Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Mandaatbesluit 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit 2008
CiteertitelMandaatbesluit (2008)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gezamenlijk besluit van college en burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artt. 59a en 171;
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 10.1
 3. Organisatieregeling 2008
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-200901-10-200814-08-2010Nieuwe regeling

26-05-2009

Gemeenteblad 2009, 5

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit 2008

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen

en

de burgemeester van Tubbergen, voorzover nodig daartoe gemachtigd door burgemeester en wethouders krachtens artikel 59a, tweede lid, van de Gemeentewet;

ieder voorzover het betreft zijn bevoegdheden;

overwegende dat burgemeester en wethouders bij besluit van heden een nieuwe Organisatieregeling hebben vastgesteld en het noodzakelijk is in verband hiermee het Mandaatbesluit te wijzigen;

dat het Mandaatbesluit ook overigens op een aantal punten dient te worden te verduidelijkt, aangepast en aangevuld;

gelet op de artikelen 59a en 171 van de Gemeentewet, op titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op de Organisatieregeling 2008;

BESLUITEN

vast te stellen het navolgende:

MANDAATBESLUIT 2008

Artikel 1

Mandaat

Aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde ambtenaren worden de in die bijlage omschreven bevoegdheden gemandateerd, worden de daarin omschreven volmachten tot het beslissen omtrent en tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen verleend en wordt machtiging verleend de in de bijlage vermelde handelingen te verrichten, voor zover van toepassing onder de daarbij nader aangegeven voorwaarden en beperkingen.

Artikel 2

Uitbreiding van de omvang van het mandaat

Naast de bevoegdheid tot het vaststellen van een van de in de bijlage omschreven besluiten wordt tevens gemandateerd de bevoegdheid tot

 • a.

  het afwijzen van een aanvraag om een in de bijlage omschreven besluit te nemen;

 • b.

  het verbinden van voorschriften dan wel beperkingen aan een zodanig besluit;

 • c.

  het buiten behandeling laten van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen op een van de gronden vermeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  het afwijzen van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen met toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  het, op een andere wettelijke grond dan de hiervoor vermelde, buiten behandeling laten van een aanvraag om een zodanig besluit te nemen;

 • f.

  intrekking en wijziging van zodanige besluiten, ambtshalve dan wel op aanvraag.

Artikel 3

Inachtneming bijzondere vormvereisten

Indien en voorzover ingevolge wettelijk voorschrift bijzondere vorm- of andere voorschriften in acht genomen moeten worden voorafgaand aan of bij de uitoefening van het mandaat, de volmacht of de machtiging, wordt aan dit besluit geen toepassing gegeven dan met inachtneming van die voorschriften.

Artikel 4 Wijziging van wetgeving

Ingeval van wijziging van wetgeving waarop een gemandateerde bevoegdheid berust blijft de bevoegdheid gemandateerd en wordt het mandaat geacht te zijn verleend op grond van de corresponderende bepalingen in de gewijzigde wetgeving.

Artikel 5 Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging

 • 1.

  Aan de directeuren, ieder afzonderlijk, is het toegestaan ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan de afdelingshoofden.

 • 2.

  Aan de afdelingshoofden is het toegestaan ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan de coördinatoren en seniorbeleidsmedewerkers binnen hun afdeling, tenzij in de bijlage bij dit besluit anders is bepaald.

Artikel 6 Toestemming tot het verlenen van ondertekeningsmandaat

Het college van burgemeester en wethouders staat toe aan de burgemeester om de ondertekening van stukken die van het college uitgaan op te dragen aan een ander lid van het college, aan de secretaris, aan de directeuren en aan de afdelingshoofden.

Artikel 7 Ondertekeningsmandaat

 • 1.

  De burgemeester machtigt en draagt op aan ieder der wethouders om stukken uitgaande van het college van burgemeester en wethouders namens hem te ondertekenen.

 • 2.

  De burgemeester machtigt en draagt op aan de gemeentesecretaris om stukken uitgaande van het college van burgemeester en wethouders en stukken uitgaande van de burgemeester namens hem te ondertekenen.

