Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening Basisregistratie personen Tubbergen 2014 (Verordening BRP 2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Basisregistratie personen Tubbergen 2014 (Verordening BRP 2014)
CiteertitelVerordening Basisregistratie personen Tubbergen 2014 (Verordening BRP 2014)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, artikel 3.8 en 3.9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-201406-01-201420-01-2020Nieuwe regeling

08-09-2014

Gemeenteblad 2014, 61

10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Basisregistratie personen Tubbergen 2014

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2014, nr. 10A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 26 augustus 2014

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

de Wet bescherming persoonsgegevens;

B E S L U I T:

 • 1.

  de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Tubbergen 2014 vast te stellen;

 • 2.

  de op 14 maart 2011 vastgestelde “verordening gemeentelijke basisregistratie personen Tubbergen” in te trekken met ingang van de datum waarop de “Verordening basisregistratie personen Tubbergen 2014 in werking treedt.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Tubbergen, middels een reglement BRP, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Tubbergen.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Tubbergen en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Tubbergen was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan deze derde, als de verstrekking voldoet aan de door het college vastgestelde aanwijzing zoals bepaald in artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Tubbergen gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot en met 6 januari 2014, onder gelijktijdige intrekking van de op 14 maart 2011 vastgestelde “verordening gemeentelijke basisregistratie personen Tubbergen”.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Tubbergen 2014” (Verordening BRP 2014).

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 8 september 2014

de griffier, de voorzitter,

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar, mr. M.K.M. Stegers