Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tilburg

Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTilburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2011
CiteertitelVerordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-201025-03-2011Nieuwe regeling

22-11-2010

Gemeenteblad, 2010, 87

2010/352

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2011

De raad van de gemeente Tilburg;

-gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

Besluit:

 

 • A.

  In te trekken de Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2007, zoals vastgesteld op 27 januari 1997 met inbegrip van de nadien doorgevoerde wijzigingen.

 • B.

  Vast te stellen de Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2011, luidende

Artikel 1.
 • 1.

  De jaarlijkse in de binnenstad te organiseren kermis zal aanvangen op vrijdag voorafgaande aan de voorlaatste zondag in juli te 19.30 uur en eindigen op de laatste zondag in juli te 23.00 uur, zulks met inachtneming van het bepaalde bij de Zondagswet voor wat betreft het aanvangstijdstip van de kermis op zondag.

 • 2.

  Tot kermisterrein worden de navolgende pleinen en weggedeelten aangewezen:

  • a.

   het Heuvelplein: de rijbaan van de Heuvelring, gelegen tussen de Spoorlaan en het pand Heuvelring 126 en het westelijke pleingedeelte (kermisplein A);

  • b.

   de Heuvelring: het zuidelijke gedeelte van de Heuvelring vanaf het pand Heuvelring 126 tot aan het Piusplein (kermisplein B);

  • c.

   het Piusplein: het weggedeelte gelegen tussen de Jan Aartestraat en de Hoogvensestraat (kermisplein C);

  • d.

   de Paleisring: het gedeelte tussen het Piusplein en de Katterugflat (kermisplein D);

  • e.

   het Stadhuisplein: het gedeelte tussen de Concertzaal en de Katterugflat, inclusief het terrein voor de Heikese kerk, gelegen aan het Stadhuisplein (kermisterrein E);

  • f.

   het Koningsplein: het pleingedeelte en het gedeelte tussen Stadhuisplein en het Koningsplein (kermisplein F);

  • g.

   het NS-plein: het pleingedeelte alsmede het gedeelte van de weg naast het plein, vanaf de Spoorlaan tot aan de Koestraat (kermisplein G);

  • h.

   de Besterdring: vanaf de Koestraat tot het Besterdplein (kermisplein H);

  • i.

   het Besterdplein: het pleingedeelte inclusief de ten westen daarvan gelegen rijbaan van de Besterdring (kermisplein I);

  • j.

   het gedeelte van de Spoorlaan tussen de Willem II straat (einde fietsenstalling station) en de inrit van de parkeergarage Tivoli, inclusief het parkeerterrein gelegen aan de Spoorlaan tegenover de parkeergarage Tivoli (kermisplein J);

  • k.

   het Pieter Vreedeplein.

Artikel 2.
 • 1.

  De jaarlijks in Berkel-Enschot te organiseren kermis zal aanvangen op de voorlaatste zaterdag in juni te 13.00 uur en eindigen op de dinsdag daaropvolgend te 24.00 uur, zulks met inachtneming van het bepaalde bij de Zondagswet voor wat betreft het aanvangstijdstip van de kermis op zondag.

 • 2.

  Als kermisterrein wordt aangewezen: het Wilhelminaplantsoen in Berkel- Enschot.

Artikel 3.
 • 1.

  De jaarlijks in Udenhout te organiseren kermis zal aanvangen op de zaterdag voorafgaande aan de laatste zondag in augustus te 14.00 uur en eindigen op de dinsdag daaropvolgend te 24.00 uur, zulks met inachtneming van het bepaalde bij de Zondagswet voor wat betreft het aanvangstijdstip van de kermis op zondag.

 • 2.

  Als kermisterrein wordt aangewezen: Tongerloplein.

Artikel 4.
 • 1.

  De jaarlijks in de Reeshof te organiseren kermis zal worden gehouden op een in overleg met de winkeliersvereniging Heijhoef te bepalen periode van 4 dagen. De aanvang op de eerste dag wordt bepaald op 13.00 uur en de kermis eindigt op de laatste dag om 24.00 uur, zulks met inachtneming van het bepaalde bij de Zondagswet voor wat betreft het aanvangstijdstip van de kermis op zondag.

 • 2.

  Als kermisterrein wordt aangewezen: het grasveld naast het postkantoor winkelcentrum Heijhoef.

Artikel 5.
 • 1.

  Tot de kermisterreinen worden in een zo groot mogelijk diversiteit alle soorten van inrichtingen van kermisvermaak toegelaten.

 • 2.

  Deze toelating geschiedt door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen de voorwaarden vast waaronder de staanplaatsen op de kermis worden verpacht en toegewezen.

Artikel 6.
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden bepalen dat de kermis of een deel ervan tijdelijk op andere dan de in artikel 1,2 en 3 sub 2 vermelde plaatsen wordt gehouden.

 • 2.

  Zij zorgen dat een daartoe strekkend besluit tijdig voor de verpachting ter kennis van de gemeenteraad alsmede ter openbare kennis wordt gebracht.

Artikel 7.

Wanneer door bijzondere omstandigheden van een of meer van de in artikel 1 omschreven terreinen voor de kermis geen gebruik kan worden gemaakt, gelden de ten aanzien van die kermisterreinen uitgevaardigde voorschriften in gelijke zin voor de terreinen of straten, die alsdan voor het houden van kermis worden aangewezen.

Artikel 8.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening vaststelling plaatsen en tijden kermis 2011".

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 november 2010

 

de griffier,

 

de voorzitter,