 • 3.

  De burgemeester machtigt en draagt op aan de directeuren, ieder afzonderlijk, en aan de afdelingshoofden om stukken uitgaande van het college van burgemeester en wethouders en stukken uitgaande van de burgemeester namens hem te ondertekenen, voorzover het betreft de afdelingshoofden uitsluitend de stukken die hun afdeling betreffen.

 • 4.

  Uit het besluit moet, overeenkomstig artikel 10.11, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, blijken dat het besluit door het college respectievelijk door de burgemeester zelf is genomen.

 • 5.

  De burgemeester behoudt zich voor eventueel nader door hem aan te geven categorieën van stukken of afzonderlijke stukken zelf te ondertekenen.

Artikel 8 Vertegenwoordiging van de gemeente buiten rechte

 • 1.

  De burgemeester machtigt en draagt op aan ieder der wethouders de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 2.

  De burgemeester machtigt en draagt op aan de gemeentesecretaris de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen.

 • 3.

  De burgemeester machtigt en draagt op aan de directeuren en de afdelingshoofden, ieder afzonderlijk, om de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen, voorzover het betreft de afdelingshoofden uitsluitend inzake die aangelegenheden die hun afdeling betreffen.

 • 4.

  De burgemeester behoudt zich voor de gemeente buiten rechte te vertegenwoordigen in nader door hem aan te geven gevallen of in afzonderlijke gevallen.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Organisatieregeling 2008 en kan worden aangehaald als "Mandaatbesluit" al dan niet met toevoeging van het jaartal 2008.

 • 2.

  Op het in het eerste lid bedoelde tijdstip vervalt de Mandaatbesluit 2003 en alle op basis daarvan verleende ondermandaat- en ondervolmachtbesluiten.

 • 3.

  Wijzigingen van dit besluit treden in werking op de dag nadat zij zijn bekendgemaakt door opname in het Gemeenteblad.

Tubbergen, 26 mei 2009

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN TUBBERGEN,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers

DE BURGEMEESTER VAN TUBBERGEN,

mr. M.K.M. Stegers

Bijlage  

Hoofdstuk I ALGEMEEN

Artikel 1 Directeuren

 • 1.

  Aan de directeuren, ieder afzonderlijk, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

  • a.

   het vaststellen en aanpassen van functiebeschrijvingen;

  • b.

   het vaststellen van functiewaarderingen;

  • c.

   het voorzien in vacatures, het aanstellen van ambtenaren, al dan niet in tijdelijke dienst, het aangaan van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht, het inhuren van uitzendkrachten en het aangaan van detacheringsovereenkomsten;

  • d.

   het vast te stellen van beschikkingen betreffende alle rechtspositionele aangelegenheden.

 • 2.

  Verder worden de in dit besluit aan een afdelingshoofd gemandateerde bevoegdheden en aan een afdelingshoofd toegekende volmachten en machtigingen onder dezelfde voorwaarden en beperkingen eveneens gemandateerd respectievelijk toegekend aan de directeuren, ieder afzonderlijk.

Artikel 2 Directeuren en afdelingshoofden

Aan de directeuren, ieder afzonderlijk en aan de afdelingshoofden, voor wat betreft de afdelingshoofden, ieder voorzover het betreft aangelegenheden die tot zijn afdeling behoren, wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

 • a.

  het voeren van algemene correspondentie, niet gericht op rechtsgevolgen;

 • b.

  het voeren van correspondentie ter voorbereiding of ter uitvoering van besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen;

 • c.

  het verrichten van alle handelingen van procedurele, voorbereidende of uitvoerende aard (zoals het doen van bekendmakingen, beleggen van en uitnodigen voor hoorzittingen, het inwinnen van zienswijzen en het verdagen van de beslissing op aanvragen);

 • d.

  het verrichten van alle handelen tot behoud van rechten, zowel in rechte als buiten rechte;

 • e.

  het doen uitgaan van aansprakelijkstellingen ter zake van wanprestatie en onrechtmatige daad;

 • f.

  de afgifte van ambtelijke legitimatiebewijzen;

