Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Nadere subsidieregeling Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere subsidieregeling Tubbergen
CiteertitelNadere subsidieregeling Tubbergen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling is in haar geheel gewijzigd vastgesteld

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening, art. 2 lid 3
 2. Gemeentewet art. 156
 3. Algemene wet bestuursrecht, afd. 4.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201301-01-201311-02-2014Nieuwe regeling

26-03-2013

Gemeenteblad 2013, 19

I13.001317

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere subsidieregeling Tubbergen

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

gelet op artikel 156 Gemeentewet en artikel 2, derde lid van de Algemene subsidieverordening Tubbergen;

met inachtneming van titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

de Nadere subsidieregeling Tubbergen te wijzigen en gewijzigd vast te stellen als volgt:

NADERE SUBSIDIEREGELING TUBBERGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze regeling neemt de begripsomschrijvingen van de Algemene subsidieverordening Tubbergen over en verstaat verder onder:

a.

bijlage:

de tot deze regeling behorende bijlage;

b.

lid:

persoon die op 1 januari van het kalenderjaar waarin de subsidieaanvraag wordt ingediend, deel uitmaakt van een vereniging, bij de betreffende sportbond is ingeschreven en contributie verschuldigd is;

c.

verordening:

Algemene subsidieverordening Tubbergen.

Artikel 2. Subsidiebeleid
 • 1.

  Periodieke subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan de categorieën of bij naam genoemde instellingen die voorkomen op de tot deze regeling behorende bijlage.

 • 2.

  Het college kan eenmalige subsidie verlenen voor activiteiten op de in het eerste lid genoemde beleidsterreinen, voor zover de gemeentelijke begroting daarin voorziet dan wel onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.

Artikel 3. Uitsluitingen

Van subsidiëring zijn uitgesloten alle activiteiten op het terrein van:

 • a.

  duursportevenementen;

 • b.

  kegelclubs;

 • c.

  kaartverenigingen;

 • d.

  schietverenigingen,

 • e.

  dartclubs;

 • f.

  denksporten;

 • g.

  bridgeclubs;

 • h.

  motor - en/of autocrosses dan wel –races;

 • i.

  bowlingorganisaties;

 • j.

  wandelsportevenementen;

 • k.

  carnaval;

 • l.

  biljartverenigingen;

 • m.

  (model)vliegclubs;

 • n.

  het hobbymatig of in verenigingsverband houden van dieren;

 • o.

  heemkundeverenigingen

 • p.

  vrouwenverenigingen

Artikel 4. Bijlage

Het college stelt de bijlage bij dit besluit jaarlijks opnieuw vast.

HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 5. Algemeen bestuur
 • 1.

  Subsidie op het beleidsterrein van algemeen bestuur wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk II. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2.

  Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

HOOFDSTUK 3. KUNST EN CULTUUR
Artikel 6. Kunst en cultuur
 • 1.

  Subsidie op het beleidsterrein van kunst en cultuur wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk III. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2.

  Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

HOOFDSTUK 4. SPORT EN RECREATIE
Artikel 7. Sportverenigingen
 • 1.

  Subsidie op het beleidsterrein van sport en recreatie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen volgens de in de bijlage onder hoofdstuk IV. opgenomen tabellen van:

  • a.

   jeugdleden sportverenigingen;

  • b.

   totaal leden sportverenigingen.

 • 2.

  De subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, bestaat ten hoogste uit de som van:

  • a.

   een vast bedrag dat afhankelijk is van het aantal bij de vereniging aangesloten jeugdleden, overeenkomstig de tabel “jeugdleden sportverenigingen”, en

  • b.

   een bedrag per lid dat afhankelijk is van het totaal bij de vereniging aangesloten leden, overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid, geldt voor:

  • a.

   judoverenigingen: een vast bedrag van € 1.000,-- en een bedrag per lid overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”;

  • b.

   basketbalverenigingen: een vast bedrag van € 1.000,-- en een bedrag per lid overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”;

  • c.

   klootschietsportverenigingen: uitsluitend een bedrag per lid overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”;

  • d.

   IJsbaan / ijssportverengingen: uitsluitend een vast bedrag van € 750,-- per ijsbaan / ijssportvereniging, met uitzondering van de schaatstrainingsgroep Albergen. Laatstgenoemde ontvangt een bedrag per lid overeenkomstig de tabel “totaal leden sportverenigingen”.

Artikel 8. Bovenmatige reiskosten
 • 1.

  Aan sportverenigingen die, ten gevolge van het spelen van jeugdteams uitkomend in de jeugdcompetitie c.q. individuele wedstrijden in competitieverband die van bondswege worden georganiseerd, bovenmatige reiskosten moeten maken, kan een afzonderlijke subsidie worden toegekend indien het aantal kilometers per competitiewedstrijd van bondswege meer bedraagt dan 150 kilometers.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde subsidie wordt berekend volgens de formule A x B, waarbij:

  A =het per wedstrijd afgelegde aantal kilometers boven de 150, ongeacht het aantal vervoersmiddelen, gerekend vanaf het punt van vertrek;

  B =een bedrag per afgelegde kilometer, opgenomen in de tabel “bovenmatige reiskosten alle sportverenigingen” onder hoofdstuk IV. van de bijlage.

Artikel 9. Beheer en onderhoud buitensportaccommodaties
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 7 wordt subsidie voor het beheer en exploitatie van buitensportaccommodaties verstrekt aan de bij naam genoemde instellingen opgenomen in de tabel “beheer en exploitatie buitensportaccommodaties” onder hoofdstuk IV. van de bijlage.

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor de kosten van:

  • a.

   het onderhoud en de renovatie van wedstrijd- en trainingsvelden van natuurgras ten behoeve van de voetbalsport, waaronder mede wordt verstaan vervanging van de inrichting daarvan;

  • b.

   het onderhoud van kunstgrasvelden ten behoeve van de voetbalsport, waaronder mede wordt verstaan vervanging van de inrichting daarvan;

  • c.

   het gemeentelijk onderhoud aan straatbanen ten behoeve van de klootschietsport, dat het reguliere onderhoud van de weg te boven gaat;

  • d.

   het onderhoud van de veldbanen voor de klootschietsport;

  • e.

   de door de gemeente in rekening gebrachte huur en/of canon voor erfpacht en/of opstalrecht voor accommodaties van de voetbal-, tennis,- en klootschietsport.

 • 3.

  Subsidie als bedoeld in artikel 2, tweede lid onder a.,strekt ertoe instellingen in de gelegenheid te stellen de sportaccommodaties te laten voldoen aan de onderhoudsnormen voor de wedstrijd- en trainingsvelden zoals die zijn vastgesteld door de NOC*NSF/KNVB.

 • 4.

  Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling ten hoogste verleend volgens het in de tabel bepaalde vaste bedrag. Voor het subsidie als bedoeld in:

  • a.

   het tweede lid onder a., voor wat betreft onderhoud, geldt kolom II van de tabel;

  • b.

   het tweede lid onder a., voor wat betreft renovatie, geldt kolom III van de tabel;

  • c.

   het tweede lid onder b., geldt kolom IV van de tabel;

  • d.

   het tweede lid onder c., geldt kolom V van de tabel;

  • e.

   het tweede lid onder d., geldt kolom VI van de tabel;

  • f.

   het tweede lid onder e., geldt kolom VII van de tabel.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

Artikel 10. Overige sport- en recreatie
 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 7, wordt subsidie op het beleidsterrein van sport en recreatie uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk IV. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen overige sport- en recreatie;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen overige sport- en recreatie.

 • 2.

  Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

HOOFDSTUK 5. JEUGD EN JONGEREN
Artikel 11. Jeugd en jongeren
 • 1.

  Subsidie op het beleidsterrein van jeugd en jongeren wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk V. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2.

  Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

HOOFDSTUK 6. SENIOREN
Artikel 12. Senioren
 • 1.

  Subsidie op het beleidsterrein van senioren wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VI. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2.

  Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

HOOFDSTUK 7. MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Artikel 13. Maatschappelijke zorg
 • 1.

  Subsidie op het beleidsterrein van maatschappelijke zorg wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VII. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2.

  Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies met een vast bedrag voor meerdere jaren worden verstrekt.

HOOFDSTUK 8. WELZIJN
Artikel 14. Welzijn
 • 1.

  Subsidie op het beleidsterrein van welzijn wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VIII. opgenomen tabellen van:

  • a.

   categorieën van instellingen;

  • b.

   bij naam genoemde instellingen.

 • 2.

  Subsidie over het gemeentelijke begrotingsjaar waar de bijlage op ziet, wordt per instelling in een categorie dan wel bij naam genoemde instelling ten hoogste verleend volgens:

  • a.

   de in de tweede kolom van de tabellen bepaalde methodiek, en/of

  • b.

   het in de tweede kolom van de tabellen daarin bepaalde vaste bedrag.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen periodieke subsidies voor meerdere jaren worden verstrekt.

Artikel 15. Peuterspeelzaalwerk
 • 1.

  Subsidie ten behoeve van het peuterspeelzaalwerk voor peuters waarvan de ouders/verzorgers niet in aanmerking komen voor fiscale kinderopvangtoeslag, wordt uitsluitend verstrekt aan de in de bijlage onder hoofdstuk VIII., tabel “peuterspeelzaalwerk”, opgenomen instellingen.

 • 2.

