Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening lokaal platform gehandicaptenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lokaal platform gehandicaptenbeleid
CiteertitelVerordening lokaal platform gehandicaptenbeleid
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 1a
 2. Gemeentewet, art. 81 e.v.
 3. Gemeentewet, art. 150
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-04-2002Nieuwe regeling

04-02-2002

Gemeenteblad 2002, 2

2/6697

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lokaal platform gehandicaptenbeleid

De raad van de gemeente Tubbergen,

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2002, nr. 6697;

Gelet op artikel 81 e.v. van de Gemeentewet, artikel 1a van de Wet voorzieningen gehandicapten en artikel 150 Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING LOKAAL PLATFORM GEHANDICAPTENBELEID

Taken, bevoegdheden en samenstelling van het Lokaal platform gehandicaptenbeleid

 

Artikel 1 Taken van het Lokaal platform gehandicaptenbeleid

 • 1.

  Er is een vaste commissie genaamd: Lokaal platform gehandicaptenbeleid.

 • 2.

  Aan het Lokaal platform gehandicaptenbeleid is opgedragen het adviseren van burgemeester en wethouders, hetzij eigener beweging, hetzij op verzoek, omtrent het integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid, daaronder begrepen het beleid betreffende de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten.

 • 3.

  Het Lokaal platform gehandicaptenbeleid bevordert de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van (openbare) voorzieningen en adviseert terzake.

 • 4.

  Het Lokaal platform gehandicaptenbeleid kan werkgroepen instellen.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders raadplegen het Lokaal platform gehandicaptenbeleid, voor zoveel de hem aangewezen werkkring aangaat, over belangrijke beleidsvoornemens.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  1. Het Lokaal platform gehandicaptenbeleid bestaat uit ten hoogste 11 leden, door burgemeester en wethouders te benoemen op voordracht van door hen representatief geachte organisaties en instellingen.

 • 2.

  Het Lokaal platform gehandicaptenbeleid wijst uit zijn midden een voorzitter aan en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders wijzen een ambtenaar aan als secretaris en als plaatsvervangend secretaris. De secretaris heeft een adviserende stem.

Artikel 3 Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsduur van de leden van het Lokaal platform gehandicaptenbeleid is gelijk aan de zittingsduur van de leden van de zittende raad. Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar.

 • 2.

  De leden van het Lokaal platform gehandicaptenbeleid worden zo spoedig mogelijk na het zitting nemen van een nieuwe raad benoemd.

 • 3.

  Indien een lid de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij is benoemd, dient hij binnen 48 uren zijn ontslag in bij burgemeester en wethouders. Voldoet hij hieraan niet, dan verklaart de organisatie of instelling die het lid voor benoeming heeft voorgedragen hem van zijn lidmaatschap vervallen.

 • 4.

  Een lid kan te allen tijde zijn ontslag indienen.

 • 5.

  Tussentijds opengevallen plaatsen worden zo spoedig mogelijk aangevuld.

Inspraak

 

Artikel 4 Inspraakprocedure

 • 1.

  Over belangrijke concept-beleidsvoornemens van het gemeentebestuur wordt inspraak wordt verleend aan ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen.

 • 2.

  Op deze inspraak is afdeling 3.4 (openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen voor elk beleidsvoornemen, waarop inspraak wordt verleend, vast:

  • a.

   de wijze waarop inspraak wordt verleend;

  • b.

   een termijnstelling;

  • c.

   een omschrijving van de mate waarin en de voorwaarden waaronder de inspraakgerechtigden invloed op het concept-beleidsvoornemen kunnen uitoefenen.

Artikel 5 Eindverslag

 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maken burgemeester en wethouders een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde procedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een reactie op deze zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen zou kunnen worden overgegaan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders brengen het eindverslag, gelijktijdig met het al dan niet gewijzigde concept-beleidsvoornemen, ter kennis van het Lokaal platform gehandicaptenbeleid.

Artikel 6 Beklagrecht

 • 1.

  Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen over de wijze van uitvoering van artikel 5 bij burgemeester en wethouders een schriftelijke klacht indienen.

 • 2.

  Een klacht, als bedoeld in het eerste lid, dient uiterlijk vier weken na afloop van de inspraaktermijn te worden ingediend.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift omtrent de ingediende klacht. Zij kunnen deze termijn met ten hoogste vier weken verdagen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders brengen de beslissing over het klaagschrift onmiddellijk ter kennis van de klager en het Lokaal platform gehandicaptenbeleid.

Vergaderingen

 

Artikel 7 Vergaderfrequentie en oproeping ter vergadering

 • 1.

