Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling nevenwerkzaamheden gemeente Tubbergen
CiteertitelRegeling nevenwerkzaamheden gemeente Tubbergen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Tubbergen, art. 15:1e

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-201211-01-2015Nieuwe regeling

17-03-2009

Gemeenteblad 2012, 7

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen

Gelet op het bepaalde in artikel 15:1e van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Tubbergen;

Besluit:

vast te stellen de navolgende:

Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Tubbergen

Artikel 1: Begripsomschrijving

Deze regeling verstaat onder:

1.

ambtenaar:

hij/zij die door of vanwege de gemeente is aangesteld als bestuurder of om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan (CAR-UWO, artikel 1:1a)

2.

meldingsformulier nevenwerkzaamheden:

het formulier waarmee de ambtenaar zijn nevenwerkzaamheden kan melden aan de gemeentelijke organisatie:

3.

nevenwerkzaamheden:

alle werkzaamheden, hetzij betaald hetzij onbetaald, die de ambtenaar buiten zijn functie uitoefent en die raakvlakken hebben of kunnen hebben met zijn functievervulling bij de gemeente Tubbergen.

Artikel 2: Meldingsplicht

 • 1.

  De ambtenaar is verplicht nevenwerkzaamheden te melden bij de werkgever, indien er sprake is van persoonlijke werkzaamheden (dat wil zeggen dat deze niet worden verricht op grond van de functie en/of het ambtenaar zijn bij de gemeente) en:

  • -

   er een relatie is, financieel of anderszins, tussen de gemeente en/of functie van de ambtenaar en de organisatie waarvoor de nevenwerkzaamheden worden verricht; en/of:

  • -

   er een risico is dat de nevenwerkzaamheden een goede functievervulling in de weg staan.

 • 2.

  De melding dient te geschieden door middel van het daartoe vastgestelde formulier.

 • 3.

  De registratie van de nevenwerkzaamheden geschiedt door middel van opname van het meldingsformulier in het personeelsdossier.

 • 4.

  De ambtenaar verplicht zich een eventuele beëindiging van de nevenwerkzaamheden eveneens op te geven.

Artikel 3: Toetsing

 • 1.

  De opgave van de nevenwerkzaamheden van de ambtenaar wordt door het college getoetst op:

  • a.

   onoorbare belangenverstrengeling;

  • b.

   botsing van belangen;

  • c.

   schade aan het aanzien van het ambt.

 • 2.

  Bij de toetsing wordt in het bijzonder gelet op:

  • a.

   onvoldoende beschikbaarheid voor de functie;

  • b.

   betrokken raken bij aannemingen of leveranties ten behoeve van openbare diensten;

  • c.

   schendingen van geheimhoudingsverplichtingen;

  • d.

   onoorbare beïnvloeding;

  • e.

   het gebied waar de nevenwerkzaamheden worden verricht;

 • 3.

  Toestemming of afwijzing wordt vastgelegd op het aanmeldingsformulier nevenwerkzaamheden.

 • 4.

  Binnen vier weken na indiening ontvangt de ambtenaar een schriftelijke gemotiveerde beslissing.

 • 5.

  Indien geen toestemming wordt verleend, wordt dit gemotiveerd aan de ambtenaar ter kennis gebracht. De ambtenaar kan hiertegen bezwaar maken.

 • 6.

  Bij geen toestemming zal de ambtenaar zijn nevenwerkzaamheden met onmiddellijke ingang moeten beëindigen.

Artikel 4: Toestemming

 • 1.

  Toestemming tot het verrichten van de gemelde nevenwerkzaamheden wordt verleend door de directie. De ambtenaar vangt niet eerder aan met de nevenwerkzaamheden dan het moment waarop de gevraagde toestemming is verkregen.

 • 2.

  Aan de toestemming kunnen beperkingen of voorwaarden worden verbonden.

Artikel 5: Sancties

Aan de ambtenaar kan, conform CAR-UWO, een disciplinaire maatregel worden opgelegd door het bevoegd gezag indien:

 • a.

  nevenwerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 zonder toestemming worden verricht;

 • b.

  een ambtenaar zich niet houdt aan de voorwaarden die aan een verleende toestemming zijn verbonden;

 • c.

  de ambtenaar zich niet houdt aan de overige bepalingen van deze regeling.

Artikel 6: Openbaarmaking

 • 1.

  De nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris/directie en griffier worden openbaar gemaakt.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat van andere ambtenaren die integriteitgevoelige functies vervullen de nevenwerkzaamheden eveneens openbaar worden gemaakt.

 • 3.

  De nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris, de directeur en de griffier worden volledig vermeld op de website van de gemeente Tubbergen.

 • 4.

  De opgave als bedoeld in artikel 6 vermeldt:

  • a.

   de hoofdfunctie van de betreffende functionaris;

  • b.

   de nevenwerkzaamheden en de organisatie of instanties waarbij deze verricht worden;

  • c.

   de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden;

  • d.

   de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen of voorwaarden.

 • 5.

  In de opgave worden geen persoonlijke gegevens van de betreffende functionarissen vermeld.

Artikel 7: Onvoorziene gevallen/hardheidsclausule

In die gevallen waarin de regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8: Citeertitel en ingangdatum en intrekking bestaande regeling

Deze regeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en kan worden aangehaald als “Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Tubbergen”.

Tubbergen, 17 maart 2009

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TUBBERGEN

De gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers,