw, als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit bouwwerken, voor zover dit bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

 • 4.

  Nabij ieder bouwwerk dat voor het verblijf van mensen is bestemd, moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto's aanwezig zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen die auto's en de bluswatervoorziening

  kan worden gelegd.

 • 5.

  Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en het vierde lid, indien de aard, de ligging en het gebruik van het

  bouwwerk zich daarvoor lenen.

Artikel 2.5.3A.

Brandweeringang

Indien een automatische doormelding van brand naar de alarmcentrale van de brandweer plaatsvindt, wordt, indien het gebouw over meerdere toegangen beschikt, in overleg met de brandweer ten minste één van de toegangen als brandweeringang aangewezen.

Een brandweeringang moet automatisch opengaan bij een brandmelding of te

openen zijn met behulp van een systeem dat in overleg met de brandweer is

bepaald

Artikel 2.5.4.

Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten.

 • 1.

  Tussen de toegang van enerzijds:

  • a.

   een woning of een woongebouw, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  • b.

   een gebouw met een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit; en anderzijds de openbare weg moet een mede voor gehandicapten begaanbare weg of begaanbaar pad aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid bedoelde wegen en paden geldt

  dat zij:

  • a.

   ten minste 1.10 m breed moeten zijn;

  • b.

   geen kleinere vrije doorgang mogen hebben dan 0,85 m; en

  • c.

   ten hoogste een hoogteverschil mogen overbruggen van 0,02 m, tenzij dit plaatsvindt door middel van een hellingbaan die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2.39 en 2.40 van het Bouwbesluit.

Artikel 2.5.5.

Ligging van de voorgevelrooilijn.

De voorgevelrooilijn is:

 • a.

  langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;

 • b.

  langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd: bij een wegbreedte van ten minste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg; bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg.

  Artikel 2.5.6.

Verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.7 is het verboden een bouwvergunningplichtig bouwwerk te bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn.

Artikel 2.5.7.

Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn.

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn is niet van toepassing op:

 • a.

  onderdelen van een bouwvergunningplichting bouwwerk die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • b.

  andere onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk, die bij het afzonderlijk realiseren niet vallen onder de werking van artikel 3, eerste lid,

  onder k, van het Besluit bouwwerken, te weten:

  • 1.

   ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;

  • 2.

   stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen, mits zij de grens van de weg met niet meer dan 0,3 m overschrijden.

    

artikel 2.5.8.

Ontheffing voor overschrijdingen van devoorgevelrooilijn.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen - met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid – ontheffing verlenen van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn voor:

  • a.

   ondergrondse bouwwerken zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger gelegen is dan het straatpeil;

  • b.

   bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder i, en derde lid, onder a, b en e van het Besluit bouwwerken, die naar hun aard en bestemming op een voor de voorgevelrooilijn gelegen erf toelaatbaar zijn;

  • c.

   laadperrons, stoepen en stoeptreden, die de grens van de weg overschrijden;

  • d.

   erkers, serres en andere uitbouwen, alsmede balkons en galerijen, die de voorgevelrooilijn met niet meer dan 1,50 m overschrijden;

  • e.

   trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, alsmede andere luifels, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, reclametoestellen en draagconstructies voor reclames dan bedoeld zijn in artikel 2.5.7;

  • f.

   overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen twee bouwwerken;

  • g.

   bouwwerken aan of bij een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is met het oog op de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting bij het karakter van de bestaande omgeving.

 • 2.

  Voor het bouwen boven een weg kan alleen ontheffing worden verleend, indien niet lager gebouwd wordt dan:

  • -

   4,20 m boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,50 m breedte ter weerszijden van die rijweg;

  • -

   2,20 m boven de hoogte van een ander deel van de weg; en dan nog voor zover de veiligheid van de gebruikers van de weg niet in gevaar komt.

Artikel 2.5.9.

Bouwen op de weg.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn voor het bouwen op de weg van:

 • a.

  gebouwen ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder h, van het Besluit bouwwerken;

 • b.

  bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, alsmede straatmeubilair, anders dan bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a, b

  en e, van het Besluit bouwwerken;

 • c.

  vrijstaande winkel- of reclamevitrines;

 • d.

  reclametoestellen en draagconstructies voor reclame;

 • e.

  andere bouwvergunningplichtige bouwwerken, die naar hun aard en

  bestemming op de weg toelaatbaar zijn.

Artikel 2.5.10.

Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn.

Afschuining van straathoeken.

 • 1.

  Een naar de weg gekeerd gevelvlak van een gebouw moet in de voorgevelrooilijn zijn geplaatst.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in:

  • a.

   de gevallen genoemd in artikel 2.5.7 en in die waarin de ontheffing genoemd in de artikelen 2.5.8 en 2.5.9 is verleend;

  • b.

   in de gevallen genoemd in artikel 2.5.13 en in die waarin de ontheffing genoemd in artikel 2.5.14 is verleend, voor zover het bouwwerk geheel achter de achtergevelrooilijn is geplaatst;

  • c.

   in de gevallen, bedoeld in het derde lid.

 • 3.

  Indien van wegen die elkaar kruisen of van een weg die een knik maakt van 90 graden of minder, de tegenover elkaar liggende voorgevelrooilijnen zich in beide wegen of zich voor en na de knik op onderlinge tussenafstanden van minder van 3 meter bevinden, moet de bebouwing op de hoeken - over een hoogte op een dergelijke hoek van niet meer dan 4,2 meter boven straatpeil - worden afgerond of afgeschuind, met dien verstande dat de daardoor onbebouwd blijvende oppervlakte niet groter dan 2 m2 behoeft te zijn.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid voor:

  • a.

   gebouwen behorende tot een complex van gebouwen;

  • b.

   gebouwen op handels- en industrieterreinen;

  • c.

   vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;

  • d.

   bijgebouwen, anders dan de in artikel 2, onder a, van het Besluit meldingsplichtige bouwwerken bedoelde gebouwen;

  • e.

   gebouwen ten dienste van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, en de daarbijbehorende woningen;

  • f.

   gedeelten van naar de weg gekeerde gevels;

  • g.

   gevallen, waarin de welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat.

Artikel 2.5.11.

Ligging van de achtergevelrooilijn.

 • 1.

  De achtergevelrooilijn is evenwijdig aan de voorgevelrooilijn en bevindt zich:

  • a.

   in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen driehoekig, vierhoekig of regelmatig veelhoekig bouwblok op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan de helft van de straal van de ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 12 meter. Indien meer dan een ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen kan worden beschreven, geldt de grootste;

  • b.

   in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen bouwblok van een andere dan onder a genoemde vorm op zodanige afstand van de voorgevelrooilijn, bepaald op de wijze als onder a bepaald, na herleiding van de vorm van het bouwblok tot een of meer der onder a genoemde vormen, voor zover zij op zich zelf of gezamenlijk de vorm van het bouwblok het meest nabijkomen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 12 meter;

  • c.

   in een slechts aan drie zijden bebouwd of te bebouwen rechthoekig bouwblok, langs deze drie zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 12 meter;

  • d.

   in een slechts aan twee tegenover elkaar gelegen zijden bebouwd of te bebouwen rechthoekig bouwblok, langs deze twee zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 12 meter;

  • e.

   in alle niet onder a tot en met d genoemde gevallen op een afstand die wordt bepaald met inachtneming van de beginselen, welke zijn neergelegd in a tot en met d van dit lid, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 12 meter.

 • 2.

  Indien in een hoekbebouwing de elkaar snijdende achtergevelrooilijnen een scherpe hoek vormen moeten de achterzijden van de bebouwing - in het belang van de toetreding van daglicht - over een afstand van ten minste 5 meter ter weerszijden van bedoeld snijpunt ten minste 2 meter terugliggen ten opzichte van beide achtergevelrooilijnen.

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het tweede lid, voor zover de aard, de indeling en het gebruik van de gebouwen in de hoekbebouwing dit toelaten.

Artikel 2.5.12.

Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.13 is het verboden

bouwvergunningplichtige bouwwerken te bouwen met overschrijding van de

achtergevelrooilijn.

Artikel 2.5.13.

Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn is niet van

toepassing op:

 • a.

  buiten de bebouwde kom gelegen kassen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen;

 • b.

  buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt, daaronder begrepen, indien de afstand tot de zijdelingse grens van het erf ten minste 20 meter bedraagt;

 • c.

  onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als een aan- of uitbouw als bedoeld in artikel 2 onder a, van het Besluit bouwwerken;

 • d.

  onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • e.

  andere onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk realiseren niet vallen onder de werking van artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken, te weten:

  • 1.

   ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;

  • 2.

   terrassen, bordessen en bordestreden;

 • f.

  bijgebouwen en aan- of uitbouwen bij woningen en andere gebouwen dan woningen met dien verstande dat – onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.15 en 2.5.16 – per woning, respectievelijk per functionele eenheid mag worden bebouwd t.b.v. bijgebouwen of aan- of uitbouwen:

  • 1.

   20 m2 indien de oppervlakte van het achter de achtergevelrooilijn gelegen gedeelte van het bouwperceel 50 m2 of minder bedraagt;

  • 2.

   40% van het achter de achtergevelrooilijn gelegen gedeelte van het bouw-perceel, indien de oppervlakte van dat deel meer dan 50 m2 bedraagt met een maximum van:

   • -

    60 m2 indien de oppervlakte van het achter de achtergevelrooilijn gelegen gedeelte van het bouwperceel meer dan 150 m2 bedraagt en tevens de perceelsoppervlakte niet meer dan 1000 m2 bedraagt;

   • -

    80 m2 indien de oppervlakte van het achter de achtergevelrooilijn gelegen gedeelte van het bouwperceel meer dan 200 m2 bedraagt en tevens de perceelsoppervlakte groter is dan 1000 m2 maar niet meer dan 2000 m2;

   • -

    100 m2 indien het achter de achtergevelrooilijn gelegen gedeelte van het bouwperceel meer bedraagt dan 250 m2 en tevens de oppervlakte van het bouwperceel meer bedraagt dan 2000 m2.

    De maximum bouwhoogte voor bijgebouwen en aan- en uitbouwen bedraagt 4,5 meter, waarbij in de perceelsgrens vanaf een maximale hoogte van 3.00 meter een afschuiningshoek van 45 graden in acht moet worden genomen. Deze afschuining geldt niet in die gevallen waarbij op het naastgelegen perceel in de perceelscheiding al een gebouw met een zelfde of hogere hoogte aanwezig is dan wel gelijktijdig wordt opgericht.

 • g.

  bebouwing in in meerdere bouwlagen met een bebouwingsdiepte tot maximaal

  15 meter onder voorwaarde dat:

  • -

   er sprake is van ligging aan één van de volgende wegen:

  • -

   Besterdring

  • -

   Bisschop Zwijsenstraat

  • -

   Bosscheweg tussen de Ringbaan-Oost en de Hoevense Kanaaldijk/Lovense Kanaaldijk

  • -

   Broekhovenseweg ten noorden van de Ringbaan-Zuid

  • -

   Korvelplein

  • -

   Korvelseweg

  • -

   Laarstraat

  • -

   Lieve Vrouweplein

  • -

   Molenstraat

  • -

   Oude Goirleseweg

  • -

   Piusstraat

  • -

   Rosmolenplein

  • -

   Spoorlaan

  • -

   Van Meterenstraat

  • -

   Veldhovenring

  • -

   Wilhelminapark

  • -

   Zomerstraat

  • -

   de bebouwing in meerdere bouwlagen minimaal 5 meter uit de zijdelingse perceelsgrens wordt gesitueerd, tenzij er langs de zijdelingse perceels-grens op het belendende perceel reeds bebouwing in meerdere bouwlagen aanwezig is met een diepte van 12 meter of meer.

Artikel 2.5.14.

Ontheffing voor overschrijdingen van de achtergevelrooilijn.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn voor:

  • a.

   buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt, daaronder begrepen, waarvan de afstand tot de zijdelingse grens van het erf minder van 20 meter bedraagt;

  • b.

   binnen de bebouwde kom gelegen kassen;

  • c.

   vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;

  • d.

   gebouwen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen en welk terrein slechts aan een van die zijden mag worden bebouwd;

  • e.

   gebouwen op binnenterreinen, mits hiervan de bereikbaarheid, als bedoeld in de artikelen 2.5.3 en 2.5.4, is verzekerd;

  • f.

   bijgebouwen (waaronder aan- of uitbouwen) bij woningen, anders dan bedoeld in 2.5.13 sub f, met dien verstande dat:

   • -

    bij bouwpercelen tot 1000 m2: per woning aan bijgebouwen achter de achtergevelrooilijn niet meer dan 60 m2 wordt gebouwd, mits het bouwperceel blijft voldoen aan het bepaalde in 2.5.15. De maat van 60 m2 (40%) mag – t.b.v. mantelzorg – tot 80 m2 worden opgetrokken. In dat geval dient – in plaats van het bepaalde in 2.5.15 – tenminste 15 m2 aaneengesloten onbebouwd terrein op het bouwperceel aanwezig te blijven;

   • -

    bij bouwpercelen tussen 1000 m2 en 2000 m2: per woning aan bijgebouwen achter de achtergevelrooilijn niet meer dan 80 m2 mag worden gebouwd, mits het bouwperceel blijft voldoen aan het bepaalde in 2.5.15. De maat van 80 m2 mag – in bijzondere gevallen – worden opgetrokken tot 100 m2 t.b.v. woonvertrekken (woon-/eetkamer, keuken, badkamer, slaapkamer); in dat geval dient – in plaats van het bepaalde in 2.5.15 – tenminste 15 m2 aaneengesloten onbebouwd terrein op het bouwperceel aanwezig te blijven;

   • -

    bij bouwpercelen groter dan 2000 m2: per woning aan bijgebouwen achter de achtergevelrooilijn niet meer dan 100 m2 mag worden gebouwd, mits het bouwperceel blijft voldoen aan het bepaalde in 2.5.15;

   • -

    bijgebouwen met een maximale bouwhoogte van 4,5 meter zonder afschuiningshoek;

  • g.

   gebouwen in een bouwstrook of bouwblok, geheel of overwegend handels- of industrieterrein omvattend;

  • h.

   bouwvergunningplichtige bouwwerken, geen gebouw zijnde;

  • i.

   ondergrondse bouwwerken, zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan de hoogte van het terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw;

  • j.

   erkers bijgebouwen (waaronder aan- of uitbouwen) bij andere gebouwen dan woningen (niet zijnde dienstwoningen), anders dan bedoeld in 2.5.13 sub f met dien verstande dat:

   • -

    het achter de achtergevelrooilijn gelegen gedeelte van het bouwperceel geheel mag worden bebouwd, mits het bouwperceel blijft voldoen aan het bepaalde in artikel 2.5.16;

   • -

    bijgebouwen met een maximale bouwhoogte van 6.00 meter zonder afschuiningshoek mogen worden gerealiseerd.

  • k.

   trappenhuizen buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, balkons en veranda's alsmede andere luifels, afdaken, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, terrassen en bordessen dan bedoeld zijn in artikel 2.5.13;

  • l.

   bouwwerken aan of bij een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving;

  • m.

   bebouwing in meerdere bouwlagen in de strook van 5 meter langs de zijdelingse perceelsgrens tot een bebouwingsdiepte van maximaal 15 meter met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2.5.20., 2.5.23 en 2.5.24;

  • n.

   antennes, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder e en f, van het Besluit bouwwerken.

 • 2.

  Indien toepassing wordt gegeven aan het gegeven aan het gestelde in artikel 2.5.14, lid 1, sub m is de volgende procedure van toepassing:

  • a.

   de aanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage;

  • b.

   voorafgaande aan de terinzagelegging wordt in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen kennis gegeven van de aanvraag;

  • c.

   gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen omtrent de aanvraag inbrengen;

  • d.

   indien er zienswijzen zijn ingebracht kunnen burgemeester en wethouders de beslissing over de aanvraag om een reguliere bouwvergunning met ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 2.5.15.

Erf bij woningen en woongebouwen.

1.Bij een woning of woongebouw moeten een erf aanwezig zijn dat ten minste een

 • 1.

  strook grond omvat die:

  over de volle breedte van het gebouw aansluit aan de achtergevel, en voor

  wat betreft het achter het gebouw gelegen deel dat is begrepen tussen het

  verlengde van de zijgevels, een diepte heeft van ten minste 5 meter.

 • 2.

  De maat genoemd in het eerste lid, moet worden gemeten haaks op de

  achtergevelrooilijn en vanuit het verst achterwaarts gelegen deel van het

  gebouw. Daarbij moeten de onderdelen van dat gebouw, bedoeld in artikel

  2.5.13, en de balkons en veranda's buiten beschouwing blijven.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in:

  • a.

   het eerste lid, wat de aanwezigheid van het erf betreft, indien de gelijkstraats gelegen bouwlaag niet tot bewoning bestemd is;

  • b.

   het eerste lid, indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

   • 1.

    een gunstige, andere indeling van het erf is aanwezig;

   • 2.

    het gebouw zal zijn gelegen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen, mits dat terrein slechts aan een van die zijden mag worden bebouwd en tevens een erf van redelijke afmetingen tot stand wordt gebracht;

   • 3.

    bij het vergroten van een gebouw dat niet aan de bepalingen voor te bouwen woningen en woongebouwen van het Bouwbesluit voldoet, wordt de bestaande toestand verbeterd.

     

Artikel 2.5.16.  

Erf bij overige gebouwen.

 • 1.

  Achter een gebouw, waarvan geen deel tot woning, anders dan als dienstwoning is bestemd, moet een bij het gebouw behorend erf aanwezig zijn ter diepte van ten minste 2 meter achter het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw en over de volle breedte daarvan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid:

  • a.

   indien ligging en bestemming van het gebouw hiervoor geen beletsel vormen;

  • b.

   indien, voor zover nodig, ontheffing is verleend van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn.

Artikel 2.5.17.

Ruimte tussen bouwwerken.

 • 1.

  De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse grens van het erf zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aangrenzende erf aanwezige bebouwing geen tussenruimten ontstaan die:

  • a.

   vanaf de hoogte van het erf tot 2,2 meter daarboven minder dan 1 meter breed zijn;

  • b.

   niet toegankelijk zijn.

Bebouwing van ondergeschikte aard op het erf of op het aangrenzende erf wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

2.Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en onderhoud van de vrij te laten ruimte.

Artikel 2.5.18.

Erf- en terreinafscheidingen.

 • 1.

  Erf- en terreinafscheidingen, anders dan bedoeld in artikel 2, onder e, van het Besluit bouwwerken, zijn niet toegelaten.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid in het belang van het af te scheiden erf of terrein.

Artikel 2.5.19.

Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen.

 • 1.

  Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen mogen zich geen delen bevinden van andere bouwvergunningplichtige bouwwerken dan die welke deel uitmaken van de hoogspanningslijn. Bij het bepalen van deze afstand moet rekening worden gehouden met het uitzwaaien van de draden ten gevolge van de wind. Onder hoogspanningslijn wordt in dit artikel verstaan een lijn met een nominale elektrische spanning van 1000 volt of meer.

 • 2.

  Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van een ondergrondse hoofdtransportleiding mogen geen bouwvergunningplichtige bouwwerken worden gebouwd.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van:

  • a.

   het bepaalde in het eerste lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien de elektrische spanning van de hoogspanningslijn daarvoor geen bezwaar oplevert;

  • b.

   het bepaalde in het tweede lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien daartegen met het oog op de veilige en ongestoorde ligging van de leiding geen bezwaar bestaat.

Artikel 2.5.20.

Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn.

 • 1.

  De maximale hoogte van een bouwvergunningplichtig bouwwerk bedraagt:

  • a.

   indien gelegen aan één van de volgende wegen:

   • -

    Besterdring

   • -

    Bisschop Zwijsenstraat

   • -

    Bosscheweg tussen de Ringbaan-Oost en de Hoevense Kanaaldijk/Lovense Kanaaldijk

   • -

    Broekhovenseweg ten noorden van de Ringbaan-Zuid

   • -

    Korvelplein

   • -

    Korvelseweg

   • -

    Laarstraat

   • -

    Lieve Vrouweplein

   • -

    Molenstraat

   • -

    Oude Goirleseweg

   • -

    Piusstraat

   • -

    Rosmolenplein

   • -

    Spoorlaan

   • -

    Van Meterenstraat

   • -

    Veldhovenring

   • -

    Wilhelminapark

   • -

    Zomerstraat

in het vlak door de voorgevelrooilijn: 1 meter vermeerderd met éénmaal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg met een maximum van 15 meter met dien verstande dat:

 • -

  de bouwhoogte in een strook ter breedte van 5 meter langs de zijdelingse perceelsscheidingen niet meer mag bedragen dan de randhoogte (zijnde de (feitelijke) hoogte van bovenkant goot, boeiboord of druiplijn, gemeten boven het gemiddelde maaiveldpeil van het aansluitende afgewerkte terrein ) in de voorgevelrooilijn van de bebouwing op het naastgelegen perceel vermeerderd met 6 meter;

 • -

  deze hoogte tenminste 10 meter mag bedragen:

 • -

  slechts bebouwing binnen een afstand van ten hoogte 5 meter van de zijdelingse perceelsscheiding in beschouwing wordt genomen.

  • b.

   indien gelegen aan de volgende wegen:

 • -

  Enschotsestraat

 • -

  Gasthuisring

 • -

  Groenstraat

 • -

  Groeseindstraat

 • -

  Hoefstraat

 • -

  Koestraat

 • -

  Nieuwe Bosscheweg

 • -

  Oerlesestraat

 • -

  St. Josephstraat

 • -

  Tivolistraat

 • -

  Transvaalplein

 • -

  Voltstraat

 • -

  Winkler Prinsstraat

in het vlak door de voorgevelrooilijn: 1 meter vermeerderd met éénmaal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg met een maximum van 11 meter met dien verstande dat:

 • -

  de bouwhoogte in een strook ter breedte van 5 meter langs de zijdelingse perceelsscheidingen niet meer mag bedragen dan de randhoogte (zijnde de (feitelijke) hoogte van bovenkant goot, boeiboord of druiplijn, gemeten boven het gemiddelde maaiveldpeil van het aansluitende afgewerkte terrein ) in de voorgevelrooilijn van de bebouwing op het naastgelegen perceel vermeerderd met 6 meter;

 • -

  deze hoogte tenminste 10 meter mag bedragen:

 • -

  slechts bebouwing binnen een afstand van ten hoogte 5 meter van de zijdelingse perceelsscheiding in beschouwing wordt genomen.

  • c.

   in het vlak door de voorgevelrooilijn van de overige niet genoemde wegen: 1 meter vermeerderd met éénmaal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de betreffende weg met een maximum van 10 meter.

   • 2.

    Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op hoekbebouwing aan

wegen, waarvan de afstand tussen de voorgevelrooilijnen onderling verschilt, in welk geval aan de zijde van de smalle weg tot de hoogte welke aan de brede weg is toegelaten, mag worden gebouwd over een lengte van de hoek af gelijk aan de afstand tussen de voorgevelrooilijn van de smalle weg, doch over geen grotere lengte dan 15 meter.

3.De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de

desbetreffende voorgevelrooilijn in het midden van de breedte van het bouwwerk of de projectie daarvan op de voorgevelrooilijn.

4.Indien aan de overzijde van de weg een voorgevelrooilijn ontbreekt geldt ter

bepaling van de grootste toegelaten hoogte, bedoeld in het eerste lid, de dichtstbij gelegen tegenoverliggende rooilijn. Indien de tegenoverliggende rooilijn plaatselijk is onderbroken geldt ter plaatse van die onderbreking de verst verwijderde van de beide ter weerszijden van de onderbreking voorkomende rooilijnen.

Artikel 2.5.21.

Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn.

 • 1.

  De maximale hoogte van een bouwvergunningplichtig bouwwerk bedraagt:

  • a.

   indien gelegen aan één van de volgende wegen:

   • -

    Besterdring

   • -

    Bisschop Zwijsenstraat

   • -

    Bosscheweg tussen de Ringbaan-Oost en de Hoevense Kanaaldijk/Lovense Kanaaldijk

   • -

    Broekhovenseweg ten noorden van de Ringbaan-Zuid

   • -

    Korvelplein

   • -

    Korvelseweg

   • -

    Laarstraat

   • -

    Lieve Vrouweplein

   • -

    Molenstraat

   • -

    Oude Goirleseweg

   • -

    Piusstraat

   • -

    Rosmolenplein

   • -

    Spoorlaan

   • -

    Van Meterenstraat

   • -

    Veldhovenring

   • -

    Wilhelminapark

   • -

    Zomerstraat

in het vlak door de achtergevelrooilijn: 1 meter vermeerderd met de helft van de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok met een maximum van 15 meter met dien verstande dat:

 • -

  de bouwhoogte in een strook ter breedte van 5 meter langs de zijdelingse perceelsscheiding niet meer mag bedragen dan de toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn overeenkomstig artikel 2.5.20 ;

 • -

  deze hoogte tenminste 10 meter mag bedragen:

  • b.

   indien gelegen aan één van de volgende wegen:

 • -

  Enschotestraat

 • -

  Gasthuisring

 • -

  Groenstraat

 • -

  Groeseindstraat

 • -

  Hoefstraat

 • -

  Koestraat

 • -

  Nieuwe Bosscheweg

 • -

  Oerlesestraat

 • -

  St. Josephstraat

 • -

  Tivolistraat

 • -

  Transvaalplein

 • -

  Voltstraat

 • -

  Winkler Prinsstraat

in het vlak door de achtergevelrooilijn 1 meter vermeerderd met de helft van de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok met een maximum van 11 meter met dien verstande dat:

 • -

  de bouwhoogte in een strook ter breedte van 5 meter langs de zijdelingse perceelsscheiding niet meer mag bedragen dan de toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn overeenkomstig artikel 2.5.20 ;

 • -

  deze hoogte tenminste 10 meter mag bedragen:

  • c.

   in het vlak door de achtergevelrooilijn gelegen achter de voorgevelrooilijn van de overige niet genoemde wegen: 1 meter vermeerderd met de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok met een maximum van 10 meter.

   • 2.

    De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de achtergevelrooilijn ter plaatse van het bouwwerk. Indien de te beschouwen achtergevelrooilijnen niet evenwijdig lopen, wordt voor elke 5 meter breedte van de achterzijde van het bouwwerk uitgegaan van de gemiddelde afstand tussen de achtergevelrooilijnen. Indien een tegenoverliggende achtergevelrooilijn ontbreekt, wordt gemeten tot de dichtstbijzijnde tegenover de achtergevelrooilijn gelegen voorgevelrooilijn.

   • 3.

    In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de maximale hoogte van een bouwwerk in het vlak door de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan de maximale hoogte in de aangrenzende 5 meter van een aanliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok.

   • 4.

    Indien het terrein achter de achtergevelrooilijn lager dan straatpeil ligt, moet de in het eerste lid bedoelde hoogte worden verminderd met een maat, gelijk aan het verschil tussen het straatpeil en het peil van het onderhavige terrein ter plaatse van de achtertoegang bij voltooiing van de bouw.

Artikel 2.5.22.

Toegelaten hoogte van zijgevels tegenover een achtergevelrooilijn.

 • 1.

  Indien op een kruising van wegen de achtergevels van de bebouwing, gelegen aan de ene weg, doorgebouwd zijn tot aan de voorgevelrooilijn van de andere weg en bovendien in die achtergevels ramen aanwezig zijn, dan bedraagt - onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 - de maximale hoogte van de zijgevel van het eerste bouwwerk aan laatstgenoemde weg nabij de hoek ten hoogste 1,5 maal de afstand van deze zijgevel tot de achtergevelrooilijn die bij de eerstgenoemde weg behoort. Deze afstand moet op dezelfde wijze worden bepaald als beschreven is in artikel 2.5.21, tweede lid voor de bepaling van de afstand tussen twee achtergevelrooilijnen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid, mits de zijgevel niet hoger is dan de voorgevel.

Artikel 2.5.23.

Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen.

 • 1.

  Overminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 mag een bouwvergunningplichtig bouwwerk tussen de voor- en achtergevelrooilijn niet hoger reiken dan tot de vlakken die de verticale vlakken door de voorgevel- rooilijn en door de achtergevelrooilijn snijden op de - krachtens de artikelen 2.5.20 en 2.5.21 - maximale bouwhoogte en die met het horizontale vlak een hoek vormen van 45 graden.

 • 2.

  Indien een bouwwerk nabij een kruising van wegen een zijgevel heeft die gelegen is tegenover een achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok, mag dit bouwwerk bovendien niet hoger reiken dan tot het vlak dat het verticale vlak door die zijgevel snijdt ter hoogte van de - krachtens artikel 2.5.22 - maximale bouwhoogte en dat met het horizontale vlak een hoek vormt van 56 graden.

Artikel 2.5.24.

Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken.

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.20 en 2.5.21 mag de hoogte van een bouwvergunningplichtig bouwwerk niet meer bedragen dan:

  • -

   15 meter voor zover een bouwperceel gelegen is aan één van de volgende wegen:

  • -

   Besterdring

  • -

   Bisschop Zwijsenstraat

  • -

   Bosscheweg tussen de Ringbaan-Oost en de Hoevense Kanaaldijk/Lovense Kanaaldijk

  • -

   Broekhovenseweg ten noorden van de Ringbaan-Zuid

  • -

   Korvelplein

  • -

   Korvelseweg

  • -

   Laarstraat

  • -

   Lieve Vrouweplein

  • -

   Molenstraat

  • -

   Oude Goirleseweg

  • -

   Piusstraat

  • -

   Rosmolenplein

  • -

   Spoorlaan

  • -

   Van Meterenstraat

  • -

   Veldhovenring

  • -

   Wilhelminapark

  • -

   Zomerstraat

  • -

   11 meter voor zover een bouwperceel gelegen is aan één van de volgende wegen:

  • -

   Enschotsestraat

  • -

   Gasthuisring

  • -

   Groenstraat

  • -

   Groeseindstraat

  • -

   Hoefstraat

  • -

   Koestraat

  • -

   Nieuwe Bosscheweg

  • -

   Oerlesestraat

  • -

   St. Josephstraat

  • -

   Tivolistraat

  • -

   Transvaalplein

  • -

   Voltstraat

  • -

   Winkler Prinsstraat

  • -

   10 meter bij alle overige niet genoemde wegen.

 • 2.

  Indien het bouwwerk aan meer dan een weg grenst en deze wegen op verschillende hoogte liggen, geldt de hoogte ten opzichte van de laagstgelegen weg.

Artikel 2.5.25.

Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen.

 • 1.

  De hoogte van een bouwwerk dat met een ingevolge artikel 2.5.3 of artikel 2.5.14 sub a tot en met e verleende ontheffing wordt opgericht op een niet aan de weg grenzend terrein, mag niet meer bedragen dan 3,00 meter, met dien verstande dat - uitgaande van een goothoogte van bovengenoemde maat - daarboven een zadeldak met hellingen van ten hoogste 45 graden toegelaten is.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid, indien de aard en de ligging van de omringende bebouwing hiervoor geen beletsel vormen.

Artikel 2.5.26.

Wijze van meten van de hoogte van bouwwerken.

 • 1.

  De hoogte van een bouwwerk of van een gevel of van een ander buitenvlak van een bouwwerk moet worden gemeten ten opzichte van straatpeil.

 • 2.

  De hoogte van gevels die geen horizontale beëindiging hebben, moet worden bepaald door de oppervlakte te delen door de breedte. Plaatselijke verhogingen, als bedoeld in artikel 2.5.27, onder d, en artikel 2.5.28, onder h,i,j en k, moeten - voorzover zij de maximale hoogte overschrijden - buiten beschouwing worden gelaten.

Artikel 2.5.27.

Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte.

Het bepaalde in artikel 2.5.20, eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22, eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel 2.5.24 is niet van toepassing op:

 • a.

  onderdelen van een bouwvergunningplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • b.

  het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken, anders dan het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken;

 • c.

  topgevels in het verticale vlak, gaande door de voorgevelrooilijn of de achtergevelrooilijn, mits zij niet breder zijn dan 6 meter en mits de geveloppervlakte, over de breedte van de topgevel gemeten, niet groter is dan het product van de breedte van de topgevel en de maximale bouwhoogte ter plaatse;

 • d.

  plaatselijke verhogingen met geen grotere breedte dan 1,50 meter.

Artikel 2.5.28.

Ontheffing voor overschrijdingen van de toegelaten bouwhoogte.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2.5.20, eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22, eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel 2.5.24 ten behoeve van:

  • a.

   gebouwen voor openbaar nut, scholen, kerken, schouwburgen en andere gebouwen bestemd voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;

  • b.

   gebouwen bestemd voor woon-, kantoor- of winkeldoeleinden, indien de welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat;

  • c.

   gebouwen bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf op een handels- en industrieterrein;

  • d.

   agrarische bedrijfsgebouwen;

  • e.

   het geheel of gedeeltelijk veranderen of vergroten van een bouwwerk, anders dan bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder k, van het Besluit bouwwerken, en indien:

 • 1.

  de bestaande belendende gebouwen de maximale bouwhoogte overschrijden en de welstand bij het verlenen van de ontheffing is gebaat;

 • 2.

  bij het overschrijden van bestaande uitwendige hoogte-afmetingen andere hoogte-afmetingen kleiner worden dan de bestaande;

  • f.

   bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, anders dan bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit bouwwerken;

  • g.

   topgevels, breder dan 6 meter en gevelverhogingen van soortgelijke aard;

  • h.

   plaatselijke verhogingen met een grotere breedte dan 1,50 meter;

  • i.

   dakvensters, mits buitenwerks gemeten de breedte niet meer dan 1,75 meter, de hoogte niet meer dan 1,5 meter, de onderlinge afstand niet minder dan 3 meter en de afstand tot de erfscheiding niet minder dan 1,5 meter bedraagt. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor gekoppelde dakvensters, die tot verschillende gebouwen behoren;

  • j.

   draagconstructies voor een reclame;

  • k.

   vrijstaande schoorstenen;

  • l.

   bouwwerken op een monument - als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening - voor zover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving;

  • m.

   ten behoeve van bebouwing in een strook ter breedte van 5 meter langs een zijdelingse perceelsscheiding tot een hoogte van maximaal 15 meter indien gelijktijdig op het naastgelegen bouwperceel bebouwing wordt opgericht met een hoogte in de voorgevelrooilijn van tenminste 9 meter dan wel hiervoor een bouwaanvraag is ingediend;

  • n.

   Lichtmasten.

 • 2.

  Indien toepassing wordt gegeven aan het gestelde in artikel 2.5.28 lid 1, sub m is de volgende procedure van toepassing:

  • a.

   de aanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage;

  • b.

   voorafgaande aan de terinzagelegging wordt in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen kennis gegeven van de aanvraag;

  • c.

   gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen omtrent de aanvraag inbrengen;

  • d.

   indien er zienswijzen zijn ingebracht kunnen burgemeester en wethouders de beslissing over de aanvraag om een reguliere bouwvergunning met ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 2.5.29.

Ontheffing voor overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van een bestemmingsplan.

 • 1.

  In andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.5.8, 2.5.14 en 2.5.28 kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van de verboden tot bouwen met overschrijding van de voor- en van de achtergevelrooilijn, en van het verbod tot bouwen met overschrijding van de maximale bouwhoogte.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan door burgemeester en wethouders worden verleend indien:

  • a.

   de desbetreffende bouwactiviteit voorkomt in artikel 20 Bro;

  • b.

   de desbetreffende bouwactiviteit valt onder het beleid van de provincie inzake artikel 19, lid 2 WRO

  • c.

   het desbetreffende bouwplan in overeenstemming is met in voorbereiding zijnd toekomstig ruimtelijk beleid.

 • 3.

  Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 2.5.29, lid 1 is de volgende procedure van toepassing:

  • a.

   de aanvraag ligt gedurende twee weken ter inzage;

  • b.

   voorafgaande aan de terinzagelegging wordt in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen kennis gegeven van de aanvraag;

  • c.

   gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen omtrent de aanvraag inbrengen;

  • d.

   indien er zienswijzen zijn ingebracht kunnen burgemeester en wethouders de beslissing over de aanvraag om een reguliere bouwvergunning met ten hoogste 6 weken verdagen.

Artikel 2.5.30.

Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.

 • 1.

  Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, danwel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 • 2.

  Hiervan is slechts sprake wanneer het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein, dat bij dat gebouw hoort, is bepaald overeenkomstig de normen en werkwijze in de "Notitie parkeernormen 2003", zoals vastgesteld op 30 maart 2004 of zoals deze laatstelijk is vastgesteld.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:

  • ·

   indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5,00 m en ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen;

  • ·

   indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 m bij 5,00 m bedragen.

 • 4.

  Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en het vierde lid:

  • a.

   indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of

  • b.

   voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Aan het verlenen van een ontheffing kunnen burgemeester en wethouders een financiële voorwaarde verbinden.

Paragraaf 6. Voorschriften inzake brandveiligheidsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen.

Artikel 2.6.1

Beginsel inzake brandmeldinstallaties.

 • 1.

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor de ontdekking en melding van brand, dat een brand zo snel mogelijk kan worden ontdekt en gemeld.

 • 2.

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerst en het tweede lid, indien de aard en de geringe omvang van de gebruiksfunctie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2.6.2

Aanwezigheid van brandmeldinstallaties.

 • 1.

  Een gebruiksfunctie:

  • a.

   waarvan de hoogste vloer van een verblijfsruimte is gelegen op een in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven waarde boven het meetniveau als bedoeld in het Bouwbesluit;

  • b.

   waarvan de totale gebruiksoppervlakte meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven grenswaarde;

  • c.

   waarvan het aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers meer bedraagt dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10 van deze verordening aangegeven grenswaarde;

  • d.

   die is gelegen in een bouwwerk dat bestaat uit meer bouwlagen dan de in tabel 2.6.1 van bijlage 10 zijn aangegeven, is voorzien van een brandmeld- installatie als bedoeld in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002.

 • 2.

  In een gebruiksfunctie niet zijnde een woonfunctie of een woongebouw waar vanaf de toegang van een verblijfsruimte slechts in één richting kan worden gevlucht, dient de ruimte waardoor dient te worden gevlucht alsmede de ruimten van waaruit de betreffende vluchtroute bij brand zou kunnen worden geblokkeerd, voorzien te zijn van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking, indien er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

  • a.

   De loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte en een punt

   vanwaar in meerdere richtingen kan worden gevlucht, bedraagt meer dan 10

   meter;

  • b.

   Het totale oppervlak van het gedeelte van de ruimte waardoor slechts in één

   richting kan worden gevlucht alsmede de op dit gedeelte aangewezen verblijfsruimten is groter dan 200 m2;

  • c.

   c.Het aantal verblijfsruimten dat is aangewezen op de betreffende ruimte

   bedraagt meer dan 2.

Artikel 2.6.3

Omvang van de bewaking door brandmeldinstallaties.

 • 1.

  De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1, uitgave 2002, is uitgevoerd als:

  • a.

   niet-automatische bewaking; of

  • b.

   gedeeltelijke bewaking; of

  • c.

   volledige bewaking; zoals aangegeven in tabel 2.6.1van bijlage 10 van deze verordening, of

  • d.

   ruimte bewaking voor gedeeltelijk samenvallende vluchtroutes en risicoruimten.

 • 2.

  Een op grond van artikel 2.6.2, lid 1, a, b en c, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie meldt rechtstreeks door naar de alarmcentrale van de brandweer, voor zover dit voor een gebruiksfunctie staat aangegeven in tabel 2.6.1. van bijlage 10 van deze verordening.

Artikel 2.6.4

Kwaliteit van brandmeldinstallaties.

 • 1.

  Een op grond van artikel 2.6.2 in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1 uitgave 2002.

 • 2.

  Een op grond van artikel 2.6.2, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie is ontworpen en aangelegd overeenkomstig een door of namens burgemeester en wethouders aanvaard programma van eisen als bedoeld in de NEN 2535, uitgave 1996, en NEN 2535/A1 uitgave 2002.

 • 3.

  Een op grond van artikel 2.6.2, in een bouwwerk aanwezige brandmeldinstallatie, welke op grond van artikel 2.6.3, lid 2 rechtstreeks is doorgemeld naar de alarmcentrale van de brandweer, is voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Den Haag, dan wel een certificaat waarvan een door burgemeester en wethouders erkende, ter zake kundige, onafhankelijke onderzoeksinstelling in een schriftelijke verklaring heeft aangetoond dat dit certificaat ten minste gelijkwaardig is aan een certificaat als bedoeld in de vorengenoemde Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

Artikel 2.6.5

Beginsel inzake ontruimingsalarminstallaties.

