Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2016
CiteertitelVerordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2015, die op 26 januari 2015 is vastgesteld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-201525-11-2016Nieuwe regeling

02-11-2015

Gemeenteblad, 2015, nr. 104076

2015_256

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2016

De raad van de gemeente Tilburg;

-gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Besluit

 • 1.

  De 'Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2015', zoals vastgesteld op 26-01-2015 met inbegrip van de nadien doorgevoerde wijzigingen, in te trekken;

 • 2.

  De 'Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2016' vast te stellen.

Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2016

Artikel 1.
 • 1.

  De jaarlijkse in de binnenstad te organiseren kermis zal aanvangen op vrijdag voorafgaande aan de voorlaatste zondag in juli te 19.30 uur en eindigen op de laatste zondag in juli te 23.00 uur, zulks met inachtneming van het bepaalde bij de Zondagswet voor wat betreft het aanvangstijdstip van de kermis op zondag.

 • 2.

  Tot kermisterrein worden de navolgende pleinen en weggedeelten aangewezen:

  • a.

   het Heuvelplein: de rijbaan van de Heuvelring, gelegen tussen de Spoorlaan en het pand Heuvelring 126 en het westelijke pleingedeelte (kermisplein A);

  • b.

   de Heuvelring: het zuidelijke gedeelte van de Heuvelring vanaf het pand Heuvelring 126 tot aan het Piusplein (kermisplein B);

  • c.

   het Piusplein: het weggedeelte gelegen tussen de Jan Aartestraat en de Hoogvensestraat (kermisplein C);

  • d.

   de Paleisring: het gedeelte tussen het Piusplein en de Katterugflat (kermisplein D);

  • e.

   het Stadhuisplein: het gedeelte tussen de Concertzaal en de Katterugflat, inclusief het terrein voor de Heikese kerk, gelegen aan het Stadhuisplein (kermisterrein E);

  • f.

   het Koningsplein: het pleingedeelte en het gedeelte tussen Stadhuisplein en het Koningsplein, inclusief het parkeerterrein gelegen aan de zuidzijde (kermisplein F);

  • g.

   het NS-plein.: het pleingedeelte en het gedeelte van de weg naast het plein, vanaf de Spoorlaan tot aan de Koestraat (kermisplein G).

  • h.

   de Besterdring: vanaf de Koestraat tot het Besterdplein (kermisplein H);

  • i.

   het Besterdplein: het pleingedeelte inclusief de ten westen daarvan gelegen rijbaan van de Besterdring (kermisplein I);

  • j.

   het gedeelte van de Spoorlaan tussen de Willem II straat (einde fietsenstalling station) en de inrit van de parkeergarage Tivoli, inclusief het parkeerterrein gelegen aan de Spoorlaan tegenover de parkeergarage Tivoli (kermisplein J);

  • k.

   het Pieter Vreedeplein.

  • m.

   NS werkplaats: de Burgemeester Broxlaan vanaf het NS plein tot aan het oostelijke begin van de keerlus ter hoogte van het noordelijke stationsplein, gelegen tussen gevels van het nog te ontwikkelen Theresiahof en de bebouwing aan de zuidzijde van de Burgemeester Broxlaan; het bestaande parkeerterrein tussen de gebouwen 84 e 90 en de Burgemeester Broxlaan en het spoor; het toekomstige noordelijke stationsplein (kermisplein M);

  • n.

   Willem II pad; Het Willem II pad vanaf de Burgemeester Brokxlaan tot aan de noordzijde van de onderdoorgang onder de Spoorlijn Eindhoven-Tilburg, gelegen langs westzijde van de nog te ontwikkelen Stadscampus 2; Willem II pad gaat over in Willem II passage, onder de Spoorlijn Eindhoven-Tilburg in het verlengde van het Willem II pad, uitkomend op de busbaan gelegen aan de noordzijde van de Spoorlaan; Busbaan aan de noordzijde van de Spoorlaan vanaf

   huisnummer 372, langs het pand Spoorlaan 21 t/m het verlengde van de Magazijnstraat"(kermisplein N).

Artikel 2.
 • 1.

  De jaarlijks in Berkel-Enschot te organiseren kermis zal aanvangen op de voorlaatste vrijdag in juni te 16.00 uur en eindigen op de dinsdag daaropvolgend te 24.00 uur. Op de overige dagen is openstelling toegestaan vanaf 13.00 uur, zulks met inachtneming van het bepaalde bij de Zondagswet voor wat betreft het aanvangstijdstip van de kermis op zondag:

 • 2.

  Als kermisterrein wordt aangewezen: het Wilhelminaplantsoen in Berkel- Enschot.

Artikel 3.
 • 1.

  De jaarlijks in Udenhout te organiseren kermis zal aanvangen op de zaterdag voorafgaande aan de laatste zondag in augustus te 14.00 uur en eindigen op de dinsdag daaropvolgend te 24.00 uur, zulks met inachtneming van het bepaalde bij de Zondagswet voor wat betreft het aanvangstijdstip van de kermis op zondag.

 • 2.

  Als kermisterrein wordt aangewezen: Tongerloplein.

Artikel 4.
 • 1.

  De jaarlijks in de Reeshof te organiseren kermis zal worden gehouden op een in overleg met de winkeliersvereniging Heijhoef te bepalen periode van 4 dagen. De aanvang op de eerste dag wordt bepaald op 13.00 uur en de kermis eindigt op de laatste dag om 24.00 uur, zulks met inachtneming van het bepaalde bij de Zondagswet voor wat betreft het aanvangstijdstip van de kermis op zondag.

 • 2.

  Als kermisterrein wordt aangewezen: "de groenstrook gelegen ten zuiden van de parkeerplaats, met uitzondering van de toerit, en het grasveld gelegen ten westen van de parkeerplaats nabij de Campenhoefsedreef, ".

Artikel 5.
 • 1.

  Tot de kermisterreinen worden in een zo groot mogelijk diversiteit alle soorten van inrichtingen van kermisvermaak toegelaten.

 • 2.

  Deze toelating geschiedt door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen de voorwaarden vast waaronder de staanplaatsen op de kermis worden verpacht en toegewezen.

Artikel 6.
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden bepalen dat de kermis of een deel ervan tijdelijk op andere dan de in artikel 1,2 en 3 sub 2 vermelde plaatsen wordt gehouden.

 • 2.

  Zij zorgen dat een daartoe strekkend besluit tijdig voor de verpachting ter kennis van de gemeenteraad alsmede ter openbare kennis wordt gebracht.

Artikel 7.

Wanneer door bijzondere omstandigheden van een of meer van de in artikel 1 omschreven terreinen voor de kermis geen gebruik kan worden gemaakt, gelden de ten aanzien van die kermisterreinen uitgevaardigde voorschriften in gelijke zin voor de terreinen of straten, die alsdan voor het houden van kermis worden aangewezen.

Artikel 8.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2016".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 november 2015

de griffier,

de voorzitter,