Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening hondenbelasting 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

10-11-2016

Gemeenteblad 2016 -160525

raad 2016_422

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017

Verordening hondenbelasting 2017

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  gelet op de artikelen 216, 217 en 226 van de Gemeentewet;

Besluit

vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2017”.

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van één of meer honden binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van één of meer honden.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook één of meer honden onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van één of meer honden door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van één of meer honden door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 4 Belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

 • a.

  voor een eerste hond € 107,86

 • b.

  voor een tweede hond € 152,98

 • c.

  voor iedere hond boven het aantal van twee € 181,73

 • 2.

  In afwijking in zoverre van de voorafgaande leden bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, per adres per jaar € 340,48

 • 3.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingschuld in de loop van het belastingjaar

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belasting jaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, wordt geheel of gedeeltelijke ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden resteren.

Artikel 8 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

1.a. die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en als zodanig door een blind persoon of een

persoon met een lichamelijke en/of geestelijke beperking worden gehouden of die verblijven bij een opleider van een hulp- of geleidehondorganisatie om te worden opgeleid tot assistentiehond.

 • b.Onder assistentiehonden wordt verstaan:

 • -

  Een hulphond: opgeleid voor hulp aan mensen met een motorische beperking.

 • -

  Een signaalhond: opgeleid voor hulp aan mensen met een auditieve beperking.

 • -

  Een (blinde)geleidehond: opgeleid voor de begeleiding van blinden en mensen met een visuele beperking.

 • -

  Een epilepsiehond: opgeleid om mensen met epilepsie bij te staan en alarm te slaan bij een aanval.

- Een therapiehond: opgeleid voor hulp aan mensen met autisme.

 • 2.

  die in een hondenasiel verblijven. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;

 • 3.

  die uitsluitend ter verkoop in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van het Besluit houders van dieren;

 • 4.

  die jonger zijn dan drie maanden, voor zover ze tezamen met de moederhond worden gehouden;

 • 5.

  waarvan de houder een geldig certificaat "politiehond" van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging kan tonen, die gehoorzamen naar de bevelen van zijn begeleider en waarvoor de houder zich heeft verbonden om hond en begeleider op aanvraag aan de politie ter beschikking te stellen;

 • 6.

  waarvan de houder in het bezit is van een geschiktheidsverklaring afgegeven voor een diensthond, in eigendom van de gemeentepolitie Tilburg.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 12 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt tussen de 24e en het einde van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later (eveneens tussen de 24e en het einde van de maand).

 • 4.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het derde lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische betalingsincasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid.

Artikel 10 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 3.

  De "Verordening hondenbelasting 2016" van 12 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2017".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2016

de griffier,

de voorzitter,

Memorie van toelichting behorende bij de “Verordening hondenbelasting 2017"

Wijziging

Artikel 8, lid 5 is redactioneel gewijzigd conform vrijstellingstekst in de VNG modelverordening hondenbelasting.

Tarieven

Ten opzichte van 2016 stijgen de tarieven hondenbelasting voor 2017 met 4,53%. Voor 2017 wordt een totale opbrengst hondenbelasting verwacht van € 1.614.000,--. Dit is inclusief een extra te realiseren opbrengst van € 270.000,-- als gevolg van het Coalitieakkoord 2014-2018. De totale kosten bedragen naar verwachting € 1.344.000,--.

Tariefontwikkeling hondenbelasting

 

2015

2016

2017

1e hond

€ 116,08

€ 103,18

€ 107,86

2e hond

€ 164,63

€ 146,34

€ 152,98

3e hond

€ 195,58

€ 173,85

€ 181,73

Kennel

€ 366,42

€ 325,71

€ 340,48

Kosten en opbrengsten (x € 1.000)

 

Rekening

Begroting

Begroting

 

2015

2016

2017

Handhaving

863

974

1.041

Groen en recreatie

7

4

4

Afvalverwijdering

226

238

236

Heffing en invordering

63

58

64

Totaal kosten

1.159

1.274

1.344

Totaal opbrengsten

1.750

1.544

1.614

Saldo

591

270

270

bedragen * € 1.000,-

Begroting

 

2017

Kosten taakveld(en) incl omslagrente

-1.032

Inkomsten taakveld(en) incl. omslagrente

0

Netto kosten taakveld

-1.032

 

 

Toe te rekenen kosten:

 

Overhead incl. omslagrente

-122

BTW

-190

Totale kosten

-1.344

 

 

Opbrengst heffingen

1.614

Saldo

270