 • g.

  het nemen van alle besluiten waartegen krachtens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht geen zelfstandig beroep open staat (voorbereidende besluiten);

 • h.

  het verstrekken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • i.

  het verlenen van medewerking aan enquêtes, (CBS-)statistieken en onderzoeken;

 • j.

  advisering aan andere bestuursorganen, in al die gevallen waarin het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester optreedt als, al dan niet krachtens wettelijk voorschrift aangewezen, adviseur;

 • k.

  het vaststellen van aanvraagformulieren met toepassing van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • l.

  het aangaan van stageovereenkomsten;

 • m.

  de uitvoering van de Arbeidsomstandighedenwet.

Hoofdstuk II AFDELING MIDDELEN

Artikel 3 Cluster personeel en organisatie

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het nemen van besluiten op grond van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders;

 • b.

  het nemen van rechtspositionele besluiten met betrekking tot gewezen personeel (wachtgelden, pensioenen e.d.);

 • c.

  het regelen van afscheidsrecepties van ambtenaren en daarmee vergelijkbare bijeenkomsten in de personele sfeer, met uitzondering van het huishoudelijk-organisatorische deel

Artikel 4 Cluster financiën

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het geven, ondertekenen en doen uitgaan van invorderingsopdrachten;

 • b.

  het verlenen en vaststellen van subsidies ter uitvoering van de Verordening subsidiëring begraafplaatsen 1994;

 • c.

  het uitvaardigen van dwangbevelen op grond van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  het doen uitgaan van aanmaningen en het uitvaardigen en doen betekenen van dwangbevelen als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, zodra de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht tot wet is verheven en in werking is getreden;

 • e.

  het uitoefenen van privaatrechtelijke bevoegdheden met betrekking tot de invordering van geldschulden, verschuldigd aan de gemeente.

Artikel 5 Taakveld facilitaire dienst

Aan het afdelingshoofd worden alle bevoegdheden gemandateerd en wordt volmacht c.q. machtiging verleend terzake van:

 • a.

  het inschakelen van tijdelijk personeel voor de huishoudelijke dienst en de schoonmaakdienst;

 • b.

  het regelen van het huishoudelijk-organisatorische deel van ontvangsten, partijen en dergelijke in en rond het gemeentehuis;

 • c.

  het aangaan van verplichtingen in verband met het beheer van de kantine.

Artikel 6 Taakveld netwerkbeheer (reserve)

Hoofdstuk III AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN ECONOMIE

Artikel 7 Cluster vergunningverlening

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het verlenen van vergunningen en ontheffingen op grond van de Verordening op de verblijfsrecreatie;

 • b.

  het verlenen van vergunning op grond van artikel 2 van de Kapverordening voor het vellen of doen vellen van houtopstanden;

 • c.

  het verlenen van ontheffingen ex artikel 10 Wegenverkeerswet (wedstrijden op de weg);

 • d.

  het adviseren ter zake van loterijvergunningaanvragen aan het Ministerie van Justitie;

 • e.

  het verlenen van loterijvergunningen als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen;

 • f.

  het verbieden van een klein kansspel met toepassing van artikel 7c van de Wet op de Kansspelen;

 • g.

  het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen op grond van de Winkeltijdenwet;

 • h.

  het verlenen van aanwezigheidsvergunningen speelautomaten;

 • i.

  het verlenen van drank- en horecawetvergunningen;

 • j.

  het verlenen van ontheffingen ex artikel 35 Drank- en Horecawet;

 • k.

  het verlenen van vergunningen krachtens de Monumentenverordening 1994 dan wel de Monumentenwet 1988;

 • l.

  het verlenen van bouwvergunningen, daaronder begrepen het verlenen van bouwvergunningen met toepassing van artikel 50 van de Woningwet;

 • m.

  het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 15, 17 dan wel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunningen;

 • n.

  het stellen van nadere eisen op grond van de Bouwverordening, het Bouwbesluit en/of krachtens artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • o.

  het verlenen van ontheffing van bepalingen in de Bouwverordening en/of het Bouwbesluit;

