Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018-1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2018-1
CiteertitelLegesverordening 2018-1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de tarieven uit de Legesverordening 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156
 2. Gemeentewet, art. 229
 3. Paspoortwet, art 2
 4. Paspoortwet, art 7
 5. Legesverordening 2018, art 11, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201822-01-2018gewijzigde verordening

12-12-2017

Gemeenteblad, 2017, nr. 232681

collegebesluit 12 december 2017, nr. 28

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018-1

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 • -

  gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, onder h, 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

Legesverordening 2018-1

Besluit

Vast te stellen de 'Verordening op de heffing en invordering van leges 2018-1'.

Legesverordening 2018-1

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

2.Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  De leges genoemd in de in artikel 2 bedoelde tabel onder onderdeel 10.2 worden niet geheven in het geval de raadpleging geschiedt:

  • a.

   ten behoeve van de rijks-, provinciale of gemeentedienst;

  • b.

   overeenkomstig artikel 15 van de wet van 26 mei 1870, Staatsblad 82.

 • 2.

  De leges genoemd in de in artikel 2 bedoelde tabel onder hoofdstuk 9 worden niet geheven:

  • a.

   in de gevallen waarin de beheerder ingevolge zijn instructie tot kosteloos onderzoek verplicht is;

  • b.

   voor het door het publiek persoonlijk raadplegen van archiefstukken in de studiezaal van het Regionaal Archief Tilburg.

 • 3.

  De leges genoemd in de in artikel 2 bedoelde tabel onder hoofdstuk 2 worden niet geheven als de verstrekking plaatsvindt uitsluitend ter publicatie in de plaatselijke dagbladen.

 • 4.

  Van de in artikel 2 bedoelde leges zijn voorts vrijgesteld:

  • a.

   stukken, welke ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden verstrekt;

  • b.

   beschikking op bezwaar- en verzoekschriften met betrekking tot gemeentelijke belastingen;

  • c.

   inlichtingen, welke anders dan ten behoeve van of in het belang van bepaalde personen, op verzoek worden verstrekt aan ambassades, gezantschappen en consulaten van vreemde mogendheden;

  • d.

   stukken, vereist voor de militaire dienst, met uitzondering van die welke moeten dienen voor toelating tot enige inrichting van onderwijs waar men wordt opgeleid tot officier of voor de geneeskundige en farmaceutische dienst bij de land-, zee- of luchtmacht;

  • e.

   bewijs van in leven zijn, strekkende tot betaling van pensioenen, wachtgelden, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen;

  • f.

   beschikking of afschriften daarvan, houdende beslissing op een aanvraag van subsidie uit de gemeentekas;

  • g.

   gunstige beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het personeel der gemeente;

  • h.

   de bevelschriften tot betaling.

 • 5.

  De leges genoemd in de in artikel 2 bedoelde tabel onder onderdeel 7.3 sub a, "verklaring omtrent het gedrag", worden niet van een aanvrager geheven die de aanvraag doet met als doel tijdelijk een gastkind van de Stichting Europa Kinderhulp in hun gezin op te nemen voor het houden van een korte vakantie.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  De leges als bedoeld in hoofdstuk 8 van de bij deze verordening gevoegde tarieventabel worden opgelegd bij wege van aanslag.

Artikel 7 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges moeten worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6, eerste lid:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  in geval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving;

 • c.

  in geval de kennisgeving wordt toegezonden, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De in artikel 6, tweede lid, bedoelde aanslagen moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Abonnementen

 • 1.

  De in deze verordening bedoelde abonnementen worden per schriftelijke aanvraag verleend.

 • 2.

  De bij abonnement verkregen inlichtingen mogen niet worden gepubliceerd of anderszins bekend gemaakt, noch aan derden worden verstrekt of medegedeeld, noch ten behoeve van derden worden verwerkt.

 • 3.

  Het publicatieverbod geldt niet ten aanzien van abonnementen verleend voor dag-, week- en buurtbladen voor zover betreft de publicatie in de eigen bladen.

 • 4.

  Abonnementen worden geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde bedrag is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen.

 • 5.

  Het voorafgaande geldt mede ten aanzien van inlichtingen, verstrekt door middel van de computer.

Artikel 11 Nadere regels door het college

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van de legesverordening met betrekking tot de van rijkswege in de loop van het belastingjaar gewijzigde tarieven.

Artikel 12 Overgangsrecht

De "Legesverordening 2017-3" wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2018.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2018-1".

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg op 12 december 2017,

de secretaris,

de burgemeester,

De Tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening 2018'

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemeen

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken (vervallen)

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Reisdocumenten

Hoofdstuk 6 Rijbewijzen

Hoofdstuk 7 Overige burgerzaken

Hoofdstuk 8 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 9 Regionaal Archief Tilburg

Hoofdstuk 10 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

Hoofdstuk 13 Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 15 Diversen

De Tarieventabel zoals bedoeld in artikel 2 van de "Legesverordening 2018"

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Vergunningen, beschikkingen en dergelijke

Voor een gunstige beschikking op aanvragen van een vergunning of een ontheffing, dan wel voor elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen of voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat,

 

 

per bladzijde

3,35

met een minimum van

10,05

1.2

Fotokopieën

Voor het verstrekken van een fotokopie van een getypt, gedrukt of geschreven stuk, van maximaal het formaat A4, anders dan bedoeld in onderdeel 10.2, per bladzijde

 

 

A4 enkelzijdig

0,07

A4 dubbelzijdig

0,13

A3 enkelzijdig

0,13

A3 dubbelzijdig

0,20

A2 formaat

4,85

A1 formaat

7,29

A0 formaat

9,71

2

Vervallen

 

 

3.1

Nasporingen en inlichtingen burgerlijke stand

 

 

Voor het doen van een opzoeking of nasporing in de registers van de burgerlijke stand, lopende over het tijdperk na de invoering van de burgerlijke stand en berustend in het archief van de burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving wordt verlangd ongeacht of de bemoeiingen al dan niet tot het gewenste doel leiden, per eenheid van 15 minuten (afgerond naar boven)

33,80

3.2

Huwelijksvoltrekking/Partnerschapsregistratie

Voor het in behandeling nemen van een huwelijksaanvraag, een partnerschapsregistratie of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, waarbij het huwelijk, de partnerschapsregistratie of de omzetting plaatsvindt op maandag tot en met vrijdag, gelden de hierna te noemen tarieven:

 

 

a.in de Oranjezaal

761,95

b.in de Willem II-zaal

652,25

c.in de Anna Paulowna-zaal

593,85

d.in de trouwzaal Udenhout, raadszaal

802,95

e.in de trouwzaal Udenhout, B&W-kamer

584,65

f.in één van de aangewezen externe huwelijkslocaties

650,50

Voor het in behandeling nemen van een huwelijksaanvraag, een partnerschapsregistratie of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, waarbij het huwelijk, de partnerschapsregistratie of de omzetting plaatsvindt op zaterdag, gelden de hierna te noemen tarieven:

 

 

a.in de Oranjezaal

825,55

b.in de Willem II-zaal

715,90

c.in de Anna Paulowna-zaal

657,45

d.in de trouwzaal Udenhout, raadszaal

866,55

e.in de trouwzaal Udenhout, B&W-kamer

648,25

f.in één van de aangewezen externe huwelijkslocaties

650,50

Voor het in behandeling nemen van een huwelijksaanvraag, een partnerschapsregistratie of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, waarbij het huwelijk, de partnerschapsregistratie of de omzetting plaatsvindt op zondag, gelden de hierna te noemen tarieven:

 

 

a.in de Oranjezaal

1.105,10

b.in de Willem II-zaal

995,35

c.in de Anna Paulowna-zaal

936,95

d.in de trouwzaal Udenhout, raadszaal

1.146,05

e.in de trouwzaal Udenhout, B&W-kamer

927,75

f.in één van de aangewezen externe huwelijkslocaties

650,50

Voor het voltrekken van een huwelijk of een partnerschapsregistratie of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, buiten het gemeentehuis, in het geval als bedoeld in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 1

222,80

Voor het in behandeling nemen van een administratief huwelijk, een administratief geregistreerd partnerschap of een administratieve omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

79,15

Voor het wijzigen en annuleren van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd in een huwelijk, binnen vier weken voordat het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaatsvindt

54,30

Bovengenoemde tarieven in onderdeel 3.2 gelden ook voor het zogenaamde "opfrishuwelijk" ook wel "re-wedding" genoemd (de bevestiging van een eerder gesloten huwelijk/geregistreerd partnerschap).

