Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening cliëntenparticipatie Wwb

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wwb
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wwb
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201001-01-2012Art. 1, lid 1

10-05-2010

Gemeenteblad 2010, 10

13C
21-12-200509-06-2010Nieuwe regeling

13-09-2004

Gemeenteblad 2004, 25

9/7158

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wwb

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2004, nr. 7158;

gelet op het advies van de commissie welzijn c.a. van 25 mei 2004;

gelet op het bepaalde in artikel 47 van de Wet werk en bijstand;

besluit:

vast te stellen:

Verordening cliëntenparticipatie Wwb

Artikel 1 Begripsbepalingen.

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Tubbergen op grond van de Wet werk en bijstand Wwb), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik), alsmede de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, van de Wet werk en bijstand en de persoon die in aanmerking komt voor een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening als bedoeld in de Wet investeren in jongeren;

  • b.

   organisaties: organisaties van cliënten alsmede organisaties die mede de belangen van cliënten behartigen zoals kerken, vakbonden; seniorenbonden, landbouworganisaties;.

  • c.

   cliëntenraad: een uit vertegenwoordigers van cliënten en organisaties bestaand gremium met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven;

  • d.

   college: het college van burgemeester en wethouders .

 • 2.

  Voorzover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Taak, doelstelling en werkwijze.

 • 1.

  Er is binnen de gemeente Tubbergen een cliëntenraad als bedoeld in artikel 47 van de Wet werk en bijstand.

 • 2.

  Met de instelling van een cliëntenraad en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten.

 • 3.

  De cliëntenraad heeft tot taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop rijksregelgeving wordt uitgevoerd.

 • 4.

  De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

 • 5.

  De adviezen worden schriftelijk middels brieven of verslagen kenbaar gemaakt.

 • 6.

  De cliëntenraad voert zijn taken voornamelijk uit door zijn adviezen uit te brengen op basis van het overleg in zijn vergaderingen.

Artikel 3 Samenstelling van de cliëntenraad.

 • 1.

  De cliëntenraad telt ten minste negen en ten hoogste vijftien leden die worden aangewezen uit en door organisaties die door het college voldoende representatief geacht worden.

 • 2.

  Het college kan door hem voldoende representatief geachte organisaties verzoeken vertegenwoordigers aan te wijzen in de cliëntenraad.

 • 3.

  De cliëntenraad kan door het college voldoende representatief geachte organisaties verzoeken vertegenwoordigers aan te wijzen in de cliëntenraad.

 • 4.

  Indien een organisatie drie maanden na het ingaan van een nieuwe zittingstermijn van de cliëntenraad geen vertegenwoordiger heeft aangewezen, vervalt dat recht en zijn de overige wel in de cliëntenraad vertegenwoordigde organisaties bevoegd uit hun midden het aantal leden van de cliënten raad aan te vullen tot maximaal vijftien, met dien verstande dat per organisatie maximaal twee vertegenwoordigers in de cliëntenraad zitting kunnen hebben.

 • 5.

  De zittingstermijn voor leden van de cliëntenraad bedraagt vier jaar waarbij wordt aangesloten bij de zittingsduur van de gemeenteraad

 • 6.

  De zittingsduur van de leden is maximaal twee keer vier jaar.

 • 7.

  Bij tussentijds aftreden van een lid voorziet de afvaardigende organisatie in een voordracht voor een opvolger. Tussentijdse vervanging geschiedt voor de resterende zittingstermijn. Wordt niet binnen drie maanden een vervanger voorgedragen, dan is het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 • 8.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last maar voeren, waar nodig, wel ruggespraak met hun achterban.

 • 9.

  Bij ernstig disfunctioneren van een van de leden kan de cliëntenraad het vertrouwen opzeggen. Indien overleg tussen de voorzitter, en het desbetreffende lid onvoldoende resultaat heeft, stelt de voorzitter het disfunctioneren in eerste instantie bij de afvaardigende organisatie aan de orde. Leidt dit niet tot een voor allen acceptabele oplossing, dan kan de cliëntenraad besluiten betrokkene niet meer toe te laten tot de vergaderingen van de raad.

Artikel 4 De voorzitter.

 • 1.

  De vergaderingen van de cliëntenraad worden voorgezeten door de voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter wordt voor een termijn van vier jaar benoemd door het college, uit en op voordracht van de cliëntenraad. De voorzitter kan een keer voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de voorzitter draagt de cliëntenraad zorg voor aanwijzing van een vervanger uit zijn midden.

