Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening ex artikel 183 gemeentewet 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening ex artikel 183 gemeentewet 1994
CiteertitelVerordening ex artikel 183 gemeentewet (1994)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

gemeentewet art. 183 jo Gemeentewet art. 307

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-199415-04-2009Nieuwe regeling

07-11-1994

Gemeenteblad 1994, 48

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening ex artikel 183 gemeentewet 1994

De raad der gemeente Tubbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 1994;

gelet op artikel 307 van de Gemeentewet en artikel 183 van de gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING EX ARTIKEL 183 GEMEENTEWET

Artikel 1

De werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden uitgeoefend door de ambtenaren van de burgerlijke stand die als zodanig overeenkomstig de wet zijn benoemd en beëdigd.

Artikel 2
 • 1.

  Met de verdeling van en de leiding over de werkzaamheden en met de zorg voor de lopende en gesloten registers van de burgerlijke stand is belast een daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders wijzen voor de in het eerste lid bedoelde ambtenaar van de burgerlijke stand een andere ambtenaar van de burgerlijke stand als plaatsvervanger aan.

 • 3.

  De aanwijzingen bedoeld in het eerste en tweede lid laten onverlet de verantwoordelijkheid van iedere ambtenaar van de burgerlijke stand voor de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden overeenkomstig de wet.

Artikel 3
 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend:

  • -

   van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 uur;

  • -

   alsmede, doch uitsluitend voor het voltrekken van huwelijken:

  • -

   op zaterdag van 09.00 - 12.00 uur,

   voorzover deze dagen niet samenvallen met een algemeen erkende feestdag, als zodanig genoemd in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet dan wel met een dag die bij of krachtens dat artikel daarmee is gelijk gesteld.

 • 2.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voorts geopend buiten deze uren indien, naar het oordeel van de ambtenaar van de burgerlijke stand, de verlangde verrichtingen geen uitstel kunnen lijden.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders andere openstellingsuren vaststellen dan de in het eerste lid genoemde.

Artikel 4
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening ex artikel 183 gemeentewet", al dan niet met toevoeging van het jaartal 1994.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

 • 3.

  Met ingang van die dag vervalt de "Verordening regelende:

  • a.

   de verdeling van de werkzaamheden tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • b.

   de bepaling van de uren van openstelling van het bureau van de burgerlijke stand"

   vastgesteld bij raadsbesluit van 5 oktober 1987, Afd. 2-b, nr 2471.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 7 november 1994.

De secretaris, De voorzitter,

mr. T.P. van Deutekom, mr. J.A.M.L. Houben