 

 

3.3

Trouwboekje

18,20

3.4

Afschrift van/uittreksel uit akte van de Burgerlijke stand

 

 

Voor het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit een akte uit de registers van de burgerlijke stand

13,20

3.5

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

 

 

Nederlanders die in het buitenland een huwelijk willen aangaan, moeten in een aantal gevallen een verklaring van huwelijksbevoegdheid overleggen. Dit is een verklaring, waaruit blijkt dat er naar Nederlands recht geen beletselen bestaan tegen het voorgenomen huwelijk. Voor deze verklaring, die wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de (laatste) woonplaats in Nederland

23,30

3.6

Meertalig uittreksel

 

 

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

13,20

3.7

Attestatie de vita

 

 

Voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 1:19K, BW

13,20

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens

4.1

Nasporingen bevolkingsregister

 

 

Voor het verstrekken van inlichtingen, betreffende niet met namen en adressen aangeduide personen, ten behoeve waarvan één of meer kaartenverzamelingen of registers, behorende tot de bevolkingsadministratie, niet berustende in de archiefbewaarplaatsen, bedoeld in de Archiefwet 1995, geheel of gedeeltelijk moet worden doorlopen, dat voor het verzamelen der gegevens, de verstrekking ervan daaronder begrepen, nodig is, per eenheid van 15 minuten (afgerond naar boven)

33,80

4.2

Inlichtingen BRP

 

 

Voor het verstrekken van een inlichting aan een derde als genoemd in de verordening Basis Registratie Personen

18,65

4.3

Inzagerecht en protocollering BRP

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 79 en 103 van de wet BRP

4,90

4.4

Documentatie omtrent bevolking

 

 

Voor het ad hoc verstrekken uit de Gemeentelijke Basisregistratie personen van andere inlichtingen dan bedoeld onder 4.2, per eenheid van 15 minuten (afgerond naar boven)

33,80

Hoofdstuk 5 Reisdocumenten

5.1

Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaarten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

a.van een nationaal paspoort

 

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

 

b.van een faciliteitenpaspoort

 

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

 

c.van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een paspoort als bedoeld onder a

 

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

65,30

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

52,00

 

d.van een Nederlandse identiteitskaart

 

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

51,05

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,05

 

e.tot het afgeven van een reisdocument voor vreemdelingen

52,00

 

f.tot het afgeven van een reisdocument voor vluchtelingen

52,00

5.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 5.1 letters a tot en met f worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

47,55

Hoofdstuk 6 Rijbewijzen

6.1

Wegenverkeersregeling

 

 

a.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot eerste afgifte, vervanging of vernieuwing van een rijbewijs

39,65

b.Voor het in behandeling nemen van en het bemiddelen in een aanvraag voor de omwisseling van een buitenlands, militair of linnen rijbewijs, af te geven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer

De kosten voor het rijbewijs zijn overigens inbegrepen en worden met voornoemde instantie verrekend.

39,65

c.Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen of elke andere vergunning of ontheffing verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement of een daarop steunende regeling

8,90

d.Voor elke andere vergunning of ontheffing verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement of een daarop steunende regeling, uitgezonderd het gestelde in onderdeel 14.1, dan wel voor een wijziging van een dergelijke vergunning of ontheffing

8,65

6.2

De tarieven als genoemd onder sub a, b worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

34,10

Hoofdstuk 7 Overige Burgerzaken

7.1

Naturalisatie en optie

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit

 

 

-Enkelvoudig verlaagd tarief

644,00

-Gemeenschappelijk verlaagd tarief

884,00

-Enkelvoudig standaard tarief

866,00

-Gemeenschappelijk standaard tarief

1.105,00

-Per meenaturaliserend minderjarig kind

128,00

-Enkelvoudig optieverzoek

184,00

-Gemeenschappelijk optieverzoek

314,00

 

-Per mee-opterend kind

21,00

7.2

Legalisatie

 

 

Voor de legalisatie van een handtekening/document

18,25

7.3

Verklaringen in het bijzonder belang van de aanvragers

 

 

a.Voor een verklaring omtrent het gedrag

41,35

b.Voor verklaringen, certificaten en dergelijke - zonder onderscheid - die in het bijzonder belang van de personen, die de stukken vragen, worden afgegeven, en voor zover niet uitdrukkelijk elders in deze verordening een hoger of lager recht is genoemd, per stuk

18,65

7.4

Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 35 en 39 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

4,90

7.5

Lijkbezorging

 

 

Voor een verlof tot het doen opgraven en het doen overplaatsen van een lijk

21,20

Hoofdstuk 8 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

8.1

Begripsomschrijvingen

 

 

8.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

8.1.1.1

Aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

8.1.1.2

Bouwkosten:

de bouwkosten, exclusief BTW, op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend op basis van de tabel "Grondslag legesberekening".

Indien de tabel niet voorziet in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten, op basis waarvan de leges worden vastgesteld, worden berekend met gebruikmaking van de meest recente uitgave "Taxatieboekjes (Her)Bouwkosten" of het elektronische equivalent daarvan, zoals die worden uitgegeven door Vakmedianet.

Indien zowel de tabel als de "Taxatieboekjes (Her)Bouwkosten", inclusief het elektronische equivalent, niet voorzien in het type bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen de bouwkosten door de aanvrager middels een open begroting aannemelijk moeten worden gemaakt.

Oppervlakte en inhoudsmaten worden bepaald conform de artikelen 4.2 en 5.2 van de NEN 2580.

De tabel "Grondslag legesberekening" is kosteloos in te zien bij de afdeling Dienstverlening en is tevens via de website van de gemeente Tilburg te raadplegen.

Deze NEN 2580 en de meest recente uitgave van de "Taxatieboekjes (Her)Bouwkosten" en het elektronische equivalent daarvan zijn kosteloos in te zien bij de afdeling Dienstverlening.

 

 

8.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

8.1.1.4

Aanvrager:

de (rechts)persoon die een aanvraag heeft ingediend voor:

a)een omgevingsvergunning;

b)het opstellen van een bestemmings- wijziging en/of uitwerkingsplan.

 

 

8.1.1.5

Bestemming zonder bouwmogelijkheden:

bestemming die in het algemeen geen mogelijkheid biedt tot het bouwen van bouwwerken en gebouwen, met uitzondering van ondergeschikte bouwwerken behorende bij deze bestemming. Voorbeelden hiervan zijn 'natuur', 'bos', 'agrarisch (met waarden)', 'groen', 'verkeer'.

Bestemming met bouwmogelijkheden:

alle andere bestemmingen die mogelijkheden bieden tot het bouwen van bouwwerken en gebouwen. Voorbeelden hiervan zijn 'wonen', 'bedrijf', 'gemengd' , e.a.

 

 

8.1.1.6

Bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

8.1.1.7

Huisperceel:

een perceel/kavel met een grondgebonden woning, bedoeld voor de bewoning door maximaal één huishouden.

 

 

8.1.1.8

Principeverzoek:

een verzoek waarbij de planologische mogelijkheden en/of de wenselijkheid van een initiatief wordt onderzocht en/of het advies van de omgevingscommissie wordt gevraagd.

 

 

8.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

8.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

8.2

Beoordeling principeverzoek

 

 

8.2.1

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek dat uitsluitend betrekking heeft op een beoordeling door de omgevingscommissie

0,00

8.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een principeverzoek dat betrekking heeft op een huisperceel (inclusief de beoordeling van een bedrijf aan huis), met uitzondering van verzoeken die betrekking hebben op woningvorming, omzetting en splitsing (definitie Huisvestingsverordening) of het toevoegen van één of meerdere woningen

103,45

8.2.3

Voor het in behandeling nemen van overige aanvragen tot het beoordelen van een principeverzoek

433,95

8.3

Omgevingsvergunning

 

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project bedraagt: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

8.3.1

Bouwactiviteiten

(met bouwkosten wordt bedoeld bouwkosten als omschreven en berekend volgens onderdeel 8.1.1.2 van deze verordening)

 

 

8.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

8.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

vermeerderd met: 3,12%

van de bouwkosten met een minimum van € 160,00;

0,00

8.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 200.000,00 tot € 500.000,00 bedragen:

vermeerderd met: 3,06%

van de bouwkosten minus € 200.000,00;

6.240,00

8.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 500.000,00 tot € 1.000.000,00 bedragen:

vermeerderd met: 2,93%

van de bouwkosten minus € 500.000,00;

15.420,00

8.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 1.000.000,00 tot € 2.000.000,00 bedragen:

vermeerderd met: 2,81%

van de bouwkosten minus € 1.000.000,00;

30.070,00

8.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 2.000.000,00 tot € 5.000.000,00 bedragen:

vermeerderd met: 2,67%

van de bouwkosten minus € 2.000.000,00;

58.170,00

8.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen:

vermeerderd met: 2,55%

van de bouwkosten minus € 5.000.000,00 met een maximum van:

138.270,00

640.000,00

8.3.1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de bouw van tijdelijke bouwwerken waarbij het hanteren van een gangbare bouwsom niet mogelijk is, zoals bij het plaatsen van prefab-units, tenten of iets dergelijks, bedraagt per 10m² vloeroppervlakte (afgerond op een veelvoud van 10m²):

met dien verstande dat minimaal betaald moet worden

73,90

158,90

8.3.1.3

Voor het verlenen van een gedoogbeschikking ten aanzien (van het bouwen) van een bouwwerk, dat zonder de vereiste omgevingsvergunning is opgericht en waarvoor niet alsnog een omgevingsvergunning kan worden verkregen, worden leges geheven volgens het tarief als vermeld in onderdeel 8.3.1.1, te verhogen met een toeslag van 10%

 

 

8.3.1.4

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 8.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

834,90

8.3.1.5

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 8.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 10 % van de op grond van dat hoofdstuk verschuldigde leges, met een maximum van € 1.000,00.

 

 

8.3.1.6

Vervallen

 

 

8.3.1.7

Zonnepanelen

 

 

 

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 8.3.1.1 worden voor een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen geen leges geheven. Indien zonnepanelen onderdeel uitmaken van een aanvraag om Omgevingsvergunning bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend die zonnepanelen, dan zullen voor de vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten van de zonnepanelen buiten beschouwing worden gelaten.

 

 

8.3.1.8

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het extra tarief, indien een aanvraag om omgevingsvergunning op grond van de Verordening ruimte 2014 of het ter plaatse geldende bestemmingsplan getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

1.583,00

8.3.1.9

Terrasschermen en/of parasols op een terras bij een horeca-inrichting

 

 

 

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 8.3.1.1 bedraagt het tarief voor een aanvraag voor het plaatsen van terrasschermen en/of parasols op een terras bij een horeca inrichting

160,00

8.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

112,45

8.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 8.3.1.:

 

 

8.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), met uitzondering van de 10% afwijkingsbevoegdheid, voor het in behandeling nemen:

218,70

8.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) voor het in behandeling nemen:

218,70

8.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) verhoogd met een basisbedrag van:

7.204,90

 

dit bedrag wordt vermeerderd met de som van in de onderdelen 8.3.3.3 a t/m 8.3.3.3.c aangegeven bedragen.

 

 

8.3.3.3.a

Oppervlakte bouwperceel

Het basisbedrag wordt verhoogd met de oppervlakte van het bouwperceel waarop de aanvraag betrekking heeft

 

 

 

tot 500 m²:

0,00

 

van 500 m² tot 2.500 m² :

1.543,90

 

van 2.500 m² tot 5.000 m²:

4.117,05

 

van 5.000 m² tot 10.000 m²:

9.263,40

 

van 10.000 m² tot 20.000 m²:

15.439,00

 

van 20.000 m² tot 40.000 m²:

25.731,65

 

van 40.000 m² tot 60.000 m²:

41.170,70

 

60.000 m² of meer:

51.463,35

 

Deze regel geldt niet bij een aanvraag die betrekking heeft op 1 woning.

 

 

8.3.3.3.b

Gestapelde bouw

Indien de aanvraag betrekking heeft op gestapelde bouw met een bouwhoogte van meer dan 10 meter, wordt het basisbedrag verhoogd met:

 

 

 

tot en met 3 bouwlagen boven een bouwhoogte van 10 meter:

12.351,20

 

meer dan 3 bouwlagen boven een bouwhoogte van 10 meter:

25.731,55

8.3.3.3.c

Indien de ruimtelijke onderbouwing (in afwijking van de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht )door de gemeente wordt opgesteld geldt een toeslag van:

2.573,20

8.3.3.4

De totale som van de bedragen genoemd in de onderdelen 8.3.3.3 en 8.3.3.3.a t/m 8.3.3.3.c mag niet meer bedragen dan:

86.458,40

8.3.3.5

Milieu effect rapportage

Indien het voor het vaststellen van de buitenplanse afwijking noodzakelijk is om een milieu effect rapportage procedure te doorlopen, wordt de som van het bedrag van de onderdelen 8.3.3.3 en 8.3.3.3.a t/m 8.3.3.3.c vermeerderd met 10 %, met een minimum van:

5.105,50

8.3.3.6

Hogere waarden

Indien het voor het vaststellen van de buitenplanse afwijking noodzakelijk is om een procedure tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder te doorlopen, wordt hiervoor in rekening gebracht:

1.029,25

8.3.3.7

Onderdelen 8.3.3.3 t/m 8.3.3.6 blijven buiten toepassing indien de kosten bedoeld in artikel 6.2.4 sub h Besluit ruimtelijke ordening zijn opgenomen in een door de aanvrager gesloten exploitatieovereenkomst of bij een in onderdeel 8.3.3.3 bedoeld besluit vastgesteld exploitatieplan.

 

 

8.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

8.3.4.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking), voor het in behandeling nemen:

218,65

8.3.4.2

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking), voor het in behandeling nemen:

218,65

8.3.4.3

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) een basisbedrag van:

Dit bedrag wordt vermeerderd met de som van in de onderdelen 8.3.4.3.a t/m 8.3.4.3.c aangegeven bedragen.

7.204,90

8.3.4.3.a

Oppervlakte bouwperceel

Het basisbedrag wordt verhoogd met de oppervlakte van het bouwperceel waarop de aanvraag betrekking heeft

 

 

 

tot 500 m²:

0,00

 

van 500 m² tot 2.500 m² :

1.543,90

 

van 2.500 m² tot 5.000 m²:

4.117,05

 

van 5.000 m² tot 10.000 m²:

9.263,40

 

van 10.000 m² tot 20.000 m²:

15.439,00

 

van 20.000 m² tot 40.000 m²:

25.731,65

 

van 40.000 m² tot 60.000 m²:

41.170,70

 

60.000 m² of meer:

51.563,35

 

Deze regel geldt niet bij een aanvraag die betrekking heeft op 1 woning.

 

 

8.3.4.3.b

Gestapelde bouw

Indien de aanvraag betrekking heeft op gestapelde bouw met een bouwhoogte van meer dan 10 meter, wordt het basisbedrag verhoogd met:

 

 

 

tot en met 3 bouwlagen boven een bouwhoogte van 10 meter:

12.351,20

 

meer dan 3 bouwlagen boven een bouwhoogte van 10 meter:

25.731,65

8.3.4.3.c

Indien de ruimtelijke onderbouwing (in afwijking van de indieningsvereisten uit de Ministeriële regeling omgevingsrecht ) door de gemeente wordt opgesteld geldt een toeslag van:

2.573,20

8.3.4.4

De totale som van de bedragen genoemd in de onderdelen 8.3.4.3 en 8.3.4.3.a t/m 8.3.4.3.c mag niet meer bedragen dan:

86.458,40

8.3.4.5

Milieu effect rapportage

Indien het voor het vaststellen van de buitenplanse afwijking noodzakelijk is om een milieu effect rapportage procedure te doorlopen, wordt de som van het bedrag van de onderdelen 8.3.4.3 en 8.3.4.3.a t/m 8.3.4.3.c vermeerderd met 10 %, met een minimum van:

5.105,50

8.3.4.6

Hogere waarden

Indien het voor het vaststellen van de buitenplanse afwijking noodzakelijk is om een procedure tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder te doorlopen, wordt hiervoor in rekening gebracht:

1.029,25

8.3.4.7

Onderdelen 8.3.4.3 t/m 8.3.4.6 blijven buiten toepassing indien de kosten bedoeld in artikel 6.2.4 sub h Besluit ruimtelijke ordening zijn opgenomen in een door de aanvrager gesloten exploitatieovereenkomst of bij een in onderdeel 8.3.4.3 bedoeld besluit vastgesteld exploitatieplan.

 

 

8.3.4.8

Indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

8.3.4.9

Indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving) het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

8.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

8.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo juncto artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht, bedraagt het tarief:

 

 

8.3.5.1.a

voor een gebruiksoppervlak tot en met 200 m²:

530,20

8.3.5.1.b

voor een gebruiksoppervlak van 201 m² tot en met 1.000 m²:

vermeerderd met een bedrag van:

voor elke 100 m² gebruiksoppervlak of gedeelte daarvan boven de 200 m².

530,20

110,65

8.3.5.1.c

voor een gebruiksoppervlak van 1.001 m² tot en met 5.000 m²:

vermeerderd met een bedrag van:

voor elke 100 m² gebruiksoppervlak of gedeelte daarvan boven de 1.000 m².

1.415,40

47,00

8.3.5.1.d

voor een gebruiksoppervlak groter dan 5.000 m² :

vermeerderd met een bedrag van:

voor elke 100 m² gebruiksoppervlak of gedeelte daarvan boven de 5000 m².

3.295,40

20,35

8.3.5.2

Voor het aanpassen van een bestaande vergunning, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo juncto artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht, voor een bouwwerk dat gedeeltelijk wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, wordt de leges slechts berekend over het gebruiksoppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, vermeerderd met het gebruiksoppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van tweemaal de gebruiksoppervlak van de ruimten die worden vernieuwd, veranderd of vergroot.

 

 

8.3.5.3

Voor het aanpassen van een bestaande vergunning, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo juncto artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht, voor een veranderd gebruik, zonder dat er sprake is van verbouwing of anderszins, wordt de leges slechts berekend over het gebruiksoppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, vermeerderd met het gebruiksoppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van tweemaal de gebruiksoppervlakte van de ruimten die worden vernieuwd, veranderd of vergroot.

 

 

8.3.5.4

Voor zover een vergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo juncto artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht, aanpassing behoeft na een verandering waarvoor overeenkomstig artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo een omgevingsvergunning is vereist, dan wel sprake is van een omgevingsvergunningvrije bouwactiviteit, op aanvraag van een vergunninghouder, is het gestelde in onderdeel 8.3.5.1 eveneens van toepassing.

 

 

8.3.5.5

Indien een aanvraag voor een vergunning, overeenkomstig artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo juncto artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht, op grond van het gestelde in paragraaf 2.3 van de Wabo (de beoordeling van de aanvraag) niet verder in behandeling wordt genomen zal 10% van de leges als bedoeld in onderdeel 8.3.5.1 in rekening worden gebracht met een minimum van:

en een maximum van:

160,00

1.349,25

8.3.5.6

Voor een hernieuwde aanvraag van een vergunning, overeenkomstig het

bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo juncto artikel 2.2 van het Besluit Omgevingsrecht, voor een bouwwerk waarvan de vergunning op grond

van het bepaalde in paragraaf 2.6 van de Wabo (wijziging en intrekking van de omgevingsvergunning) is ingetrokken, wordt de leges berekend overeenkomstig

het bepaalde in onderdeel 8.3.5.1.