 • 1.

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige voorzieningen voor alarmering dat gebruikers bij brand binnen redelijke tijd uit het bouwwerk kunnen vluchten.

 • 2.

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.5 van bijlage 11 van deze verordening voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerst en het tweede lid, indien de aard en de geringe omvang van de gebruiksfunctie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 2.6.6

Aanwezigheid van ontruimingsalarminstallaties.

1.Een gebruiksfunctie die op grond van artikel 2.6.2 is voorzien van een

brandmeldinstallatie, is voorzien van een ontruimingsalarminstallatie als

bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.

2.In een gebruiksfunctie, waarop het gestelde in artikel 2.6.2, tweede lid, van

toepassing is, dienen de betreffende verblijfsruimten te zijn voorzien van een automatische ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.

Artikel 2.6.7

Kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties.

 • 1.

  Een op grond van artikel 2.6.6, in een bouwwerk aanwezige ontruimingsalarminstallatie voldoet aan het gestelde in NEN 2575, uitgave 2004.

 • 2.

  Een op grond van artikel 2.6.6, in een bouwwerk aanwezige ontruimingsalarminstallatie is ontworpen en aangelegd overeenkomstig een door of namens burgemeester en wethouders aanvaard programma van eisen, als bedoeld in NEN 2575, uitgave 2004.

Artikel 2.6.8

Beginsel inzake vluchtrouteaanduidingen.

 • 1.

  Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige aanduiding voor de herkenning van vluchtroutes dat gebruikers op veilige wijze uit het bouwwerk kunnen vluchten.

 • 2.

  Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 2.6.8 van bijlage 12 van deze verordening voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Artikel 2.6.9

Aanwezigheid van vluchtrouteaanduidingen.

Een gebruiksfunctie, genoemd in tabel 2.6.8 van bijlage 12 van deze verordening, is voorzien van vluchtrouteaanduidingen, als bedoeld in NEN 6088, uitgave 2002.

Artikel 2.6.10

Kwaliteit van vluchtrouteaanduidingen.

 • 1.

  Een op grond van artikel 2.6.9 in een bouwwerk aanwezige vluchtrouteaanduiding voldoet aan het gestelde in NEN 6088, uitgave 2002.

 • 2.

  Een vluchtrouteaanduiding is goed zichtbaar en voldoende herkenbaar aangebracht.

 • 3.

  De in artikel 2.6.9 vermelde vluchtrouteaanduiding dient voor wat betreft de zichtbaarheidsaspecten te voldoen aan artikel 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838, uitgave 1999.

 • 4.

  Indien in een gebruiksfunctie of een deel van een gebruiksfunctie geen noodverlichting aanwezig is, is in geval van netspanningonderbreking het gestelde in lid 3 niet van toepassing.

Artikel 2.6.11

Gelijkwaardigheid.

 • 1.

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als gelijkwaardige oplossing een brandmeldinstallatie wordt toegepast, is artikel 2.6.4 van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als gelijkwaardige oplossing een ontruimingsalarminstallatie wordt toegepast, is artikel 2.6.7 van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Voor bouwwerken waarin op grond van artikel 1.5 van het Bouwbesluit als gelijkwaardige oplossing vluchtrouteaanduiding aanwezig is, is artikel 2.6.10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2.6.12  

 

Communicatiesysteem voor publieke hulpverleningsdiensten

Indien het naar het oordeel van burgemeester en wethouders voor het goed kunnen functioneren van publieke hulpverleningsdiensten bij een calamiteit in dat bouwwerk noodzakelijk is, moet een voor het publiek toegankelijk bouwwerk zijn voorzien van een installatie die mobiele radiocommunicatie tussen hulpverleners binnen en buiten dat bouwwerk mogelijk maakt.

Paragraaf 7. Aansluitplicht op de nutsvoorzieningen.

Artikel 2.7.1.

Eis tot aansluiting aan de waterleiding.

De in artikel 3.119 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor drinkwater moeten zijn aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 50 m afstand van de dichts bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 m van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50m.

Artikel 2.7.2.

Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet.

De in artikel 2.46 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen elektriciteitsvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor elektriciteit:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 100 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van dat distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het elektriciteitsdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 100 m.

Artikel 2.7.3.

Eis tot aansluiting aan het aardgasnet.

 • 1.

  De in artikel 2.68 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen gasvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor aardgas:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 40 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van dat distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het aardgasdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 m. Niet van toepassing is het bepaalde in dit lid op woningen voor bejaarden.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid:

 • a.

  voor woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m²;

 • b.

  voor woningen die niet bestemd zijn om te worden verhuurd;

 • c.

  voor woningen met een aansluiting op een gemeenschappelijke of publieke voorziening voor verwarming, als bedoeld in artikel 2.69 van het Bouwbesluit (warmtedistributienet).

Artikel 2.7.4.

Eis tot aansluiting aan de openbare riolering.

 • 1.

  De in artikel 3.31 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en faecaliën, alsmede de in artikel 3.41 van het Bouwbesluit bedoelde, aan of in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de afvoer van hemelwater moeten zijn aangesloten aan een openbaar riool. Niet van toepassing is het bepaalde in dit lid:

  • a.

   in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;

  • b.

   voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd.

 • 2.

  Op aanwijzing van het bouwtoezicht wordt bepaald:

  • a.

   op welke plaats, op welke hoogte en met welke binnenmiddellijn de voor het maken van de aansluiting noodzakelijke leiding of leidingen de gevel van het gebouw dan wel de grens van het erf of terrein moet of moeten kruisen;

  • b.

   of er al dan niet voorzieningen in die aansluitleiding moeten worden tussengeschakeld ter voorkoming van het terugvloeien van afvalwater, faecaliën en hemelwater, ingeval de leiding te laag gelegen is om op natuurlijke wijze op het openbaar riool te lozen.

 • 3.

  Op aanwijzing van het bevoegd gezag krachtens de Wet milieubeheer moet worden bepaald of er als dan niet voorzieningen in de bedoelde aansluitleiding moeten worden tussengeschakeld ter verzekering van de goede werking of de goede staat van het openbaar riool, ingeval de hoeveelheid of de aard van de af te voeren stoffen daartoe aanleiding geeft.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in het eerste lid, indien afvoer op andere wijze zonder verontreiniging van water, bodem of lucht mogelijk is:

  • a.

   voor bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 m van een openbaar riool zijn gelegen;

  • b.

   voor agrarische bedrijven.

Artikel 2.7.5.

Aansluiting anders dan aan de openbare riolering.

 • 1.

  Indien de in de artikelen 28, 123, 199, 242, 269 en 375 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en fecaliën alsmede de in de artikelen 29, 124, 200, 243 en 270 van het Bouwbesluit bedoelde, aan of in bouwwerken aan te brengen voorzieningen voor de afvoer van hemelwater niet aan een openbaar riool worden aangesloten, gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   leidingen voor fecaliën afkomstig uit toiletten met waterspoeling, moeten lozen op een rottingput met overstort;

  • b.

   leidingen voor fecaliën afkomstig uit toiletten zonder waterspoeling, moeten lozen op een beerput zonder overstort, een gierput of een rottingput met overstort;

  • c.

   leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder fecaliën alsmede overstorten van rottingputten moeten zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden; d. leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder fecaliën mogen niet lozen op een rottingput.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid, onder a en b, indien afvoer op andere wijze zonder verontreiniging van water, bodem en lucht mogelijk is.

  Artikel 2.7.6.

Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen.

 • 1.

  Ondergrondse doorvoeringen van leidingen door uitwendige heidingsconstructies van bouwwerken moeten zoveel mogelijk haaks plaatsvinden. Door doorvoeringen moeten waterdicht zijn aangewerkt.

 • 2.

  De aansluiting van de in het eerste lid bedoelde leidingen aan leidingen van de buitenriolering moet zodanig zijn dat de dichtheid van de aansluiting gehandhaafd blijft bij enige zetting van het bouwwerk of de buitenriolering.

 • 3.

  In leidingen, gelegen tussen de gevel van een gebouw en de aansluiting aan een openbaar riool, mogen geen buurputten of rottingputten voorkomen.

 • 4.

  Leidingen van de buitenriolering op erven en terreinen mogen geen vernauwingen in de stroomrichting bevatten en moeten een vloeiend beloop hebben, alsmede een voldoende lucht- en waterdichtheid en een voldoende binnenwerkse middellijn. Aan beide laatstgenoemde eisen wordt geacht te zijn voldaan, indien wordt voldaan aan het bepaalde in NEN 3215, uitgave 1997.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in het vierde lid, moet een leiding voor de afvoer van afvalwater, fecaliën en hemelwater ter plaatse waar zij de grens van de weg kruist, een binnenwerkse middellijn hebben van ten minste 125 mm.

 • 6.

  Het materiaal, de sterkte en de vorm van buizen en hulpstukken van leidingen van de buitenriolering op erven en terreinen moeten doeltreffend zijn. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien wordt voldaan aan het bepaalde in de NEN-normen die zijn opgenomen in bijlage 7.

Artikel 2.7.7.

Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen.

De in de artikelen 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 en 2.7.4 bedoelde afstand moet worden gemeten langs de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt en tot het deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij een leiding van het distributienet bevindt. Hierbij moeten bouwwerken die zich te samen op een erf of terrein bevinden, als een bouwwerk worden beschouwd.

Hoofdstuk 3. De Melding.

Artikel 3.1. De wijze van melden

Gereserveerd.

Artikel 3.2. Welstandscriteria

Gereserveerd.

Hoofdstuk 4. Plichten tijdens en bij voltooiïng van de bouw

en bij ingebruikneming van een bouwwerk.

Artikel 4.1.

Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden.

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het

gestelde in artikel 59 van de Woningwet de bouwvergunning

intrekken indien:

 • a.

  binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning geen begin met de bouwwerkzaamheden is gemaakt;

 • b.

  tussen het begin en het einde van de bouwwerkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

Artikel 4.2.

Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden.

Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven:

 • a.

  de bouwvergunning;

 • b.

  andere vergunningen en ontheffingen;

 • c.

  het bouwveiligheidsplan;

 • d.

  de aanschrijving ingevolge de Woningwet.

Artikel 4.3.

Wijzigingen in gegevens bouwregistratie.

Vervangen.

Artikel 4.4.

Het uitzetten van de bouw.

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor bouwvergunning is verleend mag - onverminderd het in de voorwaarden van de bouwvergunning bepaalde - niet worden begonnen alvorens door of namens burgemeester en wethouders voor zover nodig:

 • a.

  het straatpeil is aangegeven;

 • b.

  de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.

Artikel 4.5.

Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden.

 • 1.

  Het bouwtoezicht dient - voor zover het betreft bouwwerken waarvoor bouwvergunning is verleend en onverminderd het bepaalde in de voorwaarden van de bouwvergunning - ten minste twee dagen voor de aanvang van elk der hierna te noemen onderdelen van het bouwproces in kennis te worden gesteld:

  • a.

   de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;

  • b.

   de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;

  • c.

   de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.

 • 2.

  Het bouwtoezicht dient ten minste een dag van tevoren in kennis te worden gesteld van het storten van beton.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

Artikel 4.6.

Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoekingen.

Zolang de bouwwerkzaamheden niet zijn voltooid moeten alle opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken worden verricht, welke het bouwtoezicht in het kader van de controle op de naleving van deze verordening en van het Bouwbesluit nodig acht.

Artikel 4.7.

Bemalen van bouwputten.

Bij het bemalen van bouwputten, leidingsleuven en andere tijdelijke ontgravingen ten behoeve van bouwwerkzaamheden mag niet op een zodanige wijze water aan de bodem worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van naburige bouwwerken kunnen worden aangetast op een wijze die de veiligheid van die bouwwerken schaadt.

Artikel 4.8.

Veiligheid op het bouwterrein.

 • 1.

  Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de weg en de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

 • 2.

  Op een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd moeten, wanneer er niet wordt gewerkt - rustpauzen tijdens de dagelijkse werktijd niet inbegrepen-:

  • a.

   de tijdelijke elektrische installaties ten behoeve van de uitvoering van het bouw- en grondwerk, in hun geheel op zodanige wijze zijn uitgeschakeld, dat het weer in gebruik stellen van de installaties door anderen dan daartoe bevoegde personen niet zonder meer mogelijk is;

  • b.

   machines en werktuigen worden achtergelaten in een zodanige toestand, dat deze dan wel mechanismen daarvan, niet zonder meer door anderen dan de daartoe bevoegde personen in werking kunnen worden gesteld.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op de voeding van een elektrische verlichtingsinstallatie of van een of meer elektrisch aangedreven bemalingspompen, indien de omstandigheden vereisen dat de voeding niet wordt onderbroken en de veiligheid voldoende is gewaarborgd.

 • 4.

  Het is verboden stempels, schoren, kruisen of zwiepingen weg te nemen of andere veiligheidsmaatregelen op te heffen zolang zij uit veiligheidsoogpunt nodig zijn.

Artikel 4.9.

Afscheiding van het bouwterrein.

 • 1.

  Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien gevaar of hinder te duchten is.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, er niet door wordt belemmerd.

 • 3.

  Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden, moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het bouwtoezicht dit niet nodig acht.

Artikel 4.10.

Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder.

 • 1.

  Afscheidingen, steigers, ladders, heistellingen, transportinrichtingen en ander hulpmateriaal moeten, wat kwaliteit en samenstelling betreft, voldoen aan de eis van goed en veilig werk en in goede staat van onderhoud verkeren.

 • 2.

  Het is verboden bij de uitvoering van een bouw- of grondwerk een werktuig of een stof te gebruiken, indien daardoor gevaar voor de omgeving optreedt.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorschrijven, dat voor een op een werk te gebruiken krachtwerktuig:

  • a.

   uitsluitend een bepaalde brandstof wordt gebezigd, en/of

  • b.

   de aandrijving elektrisch geschiedt, en/of

  • c.

   het werktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt.

 • 5.

  Het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid is niet van toepassing indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde milieuwet van toepassing is.

Artikel 4.11. Bouwafval.

 • 1.

  Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

 • a.

  de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de Afvalstoffenlijst bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9);

 • b.

  steenwol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

 • c.

  glaswol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

 • d.

  overig afval.

 • 2.

  Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder d, en de fracties, bedoeld in het voorgaaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden worden gehouden.

 • 3.

  Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m3, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

Artikel 4.12.

Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden.

 • 1.

  Van het gereedkomen van putten en van grond- en huisaansluitleidingen van de riolering, en van leidingdoorvoeren en mantelbuizen door wanden en vloeren beneden straatpeil moet het bouwtoezicht onmiddellijk na die voltooiing in kennis worden gesteld.

 • 2.

  Onderdelen van het bouwwerk, waarop het eerste lid betrekking heeft, mogen niet zonder toestemming van het bouwtoezicht aan het oog worden onttrokken gedurende twee dagen na het tijdstip van kennisgeving.

 • 3.

  Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op die onderdelen van het bouwwerk, waarvoor in de aan de bouwvergunning verbonden voorwaarden een plicht tot kennisgeving van voltooiing is bepaald.

 • 4.

  Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden, waarop de bouwvergunning betrekking heeft, wordt het einde van die werkzaamheden bij het bouwtoezicht gemeld.

 • 5.

  De in dit artikel bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk geschieden.

Artikel 4.13.

Melden van werken bij lage temperaturen.

 • 1.

  Indien bij temperaturen beneden 2 graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, moet het bouwtoezicht ten minste twee dagen voor het begin van het desbetreffende werk in kennis worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:

  • a.

   het niet verwerken van bevroren materialen;

  • b.

   het verkrijgen van een goede binding en verharding;

  • c.

   de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden 2 graden Celsius is.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde kennisgevingen moeten, indien het bouwtoezicht dit verlangt, schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 4.14.

Verbod tot ingebruikneming.

 • 1.

  Na de bouw van het bouwwerk, waarvoor bouwvergunning is verleend, is het verboden dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  • a.

   het bouwwerk is niet gereed gemeld bij het bouwtoezicht;

  • b.

   er is niet gebouwd overeenkomstig de bouwvergunning.

Artikel 4.15.

Verbod te bouwen als bouw is stilgelegd.

Vervallen.

Hoofdstuk 5. Staat van open erven en terreinen,

brandveiligheidsinstallaties, aansluiting op de nutsvoorzieningen en het weren van schadelijk en hinderlijk gedierte.

Paragraaf 1. Staat van open erven en terreinen.

Artikel 5.1.1.

Staat van onderhoud van open erven en terreinen.

 • 1.

  Open erven en terreinen moeten zich in een, in verband met hun bestemming, voldoende staat van onderhoud bevinden.

 • 2.

  Open erven en terreinen mogen geen gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid, noch nadeel voor de gezondheid van of hinder voor de gebruikers of anderen, ten gevolg van:

  • a.

   drassigheid;

  • b.

   stank;

  • c.

   verontreiniging;

  • d.

   aanwezigheid van schadelijk of hinderlijk gedierte;

  • e.

   aanwezigheid van begroeiing.

Artikel 5.1.2.

Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen.

 • 1.

  Indien de toegang van een gebouw meer dan 10 meter is verwijderd van een openbare weg, moet een verbindingsweg tussen die toegang en het openbare wegennet aanwezig zijn die geschikt is voor verhuisauto's, vuilnisauto's, ziekenauto's brandweerauto's en het overige te verwachten verkeer, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het gebouw zulks niet vereisen.

 • 2.

  Een geschikte verbindingsweg in de zin van het eerste lid moet, tenzij de gemeenteraad voor de desbetreffende weg in een bestemmingsplan of in een verordening of anderszins voorschriften heeft vastgesteld:

  • a.

   een breedte hebben van tenminste 4,5 meter, over een breedte van tenminste 3,25 meter zijn verhard en een vrije hoogte boven de kruin van de weg hebben van tenminste 4,2 meter;

  • b.

   zijn verhard op een wijze die geschikt is voor motorvoertuigen met een massa van tenminste 14.600 kg en zijn voorzien van de nodige kunstwerken; en

  • c.

   op doeltreffende wijze kunnen afwateren.

 • 3.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw, als bedoeld in artikel 2, onder b, van het Besluit bouwwerken, voor zover dit niet voor bewoning is bestemd, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen.

 • 4.

  Nabij ieder gebouw moeten zodanige opstelplaatsen voor brandweerauto's aanwezig zijn, dat een doeltreffende verbinding tussen die auto's en de bluswatervoorziening kan worden gelegd, tenzij de aard, de ligging en het gebruik van het gebouw zulks niet vereisen.

 • 5.

  Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening.

Artikel 5.1.3.

Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten.

 • 1.

  Tussen de toegang van enerzijds:

  • a.

   een woning of woongebouw, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit;

  • b.

   een gebouw met een al dan niet gemeenschappelijke toegankelijkheidssector, als bedoeld in artikel 4.3 van het Bouwbesluit; en anderzijds de openbare weg moet een mede voor gehandicapten begaanbare weg of begaanbaar pad aanwezig zijn.

 • 2.

  Voor de in het eerste lid bedoelde wegen en paden geldt dat zij:

  • a.

   ten minste 1,10 m breed moeten zijn; en

  • b.

   geen kleinere vrije doorgang mogen hebben dan 0,85 m; en

  • c.

   ten hoogste een hoogteverschil mogen overbruggen van 0,02 m, tenzij dit plaatsvindt door middel van een hellingbaan die voldoet aan het bepaalde in artikel 2.39 en 2.40 van het Bouwbesluit.

Paragraaf 2. Staat van brandveiligheidsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen.

Artikel 5.2.1.

Voorschriften inzake brandveiligheidsinstallaties en vluchtrouteaanduidingen.

Voor bestaande bouwwerken zijn de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.2.2.

Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties, niet zijnde woningen, woongebouwen, logiesverblijven, logiesgebouwen of kantoorgebouwen.

Vervallen.

Artikel 5.2.3.

Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in woongebouwen van bijzondere aard.

Vervallen.

Artikel 5.2.4.

Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in logiesverblijven en logiesgebouwen.

Vervallen.

Artikel 5.2.5.

Aanwezigheid van brandveiligheidsinstallaties in kantoorgebouwen.

Vervallen.

