Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014
CiteertitelMarktgeldverordening 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Marktgeldverordening 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, 229, eerste lid, onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

11-11-2013

, Gemeenteblad, 2013, 68

2013/116

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gezien het voorstel van het college;

 • -

  gelet op de artikel 229, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Besluit:

vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2014”

 

Artikel 1 Aard der belasting

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik van plaatsen op marktterreinen en in marktgebouwen tijdens week- en jaarmarkten en bijzondere markten tot het ter verkoop uitstallen, aanbieden of voorradig hebben van goederen, eetwaren en andere artikelen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die van een marktplaats als bedoeld in artikel 1 gebruik maakt.

Artikel 3 Belastingtarief

Het marktgeld wordt geheven als volgt:

1.op de algemene weekmarkten:

a.

voor een staanplaats waarbij gebruik wordt gemaakt

 

 

 

van een op de markt aanwezige of te plaatsen opstal:

 

 

 

per strekkende meter met een diepte als door

 

 

 

burgemeester en wethouders wordt aangegeven, per

 

 

 

markt, uitgezonderd voor de zaterdagmarkt:

2,40

b.

voor een staanplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt

 

 

 

van een op de markt aanwezige of te plaatsen opstal:

 

 

 

per strekkende meter met een diepte van 2 meter

 

 

 

voor de zaterdagmarkt en vrijdagmarkt Wagnerplein:

2,60

c.

voor een gronduitstalling: per vierkante meter per markt:

1,25

d.

voor standwerken op daartoe speciaal aangewezen plaatsen

 

 

 

per markt:

10,40

e.

voor een reclameheffing per strekkende meter per markt:

0,20

2.op de dierenmarkt:

a.

voor konijnen, wild en gevogelte per stuk:

0,45

b.

voor een mand, kist of ander voorwerp, gevuld met

 

 

 

konijnen, wild of gevogelte:

1,25

 • 3.

  a. Het marktgeld wordt tot geen lager bedrag dan € 2,25 geheven.

  • b.

   Voor de in artikel 1 genoemde markt- en staanplaatsen, die worden ingenomen op zondag(en) of algemeen erkende christelijke feestdagen worden de in dit artikel genoemde bedragen met 50% verhoogd.

 • 4.

  Voor een aansluiting op een op de week- of jaarmarkt

  aanwezige elektrakast: € 4,00

Artikel 4 Tarief abonnementen

1.Het marktgeld bedraagt voor de afgifte van een kwartaalabonnement:

a.

voor een staanplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van een

 

 

 

op de markt aanwezige of te plaatsen opstal:

 

 

 

per strekkende meter met een diepte als door

 

 

 

burgemeester en wethouders wordt aangegeven;

 

 

 

per markt, uitgezonderd voor de zaterdagmarkt:

24,55

b.

voor een staanplaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van een

 

 

 

op de markt aanwezige of te plaatsen opstal:

 

 

 

per strekkende meter met een diepte van 2 meter voor

 

 

 

de zaterdagmarkt:

26,85

c.

voor een gronduitstalling: per vierkante meter:

13,00

d.

voor een aansluiting op een op de week- of jaarmarkt

 

 

 

aanwezige elektrakast:

51,85

e.

voor een reclameheffing per kwartaal per strekkende meter per markt

2,65

 • 2.

  Degene, die het abonnementsgeld, bedoeld in het voorgaande lid, heeft betaald, verkrijgt aanspraak op het behoud van de door of vanwege burgemeester en wethouders aangewezen plaats gedurende de looptijd van het abonnement, tenzij in verband met een juiste regeling der markt een andere standplaats door de marktmeester wordt aangewezen.

 • 3.

  De abonnementen zijn noch geheel, noch gedeeltelijk, voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement vindt niet plaats.

Artikel 5 Tarieftoepassing

 • 1.

  Bij de toepassing van de tarieven wordt, ter bepaling van de oppervlakte of een tijdsduur, een gedeelte van een eenheid voor een volle eenheid gerekend.

 • 2.

  Ter berekening van het aantal ingenomen meters frontbreedte wordt uitgegaan van de totale ingenomen frontbreedte, daaronder begrepen de plaats voor emballage of andere voorwerpen, gevuld of ongevuld.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van:

 • 1.

  een contante betaling voor wat betreft de rechten onder artikel 3.

 • 2.

  een kwartaalfactuur voor wat betreft de rechten onder artikel 4.

Artikel 7 Tijdstip van heffing

 • 1.

  Voor de gevallen, waarin het marktgeld per dag wordt geheven moet het worden voldaan, zodra een marktplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, zijn contant verschuldigd op het moment dat een marktplaats wordt ingenomen.

 • 3.

  De rechten als bedoeld in artikel 4, worden verschuldigd voor de aanvang van het tijdstip, waarop het abonnement betrekking heeft en moeten worden voldaan op de op de factuur vermelde vervaldatum.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2014.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 • 3.

  De "Marktgeldverordening 2013" van 8 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor de heffing van rechten van diensten die voor die datum zijn verleend.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Marktgeldverordening 2014".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2013

de griffier,

de voorzitter,

Memorie van toelichting behorende bij de “Marktgeldverordening 2014"

Wijziging

Voor een doelmatige heffing en invordering van marktgelden is de redactie van de artikelen 1, 3, 6 en 7 aangepast.

Tarieven

Bij de invoering van het abonnementstarief van artikel 4, letter d in 2013 is geen kortingsregeling doorgevoerd zoals bij andere tarieven. Dit heeft er toe geleid dat geen enkele koopman over is gegaan tot een abonnement. In het kader van het streven om de contant geldstroom zo klein mogelijk te maken is daarom een kortingsregeling doorgevoerd om abonnementen aantrekkelijker te maken.

Voor 2014 zijn de tarieven verhoogd met de nominale index van 0,85 %. Uitgangspunt is streven naar 100 % kostendekkendheid van de tarieven. Deze kostendekkendheid staat onder druk door dalende opbrengsten door leegstand bij bepaalde productgroepen. Voor 2014 zijn de kosten geraamd op € 441.000 en de opbrengsten op € 384.000.

Kosten en opbrengsten (x € 1.000)

 

Rekening

Begroting

Begroting

 

2012

2013

2014

Salarissen (incl. overhead)

224

214

214

Reiniging markten

126

152

152

Kraamhuur, verzekering etc.

26

36

36

Rente en afschrijving

11

14

13

Elektriciteit

31

26

26

Totale kosten

418

441

441

Opbrengst marktgelden

310

388

384

Totale opbrengsten

310

388

384

Saldo

-/- 108

-/- 53

-/-57