 

 

8.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

8.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Tilburg aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Tilburg een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

8.3.6.1.1

voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument, indien de bouwkosten:

 

 

8.3.6.1.1.a

minder bedragen dan € 10.000,00:

121,95

8.3.6.1.1.b

liggen tussen € 10.000,00 en € 50.000,00:

vermeerderd met 0,602 % over elk bedrag boven € 10.000,00;

121,95

8.3.6.1.1.c

liggen tussen € 50.000,00 en € 100.000,00:

vermeerderd met 0,488 % over elk bedrag boven € 50.000,00;

362,75

8.3.6.1.1.d

liggen tussen € 100.000,00 en € 500.000,00:

vermeerderd met 0,371 % over elk bedrag boven € 100.000,00;

606,75

8.3.6.1.1.e

liggen tussen € 500.000,00 en € 1.000.000,00:

vermeerderd met 0,235 % over elk bedrag boven € 500.000,00;

2.090,75

8.3.6.1.1.f

meer bedragen dan € 1.000.000,00:

3.265,75

8.3.6.1.2

voor het (gedeeltelijk) slopen van een monument, gebaseerd op de hoeveelheid sloopafval:

 

 

t/m 25 m³:

256,40

26 m³ t/m 50m³:

480,75

51 m³ t/m 100 m³:

929,50

101 m³ t/m 500 m³:

1.794,90

meer dan 500 m³:

3.525,65

8.3.6.1.3

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, indien de bouwkosten:

 

 

8.3.6.1.3.a

minder bedragen dan € 10.000,00:

121,95

8.3.6.1.3.b

liggen tussen € 10.000,00 en € 50.000,00:

vermeerderd met 0,602 % over elk bedrag boven € 10.000,00;

121,95

8.3.6.1.3.c

liggen tussen € 50.000,00 en € 100.000,00:

vermeerderd met 0,488 % over elk bedrag boven € 50.000,00;

362,75

8.3.6.1.3.d

liggen tussen € 100.000,00 en € 500.000,00:

vermeerderd met 0,371 % over elk bedrag boven € 100.000,00;

606,75

8.3.6.1.3.e

liggen tussen € 500.000,00 en € 1.000.000,00:

vermeerderd met 0,235 % over elk bedrag boven € 500.000,00;

2.090,75

8.3.6.1.3.f

meer bedragen dan € 1.000.000,00:

3.265,75

8.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Tilburg aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Tilburg een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, gebaseerd op de hoeveelheid sloopafval:

 

 

t/m 25 m³:

256,40

26 m³ t/m 50m³:

480,75

51 m³ t/m 100 m³:

929,50

101 m³ t/m 500 m³:

1.794,90

meer dan 500 m³:

3.525,65

8.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

8.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

 

8.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, voor het geheel of gedeeltelijk slopen van één of meer bouwwerk(en), waarbij een hoeveelheid sloopafval vrijkomt van:

 

 

t/m 25 m³:

256,40

26 m³ t/m 50m³:

480,75

51 m³ t/m 100 m³:

929,50

101 m³ t/m 500 m³:

1.794,90

meer dan 500 m³:

3.525,65

8.3.7.1.2

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, voor het geheel of gedeeltelijk slopen van één of meer bouwwerk(en), waarbij een sloopveiligheidsplan moet worden ingediend, wordt het in onderdeel 8.3.7.1.1 vermelde bedrag verhoogd met

64,10

8.3.7.2

In gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, voor het geheel of gedeeltelijk slopen van één of meer bouwwerk(en), waarbij een asbestinventarisatierapport moet worden ingediend, wordt het in onderdeel 8.3.7.1.1 vermelde bedrag verhoogd met

256,40

8.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg, of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een (rechts)persoon, niet zijnde een openbaar nutsbedrijf, voor een vergunning voor wat betreft het aanbrengen van ondergrondse voorzieningen, zoals kabels, leidingen en tankinstallaties, in openbare grond

594,40

8.3.9

Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

621,80

8.3.10

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de "Bomenverordening Tilburg 2007" een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

8.3.10.1

indien de aanvraag betrekking heeft op één boom:

 

95,15

8.3.10.2

het bedrag in onderdeel 8.3.10.1 wordt verhoogd met:

per extra boom, tot een maximum van:

 

47,55

951,00

8.3.11

Opslag van roerende zaken

Niet van toepassing

 

 

8.3.12

Natura 2000-activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

868,85

8.3.13

flora- en fauna-activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

509,90

8.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

8.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

911,85

8.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

911,85

8.3.14.2.1

Niet van toepassing

 

 

8.3.14.2.2

Indien het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

8.3.15

Vervallen

 

 

8.3.16

Niet van toepassing

 

 

8.3.17

Advies

 

 

8.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

8.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 8.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

8.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

8.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

8.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

621,80

8.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

8.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 8.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

8.3.19

Besluit vergunningvrij

Indien voor een, op basis van artikel 2.1, lid 3 van de Wabo, vergunningvrije activiteit op verzoek van de aanvrager een "besluit vergunningvrij" wordt afgegeven:

100,55

8.4

Vervallen

 

 

8.5

Teruggaaf

 

 

8.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten monumenten inbegrepen

Indien een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, kap-, sloopactiviteiten en gebruik in relatie tot brandveiligheid, als bedoeld in de onderdelen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6, 8.3.5.1, 8.3.7 en 8.3.10, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

8.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 weken na het in behandeling nemen ervan 75 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

8.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken na het in behandeling nemen ervan 60 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

8.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning op initiatief van bevoegd gezag.

 

 

8.5.2.1

Teruggaaf van 100% van de leges voor de aanvraag wordt verleend indien:

een aanvraag om omgevingsvergunning die wordt ingetrokken op initiatief van het bevoegd gezag, omdat die niet binnen de daarvoor gestelde termijn tot een vergunning zou hebben kunnen leiden door omstandigheden die het bevoegd gezag - door bijvoorbeeld verkeerde of te late advisering - aangerekend kunnen worden, en binnen drie maanden na de intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor nagenoeg dezelfde activiteit.

 

 

8.5.2.2

Het bepaalde in onderdeel 8.5.2.1 is tevens van toepassing in gevallen waarin niet de gehele aanvraag wordt ingetrokken, maar de intrekking slechts betrekking heeft op één of enkele activiteiten van die aanvraag. Hierbij geldt dat, onder de voorwaarden zoals genoemd in onderdeel 8.5.2.1, slechts teruggaaf plaatsvindt voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is ingetrokken.

 

 

8.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor

bouw-,aanleg-, kap- of sloopactiviteiten monumenten inbegrepen

 

 

8.5.3.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7 en 8.3.10, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 25 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

8.5.3.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7 en 8.3.10, intrekt op grond van artikel 2.33 lid 2 sub a van de Wabo, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van de leges

 

 

8.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, kap- of sloopactiviteiten monumenten inbegrepen

 

 

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloopactiviteiten en gebruik in relatie tot brandveiligheid, als bedoeld in de onderdelen 8.3.1, 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.5.1 t/m 8.3.5.4 en 8.3.10 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

8.5.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning wegens onvolledigheid niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf van de leges verleend, met dien verstande dat er in alle gevallen aan te betalen leges overblijft:

160,00

8.5.6

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan:

wordt niet teruggegeven.

160,00

8.5.7

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 8.3.1.4, 8.3.17 en 8.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

8.6

Intrekking omgevingsvergunning

Niet van toepassing

 

 

8.7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, per onderdeel van artikel 2.1 en/of artikel 2.2 van de Wabo afzonderlijk:

De grondslag voor de leges als bedoeld in onderdeel 8.3.1 wordt bepaald op basis van de gewijzigde aanvraag.

160,00

8.8

Planologische procedures op basis van de Wet ruimtelijke ordening zonder omgevingsvergunningplichtige activiteiten

 

 

8.8.1.a

Het tarief (basisbedrag) bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, al dan niet in combinatie met een aanvraag om omgevingsvergunning

10.292,65

8.8.1.b

Het tarief (basisbedrag) bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van die wet, al dan niet in combinatie met een aanvraag om omgevingsvergunning

7.204,90

8.8.1.1

Het bedrag zoals genoemd in de onderdelen 8.8.1.a en 8.8.1.b wordt vermeerderd met de som van de in onderdelen 8.8.1.1.a, t/m 8.8.1.1.d aangegeven bedragen:

 

 

8.8.1.1.a

Oppervlakte plangebied

Het basisbedrag wordt verhoogd met de oppervlakte van het plangebied dat in het bestemmingsplan is opgenomen

 

 

 

tot 500 m²:

0,00

 

van 500 m² tot 2.500 m² :

1.543,90

 

van 2.500 m² tot 5.000 m²:

4.117,05

 

van 5.000 m² tot 10.000 m²:

9.263,40

 

van 10.000 m² tot 20.000 m²:

15.439,00

 

van 20.000 m² tot 40.000 m²:

25.731,65

 

van 40.000 m² tot 60.000 m²:

41.170,70

 

60.000 m² of meer:

51.463,35

 

Deze regel geldt niet bij een aanvraag die betrekking heeft op 1 woning.

 

 

8.8.1.1.b.

In aanvulling op onderdeel 8.8.1.1.a kan, in geval van bestemmingsvlakken, betrekking hebbende op bestemmingen zonder bebouwingsmogelijkheden én wanneer de oppervlakte van deze bestemmingsvlakken groter is dan de oppervlakte van de bestemmingsvlakken met bebouwingsmogelijkheden, het basisbedrag voor de bestemmingsvlakken zonder bebouwingsmogelijkheden worden verhoogd per m² met:

0,10

 

wanneer dit niet leidt tot een hoger totaal bedrag dan wanneer enkel onderdeel 8.8.1.1.a. geldt.

 

 

8.8.1.1.c

Aantal bestemmingen

Het basisbedrag wordt verhoogd met het aantal bestemmingen dat in het bestemmingsplan is opgenomen

 

 

 

2 bestemmingen:

1.029,25

 

3 tot en met 5 bestemmingen:

2.573,20

 

meer dan 5 bestemmingen:

5.146,35

8.8.1.1.d

Gestapelde bouw

Indien de aanvraag betrekking heeft op gestapelde bouw met een bouwhoogte van meer dan 10 meter, wordt het basisbedrag verhoogd met:

 

 

 

tot en met 3 bouwlagen boven een bouwhoogte van 10 meter:

12.361,20

 

meer dan 3 bouwlagen boven een bouwhoogte van 10 meter:

25.731,65

8.8.1.2. a

Voor zover het bestemmingsplan genoemd in onderdeel 8.8.1.a door de aanvrager conform het leveringsprotocol van de gemeente Tilburg wordt aangeleverd, geldt een korting van:

2.573,20

8.8.1.2.b

Voor zover het plan genoemd in onderdeel 8.8.1.b (wijziging/uitwerking) door de aanvrager conform het leveringsprotocol van de gemeente Tilburg wordt aangeleverd, geldt een korting van:

1.543,90

8.8.1.3

De totale som van de bedragen genoemd in de onderdelen 8.8.1.a of 8.8.1.b en onderdelen 8.8.1.1.a t/m d minus onderdelen 8.8.1.2.a of 8.8.1.2.b mag niet meer bedragen dan:

86.458,40

8.8.1.4

Milieu effect rapportage

Indien het voor het vaststellen van het plan noodzakelijk is om een milieu effect rapportage procedure te doorlopen, wordt de som van het basisbedrag en de onderdelen onder 8.8.1.1. a t/m 8.8.1.1.d vermeerderd met 10 %, met een minimum van:

5.105,50

8.8.1.5

Hogere waarden

Indien het voor het vaststellen van het plan noodzakelijk is om een procedure tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder te doorlopen, wordt hiervoor in rekening gebracht:

1.029,25

8.8.1.6

Onderdeel 8.8.1.a of onderdelen 8.8.1.b t/m 8.8.1.5 blijft buiten toepassing indien de kosten bedoeld in artikel 6.2.4, sub h Besluit ruimtelijke ordening zijn opgenomen in een door de aanvrager gesloten exploitatie-overeenkomst of bij een in onderdeel 8.8.1 bedoeld besluit vastgesteld exploitatieplan.

 

 

8.8.2

Van de leges als bedoeld in de onderdelen 8.8.1.a of 8.8.1.b t/m 8.8.1.5 wordt geen teruggaaf verleend, tenzij de behandeling van de aanvraag of de procedure die daarop volgt wordt stopgezet door omstandigheden die de gemeente kunnen worden aangerekend. Indien er sprake is van omstandigheden die de gemeente kunnen worden aangerekend vindt teruggaaf plaats van 75% van de geheven leges met dien verstande dat er een minimumbedrag overblijft van € 2.500,00.

 

 

8.8.3

Advies

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie vrijwillig of verplicht advies moet uitbrengen in het kader van de benodigde planologische procedure, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen tot aan het planologische besluit aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

8.9

Sloopmelding

Niet van toepassing

 

 

8.10

In dit onderdeel niet benoemde beschikking

Niet van toepassing

 

 

Hoofdstuk 9 Regionaal Archief Tilburg

 

 

 

Archiefbescheiden berustend in de archiefbewaarplaatsen van het Regionaal Archief Tilburg.

 

 

9.1

Voor de bestelling van een papieren fotokopie:

 

 

9.1.a

per fotokopie formaat A4/A3

0,50

9.1.b

een authentieke kopie per akte opgemaakt door de gemeentearchivaris

12,65

9.1.c

per fotokopie formaat A0/A2 (bouwtekeningen en plattegronden)

16,10

9.2

Voor het downloaden van een digitaal bestand van de website van het Regionaal Archief Tilburg:

0,00

9.3

Voor de bestelling van een digitale scan:

 

 

9.3.a

per digitale scan van niet gescande archiefbescheiden ateri A4/A3

0,25

9.3.b

per digitale scan van niet gescande archiefbescheiden ateri A0/A2

2,05

9.4

afhandelingskosten voor het toezenden van kopieën, gedigitaliseerd aterial (per e-mail) etc.

3,65

Hoofdstuk 10 Vastgoedinformatie

 

 

10.1

Voor het namens het Kadaster verstrekken van gegevens gelden de tarieven als bedoeld in de Regeling Tarieven Kadaster (1 september 2006), dit wil zeggen dat voor het verstrekken van de volgende gegevens de volgende tarieven gelden:

 

 

10.1.a

uit de kadastrale registratie (AKR), per object

16,10

10.1.b

uit het Landmeetkundig- en Cartografisch Informatiesysteem (LKI), per object

16,10

10.1.c

uit de geautomatiseerde registratie van hypotheken, per object

16,10

10.1.d

uit de registratie voor schepen, per object

16,10

10.1.e

voor het telefonisch verstrekken van deze informatie uit het kadaster, per object

16,10

 

Dit tarief is overeenkomstig de Regeling Tarieven Kadaster. Het verstrekken van de gegevens geschiedt door het verschaffen van één of meerdere computerprints.

 

 

10.2

Nasporing archief Bouw- en woningtoezicht

 

 

10.2.a

Voor het doen van een opzoeking of een nasporing in het archief Bouw- en woningtoezicht door de daarvoor aangewezen ambtenaren, per kwartier:

14,20

10.2.b

Voor het doen van een opzoeking of een nasporing in het digitaal archief Bouw- en woningtoezicht via internet, zonder hulp van ambtenaren:

0,00

10.2.c

Voor een kopie van een stuk of gedeelte daarvan per stuk:

0,50

10.2.d

Voor het verstrekken van een kopie van grootformaat stukken, zoals bouwtekeningen en plattegronden, per stuk (formaat van origineel groter dan A3):

16,10

10.2.e

Voor het verstrekken van een digitaal bestand, van een bij het archief Bouw- en woningtoezicht berustende bouwtekening:

6,60

10.2.f

Voor het downloaden van een bestand uit het digitale archief Bouw- en woningtoezicht:

0,00

10.2.g

Afhandelingskosten voor toezenden van kopieën, gedigitaliseerd materiaal (via e-mail) etc.:

3,65

10.2.h

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie met betrekking tot bodemgesteldheid welke wordt aangevraagd via het digitaal loket, per kadastraal perceel:

6,95

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen

 

 

11.1

Vergunningen voor speelautomaten

 

 

11.1.a

Voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, per vergunning:

vermeerderd met: per toestel een bedrag van

Indien de periode minder bedraagt dan 4 kalenderjaren, wordt het tarief per toestel naar evenredigheid in rekening gebracht. De bedragen zijn vastgesteld volgens het Speelautomatenbesluit 2000.

22,50

136,00

11.1.b

Bij staking van de exploitatie wordt op schriftelijk verzoek van de aanvrager teruggaaf verleend over het aantal nog niet verschenen jaren waarvoor de vergunning is afgegeven.

 

 

11.2

Wet op de kansspelen

Voor een vergunning tot het aanleggen van een kansspel als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen:

 

 

11.2.a

bij een prijzenpakket tot € 455,00

19,05

11.2.b

bij een prijzenpakket van € 455,00 en meer

38,10

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet

 

 

12

Vergunningen en/of ontheffingen in verband met de Drank- en Horecawet en/of de exploitatievergunning ingevolge Hoofdstuk 2, afdeling 3, paragraaf 1a van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

12.a

Voor wijziging van de omschrijving in de in de akte van vergunning vermelde Lokaliteiten als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet en/of de exploitatievergunning, op verzoek van de vergunninghouder

77,15

12.b

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ex artikel 35, tweede lid Drank- en Horecawet

52,80

12.c

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel bij de Drank- en Horecawet vergunning en/of de exploitatievergunning wanneer sprake is van een wijziging van de leidinggevende/beheerder in loondienst

230,15

12.d

Voor het in behandeling nemen van een andere aanvraag om een Drank- en Horecawet vergunning en/of de exploitatievergunning op grond van de in dit hoofdstuk genoemde regelingen

1.437,30

12.e

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot alleen de wijziging van exploitatievorm

0,00

12.f

Teruggaaf

Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel 12.d wordt ingetrokken na het in behandeling nemen door de gemeente bestaat aanspraak op 50% teruggaaf van de leges.

 

 

Hoofdstuk 13 Algemene Plaatselijke Verordening

 

 

13.1

Verlenging sluitingsuur van inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

Voor het in behandeling nemen van ontheffing als bedoeld in artikel 32, zesde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening: per dag waarvoor ontheffing wordt aangevraagd

met een maximum van

91,95

459,80

13.2

Collecten

Voor het afgeven van een vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld en/of goederen als bedoeld in artikel 126 van de Algemene plaatselijke verordening

0,00

13.3

Algemene Plaatselijke Verordening APV

 

 

13.3.a

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning ingevolge artikel 13 van de APV:

* Bouwactiviteiten

* (Licht)reclame

* Terrassen

* Tijdelijke terrassen

* Aankondigingborden

* Spandoeken

* Winkelwagenopvangsluizen

* Rijwielbeugels en –rekken

* Overige objecten

* Overschrijvingen

En voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een verlenging voor:

* Bouwactiviteiten

234,00

234,00

234,00

117,00

117,00

117,00

234,00

156,00

156,00

78,00

117,00

13.3.b

Voor iedere, op grond van de APV verleende vergunning of ontheffing, voor zover daarvoor in deze verordening geen bijzondere regeling is opgenomen, per bladzijde

met een minimum van

3,40

5,70

13.3.c

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van consumentenvuurwerk op grond van artikel 92 lid 1 APV

86,45

13.3.d

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot ontheffing van artikel 110 APV voor het plaatsen of in werking hebben van geluidsapparaten of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt

86,45

13.4

Evenementen

 

 

13.4.a

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 26 van de APV voor het houden van een evenement ex artikel 25 van de APV standaard, evenement klein regulier

245,35

13.4.b

Als onder a, maar dan evenement middel met verhoogde aandacht

715,60

13.4.c

Als onder a, maar dan evenement groot met verhoogd risico, met veel aandacht

2.693,05

13.4.d

Indien de aanvraag op grond van artikel 26 van de APV wegens onvolledigheid niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf van de leges verleend, met dien verstande dat er in alle gevallen aan te betalen leges overblijft

160,00

13.4.e

Als onder a, maar dan voor specifieke kleine evenementen zoals herdenkingen en goede doelen, nader vast te stellen in het evenementenbeleid

0,00

13.5

Exploitatie seksinrichtingen

 

 

13.5.a

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning op grond Hoofdstuk 3, artikel 97 van de Algemene Plaatselijke Verordening

1.437,30

13.5.b

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag wijziging leidinggevende

230,15

13.5.c

Voor het in behandeling nemen van een wijziging vergunning i.v.m. verandering van de in de vergunning omschreven ruimte(n)

77,15

13.6

Exploitatievergunning smart- en headshops

 

 

13.6.a

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning op grond van artikel 45b Algemene Plaatselijke Verordening

1.437,30

13.6.b

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag wijziging leidinggevende

230,15

13.7

Gebouwen en bedrijfsmatige activiteiten waarbij de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid onder druk staat

 

 

13.7.a

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning o.g.v. art. 53a APV

1.437,30

13.7.b

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag wijziging exploitant

230,15

13.8

Teruggaaf

Indien de aanvrager zijn aanvraag vergunning, als bedoeld in de onderdelen 13.4, 13.5, 13.6 en 13.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op 50% teruggaaf van de leges.

 

 

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer

 

 

14.1

Ontheffingen RVV 1990

 

 

14.1.a

Voor het verlenen van een parkeerontheffing voor invaliden

29,30

14.1.b

Bij verlies of diefstal van de ontheffing als bedoeld onder 14.1.a

15,85

14.1.c

Voor een wijziging van de ontheffing als bedoeld onder 14.1.a, 14.1.e, 14.1.f, 14.1.g en 14.1.h, op verzoek van de ontheffinghouder

17,75

14.1.d

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een lokale ontheffing voor de milieuzone zoals bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de Regeling Ontheffingen Milieuzone gemeente Tilburg

26,40

14.1.e

Voor het per kenteken in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een lokale ontheffing voor de milieuzone zoals bedoeld in artikel 9 van de Regeling Ontheffingen Milieuzone gemeente Tilburg

158,35

14.1.f

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van ontheffing van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels met een looptijd korter dan twee weken, uitgezonderd die, bedoeld onder 14.1.a, 14.1.c en 14.1.d

20,30

14.1.g

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van ontheffing van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels met een looptijd vanaf twee weken tot maximaal drie maanden, uitgezonderd die, bedoeld onder 14.1.a, 14.1.c en 14.1.d

40,55

14.1.h

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van ontheffing van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels met een looptijd vanaf drie maanden tot maximaal drie jaar, uitgezonderd die, bedoeld onder 14.1.a, 14.1.c en 14.1.d

91,25

14.1.i

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van ontheffing van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels voor een doorlopende ontheffing, uitgezonderd die, bedoeld onder 14.1.a, 14.1.c en 14.1.d

253,50

14.2

Luchtvaartwetgeving

Voor het verlenen van een verklaring van geen bezwaar op grond van de Wet Luchtvaart, dan wel een daarvan afgeleide regeling, voor een kalenderjaar (alleen voor vrije luchtballonnen) of voor een enkele gebeurtenis

82,50

Hoofdstuk 15 Diversen

 

 

15.1

Staanplaatsen ex artikel 2 Staanplaatsenverordening 1997

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een staanplaats (ex artikel 2 Staanplaatsenverordening 1997)

40,90

15.2

Terrasvergunning (tijdens de kermis)

Voor het verlenen van een terrasvergunning op of aan een door de raad aangewezen kermisterrein, tijdens de Tilburgse kermis

208,75

15.3

Instemmingsbesluit Telecom Aanbieders

 

 

15.3.1

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van een instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, lid 3 van de Telecommunicatiewet, per locatie voor een tracé vanaf 15 tot 100 meter een vast bedrag per vergunning van:

320,40

15.3.1.a

Het tarief voor tracés van 100 meter tot 2.000 meter bedraagt

320,40

 

per strekkende meter boven 100 meter vermeerderd met een bedrag van

0,70

15.3.1.b

Het tarief voor tracés van 2.000 meter tot 5.000 meter bedraagt

1.825,75

15.3.1.c

Het tarief voor tracés van 5.000 meter tot 10.000 meter bedraagt

1.991,75

15.3.1.d

Het tarief voor tracés van 10.000 meter tot 20.000 meter bedraagt

2.157,75

15.3.1.e

Het tarief voor tracés van 20.000 meter tot 30.000 meter bedraagt

2.323,70

15.3.1.f

Het tarief voor tracés van 30.000 meter tot 40.000 meter bedraagt

2.489,70

15.3.1.g

Het tarief voor tracés van 40.000 meter tot 50.000 meter bedraagt

2.655,65

15.3.1.h

Het tarief voor tracés van 50.000 meter tot 60.000 meter bedraagt

2.821,65

15.3.1.i

Het tarief voor tracés van 60.000 meter tot 70.000 meter bedraagt

2.988,00

15.3.1.j

Het tarief voor tracés van 70.000 meter tot 80.000 meter bedraagt

3.153,60

15.3.1.k

Het tarief voor tracés van 80.000 meter en meer bedraagt

3.319,55

15.3.2

Het tarief voor in het behandeling nemen van een melding voor het verkrijgen van instemming voor het (ver)plaatsen van ondergrondse en bovengrondse handholes, kasten e.d. t.b.v. een openbaar telecommunicatienetwerk een vast bedrag van:

128,50

15.4

Geluidsmeting afstelling geluidsbegrenzer

 

 

15.4.a

een vast bedrag per meetopdracht

226,10

15.4.b

per meetuur

92,30

15.4.c

voor het wijzigen van de afstelling en/of het verzegelen van een geluidsbegrenzer

226,10

15.5

Opslagkosten inboedels

Bij het ophalen van tijdelijk door de gemeente opgeslagen inboedels te betalen vergoeding gerekend in de periode vanaf het moment van woninguitzetting:

 

 

15.5.a

0 weken - 2 weken

74,00

15.5.b

2 weken - 4 weken

143,00

15.5.c

4 weken - 7 weken

238,00

15.5.d

7 weken - 10 weken

359,00

15.5.e

10 weken - 3 maanden

528,00

15.6

Leges havenvergunning

Voor elke vergunning/toestemming ingevolge de Havenverordening Piushaven 2017, uitgezonderd de toestemming als bedoeld in artikel 18 van de hiervoor vermelde verordening

39,85

15.7

Huisvestingsvergunning (Huisvestingswet 2014)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een huisvestingsvergunning, als bedoeld in artikel 8 van de Huisvestingwet of artikel 13 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017, bedraagt

0,00

15.8

Omzettingsvergunning (Huisvestingswet 2014)

 

 

15.8.a

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 21, onder c, van de Huisvestingswet of artikel 3.2 van de Huisvestingsverordening 2015 of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016 of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017, bedraagt per adres

530,50

15.8.b

Vervallen

 

 

15.8.c

Indien:

-op een aanvraag tot vergunning negatief wordt beschikt; of

-de vergunning binnen een jaar na dagtekening wordt ingetrokken, omdat daarvan geen gebruik wordt gemaakt;

wordt teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

 

15.8.d

Indien:

Een aanvraag om vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen, wordt teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.

 

 

15.8.e

Indien de aanvraag om een omzettingsvergunning wegens onvolledigheid niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf van de leges verleend, met dien verstande dat er in alle gevallen € 160,00 aan te betalen leges overblijft.

 

 

15.8.f

Voor aanvragen om een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 21, onder c, van de Huisvestingswet of artikel 3.2 van de Huisvestingsverordening 2015, artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016, of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017, die na het in behandeling nemen vergunningvrij blijken te zijn, worden geen leges geheven.

 

 

15.8.g

Het tarief voor het in behandeling nemen van een wijziging van een omzettingsvergunning (zoals aantal personen en tenaamstelling), als bedoeld in artikel 21, onder c, van de Huisvestingswet of artikel 3.2 van de Huisvestingsverordening 2015 of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016, of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017, bedraagt per adres

53,25

15.9

Vergunning woningvorming (Huisvestingswet 2014)

 

 

15.9.a

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor woningvorming, als bedoeld in artikel 21 van de Huisvestingswet, of artikel 3.2 van de Huisvestingsverordening 2015, of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016, of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017 bedraagt per adres

530,50

15.9.b

Indien:

-op een aanvraag tot vergunning negatief wordt beschikt; of

-de vergunning binnen één jaar na dagtekening wordt ingetrokken, omdat daarvan geen gebruik wordt gemaakt, wordt teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend.

 

 

15.9.c

Indien:

Een aanvraag om vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen, wordt teruggaaf van 60% van de geheven leges verleend.

 

 

15.9.d

Indien de aanvraag wegens onvolledigheid niet in behandeling wordt genomen, wordt teruggaaf van de leges verleend, met dien verstande dat er in alle gevallen € 160,00 aan te betalen leges overblijft.

 

 

15.9.e

Voor aanvragen om een vergunning voor woningvorming, als bedoeld in artikel 21 van de Huisvestingswet, of artikel 3.2 van de Huisvestingsverordening 2015, of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016, of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017 die na het in behandeling nemen vergunningvrij blijken te zijn, worden geen leges geheven.

 

 

15.9.f

Het tarief voor het in behandeling nemen van een wijziging van de tenaamstelling van een vergunning voor woningvorming, als bedoeld in artikel 21 van de Huisvestingswet, of artikel 3.2 van de Huisvestingsverordening 2015, of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016, of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017 bedraagt per adres

53,25

15.10

Vergunning voor splitsing in appartementsrechten (Huisvestingswet 2014)

 

 

15.10.a

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een splitsingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.2 van de Huisvestingsverordening 2015 of artikel 7 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016, of artikel 7 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017 bedraagt

142,65

15.10.b

Indien:

-op een aanvraag om vergunning negatief wordt beschikt; of

-een aanvraag om vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen; of

-de vergunning door burgemeester en wethouders wordt ingetrokken op grond van artikel 2.7 van de Huisvestingsverordening 2015 of artikel 11 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016 of artikel 11 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017 :

wordt er geen teruggaaf van de geheven leges verleend

 

 

15.11

Onttrekkingsvergunning (Huisvestingswet 2014)

 

 

15.11.a

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een onttrekkingsvergunning, als bedoeld in artikel 4.2 van de Huisvestingsverordening 2015 of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016 of artikel 2 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017 , bedraagt

142,65

15.11.b

Indien:

-op een aanvraag om vergunning negatief wordt beschikt; of

-een aanvraag om vergunning wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen; of

-de vergunning door burgemeester en wethouders wordt ingetrokken op grond van artikel 4.7 van de Huisvestingsverordening 2015 of artikel 6 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2016 of artikel 6 van de Huisvestingsverordening Tilburg 2017 :

wordt er geen teruggaaf van de geheven leges verleend

 

 

15.12

Vergunning tijdelijke verhuur (Leegstandswet)

 

 

15.12.a

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandswet bedraagt

52,90

15.12.b

Indien aanvragen als bedoeld in onderdeel 15.12.a gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, school of kantoorgebouw betreffen, wordt het in onderdeel 15.12.a in rekening gebrachte tarief slechts éénmaal geheven

 

 

15.13

Winkeltijdenwet

 

 

15.13.a

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet : per dag waarvoor ontheffing wordt aangevraagd Met een maximum van

58,50

232,20

15.13.b

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing voor een nachtwinkel op grond van artikel 7b Winkeltijdenverordening

232,20

15.14

Brandbeveiligingsverordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 2012

92,65

Bijlage 1 Tabel Grondslag legesberekening

1.

Woningen

 

 

 

1.1

Rijtjeswoning (tussen- en eindwoning)

€ 296

per m³

 

1.2

Twee-onder-één-kap woning / geschakelde woning

€ 324

per m³

 

1.2

Vrijstaande woning

€ 360

per m³

 

1.4

Bungalows (plat afgedekt)

€ 433

per m³

 

1.5

Gestapelde woning

 

 

 

 

1.5.a

flat/appartementen < 120m²

€ 1.150

per m²

 

 

1.5.b

flat/appartementen > 120m²

€ 1.253

per m²

 

1.6

Kelder

€ 237

per m³

 

1.7

Bijgebouw, aanbouw (woonfunctie zoals keuken, woonk. En slaapk. Etc.)

€ 419

per m³

 

1.8

Opbouw (woonfunctie zoals slaapkamer etc.)

€ 381

per m³

 

1.9

Bijgebouw, aanbouw (garage, berging etc.)

€ 264

per m³

 

1.10

Serre/erker

€ 583

per m³

 

1.11

Garage, berging vrijstaand

€ 258

per m³

 

1.12

Garagebox

€ 137

per m³

 

1.13

Dakkapel

€ 800

per m³

2.

Overige bouwwerken en activiteiten

 

 

 

2.1

Verandering woonruimte (inpandig)

€ 135

per m³

 

2.2

Interne wijziging overige gebouwen

€ 100

per m³

 

2.3

Gevelwijziging/-vervanging

 

 

 

 

2.3.a

vervangen gehele gevel, enkele woning

€ 450

per m²

 

 

2.3.b

vervangen gehele gevel, woningen seriematig

€ 375

per m²

 

 

2.3.c

Vervangen gehele gevel, utiliteitsbouw

€ 950

per m²

 

2.4

Nieuw dak

€ 120

per m²

 

2.5

Carport/overkapping

€ 165

per m²

 

2.6

Tuinhuisje (prefab)

€ 195

per m²

 

2.7

Zwembad/vijver

€ 205

per m³

 

2.8

Houten schutting/pergola

€ 70

per m1

 

2.9

Gemetselde tuinmuur

€ 125

per m1

 

2.10

Schotelantenne

€ 1.035

per stuk

 

2.11

Hout + metselwerk tuinmuur

€ 95

per m1

 

2.12

Gaashekwerk

€ 52

per m1

 

2.13

Zonnepanelen

n.v.t.

 

3.

Bedrijfspanden

 

 

 

3.1

Kantoorgebouw

 

 

 

 

3.1.a

< 500m²

€ 1.300

per m²

 

 

3.1.b

> 500m² en < 1.000m² € 650.000 vermeerderd met

voor elke m² boven de 500m²

€ 928

per m²

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.c

> 1.000m² € 1.114.000 vermeerderd met

voor elke m² boven de 1000m²

€ 816

per m²

 

3.2

Bedrijfshal met kap

€ 975

per m²

 

3.3

Bedrijfshal zonder kap

 

 

 

 

3.3.a

< 200m²

€ 879

per m²

 

 

3.3.b

> 200m² en < 700m² € 175.800 vermeerderd met

voor elke m² boven de 200m²

€ 585

per m²

 

 

3.3.c

> 700m² € 468.300 vermeerderd met

voor elke m² boven de 700m²

€ 486

per m²

 

3.4

Bedrijfshal met een sheddak

€ 766

per m²

 

3.5

Droogloods

€ 260

per m²

 

3.6

Distributiecentrum

€ 417

per m²

 

3.7

Doe-het-zelf hal, meubelhal en garage met showroom

€ 705

per m²

 

3.8

Restaurants, cafés, cafetaria's en hotels (horeca)

€ 1.315

per m²

 

3.9

Winkel

€ 912

per m²

 

3.10

Praktijkruimte bij woning + kleinschalig gezondheidscentrum

€ 1.487

per m²

 

3.11

Gezondheidscentrum groot

€ 1.220

per m²

 

3.12

Verpleeghuis, verzorgingsflat en zorgcentrum

€ 997

per m²

 

3.13

Multifunctioneel centrum

€ 1.150

per m²

 

3.14

Kantine, douche en kleedruimte bij sportclubs

€ 1.294

per m²

 

3.15

Sporthal, gymzaal

€ 993

per m²

 

3.16

Schoolgebouw 1 bouwlaag

€ 1.335

per m²

 

3.17

Schoolgebouw meerdere bouwlagen

€ 897

per m²

 

3.18

Parkeerdek (2-laags)

€ 229

per m²

 

3.19

Parkeergarage bovengronds

€ 303

per m²

 

3.20

Parkeergarage ondergronds

€ 549

per m²

4.

Agrarische gebouwen

 

 

 

4.1

Landbouwgebouw modern, type M01 (betonvloer, staalconstructie, metalen dak- en gevelplaten)

€ 218

per m²

 

4.2

Landbouwgebouw modern, type M02 (betonvloer, staalconstructie, golfplaten, metselwerk spouwmuur)

€ 367

per m²

 

4.3

Landbouwgebouw modern, type M03 (betonvloer, staalconstructie, golfplaten, houten gevel)

€ 264

per m²

 

4.4

Landbouwgebouw modern, type M04 (betonvloer, staalconstructie, golfplaten, gevelbetonplaten,houten topgevel)

€ 283

per m²

 

4.5

Landbouwgebouw modern, type M05 (betonvloer, staalconstructie, golfplaten, open gevel)

€ 226

per m²

 

4.6

Landbouwgebouw veldschuur (betonpoeren , betonvloer, houtconstr., golfplaten, open gevel, topgevel stalen damwand)

€ 135

per m²

 

4.7

Landbouwgebouw traditioneel, type R04 (betonvloer, gebinten, sporenkap, dakpannen, 1 steens metselwerk)

€ 383

per m²

 

4.8

Landbouwgebouw traditioneel, type R07 (betonvloer, spant, sporen, dakpannen, 1 steens metselwerk)

€ 298

per m²

 

4.9

Magazijn, pakhuis: nissenhut (betonvloer, aluminium of gegalvaniseerde golfplaten)

€ 86

per m²

Memorie van toelichting behorende bij de “Legesverordening 2018”

Tarieven

 • -

  De tarieven zijn ten opzichte van 2017 aangepast met een nominale verhoging van 1,4%.

 • -

  Voor de producten van Burgerzaken zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • a.

  De producten waarvoor door het Rijk een wettelijk (maximum) tarief is vastgesteld. De betreffende tarieven, bijvoorbeeld uittreksel uit akte burgerlijke stand, zijn voor zover mogelijk aangepast aan de voor 2018 geldende (maximum) tarieven.

 • b.

  Eveneens zijn Rijksleges en inkoopkosten, voor zover bekend, aan de prijzen voor 2018 aangepast.

 • c.

  Voor de tarieven, waarvoor geen wettelijk maximum geldt, is tevens de nominale stijging van 1,4% van toepassing.

 • d.

  De tarieven, die tot stand zijn gekomen na toepassing van de punten a t/m c, zijn afgerond op € 0,05.

 • e.

  Voor producten waarvan de Rijkstarieven voor 2018 nog niet bekend zijn bij de totstandkoming van deze legesverordening, zijn de tarieven voor 2017 gehanteerd. De Rijkstarieven voor 2018 zullen worden gehanteerd nadat deze door het Rijk zijn vastgesteld.

 • -

  De aanpassing van de tarieven van onderdeel 8.3.1.1 wordt specifiek bepaald. Op dit moment wordt, op basis van de geraamde aanvragen, onderzocht of de tariefsopbouw moet worden aangepast. Bij de eerste wijziging van de legesverordening wordt de uitkomst van dit onderzoek meegenomen in de vaststelling van de nieuwe tarieven voor 2018.

 • -

  De normprijzen uit de Tabel Grondslag legesberekening (bijlage 1 van deze verordening) komen tot stand na raadpleging van de taxatieboekjes van Vakmedianet en eigen ervaringscijfers. Er is geen aanleiding gevonden om de prijzen aan te passen ten opzichte van 2017.

Wijzigingen

Artikel Verordening

Wijziging

1.c

De begripsomschrijving is aangepast, waardoor de maand bij een startdata van 30 of 31 januari eindigt op de laatste dag van februari.

4.1.c

Is vervallen omdat de Flora- en Faunawet per 1 januari 2017 is ingetrokken.

12, lid 2 + 3

13, lid3

Zijn vervallen omdat de Natuurbeschermingswet 1998 in 2017 is opgegaan in de Wet Natuurbescherming en de Flora- en Faunawet per 1 januari 2017 is ingetrokken.

Onderdeel Tarieventabel

Wijziging

6.1.d

In de tekst is opgenomen "uitgezonderd het gestelde in artikel 14.2". Dit is niet juist. De tekst is aangepast naar "uitgezonderd het gestelde in onderdeel 14.1".

7.3

Verklaringen in het bijzonder belang van de aanvragers: "voor een akte van eedsaflegging"(7.3.a), "voor verklaringen van woonplaats inzake naturalisatie"(7.3.c) en "voor een verklaring van Nederlanderschap"(7.3.d) vallen per 2018 onder "voor verklaringen, certificaten en dergelijke - zonder onderscheid - die in het bijzonder belang van de personen, die de stukken vragen, worden afgegeven, en voor zover niet uitdrukkelijk elders in deze verordening een hoger of lager recht is genoemd". De onderdelen 7.3.a, 7.3.c en 7.3.d komen hierdoor te vervallen en de onderdelen 7.3.b en 7.3.e zijn omgenummerd naar respectievelijk 7.3.a en 7.3.b. In artikel 5, lid 5, is onderdeel 7.3 sub c aangepast naar onderdeel 7.3 sub a.

8.1.1.2

De naam van de uitgever is gewijzigd van BIM Media BV naar Vakmedianet.

8.2.2

De omschrijving van dit onderdeel is niet volledig. Daarom is toegevoegd de tekst "of het toevoegen van één of meerdere woningen".

8.3.1.4

Voor het tarief verplicht advies agrarische commissie wordt het tarief vastgesteld door de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. Het nieuwe bedrag is door de AAB voor 2018 vastgesteld op € 834,90.

8.3.1.9

Betreft nieuw onderdeel n.a.v. het nieuwe terrassenbeleid. Het tarief voor 2018 is vastgesteld op van € 160,00.

8.3.12 + 8.3.13

Deze onderdelen zijn aangepast omdat de Natuurbeschermingswet 1998 in 2017 is opgegaan in de Wet Natuurbescherming en de Flora- en Faunawet per 1 januari 2017 is ingetrokken.

9.3

Vanaf 2018 is het downloaden van alle bestanden van de website van het Regionaal Archief Tilburg gratis. Het tarief voor een full-size download komt hierdoor te vervallen en de onderdelen 9.3.b en 9.3.c zijn omgenummerd naar respectievelijk 9.3.a en 9.3.b.

12.f

Betreft nieuw onderdeel om teruggaaf leges mogelijk te maken wanneer aanvraag als bedoeld in onderdeel 12.d wordt ingetrokken nadat deze in behandeling is genomen.

13.8

Betreft een nieuw onderdeel om teruggaaf leges mogelijk te maken wanneer aanvraag wordt ingetrokken nadat deze in behandeling is genomen.

Europese Dienstenrichtlijn (EDR)

Met de invoering van de EDR is het niet meer toegestaan om de baten en de lasten binnen de gehele legesverordening onderling te verrekenen. Een vergunningenstelsel dat specifiek is gericht op dienstverrichters of dienstverleners valt onder de EDR. Een algemeen vergunningenstelsel (bijv. de omgevingsvergunning voor bouw- of aanlegactiviteiten) valt niet onder de EDR omdat dit niet aansluitend is gericht op de dienstverrichters/dienstverleners, maar ook op particuliere burgers. Een beperkt aantal vergunningenstelsels uit de tarieventabel van deze legesverordening vallen onder de werking van de EDR en mogen maximaal kostendekkend zijn. Dit betreft:

Tabel: Overzicht EDR (bedragen x € 1.000,--)

Onderdeel uit de tarieventabel

omschrijving

baten

lasten

kostendekkendheid

12

drank en horeca

118,9

110,9

107,21%

13.1

sluitingsuur

2,3

10,5

21,64%

13.4

Evenementen

121,0

206,1

58,72%

13.5

seksinrichtingen

0,3

5,3

5,48%

15.1

Staanplaatsen

0,4

16,2

2,49%

15.2

terrasvergunning kermis

9,7

17,7

54,81%

15.8

omzettingsvergunning

31,7

32,6

97,23%

 

 

284,3

399,3

71,19%

Kosten en baten

De omgevingsvergunning valt onder Hoofdstuk 8 Dienstverlening fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning van de tarieventabel. Hiervan is de kostenonderbouwing apart opgesteld. De totale lasten zijn

€ 5.646.000,00 en de totale baten € 5.646.600,00 (Zie ook het subtotaal van hoofdstuk 8 in de tabel kostendekkendheid legesverordening).

De totale kostendekkendheid van de legesverordening mag maximaal 100% zijn. Bij het opstellen van de Legesverordening 2018 is de aanpassing van de wettelijk tarieven nog niet door het Rijk vastgesteld. De kostendekkendheid van de legesverordening zal wijzigen na vaststelling van de Rijkstarieven.

Tabel: Kostendekkendheid legesverordening 2018 (bedragen x € 1.000,--)

(bedragen x € 1.000,-)

 

 

 

hoofdstuk/onderdeel

omschrijving

baten

lasten

kosten-dekkendheid

1

algemeen (fotokopieën)

0,0

0,0

0,0%

2

vervallen

0,0

0,0

 

3

Burgerlijke stand

356,2

1.130,8

31,5%

4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

166,4

137,9

120,6%

5

Reisdocumenten

2.191,8

3.518,8

62,3%

6

Rijbewijzen

955,3

1.287,8

74,2%

7

Overige burgerzaken

363,0

1.188,6

30,5%

Totaal

burgerzaken

4.032,7

7.263,9

55,5%

 

 

 

 

 

8

onderdeel bouwen

5.646,6

5.646,6

100,0%

8.3.6

Monumentvergunning

10,8

18,4

58,7%

8.3.10

kapvergunning

60,0

103,0

58,2%

8.8

planologische procedure

562,0

890,9

63,1%

Subtotaal hoofdstuk 8

 

6.279,4

6.658,9

94,3%

 

 

 

 

 

9

archivalia

0,0

2,0

0,0%

10

Vastgoedinformatie

25,0

95,2

26,3%

11

Wet op kansspelen

13,6

0,0

100,0%

12

drank en horeca

119,7

110,9

107,9%

13

Algemene plaatselijke verordening

160,4

292,8

54,8%

14

Verkeer en vervoer

78,9

92,8

85,0%

15

Diversen

122,4

263,4

46,5%

Totaal

 

10.832,0

14.779,8

73,3%