Paragraaf 3. Aansluiting op de nutsvoorzieningen.

Artikel 5.3.1.

Eis tot aansluiting aan de waterleiding.

De in de artikelen 3.123 en 3.124 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige voorzieningen voor drinkwater moeten zijn aangesloten aan het distributienet van de openbare waterleiding:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 50 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op een grotere afstand dan 50 m van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 50 m.

Artikel 5.3.2.

Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet.

De in artikel 2.52 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige elektriciteitsvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor elektriciteit:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 100 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van dat distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het elektriciteitsdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 100 m.

Artikel 5.3.3.

Eis tot aansluiting aan het aardgasnet.

De in artikel 2.72 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige gasvoorziening moet zijn aangesloten aan het openbare distributienet voor aardgas:

 • a.

  indien het bouwwerk op ten hoogste 40 m afstand van de dichtst bij zijnde leiding van het distributienet is gelegen; of

 • b.

  indien het bouwwerk op grotere afstand is gelegen van de leiding van het aardgasdistributienet dan onder a bedoeld, maar de kosten van aansluiting voor het desbetreffende bouwwerk niet hoger zijn dan bij een afstand van 40 m.

Niet van toepassing is voorgaande eis op:

 • a.

  woningen met bejaarden;

 • b.

  woningen met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2;

 • c.

  woningen die niet worden verhuurd;

 • d.

  woningen met een aansluiting op het stadsverwarmingsnet.

Artikel 5.3.4.

Eis tot aansluiting aan de openbare riolering.

 • 1.

  De in artikel 3.36 van het Bouwbesluit bedoelde, in bouwwerken aanwezige voorzieningen voor de afvoer van afvalwater en faecaliën, alsmede de eventueel in of aan bouwwerken aanwezige voorzieningen voor de afvoer van hemelwater moeten, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.6, op een doeltreffende wijze zijn aangesloten aan een openbaar riool.

 • 2.

  Niet van toepassing is het gestelde in het eerste lid:

  • a.

   in delen van de gemeente waarin geen openbare riolering aanwezig is;

  • b.

   op bouwwerken die op een grotere afstand dan 40 m van een openbaar riool zijn gelegen;

  • c.

   voor zover uitsluitend hemelwater wordt geloosd;

  • d.

   op agrarische bedrijven waarin de faecaliën voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt en een daartoe voldoende ruime gier- of beerput aanwezig is.

Artikel 5.3.5.

Aansluiting anders dan aan de openbare riolering.

Indien het gestelde in artikel 5.3.4, tweede lid, van toepassing is, gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  voor de opvang van faecaliën, afkomstig uit toiletten met waterspoeling, moet een doeltreffende rottingput met een doeltreffende aansluitleiding naar die toiletten aanwezig zijn, tenzij de faecaliën voor agrarische bedrijfsdoeleinden worden gebruikt;

 • b.

  voor de opvang van faecaliën, afkomstig uit toiletten zonder waterspoeling, moeten een doeltreffende beerput zonder overstort, een doeltreffende gierput of een doeltreffende rottingput met overstort aanwezig zijn, alsmede een doeltreffende aansluitleiding tussen die toiletten en de genoemde put, tenzij op andere zodanige wijze wordt geloosd dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

 • c.

  leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder faecaliën, alsmede overstorten van rottingputten moeten zodanig lozen dat geen verontreiniging van water, bodem of lucht kan optreden;

 • d.

  leidingen voor de afvoer van hemelwater en voor de afvoer van afvalwater zonder faecaliën mogen niet lozen op een rottingput.

Artikel 5.3.6.

Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen.

Artikel 2.7.6 en de bijbehorende bijlage 7 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.3.7.

Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen.

De in de artikelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 en 5.3.4 bedoelde afstand moet worden gemeten langs de kortste lijn waarlangs een aansluiting zonder bezwaren kan worden gemaakt en tot het deel van het bouwwerk dat zich het dichtst bij een leiding van het distributienet bevindt. Hierbij moeten bouwwerken die zich tezamen op een erf of terrein bevinden, als een bouwwerk worden beschouwd.

Paragraaf 4. Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid.

Artikel 5.4.1.

Preventie.

Het normale onderhoud van een bouwwerk dient zodanig te geschieden dat het bouwwerk zich in een zindelijke staat bevindt.

Hoofdstuk 6. Brandveilig gebruik.

Paragraaf 1. Gebruiksvergunning.

Artikel 6.1.1.

Vergunning gebruik bouwwerk.

 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden, waarin:

  • a.

   meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een een- of meergezinshuis;

  • b.

   aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtveblijf zal worden verschaft;

  • c.

   aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft;

  • d.

   opslag plaatsvindt van stoffen en/of materialen en waarbij volgens de aanvraag om bouwvergunning de compartimentsgrootte is bepaald op basis van het reken en beslismodel 'Beheersbaarheid van brand'.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de gebruiksvergunning slechts

  voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.

 • 3.

  Indien het belang waarvoor de vergunning is verleend dat vereist op grond van

  een verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk, opgetreden na het verlenen van de vergunning, kunnen burgemeester en wethouders aan de vergunning nieuwe voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken.

 • 4.

  Het verbod gesteld in het eerste lid geldt niet ten aanzien van het gebruik van die

  bouwwerken of gedeelten van bouwwerken waarop hoofdstuk 7a van deze verordening van toepassing is.

Artikel 6.1.2.

Aanvraag gebruiksvergunning.

 • 1.

  Vervallen.

 • 2.

  Bij de aanvraag moeten de gegevens en bescheiden worden overgelegd als genoemd in bijlage 2 van deze verordening.

 • 3.

  Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager gebruik maken van de door of namens burgemeester en wethouders vastgestelde formulieren. De bij deze aanvraag behorende gegevens en bescheiden moeten voldoen aan de eisen van de in het tweede lid genoemde bijlage.

 • 4.

  De aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden moeten in tweevoud worden ingediend.

 • 5.

  De aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden moeten in het Nederlands zijn gesteld.

 • 6.

  De aanvraag mag meer dan een bouwwerk betreffen, indien zij betrekking heeft op bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

 • 7.

  De bij de aanvraag om gebruiksvergunning behorende bescheiden moeten door de aanvrager of diens gemachtigde worden ondertekend dan wel worden gewaarmerkt.

 • 8.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op een wijziging van een bestaande situatie, moeten uit de aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden de bestaande en de nieuwe toestand duidelijk blijken.

 • 9.

  De aanvrager krijgt door of namens burgemeester en wethouders een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

Artikel 6.1.3.

In behandeling nemen.

Bij het niet voldoen aan de bij of krachtens artikel 6.1.2 gestelde eisen, alsmede aan de eisen die gelden ingevolge de artikelen 4:1 en 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om binnen vier weken de door hen aan te geven ontbrekende gegevens over te leggen.

Artikel 6.1.4.

Termijn van beslissing.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een gebruiksvergunning binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen hun beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid houden burgemeester en wethouders de beslissing aan indien:

  • a.

   voor hetzelfde bouwwerk een bouwvergunning is vereist en zij over die vergunning nog niet hebben beslist;

  • b.

   voor hetzelfde bouwwerk een aanschrijving is vereist wegens strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit, als bedoeld in een der artikelen 14, 17 of 18 van de Woningwet, en deze binnen de in het eerste lid vermelde termijn is verzonden, doch aan die aanschrijving nog niet is voldaan.

 • 4.

  De in het derde lid bedoelde aanhouding eindigt zes weken nadat is beslist op een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld onder letter a van het derde lid, dan wel nadat is voldaan een de aanschrijving als bedoeld onder letter b van het derde lid en burgemeester en wethouders hiervan in kennis zijn gesteld.

Artikel 6.1.5.

Weigeren gebruiksvergunning.

Een gebruiksvergunning moet worden geweigerd indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

 • a.

  de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van het bouwwerk kan in relatie tot de beoogde gebruiksfunctie niet geacht worden een brandveilig gebruik te zijn en door het stellen van voorwaarden kan geen voldoende brandveilig gebruik worden bereikt;

 • b.

  de bouwvergunning is geweigerd.

Artikel 6.1.6.

Intrekken gebruiksvergunning.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een gebruiksvergunning intrekken indien:

  • a.

   blijkt, dat zij de vergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens hebben verleend;

  • b.

   blijkt dat de houder van de vergunning niet heeft voldaan aan een voorwaarde van de vergunning;

  • c.

   van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning;

  • d.

   van de vergunning gedurende een periode van 26 weken of langer geen gebruik is gemaakt;

  • e.

   het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk, opgetreden na het verlenen van de vergunning, en het niet mogelijk blijkt door het stellen of wijzigen van de voorwaarden dat belang voldoende te beschermen.

 • 2.

  Burgmeester en wethouders gaan niet over tot intrekking dan nadat zij de houder van de vergunning hebben gehoord.

Artikel 6.1.7.

Verplicht aanwezige bescheiden.

In het bouwwerk waar de activiteiten plaatsvinden waarop de gebruiksvergunning betrekking heeft moet deze vergunning aanwezig zijn, en moet op verzoek van degene die is belast met de zorg voor de naleving van dit hoofdstuk, ter inzage worden gegeven.

Paragraaf 2. Het voorkomen van brand en het beperken van brand en brandgevaar.

Artikel 6.2.1.

Gebruikseisen voor bouwwerken.

 • 1.

  Het is verboden een bouwwerk te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals per onderwerp vermeld in bijlage 3 bij deze verordening.

 • 2.

  Onverminderd het gestelde in het eerste lid, is het verboden een bouwwerk, met uitzondering van de niet-gemeenschappelijke ruimten in woonfuncties, te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals per onderwerp vermeld in bijlage 4 bij deze verordening.

Artikel 6.2.2.

Opslag brandgevaarlijke stoffen.

 • 1.

  In, op of nabij een bouwwerk is geen in bijlage 5 aangewezen brandgevaarlijke stof aanwezig.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien:

  • a.

   de in bijlage 5 aangegeven maximum hoeveelheid van de betreffende stoffen

   niet wordt overschreden, met dien verstande dat de totale toegestane

   hoeveelheid van de eerste zes rijen honderd kilogram of liter is,

  • b.

   de betreffende stof zodanig is verpakt

   • -

    dat de verpakking tegen normale behandeling bestand is, en

   • -

    van de inhoud niets onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen, en

  • c.

   de betreffende stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de

   verpakking aangegeven gevaarsaanduiding (R- en S-zinnen).

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde is voorts niet van toepassing op:

  • a.

   de brandstof in het reservoir bij een verbandingsmotor;

  • b.

   de brandstof in een verlichtings-, een verwarmings- of een ander warmte-

   ontwikkelend toestel;

  • c.

   voor consumptie bestemde alcoholhoudende dranken, en

  • d.

   het aanwezig hebben van een grotere dan de in bijlage 5 aangegeven

   maximum hoeveelheid van de betreffende stof voor zover dat bij of krachtens

   de Wet Milieubeheer is toegestaan.

 • 4.

  Bij het bepalen van de hoeveelheid als bedoeld in het tweede lid onder a, worden volledig meegerekend de inhoudsmaten van vaatwerk dat gedeeltelijk is gevuld met een vloeistof die in bijlage 5 als brandgevaarlijk is aangemerkt.

Artikel 6.2.3.

Opslag en verwerking stoffen.

Vervallen.

Paragraaf 3. Het bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen bij brand.

Artikel 6.3.1.

Gebruiksgereed houden bluswaterwinplaatsen.

Vervallen.

Artikel 6.3.2.

Gebruik middelen en voorzieningen.

Het is verboden voorwerpen of stoffen op zodanige wijze te plaatsen of te hebben dat daardoor het onmiddellijk gebruik of de zichtbaarheid ervan wordt belemmerd van:

 • a.

  middelen en voorzieningen tot melding van alarmering bij en bestrijding van brand;

 • b.

  middelen en voorzieningen tot ontvluchting en redding van personen en dieren bij brand.

Paragraaf 4. Hinder in verband met de brandveiligheid

Artikel 6.4.1

Hinder in verband met de brandveiligheid

Onverminderd het bepaalde in of krachtens de artikelen 6.1.1 tot en met 6.3.2 is het verboden in, op, of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

 • a.

  op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;

 • b.

  brandgevaar wordt veroorzaakt;

 • c.

  het vluchten wordt belemmerd.

Niet van toepassing is het vorenstaande, indien en voor zover het betreft hinder, terzake waarvan de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde wet van toepassing is.

Hoofdstuk 7. Overige gebruiksbepalingen.

Paragraaf 1. Overbevolking.

Artikel 7.1.1.

Overbevolking van woningen.

Het is verboden een woning te bewonen met of toe te staan dat een woning wordt bewoond door meer dan een persoon per 12 m2 gebruiksoppervlakte.

Artikel 7.1.2.

Overbevolking van woonwagens en woonketen.

Het is verboden een woonwagen, respectievelijk een woonkeet te bewonen met of toe te staan dat een woonwagen, respectievelijk een woonkeet wordt bewoond door meer dan een persoon per 6 m2 gebruiksoppervlakte.

Paragraaf 2. Staken van gebruik.

Artikel 7.2.1.

Verbod tot gebruik bij bouwvalligheid.

Het is verboden een bouwwerk, een standplaats, een open erf of terrein te gebruiken of te doen gebruiken, indien door of namens burgemeester en wethouders is medegedeeld, dat zulks gevaarlijks is in verband met:

 • a.

  bouwvalligheid van het bouwwerk;

 • b.

  bouwvalligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk.

Artikel 7.2.2.

Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne.

Indien tengevolge van het niet functioneren - hieronder begrepen het afgesloten zijn - van de ingevolge het Bouwbesluit verplicht aanwezige voorzieningen tot het kunnen afvoeren van faecaliën, het kunnen beschikken over drinkwater, het kunnen beschikken over gedistribueerd gas en het kunnen beschikken over gedistribueerde elektriciteit een onvoldoende veiligheid of een onvoldoende hygiëne aanwezig is, kunnen burgemeester en wethouders gelasten het gebruik van het bouwwerk te staken.

Artikel 7.2.3.

Staken van het gebruik van een woonwagen.

Indien in een aanschrijving op grond van een artikel 17 van de Woningwet is bepaald dat het gebruik van een gebouw op of behorende bij een standplaats moet worden gestaakt en dientengevolge essentiële voorzieningen ten dienste van het bewonen van een woonwagen buiten gebruik zijn gesteld, kunnen burgemeester en wethouders gelasten het gebruik van de woonwagen te staken gedurende de periode dat bedoelde voorzieningen niet functioneren.

Paragraaf 3. Aanvullen.

Artikel 7.3.1.

Verbod tot het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen in afwijking van de bestemming.

(Dit artikel wordt niet overgenomen en blijft gereserveerd)

Artikel 7.3.2.

Hinder.

Het is verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

 • a.

  overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk,

  het open erf of terrein;

 • b.

  op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of

  irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein;

 • c.

  instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

  Niet van toepassing is het vorenstaande, indien en voor zover het betreft nadelige gevolgen voor het milieu waarop de Wet milieubeheer of enige in deze wet genoemde wet van toepassing is.

   

Paragraaf 4. Aanvullen.

Artikel 7.4.1.

Preventie.

 • 1.

  Het normale onderhoud van een bouwwerk dient zodanig te geschieden dat het bouwwerk zich in zindelijke staat bevindt.

 • 2.

  Voorraden en afval dienen op zodanige wijze en plaats te worden bewaard dat schadelijk of hinderlijk gedierte hierdoor niet wordt aangetrokken.

Paragraaf 5. Watergebruik.

Artikel 7.5.1.

Verboden gebruik van water.

Het is verboden drink- en werkwater, waarvan door burgemeester en wethouders schriftelijk is medegedeeld dat het ondeugdelijk wordt geacht, te gebruiken.

Paragraaf 6. Installaties.

Artikel 7.6.1.

Gebruiksgereed houden van installaties.

Installaties in of nabij een bouwwerk, waarvan het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening de aanwezigheid verplicht stelt, moeten in een goede staat verkeren, zodat daarvan een onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

Hoofdstuk 7a.

Verblijfsgebouwen.

Artikel 7a.1.

Begripsomschrijvingen.

Dit hoofdstuk verstaat onder:

 • a.

  verblijfsgebouw: een gebouw of een gedeelte van een gebouw waarin niet-zelfstandige woongelegenheid wordt verschaft aan 6 of meer personen niet-behorend tot het gezin van de eigenaar-bewoner. Van niet-zelfstandige woongelegenheid is sprake, wanneer de personen in overwegende mate gebruik moeten maken van de gezamenlijke bad-, toilet- en kookfaciliteiten.

 • b.

  verblijfseenheid: een zitkamer, een slaapkamer, een zit- / slaapkamer of met elkaar rechtstreeks in verbinding staande zit- en slaapkamer die bij een huishouden in gebruik is/zijn.

 • c.

  vluchtmogelijkheid: van rook gevrijwaarde route, uitsluitend voerend over

  een of meer vloeren, trappen of hellingbanen, langs welke route het aansluitend terrein kan worden bereikt zonder dat deuren worden gepasseerd die met een sleutel moeten worden geopend.

 • d.

  vluchtweg: van brand gevrijwaarde vluchtmogelijkheid die uitsluitend door een of meer verkeersruimten

Artikel 7a.2.

Toepassingsgebied van dit hoofdstuk.

Dit hoofdstuk is van toepassing op verblijfsgebouwen als bedoeld in artikel 7a.1 van dit hoofdstuk, met uitzondering van de volgende categorieën bijzondere woongebouwen:

 • -

  gevangenissen;

 • -

  woonvormen Religieuze gemeenschap;

 • -

  opleidingsinternaten;

 • -

  opleidingsscholen politie / krijgsmacht;

 • -

  psychiatrische inrichtingen;

 • -

  zwakzinnigeninrichtingen;

 • -

  verpleeghuizen;

 • -

  woonvormen zintuiglijk gehandicapten;

 • -

  gezinsvervangende tehuizen;

 • -

  bejaardenoorden;

 • -

  jeugdinternaten;

 • -

  opvangcentra volwassenen.

Artikel 7a.3.

Verbodsbepaling.

Het is verboden in strijd met de in de artikelen 7a.4 en 7a.5 gestelde eisen een gebouw of een gedeelte daarvan als verblijfsgebouw in gebruik te geven of in gebruik te laten geven.

Artikel 7a.4.

Algemene bouwtechnische- en brandveiligheidsvoorschriften.

 • 1.

  Een verblijfsgebouw moet tenminste voldoen aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit voor bestaande bouw met een woonfunctie.

 • 2.

  Als brandcompartiment worden aangemerkt:

 • -

  het totale gebouw;

 • -

  een of meer met elkaar in verbinding staande afzonderlijke besloten ruimten waardoor geen vluchtweg voert, met een totaal gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2.

Als subbrandcompartiment wordt aangemerkt:

 • -

  een verblijfseenheid;

 • -

  een keuken, zijnde een besloten verblijfsruimte.

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen brandcompartimenten moet tenminste 60 minuten zijn.

De WBDBO tussen sub-brandcompartimenten moet tenminste 20 minuten zijn.

De WBDBO tussen de sub-brandcompartimenten en de vluchtweg moet tenminste 20 minuten zijn.

 • 3.

  De WBDBO tussen een subrandcompartiment en de vluchtweg, mag, in afwijking van het bepaalde in artikel 7a.4, lid 3, minder dan 20 minuten zijn, indien een voorziening aangebracht wordt die naar het oordeel van burgemeester en wethouders een mate van veiligheid biedt die tenminste gelijk is aan de mate van veiligheid die beoogd is met het voorschrift in genoemd lid 3.

 • 4.

  In afwijking van voorgaande lid, moet de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen de sub-brandcompartimenten en de vluchtweg tenminste 30 minuten zijn, indien een vloer van een sub-brandcompartiment boven een hoogte van 7 meter gelegen is en indien, na inwerkingtreden van de bepalingen van dit hoofdstuk, bouwkundige voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van het gebruik van het verblijfsgebouw door een groter aantal bewoners dan voordat deze voorzieningen zijn aangebracht.

 • 5.

  Vanuit een subbrandcompartiment dient tenminste over twee onafhankelijke vluchtwegen gevlucht te kunnen worden. Indien een subbrandcompatiment echter een vloer heeft beneden 7 meter boven peil, dan kan volstaan worden met een vluchtweg en een vluchtmogelijkheid vanuit dat subbrandcompartiment. Onder vluchtmogelijkheid wordt hier tevens begrepen een beweegbaar constructieonderdeel, waarvan de onderzijde niet hoger is gelegen dan 1 m boven de vloer van de verblijfsruimte en waarmee een opening kan worden bewerkstelligd waarvan de afmetingen in horizontale richting ten minste 0,5 m en in verticale richting tenminste 0,8 m zijn.

 • 6.

  Het college van burgemeester en wethouders kan van de eis van twee onafhankelijke vluchtwegen voor een subbrandcompartiment met een vloer boven 7 meter boven peil ontheffing verlenen, indien bij elk subbrandcompartiment in het verblijfsgebouw tenminste een vluchtweg aanwezig is en een voorziening is aangebracht die een mate van veiligheid biedt die zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan de mate van veiligheid die beoogd wordt met een tweede vluchtweg.

 • 7.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, indien de situatie van een verblijfsgebouw met het oog op de veiligheid van de bewoners en op de brandbestrijding daartoe aanleiding geeft, nadere eisen stellen, onder andere met betrekking tot de aanwezigheid en uitvoering van:

  • a.

   vluchtwegen casu quo vluchtmogelijkheden;

  • b.

   kleine blusmiddelen, in de vorm van slanghaspels en/of draagbare blustoestellen;

  • c.

   een interne alarmering, gestuurd door automatische melders en/of handmelders;

  • d.

   een doormeldsysteem van een interne alarmering, die een rechtstreekse verbinding heeft naar de alarmcentrale van de Gemeenschappelijke Meldkamer voor de regio Midden- en West-Brabant van de middels een door de Gemeenschappelijke Meldkamer voor de regio Midden- en West-Brabant toegepast meldsysteem;

  • e.

   een transparant- en/of noodverlichtingsinstallatie in de vluchtwegen.

 • 8.

  Indien burgemeester en wethouders een nadere eis stellen, als genoemd in het vorige lid, schrijven zij daarbij voor dat de exploitant periodiek door een terzake deskundige een onderhoudscontrole en zonodig reparatie laat verrichten met betrekking tot de voorzieningen die zij als nadere eis gesteld hebben. Zij kunnen daarbij voorschrijven dat de exploitant de controle, het resultaat daarvan en de eventuele reparatie moet kunnen aantonen door middel van een schriftelijke verklaring van de hiervoor genoemde terzake deskundige.

 • 9.

  In een besloten verkeersruimte en in vluchtwegen moet een verlichtingsinstallatie aanwezig zijn die een verlichtingssterkte van 10 lux, over de gehele oppervlakte gemeten op vloerniveau, kan geven.

 • 10.

  In of nabij het verblijfsgebouw mogen zich geen stoffen bevinden die in de Regeling Bouwbesluit materialen zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend en bij brand gevaar opleverend. Dit verbod geldt niet voor het voorhanden hebben voor huishoudelijk en alle ander niet-bedrijfsmatig gebruik van de in voorgaande zin bedoelde stoffen, indien dit de in bijlage 5 aangegeven maximumhoeveelheden niet overschrijdt.

 • 11.

  De eigenaar is verplicht er op toe te zien, dat de aanwezige vluchtwegen van elke belemmering worden vrijgehouden.

 • 12.

  De eigenaar is verplicht, op aanvraag van de afdeling Handhaving van de dienst Gebiedsontwikkeling, een goedkeuringsrapport ten aanzien van de elektrische installatie en/of van de gasinstallatie, afgegeven door een terzake deskundig bedrijf, over te leggen.

 • 13.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, indien onzekerheid bestaat of de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van de scheiding tussen brandcompartimenten onderling of van de scheiding tussen subbrandcompartimenten en een vluchtweg voldoet aan de normen, als nadere eis stellen dat de exploitant c.q. de eigenaar door een terzake deskundig bedrijf met een rapport laat aantonen welke WBDBO de scheiding heeft.

 • 14.

  In een verblijfseenheid mogen in verband met de brandveiligheid geen apparaten aanwezig zijn met een vermogen van meer dan 1000 Watt, die zichzelf niet na enkele minuten afschakelen.

Artikel 7a.5

Voorschriften uit oogpunt van bruikbaarheid.

 • 1.

  Een verblijfseenheid moet een oppervlakte hebben van ten minste 5 m2, waarvan de breedte ten minste 1,8 m en de hoogte boven die oppervlakte ten minste 2,4 m is.

 • 2.

  In een verblijfsgebouw moet een gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig zijn, wanneer één van de bewoners slechts over één verblijfseenheid beschikt met een oppervlakte van minder dan 6 m2 of wanneer meerdere bewoners gezamenlijk over een of meer verblijfseenheden beschikken met een totale oppervlakte van minder dan 6 m2 per persoon.

 • 3.

  Wanneer meerdere bewoners gezamenlijk over een of meer verblijfseenheden beschikken, moet in deze verblijfseenheid of verblijfseenheden voor elke bewoner een vloeroppervlakte van minimaal 4,5 m2 aanwezig zijn.

 • 4.

  Een gemeenschappelijke verblijfsruimte moet een vloeroppervlakte hebben van tenminste 10 m2, met dien verstande dat voor iedere bewoner in ieder geval een vloeroppervlakte van 1,5 m2 aanwezig moet zijn. Indien de gemeenschappelijke verblijfsruimte tevens een keuken bevat, dan dient de vloeroppervlakte 5 m2 extra te bedragen.

 • 5.

  Slaapplaatsen mogen uitsluitend aanwezig zijn in verblijfseenheden.

 • 6.

  In een verblijfsgebouw dient een keuken, zijnde een besloten verblijfsruimte, aanwezig te zijn met een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel. Deze ruimte moet een oppervlakte van minimaal 5 m2 hebben, plus 0,5 m2 voor elke bewoner boven het aantal acht, dat van de keuken gebruik mag maken.

 • 7.

  In de keuken dienen een in goede staat van onderhoud verkerend kookapparaat en een warmwatertappunt aanwezig te zijn.

 • 8.

  Voor elke acht bewoners moet tenminste een afzonderlijk, afsluitbaar toilet aanwezig zijn. Het aantal bewoners wordt naar boven afgerond op een veelvoud van acht.

 • 9.

  Voor elke acht bewoners moet tenminste een doelmatig ingerichte, afsluitbare bad- of douchegelegenheid aanwezig zijn, voorzien van een goed functionerende warmwatervoorziening van voldoende capaciteit. Het aantal bewoners wordt naar boven afgerond op een veelvoud van acht.

 • 10.

  Verblijfseenheden, gemeenschappelijke verblijfsruimten en bad- of douchegelegenheden moeten op een doelmatige wijze kunnen worden verwarmd. Verwarming door middel van verplaatsbare toestellen wordt niet als een doeltreffende en veilige wijze van verwarming aangemerkt.

 • 11.

  Toestellen voor kookdoeleinden mogen uitsluitend worden opgesteld in de keuken.

 • 12.

  Het gebruik van vloeibaar gas voor verwarmings- en/of kookdoeleinden is verboden.

 • 13.

  Per verblijfseenheid moet met het oog op de toetreding van daglicht en het uitzicht naar buiten een equivalente daglichtoppervlakte aanwezig zijn van tenminste 10% van het vloeroppervlak van de verblijfseenheid.

 • 14.

  In het verblijfsgebouw of op het terrein van het verblijfsgebouw dient voor elke zes bewoners tenminste een papierbak, een vuilcontainer en een groenbak, danwel een een papierbak en duobak aanwezig te zijn. Het aantal bewoners wordt naar boven afgerond op een veelvoud van zes. De opstelplaats mag zich niet in een vluchtweg bevinden.

 • 15.

  In het verblijfsgebouw moet een opstelplaats voor een wasmachine aanwezig zijn met aansluitmogelijkheden op elektriciteit, water en riolering. De opstelplaats mag zich niet in een vluchtweg bevinden.

 • 16.

  De eigenaar dient er zorg voor te dragen dat de gemeenschappelijke ruimten zodanig onderhouden worden, dat zij zich in een zindelijke staat bevinden.

 • 17.

  Tot een verblijfsgebouw moet, opdat voorwerpen beschermd tegen weer en wind kunnen worden opgeborgen, tenminste een, van buiten de woning toegankelijke, afsluitbare bergruimte behoren, waarvan de oppervlakte tenminste 6,5% van de gebruiksoppervlakte van de woning is, met een minimum van 3,5 m2, van welke vloeroppervlakte de breedte tenminste 1,5 m en de hoogte boven die oppervlakte tenminste 2,2 m is.

Artikel 7a.6.

Vrijstellingsbepaling.

Indien aan de eisen gesteld in de artikelen 7a.4 en/of 7a.5 en van dit hoofdstuk in redelijkheid niet kan worden voldaan, doch het gebruik van het verblijfsgebouw op verantwoorde wijze kan plaatsvinden, kunnen burgemeester en wethouders vrijstelling van die eisen verlenen.

Artikel 7a.7.

Meldingplicht.

Eenieder die een gebouw of een gedeelte van een gebouw als verblijfsgebouw in gebruik geeft is verplicht dit schriftelijk te melden bij burgemeester en wethouders, gebruikmakend van het door burgemeester en wethouders vast te stellen meldingformulier.

Hoofdstuk 8. Slopen.

Paragraaf 1. Sloopvergunning.

Artikel 8.1.1. Sloopvergunning.

 • 1.

  Het is verboden bouwwerken, standplaatsen en woonwagens daaronder begrepen, te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (sloopvergunning).

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergunning is niet vereist indien naar redelijke schatting de hoeveelheid sloopafval niet meer zal bedragen dan 10 m3, tenzij het slopen mede betreft het verwijderen van asbest. Voorts is geen vergunning vereist voor het slopen ingevolge een aanschrijving op grond van de Woningwet. Burgemeester en wethouders kunnen aan deze aanschrijving voorwaarden verbinden als bedoeld in het derde lid.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders verbinden aan de sloopvergunning slechts voorschriften over:

  • a.

   de veiligheid tijdens het slopen;

  • b.

   de bescherming van nabijgelegen bouwwerken;

  • c.

   het scheiden en het op de sloopplaats gescheiden houden van het sloopafval, ten minste inhoudende een scheiding in een fractie asbest, een fractie gevaarlijk afval en een fractie overig afval;

  • d.

   het voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden overleggen van de gegevens als bedoeld in artikel 8.1.2, tweede lid, letter c, voorzover deze gegevens niet reeds zijn overgelegd.

 • 4.

  De voorschriften over het sloopafval als bedoeld in het derde lid, onder letter c,

  kunnen eisen bevatten omtrent het selectief slopen, de fracties waarin wordt

  gescheiden, de tijdelijke opslag op het sloopterrein en het in fracties gescheiden

  verpakken van het sloopafval op het sloopterrein. Burgemeester en wethouders

  verbinden aan de sloopvergunning met betrekking tot asbest voorschriften over

  het afzonderlijk gereed maken daarvan voor de afvoer van het sloopterrein en

  over de termijn waarbinnen dit moet plaatsvinden.

Artikel 8.1.2.

Aanvraag sloopvergunning.

 • 1.

  Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager gebruik maken van een door of vanwege burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • 2.

  De aanvraag moet inhouden:

 • a.

  correspondentieadres van de aanvrager in Nederland;

 • b.

  indien een gemachtigde is aangewezen, diens naam en adres;

 • c.

  naam en adres van degene, die met slopen zal worden belast;

 • d.

  de kadastrale aanduiding van het perceel, waarop zich het te slopen bouwwerk bevindt en het huisnummer van het bouwwerk. Indien de sloopwerkzaamheden bestaan uit asbestverwijdering van meer dan één bouwwerk in het kader van hetzelfde project, wordt een lijst met bedoelde kadastrale aanduidingen en huisnummers van de desbetreffende bouwwerken bijgevoegd, welke lijst ingevolge het negende lid is gewaarmerkt;

 • e.

  een exacte aanduiding van het gedeelte van een bouwwerk waarop de sloopwerkzaamheden betrekking hebben, indien niet het gehele bouwwerk wordt gesloopt;

 • f.

  het doel, waarvoor het bouwwerk c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk laatstelijk is gebezigd;

 • g.

  mededeling of een bouwvergunning is of zal worden aangevraagd voor een op het perceel van het te slopen bouwwerk c.q. het te slopen gedeelte van het bouwwerk op te richten of te veranderen of uit te breiden bouwwerk;

 • h.

  een beschrijving van de wijze waarop het slopen zal plaatsvinden en voorts, indien van toepassing,

 • i.

  het sloopveiligheidsplan.

 • 3.

  In de aanvraag wordt gemotiveerd aangegeven of het te slopen bouwwerk asbest bevat. Asbest wordt niet vermoed aanwezig te zijn, indien bij de aanvraag een van de volgende gegevens wordt overgelegd:

 • a.

  een afschrift van het asbestinventarisatierapport, uitgevoerd door een deskundig asbestonderzoeksbedrijf, waaruit blijkt dat er zich geen asbest in het te slopen bouwwerk bevindt;

 • b.

  een asbestonderzoeksrapport opgesteld voor 27 februari 1998 dat voldoet aan de eisen in BRL 5052, uitgave 1998; waaruit blijkt dat er zich geen asbest in het te slopen bouwwerk bevindt; indien het bedoelde asbestonderzoeksrapport is opgesteld voor 1 juli 1993, dient tevens een schriftelijke verklaring van de aanvrager te worden overgelegd dat er geen veranderingen van het te slopen bouwwerk hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;

 • c.

  een schriftelijk bewijsstuk dat het te slopen bouwwerk is gebouwd na 1 januari 1994;

 • d.

  bij woningen of naar bouwconstructie of materiaaltoepassing vergelijkbare, niet tot bewoning bestemde bouwwerken en bijgebouwen: een schriftelijke verklaring van de bouwer van het te slopen bouwwerk dat hij hierin geen asbest heeft toegepast, alsmede een schriftelijke verklaring van de aanvrager dat er sinds het tijdstip van de bouw geen veranderingen hebben plaatsgevonden, waarbij asbesthoudende materialen zijn toegepast;

 • e.

  bij sloop van bepaalde materialen: een schriftelijke verklaring van de fabrikant of de leverancier dat het te slopen materiaal geen asbest bevat, alsmede een schriftelijke verklaring van de aanvrager dat het materiaal van deze fabrikant of leverancier afkomstig is.

Indien geen van bovenvermelde gegevens bij de aanvraag wordt overgelegd, wordt vermoed dat het bouwwerk asbest bevat, tenzij de aanvrager in vergelijkbare situaties andere gegevens verstrekt die dit vermoeden naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende weerleggen.

 • 4.

  Indien - gelet op het derde lid - wordt vermoed dat het bouwwerk asbest bevat of de aanvrager weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk asbest bevindt wordt met een asbestinventarisatierapport van een deskundig bedrijf aangetoond of dit juist is, en zo ja, waar dit asbest zich bevindt. Indien geen asbestinventarisatierapport van een deskundig bedrijf wordt overgelegd, moeten bij de aanvraag andere gegevens worden overgelegd waaruit blijkt of asbest aanwezig is, en zo ja, waar dit asbest zicht bevindt. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien

 • a.

  de aanvraag sloopvergunning uitsluitend betrekking heeft op het verwijderen

van asbest op in de aanvraag aangeduide plaatsen, of

 • b.

  een asbestonderzoeksrapport als bedoeld in lid 3, onder b bij de aanvraag is

  gevoegd.

 • 5.

  Indien op grond van het historisch gebruik te verwachten valt dat een te slopen bouwwerk c.q. een te slopen gedeelte van een bouwwerk is verontreinigd met de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 159, blz. 9), dient een onderzoek te worden ingesteld naar de vermoedelijke verontreiniging en moet het rapport met de uitslag van dit onderzoek bij de aanvraag om sloopvergunning worden gevoegd.

 • 6.

  De aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden moeten in 4-voud worden ingediend.

 • 7.

  De aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden moeten in het Nederlands zijn gesteld.

 • 8.

  De aanvraag mag meer dan een bouwwerk betreffen, indien zij betrekking heeft op bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen dan wel indien zij betrekking heeft op asbestverwijdering van meer dan één bouwwerk in het kader van hetzelfde project.

 • 9.

  De bij de aanvraag om sloopvergunning behorende bescheiden moeten door de aanvrager of diens gemachtigde ondertekend dan wel gewaarmerkt worden.

 • 10.

  Indien de aanvraag het gedeeltelijk slopen van een bouwwerk betreft, moeten uit de aanvraag en de daarbijbehorende bescheiden de bestaande en de nieuwe toestand duidelijk blijken.

 • 11.

  De aanvrager krijgt door of namens burgemeester en wethouders een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

 • 12.

  Een aanvraag om sloopvergunning geldt tevens als melding van het voornemen tot slopen voor zover dit slopen betrekking heeft op asbest.

 • 13.

  Een aanvraag om sloopvergunning voor werkzaamheden waarvoor geen sloopvergunning is vereist wordt, voor zover dit slopen betrekking heeft op asbest, aangemerkt als melding als bedoeld in artikel 8.2.1.

Artikel 8.1.3.

In behandeling nemen.

 • 1.

  Indien de aanvraag om sloopvergunning niet voldoet aan de bij of krachtens artikel 8.1.2 gestelde eisen, alsmede aan de eisen die gelden ingevolge de artikelen 4:1 en 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, stellen burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid om binnen vier weken, nadat hem dit is medegedeeld, de door hen aan te geven ontbrekende gegevens over te leggen. Zij doen dit eveneens indien de aanvraag geen gegevens bevat over het verwijderen van asbest en uit gegevens waarover de gemeente beschikt blijkt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zich in het te slopen bouwwerk asbest bevindt.

 • 2.

  Het gestelde in het eerste lid geldt niet voor de gegevens als bedoeld in artikel 8.1.2, tweede lid c.

Artikel 8.1.4.

Termijn van beslissing.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen over een aanvraag om sloopvergunning binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. Zij kunnen hun beslissing eenmaal voor ten hoogste zes weken verdagen. Een afschrift van hun besluit tot verdaging zenden zij zo spoedig mogelijk aan de aanvrager.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid beslissen burgemeester en wethouders over een aanvraag om sloopvergunning binnen vier weken na de dag waarop de aanvraag om een sloopvergunning is ingediend, indien het slopen uitsluitend is bedoeld om asbest of asbesthoudende producten uit een bouwwerk te verwijderen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid houden burgemeester en wethouders de beslissing aan indien een vergunning krachtens artikel 11 of artikel 37 van de Monumentenwet 1988, een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening, een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing, of een aanlegvergunning voor het slopen is vereist en omtrent die vergunning(en) nog niet is beslist. De aanhouding eindigt zes weken na bedoelde beslissing. Bij samenloop van vergunningen wordt uitgegaan van de datum van de laatst genomen beslissing.

Artikel 8.1.5.

Samenloop van slopen en bouwen.

 • 1.

  Indien de aanvraag betrekking heeft op sloopwerkzaamheden in het kader van het vernieuwen, het veranderen of het vergroten van een bouwwerk waarvoor tevens een bouwvergunning is aangevraagd, kan bij de aanvraag om sloopvergunning - voor zover voor beide aanvragen dezelfde bescheiden en gegevens worden verlangd - worden verwezen naar die bescheiden en gegevens die zijn ingediend bij de aanvraag om bouwvergunning en behoeven dezelfde bescheiden niet nogmaals te worden ingediend.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8.1.4 volgt de beslissing op de aanvraag om sloopvergunning de procedure van de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning in het geval dat beide aanvragen gelijktijdig zijn ingediend.

Artikel 8.1.6.

Weigeren sloopvergunning.

Een sloopvergunning moet worden geweigerd indien:

 • a.

  de veiligheid tijdens het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd;

 • b.

  de bescherming van nabijgelegen bouwwerken in verband met het slopen onvoldoende is gewaarborgd en ook door het stellen van voorschriften niet op een voldoende peil kan worden gewaarborgd;

 • c.

  een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of een gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend;

 • d.

  een vergunning ingevolge een leefmilieuverordening op grond van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing is vereist en deze niet is verleend;

 • e.

  een aanlegvergunning op grond van het bestemmingsplan of op grond van een voorbereidingsbesluit is vereist en deze niet is verleend.

Artikel 8.1.7.

Intrekking sloopvergunning.

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een sloopvergunning intrekken indien:

  • a.

   de vergunning is verleend tengevolge van onjuiste of onvolledige opgave van gegevens;

  • b.

   binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de sloopvergunning geen begin met de werkzaamheden is gemaakt;

  • c.

   tussen het begin en het einde van de sloopwerkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders gaan niet over tot intrekking dan nadat zij de houder van de vergunning hebben gehoord.

Paragraaf 2. Uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning.

Artikel 8.2.1.

Sloopmelding.

 • 1.

  In afwijking van artikel 8.1.1, eerste lid, is geen sloopvergunning vereist voor het

  anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf in zijn geheel slopen van:

  • a.

   geschroefde , asbesthoudende platen waarin de asbestvezels

   hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende platen maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;

  • b.

   asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels maximaal vijfendertig vierkante meter per kadastraal perceel bedraagt;

   mits het voornemen tot dit slopen is gemeld bij burgemeester en wethouders en door burgemeester en wethouders binnen acht dagen na de dag waarop dit is gemeld is medegedeeld dat geen sloopvergunning is vereist.

   Met een woning wordt gelijk gesteld een woonkeet, woonwagen of logiesverblijf.

 • 2.

  Het voornemen tot slopen als bedoeld in het eerste lid moet worden gemeld met

  gebruikmaking van een door of namens burgemeester en wethouders vastgesteld

  formulier.

 • 3.

  De melding en de daarbij behorende bescheiden moeten in tweevoud worden ingediend.

 • 4.

  De melding en de daarbij behorende bescheiden moeten in het Nederlands zijn gesteld.

 • 5.

  In de melding moeten zijn opgenomen de plaats, het adres, de aard en het gebruik van het bouwwerk.

 • 6.

  Degene, die de melding heeft gedaan, krijgt door of namens burgemeester en

  wethouders een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum

  van ontvangst is vermeld.

 • 7.

  Indien burgemeester en wethouders de in het eerste lid bedoelde mededeling niet binnen de aldaar gestelde termijn hebben gedaan, is de mededeling van rechtswege gedaan.

 • 8.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan een mededeling als bedoeld in het eerste lid voorschriften verbinden met betrekking tot de verwijdering, opslag en afvoer van asbest.

 • 9.

  De houder van een mededeling als bedoeld in het eerste of het zevende lid is verplicht de voorschriften, bedoeld in het achtste lid alsmede de voorschriften die bij of krachtens de artikelen 7 en 8 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 zijn gesteld, in acht te nemen.

 • 10.

  Het bewerken van asbest ter plaatse waar dit asbest door sloop vrijkomt is niet toegestaan.

 • 11.

  Bij het niet voldoen aan de bij of krachtens de in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel gestelde eisen, stellen burgemeester en wethouders degene die de melding heeft gedaan in de gelegenheid om binnen één week de door hen aan te geven ontbrekende gegevens over te leggen.

Artikel 8.2.2.

Overige uitzonderingen op het vereiste van sloopvergunning.

In afwijking van artikel 8.1.1, eerste lid, is voorts geen sloopvergunning vereist,

indien het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, uitsluitend bestaat uit

het in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk

verwijderen van:

 • a.

  geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;

 • b.

  verwijderen van beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;

 • c.

  rem- frictiematerialen;

 • d.

  pakkingen uit verbrandingsmotoren;

 • e.

  pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een

  nominaal vermogen dat lager is dan 2250 kilowatt.

Paragraaf 3. Verplichtingen tijdens het slopen.

Artikel 8.3.1.

Veiligheid op sloopterrein.

Het bepaalde in de artikelen 4.8 tot en met 4.10 is van overeenkomstige toepassing op het slopen en het sloopterrein.

Artikel 8.3.2.

Op het sloopterrein verplicht aanwezige bescheiden.

Op het sloopterrein moet de sloopvergunning of de aanschrijving tot het slopen aanwezig zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven.

Artikel 8.3.3.

Plichten van de houder van de sloopvergunning.

 • 1.

  De houder van de sloopvergunning moet het slopen, voorzover dat betrekking heeft op asbest, opdragen aan een deskundig bedrijf.

 • 2.

  De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van de vergunning ter hand stellen aan het deskundig bedrijf dat het slopen krachtens aanneming van werk zal uitvoeren.

 • 3.

  De houder van de sloopvergunning stelt ten minste één week voorafgaande aan de aanvang van het slopen, burgemeester en wethouders schriftelijk op de hoogte van de data en tijdstippen waarop het slopen, voor zover dat betrekking heeft op asbest, zal plaatsvinden.

 • 4.

  De houder van de sloopvergunning stuurt binnen twee weken na de uitvoering van de werkzaamheden burgemeester en wethouders een afschrift van de resultaten van de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 9, eerste lid van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Artikel 8.3.4.

Plichten van degene die sloopt.

 • 1.

  Indien wordt gesloopt zonder dat een sloopvergunning is verleend voor het slopen van asbest en tijdens het slopen asbest wordt ontdekt, is degene die sloopt verplicht hiervan terstond melding te doen aan de afdeling Handhaving van de dienst Gebiedsontwikkeling.

 • 2.

  Aan de afdeling Handhaving van de dienst Gebiedsontwikkeling dient ten minste twee dagen van tevoren de aanvang van de sloopwerkzaamheden te worden gemeld en uiterlijk op de dag van de beëindiging van de sloopwerkzaamheden het einde van die werkzaamheden. Indien de afdeling Handhaving van de dienst Gebiedsontwikkeling dit verlangt, moeten genoemde meldingen schriftelijk geschieden.

Artikel 8.3.5.

Wijze van slopen, verpakken en opslaan van asbest.

 • 1.

  Voorzover redelijkerwijs uitvoerbaar, moet eerst het in een bouwwerk aanwezige asbest worden verwijderd, voordat het bouwwerk wordt gesloopt.

 • 2.

  Bij de verwijdering van asbest moeten de best bestaande technieken worden toegepast om verontreiniging van het milieu met asbest te voorkomen.

Artikel 8.3.6

Plichten ten aanzien van de sloop van tuinbouwkassen.

Vervallen.

Paragraaf 4. Vrij slopen.

Artikel 8.4.1.

Sloopafval algemeen.

 • 1.

  Afval dat ontstaat door sloopwerkzaamheden waarvoor geen vergunning krachtens artikel 8.1.1, noch een melding krachtens artikel 8.2.1 is vereist, dient ten minste te worden gescheiden in de navolgende fracties:

  • a.

   de als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; Stcr. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9).

  • b.

   steenachtig sloopafval, zonder inbegrip van gips;

  • c.

   bitumineuze en teerhoudende dakbedekking;

  • d.

   met PAK's verontreinigde materialen;

  • e.

   asfalt;

  • f.

   dakgrind;

  • g.

   overig afval.

 • 2.

  Overig afval, zoals bedoeld in het voorgaande lid onder g, en de fracties, bedoeld in het voorgaande lid onder a tot en met f, moeten op het sloopterrein gescheiden worden gehouden.

Hoofdstuk 9.

Welstand.

Artikel 9.1.

De advisering door de welstandscommissie.

 • 1.

  De welstandscommissie adviseert, met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 7 van de welstandsnota, over de welstandsaspecten van aanvragen voor regulier vergunningplichtige en licht-vergunningplichtige bouwwerken als bedoeld in artikel 44, eerste lid onder d respectievelijk artikel 44, derde lid juncto eerste lid onder d van de Woningwet.

 • 2.

  De welstandscommissie baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria.

 • 3.

  Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing voorzover de gemeenteraad heeft bepaald dat geen redelijke eisen van welstand gelden.

Artikel 9.2.

Samenstelling van de welstandscommissie.

 • 1.

  De welstandscommissie bestaat ten minste uit een voorzitter en 4 leden.

 • 2.

  Voor de voorzitter wordt een lid als plaatsvervanger aangewezen die hem bij afwezigheid kan vervangen.

 • 3.

  De welstandscommissie kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste drie leden aanwezig zijn en waarvan ten minste twee leden beschikken over deskundigheid op het gebied van welstand.

 • 4.

  De voorzitter en leden van de welstandscommissie zijn onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur.

 • 5.

  De welstandscommissie wordt bijgestaan door een secretaris of diens plaatsvervanger.

Artikel 9.3.

Benoeming en zittingsduur.

 • 1.

  De voorzitter en de overige leden van de welstandscommissie worden op voorstel van de burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen door de gemeenteraad.

 • 2.

  De leden van de welstandscommissie kunnen ten hoogste voor een termijn van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

Artikel 9.4.

Jaarlijkse verantwoording.

De welstandscommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden voor de gemeenteraad, waarin ten minste aan de orde komt:

 • -

  op welke wijze toepassing is gegeven aan de welstandscriteria uit de welstandsnota;

 • -

  de werkwijze van de welstandscommissie;

 • -

  op welke wijze uitwerking is gegeven aan de openbaarheid van vergaderen;

 • -

  de aard van de beoordeelde plannen;

 • -

  de bijzondere projecten.

De welstandscommissie kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

Artikel 9.5.

Termijn van advisering.

 • 1.

  De welstandscommissie brengt het advies over een aanvraag om een lichte bouwvergunning uit binnen drie weken nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 2.

  De welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een reguliere bouwvergunning uit binnen zes weken nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 3.

  De welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een reguliere bouwvergunning eerste fase uit binnen drie weken nadat door of namens burgmeester en wethouders daarom is verzocht.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen in hun verzoek om advies de welstandscommissie een langere termijn dan genoemd in de bovengenoemde leden van dit artikel geven voor het uitbrengen van het welstandsadvies. Een langere termijn kan door burgemeester en wethouders worden gegeven indien de termijn van afdoening van de aanvraag om

  • a.

   een lichte bouwvergunning langer is dan de in artikel 46, eerste lid, sub a van de Woningwet bedoelde termijn van zes weken;

  • b.

   een reguliere bouwvergunning langer is dan de in artikel 46, eerste lid, sub b van de Woningwet bedoelde termijn van twaalf weken.

  • c.

   een bouwvergunning eerste fase langer is dan de in artikel 46, eerste lid, sub c van de Woningwet bedoelde termijn van zes weken.

Artikel 9.6.

Openbaarheid van vergaderen en mondelinge tolichting.

 • 1.

  De behandeling van bouwplannen door de welstandscommissie is openbaar. De agenda voor de vergadering van de welstandscommissie wordt tijdig bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze. Indien burgemeester en wethouders - al dan niet op verzoek van de aanvrager - een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen.

 • 2.

  Indien de aanvrager van de bouwvergunning hierom bij het indienen van de aanvraag om bouwvergunning heeft verzocht, wordt deze door of namens de welstandscommissie in staat gesteld tot het geven van een toelichting op het bouwplan.

 • 3.

  In het geval dat het bouwplan in de vergadering van de commissie wordt behandeld en een verzoek tot het geven van een toelichting is gedaan, dient de aanvrager van de bouwvergunning een uitnodiging te ontvangen voor de vergadering van de commissie, waarin de aanvraag wordt behandeld.

 • 4.

  Belanghebbenden hebben geen spreekrecht.

Artikel 9.7.

Afdoening bij mandaat.

 • 1.

  De welstandscommissie kan de advisering over een aanvraag om advies mandateren aan een of meerdere daartoe aangewezen leden. De aangewezen leden adviseren over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de welstandscommissie als bekend mag worden verondersteld.

 • 2.

  In elk geval van twijfel legt de gemandateerde het bouwplan alsnog voor aan de welstandscommissie.

 • 3.

  Behandeling van bouwplannen onder mandaat is openbaar. Indien burgemeester en wethouders - al dan niet op verzoek van de aanvrager - een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dienen burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen.

Artikel 9.8.

Vorm waarin het advies wordt uitgebracht.

 • 1.

  De welstandscommissie adviseert en motiveert haar advies schriftelijk.

 • 2.

  Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens burgemeester en wethouders gevoegd bij de aanvraag om een bouwvergunning.

Artikel 9.9.

Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken of standplaatsen.

 • 1.

  Indien de raad op grond van artikel 12 van de Woningwet het voornemen heeft een gebied van de gemeente of een categorie bouwwerken of standplaatsen uit te sluiten van welstandstoezicht, neemt de raad het daartoe strekkende besluit niet dan nadat:

  • a.

   op het voornemen inspraak is verleend;

  • b.

   het advies van de welstandscommissie is ingewonnen.

 • 2.

  De inspraak als bedoeld in het eerste lid vindt plaats op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 Gemeentewet vastgestelde verordening.

Artikel 9.10.

Samenstelling van de welstandscommissie bij beschermde monumenten of bouwwerken in een beschermd stadsgezicht.

Vervallen.

Hoofdstuk 10. Overige administratieve bepalingen.

Artikel 10.1.

De aanvraag om woonvergunning en het verbod tot het als woonverblijf in gebruik geven of nemen van een voor bewoning ongeschikt gebouw.

 • 1.

  Bij de aanvraag om woonvergunning als bedoeld in artikel 60 van de Woningwet moet worden vermeld de plaats en de aard van het gebouw en het doel waarvoor het laatstelijk is gebruikt.

 • 2.

  Het is verboden een bestaand gebouw, dat laatstelijk niet of wederrechtelijk als woning of woonwagen werd gebruikt, als woonverblijf in gebruik te geven of te nemen, indien het ongeschikt is voor bewoning wegens strijd met de bouw- en/of woontechnische voorschriften van het Bouwbesluit.

Artikel 10.2.

De aanvraag om vergunning tot hergebruik van een ontruimde onbewoonbaar verklaarde woning of woonwagen.

Bij de aanvraag om de in artikel 61 van de Woningwet bedoelde vergunning moet worden aangegeven voor welk doel de onbewoonbaar verklaarde woning of woonwagen zal worden gebruikt.

Artikel 10.3.

Overdragen vergunningen.

Door of namens burgemeester en wethouders wordt de bouwvergunning, de woonvergunning als bedoeld in artikel 60 van de Woningwet, de vergunning als bedoeld in artikel 61 van de Woningwet, de gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 dan wel de sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 op aanvraag van degene op wiens naam de vergunning is gesteld of op aanvraag van zijn rechtverkrijgende overgeschreven op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld.

Artikel 10.4.

Overdragen mededeling.

Binnen de in artikel 42, tiende lid, van de Woningwet bedoelde termijn van dertien weken geldt de mededeling op een melding als bedoeld in artikel 42, eerste lid, onder b, van de Woningwet zowel voor degene die de melding heeft gedaan, als voor zijn rechtverkrijgenden.

Artikel 10.5.

Het kenteken voor onbewoonbaar verklaarde woningen en woonwagens alsmede onbruikbaar verklaarde standplaatsen.

 • 1.

  Het kenteken met de woorden 'onbewoonbaar verklaard', bedoeld in artikel 31 van de Woningwet, bestaat uit een bord van ten minste 120 mm lang en 70 mm hoog, waarop de tekst met duidelijke letters, van ten minste 15 mm hoog, is aangegeven.

 • 2.

  Het kenteken wordt van gemeentewege aan de toegangsdeur van de onbewoonbaar verklaarde woning of woonwagen bevestigd.

 • 3.

  Voor zover het in het tweede lid bedoelde kenteken niet tevens vanaf de weg zichtbaar is, dient er een tweede kenteken met daarop de aanduiding van de woning of woonwagen bevestigd dan wel geplaatst te worden op een van de weg af in het oog vallende plaats.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste tot en met derde lid is van overeenkomstige toepassing op de onbruikbaar verklaarde standplaats.

Artikel 10.6.

Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om rekening te houden met de herziening en vervanging van de NEN-normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en andere voorschriften waarnaar in deze verordening - of in de bij deze verordening horende bijlagen - wordt verwezen, indien de bevoegde instantie de betrokken norm, voornorm, praktijkrichtlijn of het voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging heeft gepubliceerd.

Hoofdstuk 11. Handhaving.

Artikel 11.1.

Stilleggen van de bouw.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bouw stil te leggen indien er wordt gebouwd:

 • a.

  zonder bouwvergunning;

 • b.

  in afwijking van de bouwvergunning;

 • c.

  op grond van het bepaalde bij of krachtens artikel 43 of 44, tweede lid van de Woningwet en er niettemin wordt geconstateerd dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit;

 • d.

  in afwijking van de melding als bedoeld in artikel 42 van de Woningwet;

 • e.

  op grond van artikel 42 of 43 van de Woningwet en er niettemin wordt geconstateerd, dat er wordt gebouwd in afwijking van het Bouwbesluit;

 • f.

  in afwijking van de voorschriften van de bouwverordening.

Artikel 11.2.

Overtreding van het verbod tot ingebruikneming.

Indien het bouwtoezicht constateert, dat in afwijking van het bepaalde in artikel 4.14 het bouwwerk in gebruik is genomen, kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar of degene, die het in zijn macht heeft aan de verboden toestand een einde te maken, aanschrijven tot het staken van het gebruik of tot het alsnog voldoen aan alle voorwaarden van de bouwvergunning.

Artikel 11.3.

Stilleggen van het slopen.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd sloopwerkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gesloopt:

 • a.

  zonder sloopvergunning, als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid, van deze verordening;

 • b.

  in afwijking van een sloopvergunning, als bedoeld in artikel 8.1.1, eerste lid, van deze verordening;

 • c.

  zonder melding van het sloopvoornemen, als bedoeld in artikel 8.2.1, eerste lid, van deze verordening;

 • d.

  in afwijking van de voorschriften die zijn gegeven in de mededeling, als bedoeld in artikel 8.2.1, eerste lid, van deze verordening;

 • e.

  in afwijking van de voorschriften inzake de plichten bij het slopen, opgenomen in de artikelen 8.3.1 tot en met 8.3.5 van deze verordening;

 • f.

  in afwijking van de voorschriften van het Asbestverwijderingsbesluit, zoals laatstelijk gewijzigd, zijnde de Algemene Maatregel van Bestuur, bedoeld in de artikelen 24, 35, vierde lid en 39, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen, alsmede in de artikelen 8, achtste lid, juncto 8, tweede lid, onderdelen d en h, en 110, eerste lid, van de Woningwet; of

 • g.

  in afwijking van artikel 8.4.1 van deze verordening, indien en voor zover het vergunningsvrij slopen betreft.

Artikel 11.4.

Onderzoek naar een gebrek.

Vervallen.

Hoofdstuk 12. Straf-, overgangs- en slotbepalingen.

Artikel 12.1.

Strafbare feiten.

 • 1.

  Overtreding van de voorschriften genoemd in de artikelen 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, eerste tot en met vierde lid, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 5.2.1, 5.4.1, 6.1.1, eerste lid, 6.1.7, 6.2.1, eerste en tweede lid, 6.2.2, eerste lid, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 7a.3, 7a.7, 8.1.1, eerste lid, 8.2.1, negende en tiende lid, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4.1, 10.1, tweede lid, geldt als strafbaar feit en wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste vier maanden of geldboete van de derde categorie.

 • 2.

  Overtreding van de in het eerste lid genoemde artikelen 8.1.1., eerste lid, 8.2.1., negende en tiende lid, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4.1, geldt een strafbaar feit als bedoeld in artikel 110, tweede lid van de Woningwet.

Artikel 12.2.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Op die dag vervallen:

 • -

  de bouwverordening van de gemeente Tilburg, zoals die door de raad van die gemeente is vastgesteld bij besluit van 22 maart 1993 en laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 18 december 1995, onder Artikel B;

 • -

  de overgangsbepalingen, zoals die door de raad van de gemeente Tilburg zijn vastgesteld bij besluit van 18 december 1995, onder Artikel C;

 • -

  de bouwverordening van de gemeente Berkel-Enschot, zoals die door de raad van die gemeente is vastgesteld bij besluit van 5 februari 1996;

 • -

  de bouwverordening van de gemeente Udenhout zoals die door de raad van die gemeente is vastgesteld bij besluit van 25 februari 1993 en laatstelijk is gewijzigd is bij besluit van 30 november 1995.

Artikel 12.3.
 • 1.

  Vergunningen, toestemmingen, vrijstellingen of ontheffingen - hoe ook genaamd -, verleend krachtens de in artikel 12.2, lid 2 genoemde verordeningen, blijven, indien en voorzover de voorschriften waarop zij betrekking hebben ook zijn vervat in deze verordening en voorzover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken, van kracht tot de tijd waarvoor zij werden verleend is verstreken of totdat zij worden ingetrokken.

 • 2.

  Aanwijzingen, nadere eisen, voorschriften en beperkingen - hoe ook genaamd -, gegeven danwel opgelegd krachtens de in artikel 12.2, lid 2 genoemde verordeningen, blijven van kracht, indien en voorzover de bepalingen, ingevolge welke zij zijn gegeven danwel opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voorzover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

 • 3.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning, toestemming, vrijstelling of ontheffing - hoe ook genaamd - op grond van de in artikel 12.2, lid 2, genoemde verordeningen is ingediend en vóór het tijdstip van in werkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, worden daarop de overeenkomstige bepalingen van deze verordening toegepast.

 • 4.

  Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op meldingen van het voornemen tot sloop.

 • 5.

  Indien ten behoeve van de bouw van een bouwvergunningplichtig bouwwerk in enig ander verband dan de aanvraag om bouwvergunning indicatief bodemonderzoek is verricht, geldt dit indicatieve bodemonderzoek als het in artikel 2.1.5 bedoelde verkennende bodemonderzoek, tenzij burgemeester en wethouders van mening zijn, dat het indicatieve bodemonderzoek niet meer als een recent onderzoek kan worden gezien.

 • 6.

  Het bepaalde in de artikelen 5.1.2 en 5.1.3 inzake de bereikbaarheid van gebouwen is niet van toepassing op een gebouw, dat gebouwd is of wordt op basis van een bouwvergunning als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de Woningwet van 12 juli 1962, tenzij bij een latere vergunning op grond van artikel 40 van de Woningwet eisen aan de bereikbaarheid van dat gebouw zijn gesteld.

Artikel 12.4.

Deze verordening kan worden aangehaald als de "bouwverordening".

Artikel 12.5 Overgangsbepaling sloopmelding

Vervallen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 januari 1997

de voorzitter, de secretaris,

BIJLAGEN

Bijlage 1.

Gegevens en bescheiden aanvraag bouwvergunning.

Vervallen.

Bijlage 2.

Gegevens en bescheiden aanvraag gebruiksvergunning.

Bijlage behorende bij artikel 6.1.2.

De aanvraag voor een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 moet de volgende gegevens bevatten.

Artikel 1.

 • a.

  de naam en het correspondentie-adres in Nederland van de aanvrager;

 • b.

  indien een gemachtigde is aangewezen, diens naam en correspondentie-adres in Nederland, en een door de aanvrager ondertekende machtiging;

 • c.

  een duidelijke omschrijving van de plaats en de bestemming van het bouwwerk of de bouwwerken waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • d.

  de wijze van verwarming van het bouwwerk, onder vermelding van de energiebron;

 • e.

  voor de in artikel 6.1.1, bedoelde bouwwerken bovendien het maximum aantal personen, dat gelijktijdig in het bouwwerk zal verblijven.

Artikel 2.

De aanvraag om vergunning bedoeld in artikel 6.1.1, moet zijn voorzien van de volgende tekeningen en overige bescheiden:

 • a.

  een situatietekening, vermeldende de kadastrale aanduiding en zo mogelijk de straatnaam en het huisnummer van het bouwwerk c.q. de bouwwerken, op een schaal van 1:1000;

 • b.

  een bouwkundige plattegrond tekening van het bouwwerk c.q. de bouwwerken op een schaal van ten minste 1:100, aangevende de indeling, de bestemming van de verschillende ruimten en de aan te brengen brandveiligheidsvoorzieningen, waarop voor de in artikel 6.1.1, eerste lid, onder c en d, bedoelde bouwwerken tevens de opstelling van de bedden moet zijn aangegeven;

 • c.

  voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid, onder a, daarenboven: een plattegrond op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte:

 • d.

  voor een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid onder a, voor zover daarin ten behoeve van de gebruikers zitplaatsen in rijen worden opgesteld, daarenboven: een plattegrondtekening op een schaal van tenminste 1:100, aangevende de opstelling van de zitplaatsen, de vrij te houden gang- en looppaden en de overige voor het publiek beschikbare vrije vloeroppervlakte.

Artikel 3.

De tekeningen moeten duidelijk en zaakkundig zijn uitgevoerd een en ander overeenkomstig het gestelde in artikel 2.2 van de bijlage bij Besluit indieningsvereisten.

Bijlage 3.

Gebruikseisen voor bouwwerken.

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken.

Artikel 1.

Vrijhouden van terreingedeelten.

 • 1.

  De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten voldoende worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.

 • 2.

  De verbindingsweg, bedoeld in de artikelen 2.5.3, eerste en tweede lid, en 5.1.2, eerste en tweede lid, en de bijbehorende opstelplaatsen voor brandweervoertuigen moeten over de volle hoogte en ter breedte van de verharding worden vrijgehouden. Hekwerken die deze verbindingswegen en opstelplaatsen afsluiten, moeten snel en gemakkelijk kunnen worden geopend.

Artikel 2

Elektrische installaties en toestellen

 • 1.

  Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel te gebruiken, indien dat gebruik door de eigenschappen van die installatie of dat toestel gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

 • 2.

  Het is verboden een verlichtingsinstallatie of een verlichtingstoestel op zodanige wijze te gebruiken, dat het gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht, gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

 • 3.

  De bij of krachtens enig wettelijk voorschrift vereiste noodverlichtingsinstallatie wordt ten minste eenmaal per jaar door een ter zake kundige gecontroleerd op de goede werking. Het nodige onderhoud wordt verricht.

Artikel 3.

Installaties voor verwarming en kookdoeleinden.

 • 1.

  In de stookruimte mogen geen brandbare goederen worden opgeslagen / opgesteld. Stooktoestellen die buiten een stookruimte zijn opgesteld, dienen vrij te worden gehouden van brandbare goederen.

 • 2.

  Een opening ten behoeve van de toevoer van verbrandingslucht, op grond van enige regeling geëist, wordt niet afgesloten.

 • 3.

  Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel te gebruiken, indien dat gebruik door de eigenschappen van die installatie of dat toestel zelf gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

Het bedoelde gevaar als gevolg van de eigenschappen wordt niet geacht aanwezig

te zijn bij het gebruik van:

 • -

  centraleverwarmingsinstallaties die voldoen aan de veiligheidseisen voor

  centraleverwarmingsinstallaties, opgenomen in NEN 3028, uitgave 2004;

 • -

  centraleverwarmingsinstallaties voor het stoken van gas dat wordt

gedistribueerd door middel van pijpleidingen welke installaties bovendien voldoen aan de gasinstallatievoorschriften, opgenomen in NEN 1078, uitgave 1999;

 • -

  niet op de centrale distributienetten aangesloten installaties voor het stoken

  met vloeibaar gas die voldoen aan de eisen in NEN 1078, uitgave 1999.

 • 4.

  Het is verboden een verwarmingsinstallatie of verwarmingstoestel te gebruiken,

indien dat gebruik door de wijze waarop die installatie of dat toestel is opgesteld of aangebracht gevaar oplevert voor het ontstaan van brand.

5.Het is verboden een verwarmingstoestel dat bedoeld is te functioneren met een

rookgasafvoer te gebruiken zonder een doeltreffende voorziening voor de afvoer van rook.

Artikel 4.

Voorzieningen voor de afvoer van rookgassen.

 • 1.

  Het is verboden een voorziening voor afvoeren van rook te gebruiken dat niet doeltreffend is gereinigd.

 • 2.

  Het is verboden een voorziening voor afvoeren van rook uit te branden.

 • 3.

  Het is verboden een voorziening voor afvoeren van rook te gebruiken, indien dit gebruik door de toestand waarin de voorziening voor afvoeren van rook zich bevindt dreigend gevaar oplevert voor de veiligheid van personen.

 • 4.

  Het is verboden een voorziening voor afvoeren van rook waarin brand heeft gewoed te gebruiken voordat het is gereinigd en zonodig hersteld.

Artikel 5.

Verbod voor roken en open vuur.

 • 1.

  Het is verboden te roken of vuur te hebben

 • -

  in een ruimte bestemd voor de opslag van een of meer der stoffen genoemd in de Regeling Bouwbesluit 2003;

 • -

  bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en/of gassen kunnen veroorzaken;

 • -

  bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas.

 • 2.

  Niemand mag roken of vuur bij zich hebben op plaatsen waar een zodanig verbod, ter voldoening aan hetgeen bij of krachtens wettelijk voorschrift is gesteld, op een voor een ieder kenbare wijze is aangegeven.

 • 3.

  Het rookverbod c.q. open vuur verbod wordt op opvallende plaatsen duidelijk zichtbaar aangegeven door middel van het opschrift ‘VERBODEN TE ROKEN’ of ‘VERBODEN VOOR OPEN VUUR’, dan wel door middel van een gestandaardiseerd symbool overeenkomstig het gestelde in de norm NEN 3011, uitgave 2004.

Artikel 6.

Blusleidingen en de bijbehorende pompinstallaties.

 • 1.

  Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van blusleidingen en de eventueel bijbehorende pompinstallaties.

 • 2.

  Bij oplevering van de installatie en daarna eenmaal per vijf jaar wordt de droge blusleiding getest conform NEN 1594, uitgave 1991 en NEN 1594/A1, uitgave 1997.

 • 3.

  De pompinstallatie voor de blusleiding moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.

 • 4.

  Ten minste een maal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de blusleiding en de bijbehorende pompinstallatie.

Artikel 7.

Brandweerlift.

Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid, veiligheid en goede werking van brandweerliften.

Artikel 8.

Brandmeldinstallatie.

Met betrekking tot het gebruik van de bij of krachtens hoofdstuk 2 vereiste brandmeldinstallatie met verplichte doormelding naar de brandweer moet te allen tijde een geldig certificaat kunnen worden overgelegd, als bedoeld in de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in Den Haag, dan wel een certificaat waarvan een door burgemeester en wethouders erkende, ter zake kundige, onafhankelijke onderzoeksinstelling in een schriftelijke verklaring heeft aangetoond dat dit certificaat ten minste gelijkwaardig is aan een certificaat als bedoeld in de vorengenoemde Regeling Brandmeldinstallaties 2002.

Artikel 9.

Ontruimingsalarminstallatie.

 • 1.

  De ontruimingsalarminstallatie moet te allen tijde voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. Het beheer, de controle en het onderhoud van de ontruimingsalarminstallatie wordt geregeld conform NEN 2654-2, uitgave 2004.

 • 2.

  De gebruiker van het bouwwerk waarin bij of krachtens enig wettelijk voorschrift een ontruimingsalarminstallatie is geëist, stelt een ontruimingsplan op ten behoeve van de in het bouwwerk aanwezige personen. Het ontruimingsplan wordt opgesteld volgens de relevante delen van de NTA 8112.

Artikel 10.

Automatische brandblusinstallatie.

Met betrekking tot het gebruik van de automatische brandblusinstallatie moet te allen tijde een geldig certificaat kunnen worden overgelegd, dat door burgemeester en wethouders wordt aanvaard. Burgemeester en wethouders aanvaarden altijd een geldig certificaat indien dit certificaat afkomstig is van een certificeringsinstelling die terzake is erkend door de Raad voor Accreditatie.

Artikel 11.

Brandslanghaspels en de bijbehorende pompinstallatie.

 • 1.

  De pompinstallatie van een bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aanwezige brandslanghaspel moet ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.

 • 2.

  Ten minste eenmaal per jaar moet door een ter zake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van de brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallaties conform NEN-EN 671-3, uitgave 2000.

Artikel 12.

Automatisch werkende deuren.

 • 1.

  Automatisch werkende deuren in een vluchtroute mogen de ontvluchting niet belemmeren.

 • 2.

  Bij aanwezigheid van een sluisconstructie worden voorzieningen getroffen, zodat in geval van brand de sluiswerking teniet wordt gedaan.

Artikel 12A.

Deuren van overdruktrappehuizen.

De deuren die op de verdiepingen van gebouwen leiden naar een overdruktrappenhuis, als bedoeld in NEN 6092, uitgave 1995, moeten op ooghoogte zijn voorzien van een herkenbaar opschrift waaruit blijkt dat het een overdruktrappenhuis is.

Artikel 13.

Kwaliteit van vluchtrouteaanduiding.

 • 1.

  De vluchtrouteaanduiding, die bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is vereist, dient altijd goed zichtbaar te zijn.

 • 2.

  De vluchtrouteaanduiding die bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is vereist, wordt tenminste eenmaal per jaar gecontroleerd en zo nodig gerepareerd.

Toelichting:

het bouwbesluit 1992 was het voorschrift opgenomen dat een vluchtrouteaanduiding van een gebruiksfunctie, indien die gebruiksfunctie op grond van enig wettelijk voorschrift een voorziening voor noodstroom moet hebben, de genoemde vluchtroute-aanduiding moet zijn voorzien van verlichting en op de noodstroomvoorziening moet zijn aangesloten. In verband met de komst van het Bouwbesluit 2003 is het onderhavige voorschrift thans opgenomen in het najaar 2002 aan de Model-bouwverordening 1992 toegevoegde artikel 2.6.9, tweede lid. Voor de staat van vluchtrouteaanduidingen in bestaande bouwwerken en als aanschrijvingsgrondslag wordt het hiervoor bedoelde voorschrift in artikel 2.6.9, eerste lid van overeenkomstige toepassing verklaard in artikel 5.2.1 van de bouwverordening.

Artikel 14.

Gasflessen.

Vervallen.

Artikel 15

Rookbeheersingssystemen

Met betrekking tot het gebruik, het onderhoud en de controle van het bij of krachtens enig wettelijk voorschrift vereiste rookbeheersingssysteem moet te allen tijde een geldig certificaat kunnen worden overgelegd, dat is verleend door een door burgemeester en wethouders aanvaarde instelling.

Artikel 16.

Vervallen.

Artikel 17

Onderhoud van rook- en brandscheidingen

 • 1.

  Voorzieningen in doorvoeren door een wand waarvoor een rookwerendheidseis en/of brandwerendheidseis geldt, worden door een ter zake kundige ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op een goede werking en zo nodig gerepareerd.

 • 2.

  Ten minste eenmaal per jaar wordt door een ter zake kundige het nodige onderhoud verricht en een controle gehouden op de goede werking van de voorzieningen in doorvoeren door een wand waarvoor een rookwerendheidseis en/of een brandwerendheidseis geldt.

Artikel 18.

Vervallen.

Artikel 19.

Logboek.

 • 1.

  De historie van de brandbeveiligingsvoorzieningen, de werkzaamheden en het onderhoud bij of krachtens enig voorschrift uit deze verordening inclusief bijlagen vereist, worden in een logboek vermeld.

 • 2.

  Het logboek ligt in het bouwwerk ter inzage en wordt onmiddellijk aan de met toezicht belaste personen getoond.

Artikel 20.

Werkzaamheden, niet behorend tot de normale bedrijfsuitoefening.

Voordat er onderhouds-, herstellings-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling bouwbesluit 2003, of gereedschappen worden gebruikt, in, op of aan een bouwwerk of installatie van een bouwwerk dat vanwege zijn kunstwaarde, wetenschappelijk of maatschappelijk belang bijzondere bescherming behoeft geen brandgevaar, wordt dit door de rechthebbende van dat bouwwerk aan burgemeester en wethouders gemeld.

Artikel 21

Rookmelders in woningen.

De op grond van artikel 2.146, lid 7, van het Bouwbesluit 2003 aanwezige rookmelders moeten adequaat functioneren volgens NEN 2555, uitgave 2002.

Artikel 22

Roltrap.

Een terugloopruimte van een roltrap wordt ter voorkoming van brand vrijgehouden van vuil en stof. Deze ruimte wordt daartoe overeenkomstig NEN-EN 13015, uitgave 2001, ten minste eenmaal per kwartaal onderhouden en gereinigd.

Artikel 23

Garantiecertificaat.

Constructie-onderdelen die uitsluitend met aanvullende behandelingen de benodigde prestaties kunnen garanderen, zijn voorzien van een geldig certificaat. Het certificaat wordt opgenomen in het logboek.

Artikel 24

Opslag van goederen in rookvrije vluchtroutes.

De opslag van goederen is niet toegestaan in:

a.rookvrije vluchtroutes van slaapgebouwen (woonfunctie, logiesfunctie, celfunctie, gezondheidszorgfunctie);

a. b brand- en rookvrije vluchtroutes van niet-slaapgebouwen (bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie, onderwijsfunctie, sportfunctie, winkelfunctie,

a. overige gebruiksfunctie).

a. Artikel 25

Bluswaterwinplaats op eigen terrein.

De rechthebbende op een bouwwerk, ten behoeve waarvan een bluswaterwinplaats aanwezig is, is verplicht deze zodanig te onderhouden, dat daaruit te allen tijde over voldoende bluswater kan worden beschikt.

Bijlage 4.

Gebruikseisen voor bouwwerken, niet zijnde een- en meergezinshuizen en woonwagens,behalve voor een- en meergezinshuizen en woonwagens waarin sprake is van een verminderde zelfredzaamheid van bewoners in combinatie met permanent toezicht op en begeleiding van bewoners.

Bijlage 4 Gebruikseisen voor bouwwerken met uitzondering van de niet-

gemeenschappelijke ruimten in woonfuncties

Artikel 1.

Uitgangen en vluchtwegen

 • 1.

  Een deur in de vluchtroute wordt bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk zodanig gesloten, dat de deur in geval van calamiteit ten behoeve van deze personen van binnen uit onmiddellijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp. Deze eis geldt niet voor de toegangsdeur van een woonfunctie, een celfunctie of een vergelijkbare gebruiksfunctie als de celfunctie.

 • 2.

  Deuren en luiken die een brandwerende en/of rookwerende functie hebben, worden niet langer in geopende stand gehouden dan voor het verkeer van personen of het vervoer van goederen noodzakelijk is, tenzij door middel van automatische inrichtingen die de deuren, respectievelijk luiken, loslaten zodra een toestand intreedt waarin deze als brandwering en/of rookwering moeten dienen.

 • 3.

  Een deur die in een vluchtroute ligt van een ruimte waarin meer dan 100 personen zullen verblijven en een deur in een doorgang of uitgang bestemd voor ontvluchting van meer dan 100 personen wordt niet anders gesloten dan door middel van

 • a.

  een sluiting, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen de deur, in

  de vluchtrichting gezien,

 • b.

  een sluiting waarvan de bedieningsinrichting bestaat uit een op de deur, in

de vluchtrichting gezien, aangebrachte voorziening, waarbij de deur opengaat door een lichte druk tegen deze voorziening (panieksluiting).

4.Aan de tegen de vluchtrichting in gekeerde zijde van een nooddeur in een

uitwendige scheidingsconstructie wordt een opschrift aangebracht volgens

NEN 3011, uitgave 2004. Het opschrift luidt: "NOODDEUR VRIJHOUDEN".

Artikel 2.

Bekleding, stoffering en versiering.

 • 1.

  Stoffering en versiering worden vrijgehouden van spots en andere warm wordende apparatuur. De temperatuur ter plaatse van de versiering is niet hoger dan 90 °C.

 • 2.

  Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering blijft een vrije ruimte over van minimaal 2,5 meter.

 • 3.

  De versiering als bedoeld in het vorige lid is in geval van brand niet gemakkelijk ontvlambaar, in geval van brand vindt geen druppelvorming plaats.

 • 4.

  Met brandbaar gas gevulde ballonnen zijn binnen een bouwwerk niet aanwezig.

 • 5.

  De toe te passen materialen en aankledingsproducten hebben in vluchtroutes een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.

 • 6.

  De toegepaste bekleding, stoffering en versiering voldoen ten minste aan de eisen ten aanzien van de brand- en rookklassen zoals gesteld in afdeling 2.12 en 2.15 van het Bouwbesluit 2003 die op die locatie gelden voor constructieonderdelen.

Artikel 3.

Elektrische verlichting.

Indien een ruimte de mogelijkheid met zich meebrengt dat deze tijdens de aanwezigheid van personen wordt verduisterd, is in die ruimte, indien er meer dan vijftig personen gelijktijdig verblijven, elektrische verlichting aanwezig van zodanige sterkte dat een redelijke oriëntering mogelijk is

Artikel 4.

Aanduiding van blusmiddelen.

 • 1.

  Een blusmiddel dat bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aanwezig is, is voldoende herkenbaar of zichtbaar aangegeven.