  De aan een instelling verstrekte subsidie dient ten goede te komen van de ouders/verzorgers als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  De subsidie wordt per instelling halfjaarlijks berekend volgens de formule A x B x C x D, waarbij:

  A =het aantal ingeschreven kinderen per 1 januari en per 1 juli, waarvan de ouders/verzorgers niet in aanmerking komen voor fiscale kinderopvangtoeslag;

  B =5,5;

  C =het aantal schoolweken in de periode januari tot en met juni onderscheidenlijk juli tot en met december;

  D =een vast bedrag, opgenomen in de tabel “peuterspeelzaalwerk” onder hoofdstuk VIII. van de bijlage.

HOOFDSTUK 9. OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 16. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere subsidieregeling Tubbergen”.

Tubbergen, 26 maart 2013

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage behorende bij de Nadere subsidieregeling Tubbergen

Hoofdstuk I. Jaar

 

Deze bijlage heeft betrekking op het gemeentelijke begrotingsjaar 2013.

 

 

 

 

Hoofdstuk II. Algemeen bestuur

 

 

Categorieën van instellingen

 

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Dorpsraden

vast bedrag van € 1.325,- per jaar, in 2012 voor 3 jaar verstrekt

 

 

Bij naam genoemde instellingen

 

Naam

Methodiek en/of bedrag

Centraal dorpsradenoverleg

vast bedrag van € 500,- per jaar, in 2012 voor 3 jaar verstrekt

 

 

 

 

Hoofdstuk III. Kunst en cultuur

 

 

Categorieën van instellingen

 

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Zang-, toneelverenigingen

en koren

vast bedrag van € 200,- per jaar, in 2012 voor 4 jaar verstrekt

Midwinterhoornblazers

vast bedrag van € 50,- per jaar, in 2012 voor 4 jaar verstrekt

Oranjeverenigingen

vast bedrag van € 150,- per jaar, in 2012 voor 4 jaar verstrekt

 

 

Bij naam genoemde instellingen

 

Naam

Methodiek en/of bedrag

Stichting Bibliotheken Tubbergen

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

De Muziekschool Twente

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen

vast bedrag: € 44.400-,-

Twentse Welle

vast bedrag: € 675,-

 

 

 

 

Hoofdstuk IV. Sport en recreatie

 

Algemeen

Jeugdleden sportverenigingen

 

Totaal leden sportverenigingen

jeugdleden

vast bedrag

 

totaal leden

bedrag per lid

≤ 50

1000,-

 

≤ 50

10,-

51 - 125

750,-

 

51 - 100

9,-

126 - 200

500,-

 

101 - 150

8,-

201 - 250

250,-

 

151 - 200

7,-

≥ 251

0,-

 

201 - 250

6,-

 

 

 

 

251 - 300

5,-

 

 

 

 

≥ 301

4,-

 

Judo-, basketbal-, klootschiet-, ijsbaan- en ijssportverenigingen

Subsidiebepalingen voor judo-, basketbal-, klootschiet-, ijsbaan- en ijssportverenigingen zijn opgenomen in artikel 7 van de nadere subsidieregeling.

 

Bovenmatige reiskosten alle sportverenigingen

bedrag per afgelegde kilometer (factor B): € 0,30

 

 

Beheer en exploitatie buitensportaccommodaties

Naam

Methodiek en/of bedrag

 

Kolom II

(onderhoud natuurgras)

Kolom III

(renovatie natuurgras)

Kolom IV

(onderhoud kunstgras)

Kolom V

(onderhoud straatbanen)

Kolom VI

(onderhoud veldbanen)

Kolom VII

(kapitaal- lasten)

Stichting

Frielinkpark

Wedstrijdvelden: € 1.139,75 per 1.000 m2 /

trainingsvelden: € 569,88 per 1.000 m2

-

€ 13.896,--

-

-

Totaal budget van € 25.746,68

Methodiek nog te bepalen door betreffende verenigingen

Stichting

De Grote Moat

-

€ 10.902,--

-

-

Stichting

Groen Gras

-

-

-

-

Stichting

‘t Reuvekamp

-

-

-

-

Stichting

de Tukkers

-

€ 12.526,--

-

-

Stichting

Multifunctionele accommodatie

Stevo

-

€ 9.475,--

-

-

Stichting

‘t Lankamp

-

-

-

-

Stichting

VV Manderveen

-

-

-

-

Stichting tot

Bevordering Voetbalsport voor Langeveen

-

-

-

-

Stichting renovatie voetbalaccommodaties gemeente Tubbergen

-

€ 89.731,--

-

-

-

-

Tennisvereniging

De Acehof

-

-

-

-

-

€ 127,55 per

1.000 m2

Tennisvereniging

De Bekkelweide

-

-

-

-

-

Tennisvereniging

De Iemenslag

Langeveen

-

-

-

-

-

Tennisvereniging

Albergen

-

-

-

-

-

Tennisvereniging

De Haambrink

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging Langeveen

-

-

-

€ 463,89 per 1000 m2 / per onderhoudsbeurt

-

-

Klootschietersvereniging Reutum

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging De Huier

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging de Veldhoek

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging Manderveen

-

-

-

-

-

Klootschietersvereniging Niej Haarbig

-

-

-

-

-

Klootschietvereniging Mander

-

-

-

-

-

Klootschietvereniging Kleine David

-

-

-

-

-

Klootschietvereniging Achteres

-

-

-

-

-

Klootschietvereniging Albergen

-

-

-

-

-

Klootschietersbond Midden Twente

-

-

-

-

€ 2.500

€ 103,78 per

1.000 m2

Klootschietersbond Noord Twente

-

-

-

-

€ 2.500

 

 

Categorieën van instellingen overige sport- en recreatie

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Niet van toepassing

 

 

 

Bij naam genoemde instellingen overige sport- en recreatie

Naam

Methodiek en/of bedrag

Stichting Sport en Recreatie Tubbergen

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

 

 

 

 

Hoofdstuk V. Jeugd en jongeren

 

 

Categorieën van instellingen

 

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Jeugd- en jongerenverenigingen (waaronder plaatselijke afdelingen Jong Nederland)

vast bedrag: € 600,-

Kinderspelweek

vast bedrag van € 250,- per jaar, in 2012 voor 4 jaar verstrekt

 

 

Bij naam genoemde instellingen

 

Naam

Methodiek en/of bedrag

Niet van toepassing

 

 

 

 

 

Hoofdstuk VI. Senioren

 

 

Categorieën van instellingen

 

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Ouderenbonden, waaronder niet te verstaan: bewonerscommissies, -verenigingen seniorenwoningen

vast bedrag: € 1000,-

 

 

Bij naam genoemde instellingen

 

Naam

Methodiek en/of bedrag

Seniorenraad gemeente Tubbergen

vast bedrag: € 550,-

 

 

 

 

Hoofdstuk VII. Maatschappelijke zorg

 

 

Categorieën van instellingen

 

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Plaatselijke afdelingen EHBO

vast bedrag: € 250,- per jaar, in 2012 voor 4 jaar verstrekt

Plaatselijke afdelingen Nationale vereniging de Zonnebloem

vast bedrag: € 175,- per jaar, in 2012 voor 4 jaar verstrekt

 

 

Bij naam genoemde instellingen

 

Naam

Methodiek en/of bedrag

Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

Slachtofferhulp Nederland

bedrag van € 0,235 per inwoner

Dimence

vast bedrag: € 7420,-

Tactus

vast bedrag: € 3710,-

Stichting De Klup

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

Stichting MEE Twente

vast bedrag: € 1000,-

Steunpunt Informele Zorg Twente

vast bedrag :€ 50.943,-

Halt

bedrag van € 0,25 per inwoner

Artikel 1 Overijssel

bedrag van € 0,27 per inwoner

 

 

 

 

Hoofdstuk VIII. Welzijn

 

 

Categorieën van instellingen

 

Categorie

Methodiek en/of bedrag

Niet van toepassing

 

 

 

Bij naam genoemde instellingen

 

Naam

Methodiek en/of bedrag

Kulturhus Manderveen De Samenwerking

basisbedrag: € 1000,- + € 6,75 per inpandige m² (exclusief sportvoorzieningen) in 2013 voor 3 jaar te verstrekken;

voor commissie De Delle geldt 75% van het berekende subsidiebedrag.

Commissie De Delle

Stichting Dorpshuis Reutum

Stichting Dorpshuis De Haambrink

Stichting Gemeenschapshuis ’t Eschhoes

Stichting Gemeenschapscentrum De Gaarf

Stichting Erve Kampboer

Stichting Dorpshuis De Hüve

Stichting Kulturhus Fleringen

Stichting Welzijn Tubbergen

subsidie op basis van overeen te komen afspraken over activiteiten/prestaties

Christelijke homogroep

vast bedrag: € 368,-

 

 

Peuterspeelzaalwerk

 

Naam

Methodiek en/of bedrag

De Kinderkroon

halfjaarlijks te vergoeden bedrag volgens formule ex artikel 14, tweede lid, waarbij factor D een bedrag is van: € 4,36

Skik Kinderopvang Tubbergen

Kinderopvang Bambino

 

Bijlage bij de Nadere subsidieregeling Tubbergen, zoals

vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders

d.d. 26 maart 2013, nr. I13.001317

Mij bekend,

de secretaris,

drs. ing. G.B.J. Mensink