Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Beleidsnota “Externe Veiligheidsbeleid, Een Veilig Noaberschap!”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota “Externe Veiligheidsbeleid, Een Veilig Noaberschap!”
CiteertitelBeleidsnota “Externe Veiligheidsbeleid, Een Veilig Noaberschap!”
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2014Nieuwe regeling

14-04-2014

Gemeenteblad 2014, 27

10

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota “Externe Veiligheidsbeleid, Een Veilig Noaberschap!”

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 april 2014, nr. 10A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur / Ruimte en Economie van 7 april;

gelet op het bepaalde in artikel 19 van het Bevi, Besluit Externe Veiligheid Inrichting;

B E S L U I T:

- de Beleidsnota “Externe Veiligheidsbeleid, een veilig Noaberschap!” met documentnummer I13.001597 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 14 april 2014

de griffier, de voorzitter,

H.J.M.J. van Limbeek-Ter Haar, mr. M.K.M. Stegers

Beleidsnota “Externe Veiligheidsbeleid, Een Veilig Noaberschap!”

De beleidsnota is vanwege haar omvang hier niet opgenomen. De nota is als bijlage gevoegd bij Gemeenteblad 2014, nr. 27