 • 2.

  Draagbare blusmiddelen moeten op een hoogte van ongeveer 1 meter vanaf de vloer middels een beugel bevestigd zijn, duidelijk zichtbaar zijn en direct inzetbaar.

Artikel 5.

Toepassen van vuurwerk binnen een gebouw.

Voor het afsteken van vuurwerk in bouwwerken wordt veertien dagen van tevoren een overzicht bij burgemeester en wethouders ingediend, waaruit blijkt dat die activiteit op veilige wijze zal plaatsvinden.

Artikel 6.

Opstelling van inventaris.

 • 1.

  Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen.

 • 2.

  In rijen opgestelde zitplaatsen, waarbij sprake is van

 • -

  meer dan 4 stoelen in een rij, en

 • -

  meer dan 4 rijen, en

 • -

  een ruimte waarin meer dan 100 stoelen aanwezig zullen zijn,

zijn zo gekoppeld dan wel aan de vloer bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.

 • 3.

  Een rij zitplaatsen, die slechts aan een einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.

 • 4.

  Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:

 • -

  16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter;

 • -

  32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter;

 • -

  50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is.

 • 5.

  De inrichting van een ruimte, met inbegrip van door personen bezette stoelen,

  neemt tot een hoogte van 2,5 meter slechts zodanige oppervlakten in beslag –

  gemeten in loodrechte projectie op de vloer- dat ten minste

 • -

  0,25 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor

  een zitplaats aanwezig is,

 • -

  0,30 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor

  een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten

  gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen,

 • -

  0,50 m2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor

een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten

gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen.

6.Inrichtingen in een ruimte waarin personen verblijven, zijn, indien de vrije

6. vloeroppervlakte minder dan 0,5 m2per persoon bedraagt, zodanig aangebracht

6. dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.

Artikel 7.

Vervallen.

Artikel 8.

Periodieke controle van draagbare blustoestellen.

Ten minste eenmaal per jaar wordt door een ter zake kundige het nodige onderhoud verricht conform NEN 2559, uitgave 2001 en een controle gehouden op de reinheid en de goede werking van draagbare blustoestellen. Indien nodig worden deze gerepareerd.

Artikel 9

Brandvoortplantingsklasse van plaatmateriaal

Hout, hardboard, triplex, multiplex, spaanplaat en kunststof plaatmateriaal in

buitenwanden, scheidingswanden of plafonds van stands, podia, kramen etc. die in

gebouwen zijn gelegen, wordt uitsluitend toegepast onder de voorwaarden dat

 • a.

  het materiaal ten minste 3,5 mm dik is en

 • b.

  het materiaal kan worden ingedeeld in klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, uitgave

  1991 en NEN 6065/A1, uitgave 1997.

  Artikel 10

  Glas

  Glas als versiering en/of bekleding aan plafonds en wanden dan wel in plafonds van

  stands podia, kramen etc. of in buitenwanden en scheidingswanden tussen stands

  podia, kramen etc.

  wordt uitsluitend toegepast onder de voorwaarde dat het glas als veiligheidsglas

  wordt aangemerkt of dat het glas is voorzien van een ingegoten kruiswapening met

  een maximale maaswijdte van 16 mm.

  Artikel 11

  Textiel in horizontale toepassing

  Textiel in horizontale toepassing bij stands, podia, kramen etc. wordt uitsluitend

  toegepast onder de voorwaarden dat het textiel onderspannen is met metaaldraad op

  een onderlinge afstand van ten hoogste 0,35 meter of dat het textiel onderspannen is

  met metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 0,70 meter

  Artikel 12

  Toepassing van kunststof foliemateriaal, behangpapier, crêpepapier of

  fotopapier

  Kunststof foliemateriaal, behangpapier, crêpepapier en fotopapier in stands, podia,

  kramen etc. wordt geplakt op een ondergrond van onbrandbaar materiaal, board,

  triplex, multiplex, spaanplaat, hout of glas en verwerkt volgens het gestelde in artikel

  9 en 10 van bijlage 4 van de bouwverordening.

Bijlage 5 Opslag brandgevaarlijke stoffen

Bijlage behorend bij artikel 6.2.2

Tabel 6.2.2 Opslag brandgevaarlijke stoffen

ADR-klasse

Omschrijving

Verpakkinggroep

Toegestane maximum hoeveelheid in kg of l

2

UN 1950 Spuitbussen & UN 2037 Houders, klein, gas

gassen zoals propaan, zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, acyteleen, aerosolen (spuitbussen)

n.v.t.

50

3

brandbare vloeistoffen zoals bepaalde oplosmiddelen en aceton

II

25

3

excl. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61°C en 100°C

brandbare vloeistoffen zoals terpetine en bepaalde inkten

III

50

4.1, 4.2, 4.3

4.1: brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand zoals wrijvingslucifers, zwavel en metaalpoeders

4.2: voor zelfontbranding vatbare stoffen zoals fosfor (wit of geel) en diethylzink

4.3: stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen zoals magnesiumpoeder, natrium en calciumcarbonaat

II en III

50

5.1

brandbevorderende stoffen zoals waterstofperoxide

II en III

50

5.2

organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide

n.v.t.

1

2

gasflessen

 

n.v.t

115

liter waterinhoud

3

dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 61°C en 100°C

 

III

1.000 liter

Op grond van artikel 6.2.2 is het in beginsel verboden een stof die in bijlage 5 is aangemerkt, aanwezig te hebben in, op of nabij een bouwwerk. Hierop worden echter uitzonderingen gemaakt. De uitzonderingen maken het mogelijk om deze stoffen in beperkte voorraad aanwezig te hebben. Hierbij moet gedacht worden aan ‘huishoudelijk gebruik’. De grenzen die in bijlage 5 zijn aangegeven zijn afgestemd op de ondergrenzen die in de Wet Milieubeheer worden gesteld.

Bijlage 6.

Opslag brandgevaarlijke stoffen.

Vervallen.

Bijlage 7.

Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van buitenriolering op erven en terreinen.

Bijlage als bedoeld in artikel 2.7.6.

De NEN-normen, bedoeld in artikel 2.7.6, zesde lid, zijn de volgende:

 • a.

  NEN 7002, uitgave 1968, 'Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen' (met correctieblad d.d. december 1979);

 • b.

  NEN 7003, uitgave 1968, 'Hulpstukken voor gietijzeren afvoerbuizen' (met correctieblad d.d. december 1979);

 • c.

  NEN 7013, uitgave 1980, 'Expansiestukken van PVC en ABS voor binnen- en buitenrioleringen';

 • d.

  NEN-EN 1401, uigave 1998, "Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering-Ongeplastificeerd PVC (PVC-U)-Deel 1. Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem" (Engelstalig; met correctieblad NEN-EN 1401-1/C1, uitgave 1998, Nederlandstalig.

 • e.

  NEN-EN 295-1, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel 1. Eisen' (Engelstalig) met inbegrip van de aanvullingsbladen A1, uitgegeven 1996, A2, uitgegeven 1997, en A3, uitgegeven 1999;

 • f.

  NEN-EN 295-2, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel 2. Kwaliteitscontrole en monstername' (Engelstalig) met inbegrip van aanvullingsblad A1, uitgegeven 1999;

 • g.

  NEN-EN 295-3, uitgave 1992, 'Keramische buizen en hulpstukken, alsmede buisverbindingen voor riolering onder vrij verval - Deel 3. Beproevingsmethoden' (Engelstalig).

Bijlage 8.

Checklist voor de visuele inspectie van woningen en daarmee vergelijkbare bouwwerken op de aanwezigheid van asbest.

Vervallen.

Bijlage 9.

Reglement van orde van de Welstandscommissie.

Gereserveerd.

Bijlage 10.

Tabel 2.6.1 behorende bij artikel 2.6.1 (brandmeldinstallaties)

 

Leden van

Toepassing

Grenswaarden

Omvang van bewaking

 

Aanwezigheid

Omvang van de bewaking

Kwaliteit

Hoogte hoogste vloer (m)

Gebruiksoppervlakte (m2)

Aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers

Aantal bouwlagen

Niet automatisch

Gedeeltelijk

Volledig

Doormelding

 

Artikel

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.2

2.6.2

2.6.2

2.6.2

2.6.3

2.6.3

2.6.3

2.6.3

 

Lid

 

 

 

1a

1b

1c

1d

1a

1b

1c

2

1

Woonfunctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonfunctie niet van een woonwagen

*

*

*

-

500

-

-

-

-

*

*

 

Woonfunctie bestemd voor minder zelfredzame personen in combinatie met permanent toezicht

*

*

*

-

1

-

-

-

-

*

*

 

Woonfunctie bestemd voor minder zelfredzame personen zonder permanent toezicht

*

*

*

-

1

-

-

-

*

-

*

 

Overig woonfunctie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Bijeenkomstfunctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar.

*

*

*

-

200

-

-

-

-

*

*

*

*

*

2,4

-

-

-

-

-

*

*

 

Overige bijeenkomstfunctie

*

*

*

-

500

-

-

*

-

-

-

-

250

-

1

*

-

-

-

-

-

-

2

*

-

-

-

-

1000

1

-

-

*

-

*

-

5000

-

-

-

-

*

*

5<13

-

1

-

-

*

-

*

13<50

-

-

-

-

*

-

*

50<70

-

-

-

-

-

*

*

3

Celfunctie

*

*

*

-

1

-

-

-

-

*

*

4

Gezondheidszorgfunctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten

*

*

*

-

1

-

-

-

-

*

*

 

Overige gezondheidszorgfunctie

*

*

*

-

500

-

-

*

-

-

-

-

250

-

1

*

-

-

-

-

-

-

2

*

-

-

-

20<50

-

-

-

*

-

-

*

50<70

-

-

-

-

*

-

*

5

Industriefunctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichte industriefunctie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Overige industriefunctie

*

*

*

-

1000

-

-

*

-

-

-

-

500

-

1

*

-

-

-

-

-

-

2

*

-

-

-

20

-

-

-

*

-

-

*

6

Kantoorfunctie

*

*

*

-

500

-

-

*

-

-

-

-

250

-

1

*

-

-

-

-

-

-

2

*

-

-

-

20<50

-

-

-

*

-

-

*

50<70

-

-

-

-

*

-

*

7

Logiesfunctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logiesgebouw

*

*

*

-

-

-

1

*

-

-

-

5

-

-

-

-

-

*

*

-

250

-

-

-

-

*

*

 

Overige logiesfunctie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Onderwijsfunctie

*

*

*

-

500

-

-

*

-

-

-

-

250

-

1

*

-

-

-

-

-

-

2

*

-

-

-

20<50

-

-

-

*

-

-

*

50<70

-

-

-

-

*

-

*

9

Sportfunctie

*

*

*

-

1000

-

-

*

-

-

-

-

500

-

1

*

-

-

-

-

-

-

2

*

-

-

-

20<50

-

-

-

-

*

-

*

50<70

-

-

-

-

-

*

*

10

Winkelfunctie

*

*

*

-

1000

-

-

*

-

-

-

-

500

-

1

*

-

-

-

-

-

-

2

*

-

-

-

<13

5000

-

-

*

-

-

*

<13

10000

-

-

 

*

-

*

13<50

1000

-

-

*

-

-

*

13<50

5000

-

-

-

*

-

*

13<50

10000

-

-

-

-

*

*

50<70

-

-

-

-

-

*

*

11

Overige gebruiksfunctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen

*

*

*

-

1000

-

-

-

-

*

-

-

2500

-

-

-

-

*

*

-

-

-

1

*

-

-

-

 

Overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer

*

*

*

 

1000

-

-

*

-

-

-

 

 

 

 

 

 

-

-

1

*

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2500

-

-

-

*

-

*

 

 

 

 

 

13

-

-

-

-

*

-

*

 

Andere overige gebruiksfunctie

*

*

*

F

F

-

-

*

*

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

*

*

*

F

F

-

-

*

*

*

*

Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4. Bij de toepassing van de in de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4 van dit hoofdstuk gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.1 verstaan onder:

-: dit lid is niet van toepassing

* : het hele artikel is van toepassing

> : alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde

= : alle waarden kleiner of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde

F : in dit geval is volstaan met het geven van de functionele eis in artikel 2.6.1, eerste lid, in afwachting van mogelijk nog te ontwikkelen nadere criteria

a : zonder doormelding naar een brandweeralarmcentrale

1: indien in combinatie met een grenswaarde in m2: deze voorziening dient altijd aanwezig te zijn, ongeacht de grootte van het vloeroppervlak

Wanneer in de tabel twee grenswaarden of prestatie-eisen in dezelfde rij van de tabel worden gegeven, moet aan beide criteria worden voldaan.

Voorbeeld:

Bij de winkelfunctie komt in tabel 2.6.1 van bijlage 10 het meest duidelijk tot uitdrukking dat aan het vereiste van twee criteria moet worden voldaan voordat een brandmeldinstallatie nodig is.

Bijeenkomstfunctie niet zijnde de bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport – wanneer het gebruiksoppervlak groter is dan 1.000 m2 en er meer dan 1 verblijfsruimte bestemd voor bezoekers is, dan is gedeeltelijke bewaking en doormelding noodzakelijk.

Wanneer in de tabel grenswaarden of prestatie-eisen in verschillende regels van de tabel worden gegeven, moet aan één van de criteria worden voldaan.

Voorbeeld:

Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar – wanneer het gebruiksoppervlak groter is dan 200 m2 of er een vloer op een hoogte ligt van meer dan 2,4 meter ten opzichte van het meetniveau, dan is volledige bewaking en doormelding vereist.

Bijlage 11

Tabel 2.6.5 behorende bij artikel 2.6.5 (ontruimingsinstallaties)

Gebruiksfunctie

Artikelen van toepassing

 

Aanwezigheid

Kwaliteit

 

Artikel

2.6.6

2.6.7

 

Lid

 

 

 

 

 

 

1

Woonfunctie

 

 

 

woonfunctie niet van een woonwagen bestemd voor minder zelfredzame personen

*

*

2

Bijeenkomstfunctie

*

*

3

Celfunctie

*

*

4

Gezondheidszorgfunctie

*

*

5

Industriefunctie

 

 

 

industriefunctie niet zijnde een lichte industriefunctie

*

*

6

Kantoorfunctie

*

*

7

Logiesfunctie

 

 

 

Logiesgebouw

*

*

8

Onderwijsfunctie

*

*

9

Sportfunctie

*

*

10

Winkelfunctie

*

*

11

Overige gebruiksfunctie

 

 

 

overige besloten gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen

*

*

 

overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer

*

*

 

andere overige gebruiksfunctie

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

-

-

Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de artikelen 2.6.6 en 2.6.7. Voor de toepassing van de in de artikelen 2.6.5 tot en met 2.6.7 van dit hoofdstuk gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.5 verstaan onder:

-: dit lid is niet van toepassing;

*: het hele artikel is van toepassing;

Bijlage 12

Tabel 2.6.8 behorende bij artikel 2.6.8 (vluchtrouteaanduiding)

Gebruiksfunctie

Artikelen van toepassing

 

Aanwezigheid

Kwaliteit

 

Artikel

2.6.9

2.6.10

 

Lid

 

 

 

 

 

 

1

Woonfunctie

 

 

 

Woongebouw

*

*

2

Bijeenkomstfunctie

*

*

3

Celfunctie

 

 

 

Cellengebouw

*

*

4

Gezondheidszorgfunctie

*

*

5

Industriefunctie

 

 

 

industriefunctie niet zijnde een lichte industriefunctie

*

*

6

Kantoorfunctie

*

*

7

Logiesfunctie

 

 

 

Logiesgebouw

*

*

8

Onderwijsfunctie

*

*

9

Sportfunctie

*

*

10

Winkelfunctie

*

*

11

Overige gebruiksfunctie

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

*

*

 

Tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

F

*

 

Ander bouwwerk geen gebouw zijnde

-

-

Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de artikelen 2.6.9 en 2.6.10. Voor de toepassing van de in de artikelen 2.6.8 tot en met 2.6.10 van dit hoofdstuk gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.8 verstaan onder:

-: dit lid is niet van toepassing;

*: het hele artikel is van toepassing;

F: in dit geval is volstaan met het geven van de functionele eis in artikel 2.6.8, eerste

lid, in afwachting van mogelijk nog te ontwikkelen nadere criteria.

///////////////////////////////////////////////////////////

I.

Op de dag van inwerkingtreding van de bouwverordening 1992, als vervallen te verklaren: de artikelen 1 t/m 351, 353 t/m 394 en de artikelen L 395 t/m 400 van de bij raadsbesluit van 28 juni 1968 vastgestelde bouwverordening, zoals die laatstelijk is gewijzigd bij raadsbesluit van 20 augustus 1990;

II.

De artikelen 352 en 395 van de "oude" bouwverordening te handhaven.

Artikel 352.

Verbod tot het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen in afwijking van de bestemming.

 • 1.

  Zoals bij een bestemmingsplan, tot stand gekomen als uitbreidingsplan of als voorschriften ex artikel 43 van de Woningwet 1901, hetzij voor, hetzij na inwerkingtreding van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 286 van 1962) geen voorschriften zijn gegeven omtrent het gebruik van de in die plannen of voorschriften begrepen bouwwerken, open erven of terreinen en geen aanpassing aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft plaatsgevonden, is het verboden die bouwwerken, open erven of terreinen te gebruiken, in gebruik te geven of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de uit dat plan of die voorschriften voortvloeiende bestemming, nadat de bij het bestemmingsplan aangegeven bestemming is verwezenlijkt.

 • 2.

  Het is verboden niet in een bestemmingsplan begrepen bouwwerken en hun aanhorigheden te gebruiken in strijd met de bestemming, die zij blijkens hun constructie dan wel inrichting hebben.

 • 3.

  Niet van toepassing is het bepaalde in de leden 1 en 2 voor een gebruik dat tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet onwettig was en zolang in dat gebruik geen wijziging wordt gebracht.

 • 4.

  Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in de leden 1 en 2.

Artikel 395.

Strafbare feiten ingevolge de gemeentewet.

Overtreding van artikel 352, leden 1 en 2, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

///////////////////////////////////////////////////////////

Artikel B Overgangsbepalingen (behorend bij wijzigingsverordening van 22 mei 2006, inwerking getreden op mei 2006).

Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling of toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze wijzigingsverordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals deze luidden vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

Overgangsbepalingen. Bij raadsbesluit van 30 oktober 2006 heeft de raad de

volgende overgangsbepaling vastgesteld. Deze bepaling was opgenomen in

een verordening tot wijziging van de bouwverordening en is op 10 november

2006 in werking getreden.

Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling of toestemming anderszins, die is

ingediend vóór het tijdstip waarop deze wijzigingsverordening van kracht wordt en

waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de

bouwverordening van toepassing, zoals deze luidden vóór de onderhavige wijziging,

tenzij aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden

toegepast.

Overgangsbepalingen. Bij raadsbesluit van 21 mei 2007 heeft de raad de

volgende overgangsbepaling vastgesteld. Deze bepaling was opgenomen in

een verordening tot wijziging van de bouwverordening en is op 1 juni

2007 in werking getreden.

Op een aanvraag om bouwvergunning, vrijstelling, gebruiksvergunning of

toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze

wijzigingsverordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is

beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals deze

luidden vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft

dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast.

Het bovenstaande is slechts van toepassing op de artikelen 8.1.1., 8.1.2, 8.1.4, 8.2.1,

8.2.2, 8.3.3 en 8.3.5 voor zover deze artikelen in overeenstemming zijn met het

Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Stb. 2005, 704).

Overgangsbepalingen. Bij raadsbesluit van 15 juni 2009 heeft de raad de volgende overgangsbepaling vastgesteld. Deze bepaling was opgenomen in een verordening tot wijziging van de bouwverordening en is op 26 juni 2009 in werking getreden.

Op een aanvraag om bouwvergunning, ontheffing, gebruiksvergunning of toestemming anderszins, die is ingediend vóór het tijdstip waarop deze wijzigingsverordening van kracht wordt en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening van toepassing, zoals die luidden vóór de onderhavige wijziging, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de gewijzigde bepalingen worden toegepast. Het bovenstaande is slechts van toepassing voorzover deze bepalingen in overeenstemming zijn met de Wet tot wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving,

handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving) (Wet van 21 december 2006, Stb. 2007, 27).