 • p.

  het stellen van nadere eisen zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder d, van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • q.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder c, van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • r.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • s.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • t.

  het nemen van projectbesluiten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van de verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang, in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • u.

  het krachtens wettelijk voorschrift aanhouden van de beslissing op bouwaanvragen;

 • v.

  het verlenen van sloopvergunningen en het afdoen van sloopmeldingen;

 • w.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening (gebruik van de weg; voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg);

 • x.

  het verlenen van vergunningen of ontheffingen krachtens de Algemene plaatselijke verordening voor of in verband met voor publieke deelname openstaande festiviteiten, rommelmarkten, optochten en soortgelijke evenementen;

 • y.

  het verlenen van vergunning krachtens artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening voor het maken, hebben of veranderen van uitritten, uitwegen, dammen en duikers;

 • z.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.4.20, derde lid (houden van hinderlijke of schadelijke dieren), 2.4.23, tweede lid (schade door duiven) en 2.4.24, vijfde lid (houden van bijen), van de Algemene plaatselijke verordening;

 • aa.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in hoofdstuk 4, afdelingen 4 (Bodem- weg- en milieuverontreiniging) en 7 (Maatregelen tegen ontsiering en overlast) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • bb.

  het aanwijzen van festiviteiten krachtens artikel 4.1.2 lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening;

 • cc.

  het verlenen van ontheffingen krachtens hoofdstuk 4, afdeling 1 (Geluids- en lichthinder) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • dd.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1, (parkeerexcessen) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • ee.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 5.2.3 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsen, uitstallingen op de weg);

 • ff.

  het verlenen van collectevergunningen;

 • gg.

  het verlenen van ventvergunningen;

 • hh.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.4.1 (crossterreinen) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • ii.

  het verlenen van ontheffingen als bedoeld in artikel 5.4.2, lid 5, (beperking verkeer en ruiterverenigingen in natuurgebieden) van de Algemene plaatselijke verordening;

 • jj.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 5.5.1 van de Algemene plaatselijke verordening (vuur aan te leggen, te stoken of te hebben in de openlucht):

 • kk.

  het verlenen van vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen, al dan niet op aanvraag, op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, waaronder mede begrepen het stellen van nadere eisen of het nemen van andere besluiten op grond van een milieuvergunning of op grond van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet milieubeheer en het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening (inzamelen huishoudelijke afvalstoffen);

 • ll.

  het besluiten omtrent een vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ingevolge artikel 83 en 110a toen en met 100 h van de Wet geluidhinder, in samenhang met een besluit tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 3.10 dan wel een besluit op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • mm.

  het verlenen van alle vergunningen en ontheffingen en het opleggen van nadere eisen op grond van de Wet bodembescherming;

 • nn.

  het doen van een kennisgeving aan de veeartsenijkundige dienst en het treffen van voorlopige maatregelen indien vee in de gemeente verschijnselen van een besmettelijke ziekte vertoont, een en ander ingevolge de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren;

 • oo.

  het verlenen van gebruiksvergunningen als bedoeld in artikel 2.11.1 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of, zodra de Bouwverordening is aangepast, van de daarvoor in de plaats tredende bepaling van de Bouwverordening;

 • pp.

  het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening 2004.

Artikel 8 Cluster Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het verkopen van groenstroken.

 • b.

  het verhuren van onroerende gemeente-eigendommen, behoudens voorzover het betreft verhuur van sportvoorzieningen, en van het genot van de jacht op gemeente-eigendommen;

 • c.

  de verkoop van bouwgrond voor bedrijfsbebouwing;

 • d.

  het nemen van projectbesluiten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet de ruimtelijke ordening ten behoeve van de verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang, al dan niet in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • e.

  het verlenen van aanlegvergunningen als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening;

 • f.

  het stellen van nadere eisen zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder d, van de Wet ruimtelijke ordening, al dan niet in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • g.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder c, van de Wet ruimtelijke ordening, al dan niet in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • h.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening, al dan niet in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • i.

  het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening, al dan niet in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • j.

  het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 15, 17 dan wel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan, al dan niet in samenhang met de beslissing op aanvragen om bouwvergunning;

 • k.

  het verlenen van aanlegvergunningen op grond van artikelen 14, 21 of 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, daaronder begrepen het verlenen van aanlegvergunningen met toepassing van artikel 46, zesde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Hoofdstuk IV DE AFDELING BRANDWEER

Artikel 9

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Woningwet, voorzover het betreft brandveiligheid, en de Brandbeveiligingsverordening

 • 2.

  Tevens wordt gemandateerd de afgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ondermandaat met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden is uitgesloten.

Hoofdstuk V AFDELING INFORMATIE EN ONDERSTEUNING (reserve)

Hoofdstuk VI AFDELING PUBLIEKSZAKEN

Artikel 10 Taakveld communicatie

Aan het afdelingshoofd en de daarmee uit hoofde van hun functie belaste medewerkers wordt volmacht c.q. machtiging verleend ter zake van:

 • a.

  het aanschaffen van communicatiemiddelen, de opdracht tot het vervaardigen van drukwerk, het inhuren van diensten van derden, het verzorgen en de aanschaf van beeldmateriaal;

 • b.

  het aanschaffen van relatiegeschenken.

Artikel 11 Taakveld belastingen

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

 • a.

  het voegen als beledigde partij in een strafzaak;

 • b.

  het indienen van claims terzake van schadevoorvallen bij verzekeringsmaatschappijen en bij het Waarborgfonds motorrijtuigen en de verdere afhandeling daarvan;

 • c.

  het beslissen inzake aansprakelijkstellingen tegen de gemeente gericht, voorzover de gemeente voor de betreffende schade niet is verzekerd.

Artikel 12 Taakveld informatievoorziening; afdelingshoofd

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot:

a.het inkopen van kantoormateriaal.

Artikel 13 Cluster Klant Contact Centrum; clustercoördinator en ambtenaren

Aan het afdelingshoofd Publiekszaken en de ambtenaren werkzaam bij de cluster Klant Contact Centrum wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend

 • a.

  om met toepassing van artikel 8 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

  • -

   afschriften en uittreksels van in het gemeentelijke beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluiten, beslissingen in administratief beroep of rechterlijke uitspraken, dan wel vervallenverklaringen als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, te waarmerken en te verstrekken;

  • -

   afschriften en uittreksels van in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens te waarmerken en te verstrekken; alsmede om

  • -

   schriftelijke verklaringen af te geven dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van kracht isten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken.

 • b.

  het toekennen van nummers aan objecten of een te onderscheiden deel daarvan met toepassing artikel 6 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen);

 • c.

  het toekennen van nummeraanduidingen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen als bedoeld in artikel 6 van het Wet basisregistratie gebouwen, zodra dat artikel in werking treedt en mits de raad de in dat artikel bedoelde bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  het afbakenen van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen als bedoeld in artikel 6 van het Wet basisregistratie gebouwen, zodra dat artikel in werking treedt en mits de raad de in dat artikel bedoelde bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  het legaliseren van handtekeningen;

 • f.

  het verlenen van verklaringen omtrent het Nederlanderschap;

 • g.

  het verlenen van bewijzen van in-leven-zijn;

 • h.

  het verstrekken van nationale paspoorten, reisdocumenten voor vreemdelingen of vluchtelingen en Europese identiteitskaarten zoals bedoeld in de Paspoortwet;

 • i.

  het verlenen van rijbewijzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

 • j.

  het ongeldig verklaren van rijbewijzen als bedoeld in de Wegenverkeerswet;

 • k.

  het verlenen van gehandicaptenparkeerkaarten als bedoeld in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • l.

  het uitvoeren van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • m.

  het in ontvangst nemen van verklaring zoals bedoeld in artikel 21 van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

 • n.

  het stellen van een andere dan de wettelijke termijn voor begraving of verbranding als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging;

 • o.

  het afhandelen van alle zaken met betrekking tot de inschrijving en registratie van gegadigden voor bouwgrond, voorzover het niet betreft handelingen die reeds zijn begrepen in hoofdstuk I van deze bijlage;

 • p.

  het verkopen van bouwgrond voor woningbouw;

 • q.

  het benoemen van onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voor de duur van één dag.

Artikel 14

Aan het afdelingshoofd Publiekszaken en de ambtenaren werkzaam bij het cluster Klant Contact Centrum wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van een verzoek om een verklaring omtrent gedrag ten behoeve van een naturalisatie.

Artikel 15

Aan het afdelingshoofd Publiekszaken en de clustercoördinator van het Klant Contact Centrum wordt gemandateerd de bevoegdheid bedoeld in artikel 10.63, tweede lid, van de Wet milieubeheer tot het verlenen van ontheffing van het verbod zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te verbranden, voorzover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft.

Hoofdstuk VII AFDELING SAMENLEVING

Artikel 16 Cluster Werk, Inkomen en Zorg

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging

verleend om:

 • a.

  te besluiten op aanvragen ingevolge de Wet werk en bijstand;

 • b.

  te besluiten op aanvragen ingevolge het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

 • c.

  te besluiten op aanvragen ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 • d.

  te besluiten op aanvragen in het kader van de Verordening hulpfonds en de overige regelingen in het kader van het gemeentelijke minimabeleid;

 • e.

  overeenkomsten aan te gaan gericht op het vergroten van de arbeidsinschakeling, voortvloeiende uit beslissingen op aanvragen;

 • f.

  overeenkomsten aan te gaan tot geldleningen in het kader van de Wet werk en bijstand en de Verordening hulpfonds;

 • g.

  te besluiten omtrent aanvragen, heronderzoeken en beëindigingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de daaruit voortvloeiende koop- en bruikleenovereenkomsten aan te gaan en contracten met indicerende instellingen af te sluiten;

 • h.

  te besluiten op aanvragen in het kader van schuldhulpverlening en tot afgifte van verklaringen ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp);

 • i.

  namens de gemeente huurcontracten, ziektekostenverzekeringen en verzekeringen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor zover dit nodig is in verband de plaatsing van statushouders, aan te gaan en te ondertekenen;

 • j.

  te besluiten naar aanleiding van heronderzoeken en/of tussentijds onderzoeken en/of beëindigingsonderzoeken in het kader van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004,de Wet inburgering en de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • k.

  te besluiten op aanvragen om bijstelling en tot ambtshalve bijstelling van besluiten met betrekking tot terugvordering of verhaal van toegekende uitkeringen of verstrekkingen ingevolge de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet inburgering, de Verordening hulpfonds, de Afstemmingsverordening WWB, de Verordening inburgering, de Verordening langdurigheidstoeslag en de Reïntegratieverordening WWB ;

 • l.

  garantstellingen aan sociale werkvoorzieningschappen te verlenen;

 • m.

  te besluiten op grond van de sociale zekerheidswetgeving waarvan de uitvoering bij de gemeente berust (waaronder ook de Wet inburgering en de Wet sociale werkvoorziening);

 • n.

  te besluiten tot het indienen en het ondertekenen van verzoekschriften, houdende instelling van een rechtsvordering tot verhaal;

 • o.

  de gemeente in en buiten rechte te vertegenwoordigen ter zake van rechtsvorderingen tot verhaal;

 • p.

  de gemeente te vertegenwoordigen bij de notaris bij het passeren of royeren van hypotheekakten en bij verhaal in rechte, zulks in het kader van de Wet werk en bijstand en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

 • q.

  opdrachten tot het instellen van een fraudeonderzoek te verstrekken en aangifte te doen;

 • r.

  te besluiten omtrent het opleggen van boeten en maatregelen op grond van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 en het afstemmen van bijstand op grond van de Afstemmingsverordening WWB;

 • s.

  te besluiten omtrent het opleggen en afzien van boeten op grond van de Wet inburgering;

 • t.

  te besluiten omtrent overige reparatoire en punitieve bestuurlijke sancties met betrekking tot wettelijke regelingen met de uitvoering waarvan de afdeling is belast;

 • u.

  aanmaningen te doen uitgaan en dwangbevelen uit te vaardigen en te doen betekenen, zoals aangegeven in de Algemene wet bestuursrecht, zodra de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht tot wet is verheven en in werking is getreden;

 • v.

  privaatrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot de invordering van aan de gemeente verschuldigde geldschulden.

Artikel 17 Cluster Welzijn, Onderwijs , Sport, Cultuur en Volksgezondheid

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging verleend tot:

 • a.

  het verlenen van subsidies ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening;

 • b.

  het vaststellen van subsidies ter uitvoering van de Algemene subsidieverordening;

 • c.

  het verrichten van voorschotbetalingen aan welzijns-, onderwijs- en sportinstellingen;

 • d.

  het regelen van tentoonstellingen en overige evenementen op het terrein van welzijn, onderwijs en sport;

 • e.

  het nemen van alle besluiten op grond van de Verordening leerlingenvervoer;

 • f.

  het nemen van alle besluiten op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tubbergen;

 • g.

  tot het nemen van beschikkingen tot terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidies. Dit onderdeel treedt in werking zodra de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht tot wet is verheven en in werking is getreden.

Artikel 18 Aanwijzing toezichthouders en afgifte legitimatiebewijzen

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de in dit hoofdstuk aangeduide wettelijke regelingen.

 • 2.

  Tevens wordt gemandateerd de afgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ondermandaat met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde bevoegdheden is uitgesloten.

Hoofdstuk VIII AFDELING OPENBARE RUIMTE

Artikel 19 Taakveld Bouwzaken

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging

verleend tot:

 • a.

  Het uitvoeren van het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 en de Subsidieverordening monumenten, behoudens voorzover het betreft het doen van voorstellen aan de gemeenteraad;

 • b.

  het aangaan van overeenkomsten in verband met het onderhoud van gebouwen.

Artikel 20 Taakveld Civiel

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging

verleend tot:

 • a.

  het besluiten omtrent verkeersmaatregelen en verkeersbesluiten;

 • b.

  het verlenen van ontheffingen van verkeersmaatregelen;

 • c.

  het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen;

 • d.

  het verlenen van ontheffingen voor zogenaamd afwijkend vervoer;

 • e.

  het aanbesteden, opdragen en uitvoeren van kapitaalwerken, na overleg met de portefeuillehouder;

 • f.

  het indienen van aanvragen ex artikel 68 van de Flora- en faunawet;

 • g.

  het sluiten van overeenkomsten terzake van de aansluiting van percelen op het gemeenteriool, het in verband daarmee maken van afspraken en het voeren van de daarmee samenhangende correspondentie;

 • h.

  het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3a van de Algemene plaatselijke verordening (belemmeren waterloop door het aanbrengen van dammen, duikers, opritten, stuwen e.d.);

 • i.

  het verlenen van vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening tot het aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg, daaronder begrepen het verlenen van vergunning krachtens artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening aan nutsbedrijven tot het leggen van kabels en leidingen;

 • j.

  het verlenen van instemmingsbesluiten op grond van de Telecommunicatiewet respectievelijk de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren;

 • k.

  het aanvragen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en dergelijke bij gemeentelijke en niet-gemeentelijke bestuursorganen in verband met de uitvoering van werken.

Artikel 21 Taakveld Integraal beheer

Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid c.q. wordt volmacht c.q. machtiging

verleend tot:

 • a.

  het vaststellen van de tijden van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en van de inzamelroutes;

 • b.

  het opdragen van werken, het aankopen van materialen en materieel en het doen van uitgaven ten behoeve van de afdeling;

 • c.

  het afdoen van meldingen over praktische zaken, zoals over de huisvuildienst, de onderhoudstoestand van wegen en plantsoenen en het functioneren van de riolering;

 • d.

  het vaststellen van bestekken en de bepaling van de datum van aanbestedingen, na overleg met de portefeuillehouder;

 • e.

  het verkopen van onbruikbare/overbodige materialen waarvan de waarde niet meer bedraagt dan 750 euro;

 • f.

  het uitoefenen van alle bevoegdheden die bij en krachtens de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken zijn toegekend aan het college van burgemeester en wethouders, behoudens voor zover het betreft de bevoegdheden die in dit besluit zijn gemandateerd aan het hoofd en de ambtenaren van het Klant Contact Centrum.

Artikel 22 Cluster Toezicht en handhaving

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd te besluiten omtrent het opleggen van een last onder bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwangsom; alsmede omtrent het opleggen van overige administratieve sancties, zowel reparatoir als punitief in verband met overtreding van het bepaalde bij of krachtens

  • -

   de Verordening op de verblijfsrecreatie;

  • -

   de Wet ruimtelijke ordening;

  • -

   de Wet milieubeheer (waaronder de Afvalstoffenverordening);

  • -

   de Woningwet;

  • -

   de Wegenwet;

  • -

   de Brandbeveiligingsverordening;

  • -

   de Algemene plaatselijke verordening;

  • -

   de Verordening naamgeving en nummering (adressen);

  • -

   de Kapverordening;

  • -

   andere wetgeving met de handhaving waarvan het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester is belast, de in hoofdstuk VII van deze bijlage aangeduide wetgeving echter uitgezonderd.

 • 2.

  Aan het afdelinghoofd wordt gemandateerd te besluiten omtrent het doen uitgaan aanschrijvingen in verband met de verkeersveiligheid als bedoeld in artikel 4.7.3 van de Algemene plaatselijke verordening.

 • 3.

  Aan het afdelinghoofd wordt gemandateerd te besluiten omtrent het opleggen van een herplant- en/of instandhoudingsplicht als bedoeld in artikel 7 van de Kapverordening.

 • 4.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid tot het opleggen van verplichtingen als bedoeld in artikel 13 van de Woningwet en het opleggen van voorzieningen als bedoeld in artikel 13a van de Woningwet.

 • 5.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd om met toepassing van artikel 5.37 van de Algemene wetbestuursrecht te beschikken omtrent de invordering van een dwangsom, ambtshalve dan wel op aanvraag van een belanghebbende. Dit lid treedt in werking zodra de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht tot wet is verheven en in werking is getreden.

 • 6.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd om met toepassing van artikel 5.31a van de Algemene wetbestuursrecht te beschikken op een verzoek omtrent de toepassing van bestuursdwang; Dit lid treedt in werking zodra de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht tot wet is verheven en in werking is getreden.

 • 7.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd om met toepassing van artikel 5.25 van de Algemene wetbestuursrecht de hoogte van de kosten van bestuursdwang bij beschikking vast te stellen. Dit lid treedt in werking zodra de Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht tot wet is verheven en in werking is getreden.

 • 8.

  Voorts wordt aan de buitendienstmedewerkers van het cluster en het afdelingshoofd gemandateerd:

  • -

   de bevoegdheid als bedoeld in artikel 100d van de Woningwet tot het stilleggen van een bouw;

  • -

   de bevoegdheid tot het stilleggen van sloopwerkzaamheden zonder of in afwijking van een sloopvergunning en/of in strijd met de voorschriften van de Bouwverordening betreffende het slopen van bouwwerken.

 • 9.

  Aan het afdelingshoofd wordt volmacht en machtiging verleent tot het treffen van maatregelen ter correctie van onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond, het treffen van maatregelen in rechte evenwel uitgesloten.

Artikel 23 Aanwijzing toezichthouders en afgifte legitimatiebewijzen

 • 1.

  Aan het afdelingshoofd wordt gemandateerd de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op het bij of krachtens de in artikel 22 aangeduide wettelijke regelingen.

 • 2.

  Tevens wordt gemandateerd de afgifte van legitimatiebewijzen als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Ondermandaat met betrekking tot de in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden is uitgesloten.

Artikel 24 Taakveld marktwezen

Aan het afdelingshoofd en de als zodanig door het college aangewezen marktmeester worden gemandateerd: alle bevoegdheden aangegeven in de Marktverordening 1994.

-- - - - - - - - -