Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening hondenbelasting 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216,
 2. Gemeentewet, art. 217,
 3. Gemeentewet, art. 226
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Intrekking

10-11-2011

Gemeenteblad, 2011, 52

2011/241
01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

11-11-2010

Gemeenteblad, 2010, 79

2010/331

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011

De raad van de gemeente Tilburg;

 • -

  gezien het voorstel van het college;

 • -

  gelet op de artikelen 216, 217, en 226 van de Gemeentewet;

   

Besluit:

 

vast te stellen de “Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2011”.

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van één of meer honden binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van één of meer honden.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook één of meer honden onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van één of meer honden door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van één of meer honden door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet, bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

 • 2.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een eerste hond € 82,31

  • b.

   voor een tweede hond € 116,73

  • c.

   voor iedere hond boven het aantal van twee € 138,68

 • 3.

  In afwijking in zoverre van de voorafgaande leden bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, per adres per jaar € 259,81

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang

en einde van de belastingschuld in de loop van het belastingjaar

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belasting jaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, wordt geheel of gedeeltelijke ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar, na het tijdstip van beëindiging van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden resteren.

Artikel 7 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

 • 1.

  die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;

 • 2.

  die in een hondenasiel verblijven, indien de eigenaar van een dergelijke inrichting houder is van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming (Wet van 25 januari 1961, Staatsblad 19);

 • 3.

  die uitsluitend ter verkoop in voorraad worden gehouden door een houder met een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming;

 • 4.

  die jonger zijn dan twee maanden, voor zover ze tezamen met de moederhond worden gehouden;

 • 5.

  waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging;

 • 6.

  waarvan de houder in het bezit is van een geschiktheidverklaring afgegeven voor een diensthond, in eigendom van de gemeentepolitie Tilburg;

 • 7.

  die als hulphonden door de Stichting Hulphond Nederland of de Stichting Assistentiehond Nederland ter beschikking zijn gesteld aan mensen met een motorische of auditieve handicap of die verblijven bij een opleider van de Stichting Hulphond of de Stichting Assistentiehond Nederland om te worden opgeleid tot hulphond of gehandicaptenhond.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 12 gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt tussen de 24e en het einde van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later (eveneens tussen de 24e en het einde van de maand).

 • 3.

  Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd, vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische betalingsincasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid.

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan 1 januari 2011.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3.

  De "Verordening hondenbelasting 2010" van 12 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2011".

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2010

de griffier, de voorzitter,

Memorie van toelichting behorende bij de “Verordening hondenbelasting 2011".

Tarieven

Ten opzichte van 2010 stijgen de tarieven hondenbelasting met 5,00 %. Voor 2011 wordt een totale opbrengst hondenbelasting verwacht van € 1.175.000,-. De totale kosten bedragen naar verwachting € 1.175.000,- zodat sprake is van 100 % kostendekking.

De toerekening aan de hondenbelasting laat een stijging zien van € 56.000,- ten opzichte van 2010. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van de kosten voor handhaving (€ 26.000,-) en heffing en invordering (€ 15.000,-).

 

Tariefontwikkeling hondenbelasting:

 

2009

2010

2011

1e hond

€  80,35

€   78,39

€   82,31

2e hond

€ 113,95

€  111,17

€  116,73

3e hond

€ 135,37

€  132,07

€  138,68

Kennel

€ 253,62

€  247,43

€  259,81

Kosten en opbrengsten (x € 1.000)   

 

Rek. 2009

Begr. 2010

Begr. 2011

Gebiedsontwikkeling:

 

 

 

3.1.6.30 Handhaving

533

634

660

3.3.4.10 Schoonhouden

227

238

239

openbaar gebied

 

 

 

3.4.2.10 Centraal meldpunt

12

11

11

Publiekszaken:

 

 

 

4.4.3.10 Heffing en invordering

240

236

250

Algemeen

 

 

 

Stelpost nominaal

0

0

15

Totaal kosten

1.012

1.119

1.175

Totaal opbrengsten

1.183

1.119

1.175

Saldo

171

0

0

Dekkingspercentage

117 %

100 %

100%