Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Besluit van de burgemeester tot het verlenen van ondermandaat voor het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken in het kader van de Vreemdelingenwet 2000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester tot het verlenen van ondermandaat voor het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken in het kader van de Vreemdelingenwet 2000
CiteertitelBesluit van de burgemeester tot het verlenen van ondermandaat voor het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken in het kader van de Vreemdelingenwet 2000
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Einde regeling per 1 april 2013 in verband met oprichting Noaberkracht

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Vreemdelingenwet
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-200401-04-2013Nieuwe regeling

15-03-2004

Gemeenteblad 2004, 11

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de burgemeester tot het verlenen van ondermandaat voor het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken in het kader van de Vreemdelingenwet 2000

De burgemeester van de gemeente Tubbergen,

gelet op de bepalingen bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000;

mede gelet op de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder hoofdstuk 10, afdeling 10.1.1;

overwegende dat de gemeentelijke taken in de reguliere toelatingsprocedures van vreemdelingen zullen worden uitgevoerd door de afdeling Publiekszaken;

dat het in dat verband wenselijk is ambtenaren van de afdeling Publiekszaken te belasten met de hierna genoemde beslissingsbevoegdheid en/of uitvoeringshandelingen, die verband houden met de uitoefening van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 aan de burgemeester gemandateerde bevoegdheden;

b e s l u i t:

 • 1.

  Aan het hoofd en de medewerkers van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Tubbergen wordt ondermandaat verleend om namens de burgemeester het rechtmatig verblijf op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 vast te stellen.

 • 2.

  Aan het hoofd en de medewerkers van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Tubbergen wordt ondermandaat verleend om namens de burgemeester de aanvragen als bedoeld in artikel 3.10 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (nieuw), in ontvangst te nemen.

 • 3.

  Aan het hoofd en de medewerkers van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Tubbergen wordt ondermandaat verleend om namens de burgemeester de verschuldigde leges te innen, als bedoeld in de artikelen 3.34 en 3.34a van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (nieuw).

 • 4.

  Aan het hoofd en de medewerkers van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Tubbergen wordt ondermandaat verleend voor het uitreiken van de verblijfsdocumenten, conform de modellen van bijlage 7 bij het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (nieuw), aan die vreemdelingen aan wie het is toegestaan in Nederland te verblijven op grond van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000 (artikel 3.9 Voorschrift Vreemdelingen 2000 nieuw).

 • 5.

  Tot de uit te voeren taken en activiteiten worden onder andere gerekend het aanbrengen van stickers "Verblijfsaantekening Algemeen" en Verblijfsaantekeningen voor Gemeenschapsonderdanen" van bijlage 7 van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (nieuw).

 • 6.

  Bij de uitvoering van de hiervoor bedoelde werkzaamheden de aanwijzingen, verstrekt door of namens de burgemeester, in acht worden genomen.

 • 7.

  Krachtens dit ondermandaat uitgaande stukken worden als volgt ondertekend:

  De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

  namens deze,

  de burgemeester van de gemeente Tubbergen

  namens deze

  gevolgd door de functieaanduiding en naam en handtekening van de ambtenaar.

 • 8.

  Dit besluit treedt in werking op 13 april 2004.

Tubbergen, 15 maart 2004

De burgemeester voornoemd,

mr. M.K.M. Stegers