Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Regeling toelating tot de schulddienstverlening gemeente Tubbergen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling toelating tot de schulddienstverlening gemeente Tubbergen 2013
CiteertitelRegeling toelating tot de schulddienstverlening gemeente Tubbergen 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019artikel 3, 7, toelichting

30-10-2018

gmb-2018-282799

28-05-201301-01-2019Nieuwe regeling

14-05-2013

Gemeenteblad 2013, 21

I13.013632

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling toelating tot de schulddienstverlening gemeente Tubbergen 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen

Gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

besluit:

Vast te stellen de navolgende

Regeling toelating tot de schulddienstverlening gemeente Tubbergen 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

1.

college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

2.

inwoner:

ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij een gemeente is ingeschreven;

3.

schuldenaar:

een persoon die geld verschuldigd is aan een schuldeiser als gevolg van een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser, bijvoorbeeld een kredietcontract waarin de schuldenaar zich heeft verplicht tot terugbetaling van een van de schuldeiser geleend bedrag tegen bepaalde voorwaarden.

4.

schulddienstverlening:

het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

5.

verzoeker:

persoon die zich tot het college heeft gewend voor schulddienstverlening.

Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schulddienstverlening

Alle ingeschreven inwoners van de gemeente Tubbergen, met uitzondering van zelfstandig ondernemers welke zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen zich tot het college wenden voor schulddienstverlening.

Artikel 3 Aanbod schulddienstverlening

 • 1.

  Het college verleent aan verzoeker schulddienstverlening indien het college schulddienstverlening noodzakelijk acht. De aanvraag wordt getoetst aan de uitgangspunten zoals neergelegd in het “Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Tubbergen”. Indien de noodzaak onder andere niet aanwezig wordt geacht door het college, kan een aanvraag worden geweigerd.

 • 2.

  De vorm waarin de gemeente schulddienstverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  a. zwaarte c.q. omvang van de schulden;

  b. psycho-sociale situatie;

  c. houding en gedrag van verzoeker;

  d. een eventueel eerder gebruik van schulddienstverlening.

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1.

  Verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schulddienstverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schulddienstverleningstraject.

 • 2.

  Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schulddienstverleningstraject.

 • 3.

  De medewerking bestaat onder andere uit:

  a. het nakomen van afspraken;

  b. geen nieuwe schulden aangaan;

  c. het zich houden aan de bepalingen van de schuldregelingsovereenkomst.

Artikel 5 Weigeren - beëindigen - hersteltermijn

 • 1.

  Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4, leden 1 en 2, kan het college besluiten om schulddienstverlening te weigeren dan wel te beëindigen.

 • 2.

  Alvorens, ingevolge lid 1 te besluiten tot weigering dan wel beëindiging, wordt verzoeker eenmaal een redelijke hersteltermijn geboden om alsnog, binnen de gestelde termijn, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken.

Artikel 6 Beëindiginggronden

Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schulddienstverlening indien:

a. de schuldenaar niet langer voldoet aan het bepaalde onder artikel 2;

b. het schulddienstverleningstraject succesvol is afgerond;

c. de schuldenaar zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken ter delging van zijn schulden;

d. op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schulddienstverlening aan betrokkene is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen;

e. belanghebbende zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schulddienstverleningstraject, misdraagt;

f. de schuldenaar in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

g. de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar, niet (langer) passend is.

h. de schuldenaar zich niet aan de afspraken in de schuldregelingsovereenkomst houdt.

Artikel 7 Recidive – hernieuwde aanvraag

[vervallen]

Artikel 8 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  Het college kan in zeer bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien onverkorte toepassing daarvan aanleiding geeft of zou leiden tot disproportionele onredelijkheid of onbillijkheid.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het college.

Artikel 9 Uitvoering regeling

 • 1.

  Met inachtneming van het gemeentelijke mandaatbesluit kan het college de beslissingsbevoegdheid in het kader van de uitvoering van deze regeling mandateren aan gemeenteambtenaren, zulks onder eventueel nader door het college te stellen regels en onder behoud van de verantwoordelijkheid van het college van de door de gemeenteambtenaren ter zake namens het college genomen besluiten.

 • 2.

  Het college is bevoegd om nadere besluiten te nemen c.q. nadere regels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze regeling, in gevallen waarin deze regeling niet voorziet.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 11 citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Regeling toelating tot de schulddienstverlening gemeente Tubbergen 2013”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en

wethouders in de vergadering van 14 mei 2013.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris,de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

Toelichting

Algemene toelichting

Op 8 oktober 2012 heeft de gemeenteraad het “Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Tubbergen” vastgesteld. In dit beleidsplan is, kort gezegd, de visie van de gemeente Tubbergen neergelegd op het terrein van schulddienstverlening. Deze regeling geeft de regels weer met betrekking tot toelating tot de schulddienstverlening, de recidive en het stellen van voorwaarden. Achterliggende gedachte is dat Tubbergen behoefte heeft aan heldere spelregels: de burger weet wat de voorwaarden zijn voor toelating tot de schulddienstverlening en waaraan hij zich dient te houden en de gemeente op haar beurt weet welke verplichtingen zij aan de burger mag opleggen en wanneer zij de toegang tot de schulddienstverlening kan weigeren of beëindigen.

Hierbij speelt mee dat de gemeentelijke schulddienstverleningspraktijk met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is komen te vallen. Het is dus van belang om regels m.b.t. toelating tot de schulddienstverlening, het opleggen van verplichtingen en het weigeren van hulp in een juridische regeling vast te hebben gelegd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van het wetsvoorstel Wet gemeentelijke schulddienstverlening.

Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schulddienstverlening

Conform de visie zoals neergelegd in het “Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Tubbergen” staat schulddienstverlening in beginsel open voor alle ingeschreven inwoners van Tubbergen. Een specifiek doelgroepenbeleid wordt dus niet gevoerd door de gemeente. Een uitzondering op deze brede toegankelijkheid wordt gevormd door zelfstandig ondernemers. Zij kunnen geen beroep doen op gemeentelijke schulddienstverlening. Dit laatste is zo bepaald in het beleidsplan. Wel staat schulddienstverlening open aan natuurlijke personen die (o.a.) schulden hebben in verband met de liquidatie van een onderneming mits de onderneming is beëindigd en is uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.

Artikel 3. Aanbod schulddienstverlening

Lid 1:

In lid 1 is aangegeven dat het college schulddienstverlening verleent indien het college schulddienstverlening noodzakelijk acht. Op deze manier wordt enerzijds recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid. Daar waar de burger in staat moet worden geacht om de (dreigende) schuldenproblematiek zelf aan te pakken en te regelen, kan schulddienstverlening achterwege blijven. Anderzijds wordt middels dit lid, evenals lid 2, recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt dat schulddienstverlening selectief en gericht ingezet dient te worden. Daar waar sprake is van een schuldenpakket dat zich niet laat regelen in combinatie met een onregelbare verzoeker, kan een aanvraag worden geweigerd.

Lid 2:

Dit artikel toont de kern van schulddienstverlening nieuwe stijl: een gerichte en selectieve toepassing van schulddienstverlening. Het gaat om maatwerk. De inzet van producten kan per situatie verschillen. In lid 2 van dit artikel worden 4 factoren genoemd die bepalen in welke mate de gemeente één of meerdere producten schulddienstverlening aanbiedt:

a. zwaarte c.q. omvang van de schulden;

b. psycho-sociale situatie;

c. houding en gedrag van de aanvrager;

d. een eventueel eerder gebruik van schulddienstverlening.

Artikel 4. Verplichtingen en gevolgen schending daarvan

Met dit artikel wordt de eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager voorop gesteld. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van mensen zelf om tijdig de benodigde informatie te geven (lid 1) en medewerking te verlening (lid 2). Dit zowel in de fase van aanvraag als gedurende de looptijd van een traject.

Wat betreft de verplichting tot medewerking is in lid 2 een aantal verplichtingen benoemd. Dit is geen limitatieve opsomming.

Artikel 5. Weigeren - beëindigen - hersteltermijn

Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4, leden 1 en 2, kan het college besluiten om schulddienstverlening te weigeren dan wel te beëindigen. Alvorens dat te doen wordt, conform lid 2, verzoeker eenmaal een termijn geboden om alsnog, de gevraagde medewerking te verlenen of informatie te verstrekken. De termijn die aan verzoeker wordt gesteld is in dit artikel bewust niet benoemd. De termijn dient een redelijke te zijn. Wat redelijk is, hangt samen met het type verplichting.

Komt verzoeker ook gedurende de herstelperiode zijn verplichting niet na, dan kan het college besluiten tot weigering of beëindiging van de schulddienstverlening. In het kader van eigen verantwoordelijkheid wordt een eenmalige hersteltermijn voldoende geacht.

Artikel 5 is geformuleerd als een zogenaamde “kan”-bepaling. Het college heeft de bevoegdheid tot weigering of beëindiging, maar niet de verplichting. Dit geeft het college met name ruimte om van een weigering of beëindiging af te zien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

Artikel 6. Beëindiginggronden

In dit artikel wordt beschreven wanneer schulddienstverlening kan worden beëindigd. Het artikel laat sowieso de werking van artikel 5 onaangetast.

Van de 8 gronden zoals benoemd, verdienen de gronden onder f. en g. bijzondere aandacht gelet op de visie zoals neergelegd in het “Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Tubbergen”. Daar waar Tubbergen wil staan voor een selectieve en gerichte toepassing van schulddienstverlening, kan dat betekenen dat schulddienstverlening wordt beëindigd indien de vorm van hulpverlening niet langer aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar. Zie in dat licht ook een duidelijke link met artikel 3 lid 2 van deze beleidsregels.

Artikel 7. Recidive – hernieuwde aanvraag

Wat betreft de bevoegdheid tot weigering van een aanbod schulddienstverlening in relatie tot eerdere trajecten / contacten schulddienstverlening, zijn in dit artikel regels gesteld.

Op basis van het principe van eigen verantwoordelijkheid, wordt een nadrukkelijke grens gesteld aan het kunnen doen van hernieuwde aanvragen. Dit artikel gaat evenwel niet alleen over eigen verantwoordelijkheid. Dit artikel gaat ook over prioriteitstelling: keuzes tot al dan niet toelaten tot de schulddienstverlening dienen mede te worden gemaakt tegen de organisatorische achtergrond van beschikbare formatie en tijd.

Bij het gebruik van artikel 7 en dus de vraag wanneer welk type hulpverlening wordt geweigerd, is het van belang om de in artikel 7 genoemde begrippen / producten goed te onderscheiden.

- Schulddienstverlening is een breed begrip en omvat alle producten zoals de gemeente Tubbergen die kent.

- Een traject schuldregeling is één van de gemeentelijke producten, maar kan ook betrekking hebben op een schuldregeling ingevolge de Wsnp.

Bij het bepalen of een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening telt de verleende schulddienstverlening c.q. de contacten daaromtrent vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels ook mee.

De grote beleidsvrijheid zoals aan de gemeente gegeven om een dergelijke recidivebepaling op te nemen, ontslaat de gemeente niet van de verplichting om, daar waar een onevenredige situatie ontstaat voor de burger, af te wijken van het bepaalde van artikel 7 indien nodig (ingevolge artikel 8: de hardheidsclausule). Uitgangspunt is en blijft evenwel het bepaalde in artikel 7.

Artikel 8. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

Dit artikel geeft ruimte aan het college om in bijzondere (lid 1) c.q. onvoorziene (lid 2) gevallen af te wijken van de regels zoals neergelegd in deze regeling.

Artikel 9 Uitvoering regeling

Overeenkomstig hetgeen hierover wettelijk is geregeld en met inachtneming van het gemeentelijke mandaatbesluit, kan het college de uitvoering van het bepaalde in deze regeling zoals vermeld in het eerste lid mandateren aan gemeenteambtenaren, zulks onder eventueel nader door het college te stellen regels en onder behoud van de verantwoordelijkheid van het college van de door de gemeenteambtenaren ter zake namens het college genomen besluiten.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Een dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad, vindt inwerkingtreding plaats.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelating tot de schulddienstverlening gemeente Tubbergen 2013.