Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Uniforme vergoedingsregeling (vrijwilligers) brandweer Twente bij realistische oefeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUniforme vergoedingsregeling (vrijwilligers) brandweer Twente bij realistische oefeningen
CiteertitelUniforme vergoedingsregeling (vrijwilligers) brandweer Twente bij realistische oefeningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 160
 2. Ambtenarenwet, art. 125
 3. Brandweerwet 1985
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-200601-01-2014Nieuwe regeling

14-02-2006

Gemeentewet 2006, 11

06.1204

Tekst van de regeling

Intitulé

Uniforme vergoedingsregeling (vrijwilligers) brandweer Twente bij realistische oefeningen

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen,

Gelezen de brief van de Regionaal Commandant aan de Commandanten brandweer van 1 december 2003, nr. ME-verz;

Gelet op de instemming van het Georganiseerd Overleg van 25 januari 2006;

Gelet op de Brandweerwet 1985, artikel 160 van de Gemeentewet en de Ambtenarenwet;

Besluit:

vast te stellen de navolgende

Uniforme vergoedingsregeling (vrijwilligers) brandweer Twente bij realistische oefeningen

 

 • 1.

  Het lid van de vrijwillige brandweer dat in schriftelijke opdracht van het bevoegd gezag, deelneemt aan een meerdaagse cursus of oefening in een oefencentrum in het buitenland, ontvangt hiervoor een vergoeding.

 • 2.

  Deze vergoeding bestaat uit de onderdelen:

  • a.

   een vergoeding per uur overeenkomstig het uurbedrag behorende bij de rang van de vrijwilliger, zoals vermeld in de vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer, uitgezonderd de vrijwilligers die de rang van officier bekleden;

  • b.

   een vergoeding per uur overeenkomstig het uurloon behorende bij het maximum van de schaal behorend bij de rang, voor vrijwilligers die de rang van officier bekleden;

  • c.

   een vergoeding voor kleine uitgaven.

 • 3.

  Indien op doordeweekse dagen op weekbasis meer dan gemiddeld acht uren per dag wordt gewerkt, bedraagt de in artikel 2 genoemde vergoeding voor de uren boven deze acht uren, 150% van het bedoelde uurbedrag. Geen vergoeding wordt gegeven voor uren die in het weekend worden gewerkt. De uren waarin men van en naar de oefenlocatie reist, worden vergoed tegen het in artikel 2 genoemde uurbedrag.

 • 4.

  De regionale oefenleider zorgt voor een centrale registratie van de tijden.

 • 5.

  In situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist de commandant.

Tubbergen, 14 februari 2006

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

drs.ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers,

Toelichting  

Artikel 1

Hier wordt de bedoeling van de regeling duidelijk weergegeven: voor de meerdaagse oefeningen in het buitenland. Verder is duidelijk dat het bevoegd gezag de deelnemers aan de oefening schriftelijk dient aan te wijzen.

Onder lid van de vrijwillige brandweer wordt verstaan: degene die zich beschikbaar heeft gesteld voor de gemeentelijke brandweer en als zodanig door burgemeester en wethouders is aangesteld om in de openbare dienst werkzaam te zijn” (de definitie is overeenkomstig de model Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer van de VNG).

 

Artikel 2

Dit artikel regelt de vergoedingen. Hier is expliciet gekozen voor een 100% vergoeding. Deze bedraagt meer dan de gebruikelijke oefenvergoeding van 80% van het uurbedrag. Concreet komt het neer op 100/80 maal het uurbedrag oefeningen, cursussen ed. volgens de VNG-tabel. De reden voor deze afwijkende vergoeding voor deze oefeningen is de lange periode die de vrijwilliger verlof neemt, wat in feite een inkomstenderving betekent.

In de tabellen ontbreekt een uurbedrag voor de officieren. Met deze formulering is hun vergoeding op dezelfde grondslag gebaseerd. Onder officier wordt verstaan de medewerker in de rang van adjunct-hoofdbrandmeester of hoger.

Voor de kleine onkosten is gekozen voor aansluiting bij de Rijksregeling. Het gaat hier om de zogeheten kleine uitgaven, zoals die in de Reisregeling buitenland van het ministerie van BzK staan omschreven. Een vaste vergoeding voor dergelijk uitgaven is afhankelijk van het land waar geoefend wordt. Deze vergoeding is overigens fiscaal belast.

Indien men als gevolg van het feit dat men geen gebruik maakt van de beschikbare voorzieningen, kosten maakt, worden deze kosten niet vergoed.

 

Artikel 3

In dit artikel wordt het overwerk tegen een vast percentage vergoed. De gemiddelde werkweek dient dan wel meer dan 40 uren te bedragen en de vergoeding is dan alleen voor de meerdere uren die op doordeweekse dagen worden gewerkt. Deze bepaling is gangbaar voor ambtenaren. De reistijd wordt niet als werktijd gezien en wordt derhalve vergoed tegen het normale uurtarief, overeenkomst artikel 2. De pauzes worden niet vergoed. Op deze wijze ontvangen alle deelnemers aan de oefening een zelfde vergoeding ongeacht de vraag of men als chauffeur functioneert en in dat geval ongeacht het aantal uren dat men dat doet.