Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 7. lid 10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-200801-07-200801-07-2015Nieuwe regeling

02-06-2008

Gemeeenteblad 2008, 14

I08.3184-II

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen van 23 mei 2008, nr. I08.3184;

gelet op het advies van de commissie Samenleving van 13 mei 2008;

gelet op artikel 7, lid 10 van de Wet sociale werkvoorziening;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

 • b.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  subsidie: de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekken vergoedingen voor structurele kosten;

 • d.

  sw-geïndiceerde: de persoon waarvoor is vastgesteld dat hij of zij tot de doelgroep van de Sociale Werkvoorziening behoort.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

Het college stelt de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget.

Artikel 3 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1.

  Het college verstrekt op aanvraag aan iedere sw-geïndiceerde die daar recht op heeft een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien werkgever en (eventuele) begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de sw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

 • 2.

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   Zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de sw-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  • c.

   De duur van het dienstverband bedraagt ten minste 12 maanden, met een mogelijkheid tot verlenging.

 • 3.

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   De begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   De begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van de doelgroep, c.q. sw-geïndiceerde voor wie het Persoonsgebonden budget is bestemd;

  • c.

   De begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de subsidie aan de werkgever

 • 1.

  Het college stelt op voorstel van de sw-geïndiceerde de hoogte van de subsidie aan de werkgever vast;

 • 2.

  De te verstrekken loonkostensubsidie wordt bepaald op basis van de loonwaarde van de sw-geïndiceerde. Het college zal de loonwaarde vaststellen aan de hand van een loonwaarde onderzoek. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

Artikel 5 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1.

  Op verzoek van de werkgever kan een loonkostensubsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is;

 • 2.

  De loonkostensubsidie kan door het college worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is;

 • 3.

  De herziening van de loonkostensubsidie vindt plaats op basis van een loonwaarde onderzoek. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

Artikel 6 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1.

  De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie en de omvang van het aantal uren begeleiding wordt door partijen in onderling overleg vastgesteld. Tussentijdse aanpassingen hierin zijn mogelijk indien partijen dit vooraf overeenkomen;

 • 2.

  De kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats komen alleen voor vergoeding in aanmerking als dit leidt tot het totstandkomen van een arbeidsovereenkomst.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

 • 1.

  Het college kan een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht als (uit een deskundigenrapport) blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen;

 • 2.

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken komen niet in aanmerking voor vergoeding door het college;

 • 3.

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van minimaal 12 maanden:

 • 4.

  Het college kan, bij uitvoeringsbesluit, een vergoedingsplafond vaststellen voor aanpassingen.

 • 5.

  Het college regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een volledig ingevulde aanvraag. De aanvraag wordt mede ondertekend door werkgever en de begeleidingsorganisatie;

 • 2.

  Het college kan ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vaststellen.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Het college besluit over de aanvraag binnen zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens;

 • 2.

  Het college kan dit besluit met ten hoogste zes weken verdagen. Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Het besluit tot verlenen van subsidie

Het besluit tot verlening van subsidie bevat in ieder geval:

 • a.

  de hoogte van de subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  wijze van bevoorschotting van de subsidie;

 • c.

  de verplichtingen van de werkgever.

Artikel 11 Het vaststellen van de subsidie

 • 1.

  De werkgever verstrekt binnen zesweken na afloop van het kalenderjaar aan het college een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto CAO-loon van de sw-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverslasten;

 • 2.

  Het college stelt de subsidie binnen zesweken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 12 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen zesweken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Verplichtingen van de werkgever en sw-geïndiceerde

Zowel de werkgever als de sw-geïndiceerde doen onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het college van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

Artikel 14 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan, bij uitvoeringsbesluit, nadere regels vaststellen;

 • 2.

  Het college kan, in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt;

 • 3.

  In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening;

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

Vastgesteld in de openbare

vergadering van 2 juni 2008.

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers