Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening kwijtscheldingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtscheldingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen
CiteertitelVerordening kwijtscheldingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, art. 28
 3. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapbelastingen, artt. 1 en 1a
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201301-01-2016Nieuwe regeling

28-01-2013

Gemeenteblad 2013, 3

10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtscheldingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2013, nr. 10A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 14 januari 2013;

gelet op het bepaalde in artikel 255 Gemeentewet, art. 28 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en artikel 1 en 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapbelastingen;

B E S L U I T:

Vast te stellen de navolgende

Verordening kwijtscheldingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen

Artikel 1

Met betrekking tot de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen wordt voor de berekening van de kosten van bestaan, in afwijking in zoverre van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de in genoemd artikel vermelde percentages gesteld op 100.

Artikel 2

In afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, worden de kosten van bestaan voor een echtpaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet werk en bijstand, voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4 van de Wet werk en bijstand, die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van de Algemene ouderdomswet heeft bereikt, gesteld op 100 procent van het toepasselijke bruto-ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 9, zesde lid, van die wet, verminderd met de verschuldigde loonbelasting, de premies voor de volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 41 van de Zorgverzekeringswet, en verhoogd met het eerste bedrag, genoemd in artikel 16, tweede lid, onderdeel a, voor een echtpaar waarvan beide echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, of het bedrag, genoemd in artikel 16, tweede lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, of voor een echtpaar waarvan een van de echtgenoten de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. De kosten van bestaan van genoemde personen worden niet lager vastgesteld dan op 90% van de norm, bedoeld in artikel 22 van de Wet werk en bijstand, verhoogd met de toepasselijke bedragen bedoeld in de eerste volzin.

Artikel 3

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en belastingen wordt, in afwijking van het 28, eerste lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van die regeling mede in aanmerking genomen de overeenkomstig artikel 1.7, eerste en tweede lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen bepaalde kosten van kinderopvang verminderd met de kinderopvangtoeslag of met de tegemoetkoming van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de te betalen kosten van kinderopvang, bedoeld in hoofdstuk 1, afdeling 2, van die wet.

Artikel 4
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening kwijtscheldingsnorm gemeentelijke heffingen en belastingen.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

 • 3.

  Het raadsbesluit van 4 maart 1997 tot vaststelling van de kwijtscheldingsnorm voor gemeentelijke heffingen en tot vaststelling van de indieningstermijn voor verzoeken om kwijtschelding (Gemeenteblad 1997, nr. 3) wordt ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 28 januari 2013

de griffier, de voorzitter,

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers