Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening op het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur
CiteertitelVerordening op onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Tubbergen 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2004Nieuwe regeling

13-09-2004

Gemeenteblad 2004, 28

9/7161

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 september 2004 nr. 7161;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Verordening op het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur (Verordening op onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Tubbergen 2004)

Artikel 1: definities

In deze verordening worden verstaan onder:

 • a.

  a. doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met zo beperkt mogelijke inzet van middelen of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt;

 • b.

  b. doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2: onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van:

  • a.

   onderdelen van de gemeentelijke organisatie als zodanig;

  • b.

   de uitvoering van de door de onderzochte organisatie-eenheid verrichte taken;

 • 2.

  Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en iedere gemeentelijke taak kan aan een dergelijk onderzoek worden onderworpen. De aard, frequentie en uitvoering van de onderzoeken wordt zoveel mogelijk ingepast in de reguliere bedrijfsvoering en rapportagelijnen.

 • 3.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doeltreffendheid van het (in delen van) in de begroting opgenomen programma’s en/of paragrafen geformuleerde beleid.

 • 4.

  Ieder programma en iedere paragraaf kan aan een dergelijk onderzoek worden onderworpen. De aard, frequentie en uitvoering van de onderzoeken wordt zoveel mogelijk ingepast in de reguliere bedrijfsvoering en rapportagelijnen.

Artikel 3: onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar, uiterlijk op 15 december, een onderzoeksplan naar de raad betreffende de in het eerstvolgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid;

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van het onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   de doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering;

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productramingen zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4: voortgang onderzoeken

 • 1.

  Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en de jaarverantwoording over de voortgang van de lopende onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid;

 • 2.

  Tevens wordt bij die gelegenheid inzicht verschaft in de met de in uitvoering zijnde onderzoeken gemoeide kosten in relatie tot de daarvoor in de productramingen opgenomen budgetten.

Artikel 5: rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek en de analyse van de onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een rapportage.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde rapportage bevat - indien nodig – aanbevelingen voor verbeteringen;

 • 3.

  Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt het college – indien nodig – een plan van verbeteringen op.

 • 4.

  De rapportage en het plan van verbeteringen worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 5.

  Indien nodig neemt het college op basis van het plan organisatorische maatregelen.

Artikel 6: inwerkingtreding

Deze verordening treedt, onder verwijzing naar artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet, op de dag na haar bekendmaking in werking.

Artikel 7: citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “de Verordening op onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Tubbergen 2004”.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 13 september 2004.

de griffier, de voorzitter,

J.M.G. Waaijer, mr. M.K.M. Stegers