Artikel 5 Het secretariaat.

 • 1.

  Een medewerker van de afdeling Samenleving voorziet in het secretariaat van de cliëntenraad, voorzover het werkzaamheden betreft die verband houden met het voorbereiden en het verslagleggen van de vergaderingen.

 • 2.

  In de overige secretariaatswerkzaamheden van de cliëntenraad voorzien de leden van de cliëntenraad zelf.

Artikel 6 De vergadering.

 • 1.

  Er wordt minimaal vier keer per jaar een vergadering belegd of zoveel vaker als de voorzitter dan wel ten minste drie leden dat nodig achten.

 • 2.

  De cliëntenraad is bevoegd een vertegenwoordiging van het college en/of van de gemeenteraad uit te nodigen voor overleg.

 • 3.

  De cliëntenraad nodigt de portefeuillehouder van sociale zaken minimaal één keer per kalenderjaar uit om een vergadering bij te wonen.

 • 4.

  Een door het college aan te wijzen ambtenaar of diens, eveneens door het college aan te wijzen, vervanger, woont als regel de vergadering bij. Hij adviseert aan de cliëntenraad en heeft een raadgevende stem. De vergaderingen worden door hem in ieder geval bezocht indien de cliëntenraad dit nodig oordeelt.

 • 5.

  De cliëntenraad heeft de mogelijkheid derden uit te nodigen in verband met een van de agendapunten van de overlegvergadering.

 • 6.

  De cliëntenraad kan geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

 • 7.

  De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. De stukken voor de vergadering zijn voor aanvang van de vergadering voor de leden beschikbaar.

 • 8.

  De cliëntenraad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 9.

  Van de vergadering wordt een verslag opgesteld.

Artikel 7 De informatievoorziening.

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Samenleving draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening richting cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de cliënten raad behoren. De informatievoorziening vindt plaats in een zodanig vroeg stadium dat advisering door de cliëntenraad zinvol is.

 • 2.

  De afdeling Samenleving betrekt, waar mogelijk, de cliëntenraad bij het ontwikkelen en aanpassen van de informatievoorziening aan cliënten, bijvoorbeeld waar het gaat om formulieren en voorlichtingsmateriaal.

Artikel 8 Aanmelding agendapunten

 • 1.

  Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen schriftelijk onderwerpen voor de agenda aanmelden.

 • 2.

  Desgevraagd verlenen de betrokken medewerkers van de afdeling Samenleving medewerking bij het formuleren en op schrift stellen van een door een cliënt of vertegenwoordiger aangedragen onderwerp.

Artikel 9 Vergoedingen.

 • 1.

  Voor het bijwonen van de vergaderingen wordt geen vergoeding verstrekt.

 • 2.

  De reiskosten in verband met het bezoeken van vergaderingen worden vergoed.

 • 3.

  Overige kosten worden slechts vergoed na voorafgaande goedkeuring door het college.

Artikel 10 De facilitering.

Het college stelt vergaderaccommodatie en -faciliteiten beschikbaar voor de vergaderingen

Artikel 11 Garantstelling.

Het college draagt er zorg voor dat cliënten die lid zijn of zijn geweest van de cliëntenraad uit hoofde van hun lidmaatschap, op geen enkele wijze worden benadeeld ten aanzien van hun uitkering en de bejegening door medewerkers van de afdeling Samenleving.

Artikel 12 Evaluatie.

 • 1.

  De cliëntenraad evalueert zijn functioneren eens per vier jaar,

 • 2.

  Indien het college of de gemeenteraad tussentijdse evaluatie nodig acht, nodigt het college of de gemeenteraad de cliëntenraad uit om zijn functioneren tussentijds te evalueren.

Artikel 13 Slotbepalingen.

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, voorziet het college, na daartoe advies te hebben ingewonnen van de cliëntenraad.

 • 2.

  De cliëntenraad stelt, indien zij die nodig oordeelt, ten behoeve van haar werkzaamheden een huishoudelijk reglement vast.

 • 3.

  Het bestaande reglement van het cliëntenplatform wordt ingetrokken. De zittende leden van het cliëntenplatform worden geacht te zijn benoemd krachtens deze verordening.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van haar bekendmaking.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wwb.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 13 september 2004

de griffier, de voorzitter,

J.M.G. Waaijer, mr. M.K.M. Stegers