  Het Lokaal platform gehandicaptenbeleid vergadert ten minste twee maal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of twee der leden dit nodig oordelen, op dag en uur door de voorzitter te bepalen.

 • 2.

  De oproeping tot een vergadering geschiedt door of namens de voorzitter met opgave, voor zover mogelijk, van de te behandelen onderwerpen en, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste een week tevoren.

 • 3.

  Een openbare kennisgeving van dag, tijdstip en plaats van de vergadering, bedoeld in artikel 19 van de Gemeentewet, geschiedt door de voorzitter.

 • 4.

  De voorzitter kan besluiten tot het uitschrijven van een niet-openbare vergadering, indien voor die vergadering geen onderwerpen worden geagendeerd waaromtrent door het Lokaal platform gehandicaptenbeleid aan het college van burgemeester en wethouders advies dient te worden uitgebracht ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad.

Artikel 8 Besluitvorming

 • 1.

  Het Lokaal platform gehandicaptenbeleid kan geen besluiten nemen indien niet tenminste de helft van de leden aanwezig is. Wanneer dit geval zich voordoet kan de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering beleggen tegen een tijdstip dat tenminste 24 uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. In die vergadering kan, uitsluitend over de onderwerpen vermeld op de oproeping voor de eerste vergadering, worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 2.

  Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht. Het Lokaal platform gehandicaptenbeleid bepaalt de wijze van stemming.

 • 3.

  Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 9 Bevoegdheid van de leden van het college aan de beraadslagingen deel te nemen

De leden van het college van burgemeester en wethouders het recht aan de vergaderingen deel te nemen. Zij hebben een adviserende stem.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  Van het verhandelde in het Lokaal platform gehandicaptenbeleidvergaderingen wordt door de secretaris een beknopt verslag opgemaakt dat aan burgemeester en wethouders, de raadsleden en de leden van het Lokaal platform gehandicaptenbeleid wordt toegezonden.

 • 2.

  Het gevoelen van de minderheid wordt, indien dit wordt gewenst, in het verslag vermeld.

 • 3.

  Bij staking van de stemmen worden de verschillende standpunten in het verslag aangegeven.

Artikel 11 Faciliteiten

 • 1.

  In de gemeentebegroting wordt jaarlijks een bedrag van € 680,67 opgenomen dat het Lokaal platform gehandicaptenbeleid naar eigen inzicht kan besteden aan scholing en vorming van zijn leden en aan het inschakelen van deskundigen en overige kosten die het Lokaal platform gehandicaptenbeleid redelijkerwijs moet maken voor een goede vervulling van zijn taak.

 • 2.

  De raad kan in enig jaar een hoger dan het in lid 2 genoemde bedrag in de begroting opnemen, indien de noodzaak daartoe aanwezig blijkt.

 • 3.

  Kosten waardoor het in de begroting opgenomen bedrag wordt overschreden komen slechts ten laste van de gemeente voorzover burgemeester en wethouders daarin hebben toegestemd.

Bijzondere bepalingen

 

Artikel 12 Verplichting van gemeenteambtenaren tot het geven van inlichtingen

 • 1.

  Elke ambtenaar van de gemeente, daartoe door de voorzitter van het Lokaal platform gehandicaptenbeleid uitgenodigd, is verplicht ter vergadering te verschijnen tot het geven van verlangde adviezen of inlichtingen. Het bepaalde in de vorige zin laat de plicht tot geheimhouding van de ambtenaar, aangegeven in het Algemeen Ambtenarenreglement onverlet.

 • 2.

  De adviezen of inlichtingen worden desverlangd ook schriftelijk gegeven.

Artikel 13 Inzagerecht voor raadsleden

De voorzitter doet desgevraagd inzage verlenen aan de leden van de raad van de stukken waaromtrent door het Lokaal platform gehandicaptenbeleid geheimhouding is opgelegd, tenzij inzage in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 14 Jaarverslag

 • 1.

  Zo mogelijk zendt het Lokaal platform gehandicaptenbeleid binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar aan burgemeester en wethouders een verslag van zijn werkzaamheden over het jaar, alsmede van de stand van het gehandicaptenbeleid in de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders brengen dit verslag ter kennis aan de gemeenteraad.

Artikel 15 Wijziging van deze verordening.

Omtrent wijzigingen van deze verordening wordt het Lokaal platform gehandicaptenbeleid gehoord.

Artikel 16 Reiskostenvergoeding

[Wijzigt de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden]

Artikel 17 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Lokaal platform gehandicaptenbeleid" al dan niet met toevoeging van het jaartal 2002.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 4 februari 2002

De secretaris, De voorzitter,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers