Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening op de heffing en de invordering van leges (2009)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges (2009)
CiteertitelLegesverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelastingen, leges en retributies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-200928-12-200901-01-2010Bijlage; onderdelen 8.1.3, 10.6, 10.8, 10.9,11.6.1 en 11.11

07-12-2009

Gemeenteblad 2009, 26

I09.9084
01-07-200928-12-2009Bijlage; onderdelen 7.2 en 7.3.3

08-06-2009

Gemeenteblad 2009, 8

I09.4195
21-01-200901-07-2009Bijlage onderdeel 5.1.1.7

12-01-2009

Gemeenteblad 2009, 1

I08.010104
24-12-200820-01-2009Nieuwe regeling

01-12-2008

Gemeenteblad 2008, 29

I08.8609

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges (2009)

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2008,nr. I08.8609;

gelet op het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 13 november 2008;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en de invordering van leges

(Legesverordening 2009).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  "A.P.V.": Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen om subsidies uit de gemeentekas.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening 2008" van 3 december 2007, nummer 07.10138, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2009".

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 1 december 2008.

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers

T A R I E V E N T A B E L

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008

Indeling tarieventabel

 

 

 

Hoofdstuk 1

Algemeen

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5

Reisdocumenten, rijbewijzen e.d.

Hoofdstuk 6

Ruimtelijke Ordening

Hoofdstuk 7

Bouwvergunningen

Hoofdstuk 8

Gebruiksvergunningen in verband met brandveiligheid

Hoofdstuk 9

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 10

Openbare orde

Hoofdstuk 11.

Overige stukken

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

 

 

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, per pagina

4,30

1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina op A4 formaat

0,20

 

met een minimum van

4,30

1.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, per kaart, tekening of lichtdruk

21,50

1.1.4

een beschikking op aanvraag

9,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

 

 

 

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een afschrift van:

 

 

2.1.1

de programmabegroting of programmarekening

29,00

2.1.2

de productenraming of de productenrealisatie

51,00

2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

2.2.1

verstrekken van een afschrift van de stukken behorende bij een raads- vergadering

25,50

2.2.2

afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar van de afschriften van de stukken behorende bij een raadsvergadering, exclusief de stukken genoemd onder 2.1

137,00

2.2.3

verstrekken van een Gemeenteblad, per pagina

0,50

 

met een minimum van

4,30

2.2.4

afsluiten van een abonnement op het Gemeenteblad

118,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

 

 

 

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

 

3.1.1

het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap dat niet op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken of de omzetting van een geregistreerd partner- schap in een huwelijk in het gemeentehuis:

 

 

 

-op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

227,00

 

-op de overige tijdstippen

354,00

 

-niet in het gemeentehuis maar in een andere ruimte, welke niet ter beschikking is gesteld door de gemeente, anders dan op grond van artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek

354,00

 

-niet in het gemeentehuis maar in een andere ruimte, welke ter beschikking is gesteld door de gemeente, anders dan op grond van artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek

760,00

3.1.2

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

32,70

3.1.3

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in luxe uitvoering

38,40

3.1.4

het beschikbaar stellen van een vrijwillige getuige

21,50

3.1.5

het op verzoek eenmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zonder beëdiging door de rechtbank

215,00

3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

 

3.2.1

alle in één week geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per lijst voor de periode van drie maanden

55,00

3.2.2

alle in één week ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, per lijst voor de periode van drie maanden

55,00

3.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,50

3.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- strekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt Het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

 

 

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,70

4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één kalenderjaar:

 

 

 

-voor 100 verstrekkingen

170,00

 

-voor 500 verstrekkingen

705,00

 

-voor 1.000 verstrekkingen

1.205,00

 

-voor 5.000 verstrekkingen

4.245,00

 

-voor 10.000 verstrekkingen

7.080,00

4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestiging in de gemeente voor de periode van drie maanden

55,00

 

 

 

 

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

 

4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,70

4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één kalenderjaar:

 

 

 

-voor 100 verstrekkingen

170,00

 

-voor 500 verstrekkingen

705,00

 

-voor 1.000 verstrekkingen

1.205,00

 

-voor 5.000 verstrekkingen

4.245,00

 

-voor 10.000 verstrekkingen

7.080,00

 

 

 

 

4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek:

 

 

4.5.1

doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,50

4.5.2

aanmaken van een adressenlijst zonder persoonsgegevens

43,00

 

 

 

 

4.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek verstrekken, anders dan bedoeld in artikel 78 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494), van een gewaarmerkt afschrift van de gegevens van de aanvrager in de basisadministratie

14,30

4.7.1

In afwijking van onderdeel 4.2.1 bedraagt het tarief .

4,30

 

indien de dienst is aangevraagd en betaald door middel van het internet- loket op de gemeentelijke website.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Reisdocumenten, rijbewijzen e.d.

 

 

 

 

 

 

 

Reisdocumenten

 

 

5.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

5.1.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

44,50

5.1.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal blad- zijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 5.1.1 (zakenpaspoort)

50,50

5.1.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

44,50

5.1.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 5.1.1.1, 5.1.1.2 en 5.1.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

8,70

5.1.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 5.1.1.1, 5.1.1.2 en 5.1.1.3

20,30

5.1.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 5.1.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 5.1.11., 5.1.1.2 en 5.1.1.3

20,30

5.1.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

39,50

5.1.1.8

tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld in 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3 of 5.1.1.7., indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag -anders dan door over- macht- niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

17,50

5.1.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 5.1.1.1 tot en met 5.1.1.3 alsmede in 5.1.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

41,00

5.1.3

Het tarief als genoemd in 5.1.2 wordt bij een gecombineerde spoed- levering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 5.1.11., 5.1.1.2 en 5.1.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 5.1.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

5.1.4

Het tarief als genoemd in onderdeel 5.1.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

19,50

 

 

 

 

 

Rijbewijzen

 

 

5.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

5.2.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

31,00

5.2.1.2

tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs

24,00

5.2.1.3

tot het registreren van een buitenlands rijbewijs

14,50

5.2.1.4

tot het afgeven of vernieuwen van een rijbewijs, Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag -anders dan door overmacht- niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

17,50

5.2.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 5.2.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

30,00

5.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

7,20

 

 

 

 

 

Overig

 

 

5.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

5.3.1

een verklaring omtrent het gedrag

31,50

5.3.2

een attestatie de vita

5,70

5.3.3

een legalisatie van een handtekening

7,20

5.3.4

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

21,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Ruimtelijke Ordening

 

 

 

 

 

 

 

Principeverzoek

 

 

6.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek om een beslissing omtrent het verlenen van medewerking door de gemeente voor het wijzigen van of het verkrijgen van een vrijstelling van het geldend bestemmingsplan

180,00

 

Indien een aanvraag tot een herziening van (een gedeelte) van een bestemmingsplan of het verkrijgen van een vrijstelling van het geldend bestemmingsplan, op basis van dit verzoek in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges verrekend.

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingsplanwijzigingen

 

 

6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

6.2.1

om een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan (zgn. partieel plan)

2.590,00

6.2.2

om herziening van het bestemmingsplan

5.160,00

6.2.3

tot het verkrijgen van een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist als bedoeld in 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4 of 7.2.5 en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegver- gunning is vereist als bedoeld in 6.4.1, welke vrijstelling moet worden verleend:

 

 

6.2.3. 1

met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

860,00

6.2.3.2

met toepassing van artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening

2.574,00

6.2.3.3

met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

580,00

6.2.3.4

met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening

236,00

6.2.3.5

met toepassing van artikel 3.6, eerste lid onder c, van de Wet ruimtelijke ordening

129,00

6.3.1

In afwijking van het bepaalde in 6.2.1 en 6.2.2 bedraagt het tarief

870,00

 

Indien voor de behandeling van de aanvraag extern advies noodzakelijk is, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advies- kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burge- meester en wethouders is opgesteld.

 

 

6.3.2

Indien een begroting als bedoeld in 6.3.1 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Aanlegvergunningen

 

 

6.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning)

358,00

6.4.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waar- voor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 318 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 6.4.1 berekende bedrag verhoogd met

429,00

 

 

 

 

 

Verhogingen

 

 

6.4.3

Indien voor de behandeling van de aanvraag extern advies noodzakelijk is, wordt het in 6.4.1 genoemde bedrag verhoogd met het bedrag van de voor- afgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

6.4.4

Indien een begroting als bedoeld in 6.4.3 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

6.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

225,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bouwvergunningen

 

 

 

 

 

 

 

Definitie bouwkosten

 

 

7.1.1

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (inclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989),voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten(inclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. tot de bouwkosten wordt de omzetbelasting gerekend, ongeacht of de belastingplichtige de omzetbelasting ter zake al dan niet op de voet van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting voor aftrek in mindering kan brengen.

 

 

7.1.2

Onder beoordeling schetsplan wordt in dit hoofdstuk verstaan de beoordeling van een bouwkundige tekening met daarbij de gevelaanzichten, plattegronden en situatie.

 

 

7.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

 

 

7.2.1

een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend:

 

30%

 

van het overeenkomstig 7.2.2, onderscheidenlijk 7.2.3 of 7.2.4 berekende bedrag met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

197,00

 

Indien binnen zes maanden na beoordeling van het verzoek een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning voor een op basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

 

7.2.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q van de Woningwet

197,00

 

vermeerderd met:

16,30

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,-

 

 

 

en

13,60

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 230.000,--.

 

 

7.2.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p van de Woningwet

197,00

 

vermeerderd met:

16,30

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--

 

 

 

en

13,60

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 230.000,--.

 

 

7.2.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet

197,00

 

vermeerderd met:

6,50

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--

 

 

 

en

5,40

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 230.000,--.

 

 

7.2.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet:

 

 

 

een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in 7.2.4 bepaald en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges, met dien verstande dat in elk geval

197,00

 

is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouw- vergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.

 

 

7.2.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet

197,00

 

vermeerderd met:

16,30

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--

 

 

 

en

13,60

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 230.000,--, verminderd met de voor de eerste fase berekende leges en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt.

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

7.3.1

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend bouwplan, waarvoor reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van Het tarief als vermeld in 7.2.2, onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 of 7.2.6, met dien verstande dat

 

 

 

zij nimmer minder zullen bedragen dan

107,00

 

Het vorenstaande vindt geen toepassing Indien de afwijking zodanig is dat naar omstandigheden beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

7.3.2.1

Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 40% van de overeenkomstig 7.2.2,onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 of 7.2.6. berekende leges verleend met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

107,00

7.3.2.2

Indien na het in behandeling nemen van:

a.een verzoek tot beoordeling van een schetsplan, doch voordat hierop een beslissing is genomen dit verzoek wordt ingetrokken;

b.een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning, doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken,

wordt op aanvraag teruggaaf van 70% van de overeenkomstig 7.2.1 respectievelijk 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4 of 7.2.5 berekende leges verleend met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

107,00

7.3.2.3

Indien de gevraagde vergunning wordt geweigerd, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de overeenkomstig 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 of 7.2.6 berekende leges verleend met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

107,00

7.3.2.4

Indien op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht wordt besloten een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 of 7.2.6 niet te behandelen, wordt op aanvraag teruggaaf van de in 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5 of 7.2.6 berekende leges verleend met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

107,00

 

 

 

 

 

Kennisgevingen ‘start bouw’ en ‘bouw gereed’

 

 

7.3.3

Indien de kennisgevingen ‘start bouw’ en ‘bouw gereed’ binnen 14 dagen na het begin c.q. het gereedkomen van de bouw schriftelijk worden gemeld bij cluster Toezicht en Handhaving, wordt een teruggaaf van

50,00

 

per kennisgeving van de geheven bouwleges verleend.

 

 

 

 

 

 

 

Overschrijving bouwvergunning

 

 

7.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening

100,00

 

 

 

 

 

Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen

 

 

7.5.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend:

 

 

7.5.1.1

met toepassing van artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening .

860,00

7.5.1.2

met toepassing van artikel 3.10 of 3.40 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4 of 7.2.5 berekende bedrag verhoogd met

2.574,00

7.5.1.3

met toepassing van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4 of 7.2.5 berekende bedrag verhoogd met

580,00

7.5.1.4

met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50, vierde of zesde lid van de Woningwet (Stb. 1991, 439), wordt het overeenkomstig 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4 of 7.2.5 berekende bedrag verhoogd met

236,00

7.5.1.5

met toepassing van artikel 3.6, eerste lid onder c, van de Wet ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 7.2.2 onderscheidenlijk 7.2.3, 7.2.4 of 7.2.5 berekende bedrag verhoogd met

129,00

 

 

 

 

 

Verhogingen in verband met toetsing aan welstandscriteria

 

 

7.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een lichte bouwvergunning moet worden verleend en toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden wordt:

 

 

7.6.1.1

Indien hierover niet het advies van de welstandscommissie behoeft te worden ingewonnen, het overeenkomstig 7.2.2 berekende bedrag verhoogd met

21,50

7.6.1.2

Indien hierover het advies van de welstandscommissie moet worden in- gewonnen, wordt het overeenkomstig 7.2.2 berekende bedrag verhoogd met:

 

 

 

3 o/oo voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--;

1/2 o/oo voor het deel van de bouwkosten van€ 230.000,-- tot € 455.000,--; 1/4 o/oo voor het deel van de bouwkosten van € 455.000,-- tot € 680.000,--;

1/8 o/oo voor het deel van de bouwkosten vanaf € 680.000,--.

Het totaalbedrag wordt naar boven afgerond op gehele euro's.

 

 

7.6.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een reguliere bouwvergunning moet worden verleend en hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeen- komstig 7.2.3 berekende bedrag verhoogd met:

 

 

 

3 o/oo voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--;

1/2 o/oo voor het deel van de bouwkosten van € 230.000,-- tot € 455.000,--; 1/4 o/oo voor het deel van de bouwkosten van € 455.000,-- tot € 680.000,--; 1/8 o/oo voor het deel van de bouwkosten vanaf € 680.000,--.

Het totaalbedrag wordt naar boven afgerond op gehele euro's.

 

 

7.6.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een bouwvergunning eerste fase moet worden verleend en hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, wordt het overeen- komstig 7.2.4 berekende bedrag verhoogd met:

3 o/oo voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--;

1/2 o/oo voor het deel van de bouwkosten van€ 230.000,-- tot € 455.000,--; 1/4 o/oo voor het deel van de bouwkosten van € 455.000,-- tot € 680.000,--; 1/8 o/oo voor het deel van de bouwkosten vanaf € 680.000,--.

Het totaalbedrag wordt naar boven afgerond op gehele euro's.

 

 

 

 

 

 

 

Bodemgesteldheidonderzoek

 

 

7.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de bouwverordening

86,00

7.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot vrijstelling van de plicht tot het overleggen van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem en omvattende een beoordeling van een eigenverklaring omtrent het gebruik van de grond zoals bedoeld in artikel 2.4.1, 2e lid, van de bouwverordening

21,50

 

 

 

 

 

Sloopvergunning

 

 

7.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan- vraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1. van de bouwverordening

345,00

7.8.2

Indien bij de aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning een sloopveiligheidsplan moet worden ingediend, wordt het in 7.8.1 genoemde bedrag verhoogd met

86,00

7.8.3

Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt en deze vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 40% van de overeenkomstig 7.8.1 geheven leges verleend.

 

 

7.8.4

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 70% van de overeenkomstig 7.8.1 geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

 

 

Wet geluidhinder

 

 

7.9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aan- vraag voor het verlenen voor een hogere grenswaarde, als bedoeld in de Wet geluidhinder .

358,00

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende bouwaanvraag

 

 

7.10.1

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 7.2 wordt, Indien de aanvraag om een bouwvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw verhoogd met .

107,00

 

vermeerderd met:

16,30

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 6.000,--.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Gebruiksvergunningen in verband met brandveiligheid

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksvergunning

 

 

8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van:

 

 

8.1.1

een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11.1, onderdeel a, van het Gebruiksbesluit voor zover daarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen:

 

 

 

a.van 11 tot en met 25 personen

1.086,00

 

b.van meer dan 25 personen

1.730,00

8.1.2

een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11.1, onderdeel b, van het Gebruiksbesluit voor zover daarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of; meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

 

 

 

a.van 11 tot en met 25 personen

1.086,00

 

b.van meer dan 25 personen

1.730,00

8.1.3

(vervallen)

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

8.2.1

Indien de gevraagde vergunning als bedoeld in 8.1 wordt geweigerd, wordt op aanvraag teruggaaf van 40% van de overeenkomstig 8.1 berekende leges verleend met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

100,00

8.2.2

Indien een aanvraag als bedoeld in 8.1 voor het verlenen van de ver- gunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 8.1 berekende leges verleend met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

100,00

 

 

 

 

 

Overschrijving gebruiksvergunning

 

 

8.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

100,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

9.1.1

tot het verstrekken van een plot van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wegenkaart of kernenkaart:

 

 

9.1.1.1

in formaat A4, per plot

8,60

9.1.1.2

in formaat A3, per plot

10,00

9.1.1.3

in formaat A2, per plot

12,90

9.1.1.4

in formaat A1, per plot

17,10

9.1.1.5

in formaat A0, per plot

28,60

 

 

 

 

9.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een (digitale) afschrift:

 

 

9.2.1

uit de kadastrale massale output

5,70

9.2.2

uit de legger als bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

5,70

9.2.3

van de inschrijving in het register als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

5,70

9.2.4

uit het openbare register van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

5,70

9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van:

 

 

 

a.digitale ondergronden landmeten en vastgoed .

28,60

 

b een digitale kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wegenkaart of kernenkaart, per object

8,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Openbare orde

 

 

 

 

 

 

 

Wet op de kansspelen

 

 

10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) voor een periode van twaalf maanden:

 

 

10.1.1

voor één speelautomaat

56,50

10.1.2

voor meer dan één speelautomaat

22,50

 

vermeerderd met

34,00

 

per speelautomaat.

 

 

 

 

 

 

 

Verrekening

 

 

10.2

Indien de vergunning als bedoeld in onderdeel 10.1 geldt voor een periode korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden doch ten hoogste 4 jaar, worden de in onderdeel 9.1 genoemde bedragen naar evenredig- heid van het verschil in looptijd verlaagd, respectievelijk verhoogd.

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

10.3

Indien:

a de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 10.1 wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

b op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 10.1 afwijzend wordt beschikt,

wordt op verzoek teruggaaf van 70% (a) respectievelijk 50% (b) van de geheven leges verleend.

 

 

10.4

Indien een vergunning als bedoeld in onderdeel 10.1 en 10.2 wordt ingetrokken, omdat daarvan geen gebruik meer wordt gemaakt, wordt op verzoek teruggaaf van respectievelijk 45%, 30% en 15% van de geheven leges verleend Indien de nog niet verstreken looptijd van de vergunning nog 3 jaren, 2 jaren en 1 jaar bedraagt.

 

 

 

 

 

 

 

Loterijvergunning

 

 

10.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

43,00

 

 

 

 

 

Drank- en Horecawet

 

 

10.6

(vervallen)

 

 

 

 

 

 

 

Winkeltijdenwet

 

 

10.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

10.7.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

43,00

10.7.2

tot het verlenen van toestemming om een in het vorig onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

43,00

10.7.3

tot het wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

43,00

 

 

 

 

 

Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen

 

 

10.8

(vervallen)

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

10.9

(vervallen)

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

10.10.1

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3.2.1 van de A.P.V. doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt opaanvraag teruggaaf van 50% van de overeenkomstig 10.9.11 gehevenleges verleend’.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Overige stukken

 

 

 

 

 

 

 

Verordening verblijfsrecreatie

 

 

11.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Verordening op de verblijfsrecreatie.

700,00

11.1.2

In afwijking van onderdeel 11.1.1 bedraagt Het tarief Indien de aanvraag betrekking heeft op een:

 

 

 

-kleinschalige kampeerterrein

530,00

 

-natuurkampeerterrein

186,00

 

-paalkampeerterrein of verenigingskamperen op eigen kamperterrein

36,00

11.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 3, van de Verordening op de verblijfsrecreatie (groepskamperen buiten kampeerterrein)

36,00

 

 

 

 

 

Gemeentearchief

 

 

11.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,50

11.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in de gemeentearchiefbewaarplaats berustend stuk, per pagina

0,50

 

met een minimum van

4,30

 

 

 

 

 

Kapvergunning

 

 

11.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een kapvergunning

35,00

 

 

 

 

 

Monumenten

 

 

11.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Monumentenverordening 1994 c.q. artikel 11 van de Monumentenwet 1988 (wijzigen of afbreken beschermde monumenten)

615,00

11.4.2

Voor de toepassing van 10.4.1 wordt onder wijzigen niet begrepen het herstellen in vroegere staat.

 

 

 

 

 

 

 

Reclamevergunning

 

 

11.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.7.2 van de A.P.V. (reclamevergunning)

143,00

 

 

 

 

 

Ontsmetten veewagen

 

 

11.6.1

(vervallen)

 

 

 

 

 

 

 

Telecommunicatiewet

 

 

11.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

215,00

11.8

Het in 11.7.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

11.8.1

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

257,00

11.8.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

11.9

Indien een begroting als bedoeld in 11.8.2 is uitgebracht wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

 

 

 

 

 

Wegenverkeerswet

 

 

11.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

11.10.1.

voor het verkrijgen van een ontheffing ex artikel 148 van de Wegen- verkeerswet (wedstrijd op de weg)

43,00

11.10.2.

tot het nemen van een of meerdere verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet:

 

 

 

a.het instellen van een parkeerverbod

43,00

 

b.het instellen van meerdere verkeersmaatregelen

85,80

 

 

 

 

 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

11.11

(vervallen)

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 1 december 2008

De griffier van Tubbergen,

F.G.S. Droste.