Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffen­verordening gemeente Tubbergen 2016, artt. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

12-10-2015

Gemeenteblad 2015, 95

4

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016

Burgemeester en wethouders van Tubbergen

overwegende:

dat de gemeenteraad bij besluit van 14 september 2015 de “Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016” heeft vastgesteld;

dat de raad burgemeester en wethouders ter uitvoering van deze verordening de bevoegdheid heeft toegekend om een aantal onderwerpen op basis van een door hen te nemen besluit nader te regelen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 van de “Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016”;

B E S L U I T :

vast te stellen het volgende

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016

 

Artikel 1 Aanwijzing van de inzameldienst en andere inzamelaars (uitwerking artikel 2, leden 1 en 2)

 • 1.

  Als inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen of componenten uit het huishoudelijk afval worden aangewezen:

  • a.

   NV ROVA Gemeenten;

  • b.

   de organisaties waaraan de gemeente via een vergunning/ontheffing/concessie de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen/grof huishoudelijk restafval heeft toegestaan voor zover het betreft het door hen beheerde afvalbrengpunt.

 • 2.

  Als andere inzamelaars worden aangewezen voor de inzameling van:

  • a.

   klein chemisch afval (KCA): de detaillisten gevestigd in de gemeente Tubbergen die batterijen en ander klein chemisch afval verkopen;

  • b.

   oud papier en karton: de door het college aangewezen verenigingen en andere non-profitorganisaties die voor de inzameling van het oud papier en karton uit huishoudens een schriftelijke overeenkomst hebben afgesloten met de gemeente of met de inzameldienst;

  • c.

   textiel: de door het college aangewezen organisaties die voor de huis-aan-huis inzameling van textiel of voor het hebben van een inzamelvoorziening op een inzamellocatie een inzamelcontract hebben afgesloten met de gemeente of met de inzameldienst.

Artikel 2 Omschrijving van afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld (uitwerking artikel 3, lid 3)

Met het oog op de toepassing van artikel 3, lid 1 worden de volgende afvalstromen nader gedefinieerd:

 • a.

  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): de producten die zijn genoemd in de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur welke met ingang van 14 februari 2014 van kracht is;

 • b.

  asbest en asbesthoudend afval: afval waarin zich asbest bevindt;

 • c.

  banden; schone banden van motoren en personenauto’s zonder velgen. Per keer mogen maximaal 5 banden worden aangeboden;

 • d.

  blik / metalen verpakkingen: lege blikverpakkingen zoals conservenblikken, drankenblikjes of spuitbussen;

 • e.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • f.

  dakbedekking: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen. Ook dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt valt hieronder;

 • g.

  drankenkartons: verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor tenminste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen;

 • h.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • i.

  grof huishoudelijk afval: grof huishoudelijk afval is volumineus en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi:

  • -

   tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht; de inzamelaars hiervan zijn kringloopbedrijven en organisaties van rommelmarkten;

  • -

   rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen), zoals grof loofafval, snoeihout etc. Bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval;

 • k.

  harde kunststoffen: door huishoudens gebruikte producten van harde plastics, bijvoorbeeld PVC-buizen , vaten, tonnen, speciekuipen en speelapparaten, tuinmeubilair (stoelen, tafels, krukjes) van plastic;

 • l.

  herbruikbare huisraad: herbruikbare meubelen, elektrische apparaten en huishoudelijke artikelen waar een ander nog iets mee kan doen;

 • m.

  houtafval

  • -

   A-hout (schoon hout): massief hout dat geen oppervlaktebehandeling heeft ondergaan;

  • -

   B-hout (geverfd hout): hout dat een oppervlaktebehandeling heeft ondergaan en is gelakt, gelijmd of gelamineerd;

  • -

   C-hout (bielzen): hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • n.

  huishoudelijk restafval: dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen (glas, oud papier etc);

 • o.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst, vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan d.d. september 2000, zoals vermeld in bijlage 1 bij dit besluit;

 • p.

  kleine dode huisdieren: dode dieren die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren;

 • q.

  kunststofverpakkingen: verpakkingsafval van kunststof (plastic);

 • r.

  matras: een lichaam ondersteunend onderdeel van een bed. Het wordt in een ledikant, op een lattenbodem, een spiraalbodem of op een box spring gelegd en ondersteunt het lichaam bij het liggen. Een matras bestaat hoofdzakelijk: PU schuim, latex metaal en textiel. Tot een matras wordt ook gerekend een box spring, maar niet het ledikant, de lattenbodem, een waterbed, een luchtmatras, een verenmatras en een kapokmatras. Alleen droge matrassen kunnen worden aangeboden.

 • s.

  metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • t.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon is en niet vervuild is met andere afvalfracties;

 • u.

  schone grond: grond en zand die/dat:

  • -

   niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst en/of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04);

  • -

   niet zichtbaar vermengd is met o.a. resten puin, kool, glas, hout, ijzer of asbest, enonder deze categorie vallen ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen);

 • v.

  schoon puin:schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten, kalkzandsteen, tegels, klinkers en grind. Aan puin mag geen verontreinigingen waarneembaar zijn, zoals teer, bitumen en olie;

 • w.

  tapijt: vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen;

 • x.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen;

  • -

   textiel mag niet vervuild zijn met andere afvalfracties;

  • -

   textiel moet schoon zijn en mag niet eerder zijn gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • y.

  verpakkingsglas: verpakkingsglas is een eenmalige glasverpakking (veelal een fles), afkomstig uit huishoudens, gescheiden in blank, bruin en bont;

 • z.

  vlakglas: vlakglas is een verzamelnaam voor meerdere soorten glas met een grote omvang, niet zijnde verpakkingsglas, te weten: blank float, draadglas, figuurglas, gecoat glas, gekleurd enkel glas en isolatieglas, dat niet verontreinigd is met hout, aluminium of kunststof restanten.

Artikel 3 Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen (uitwerking artikel 4, lid 2)

Als inzamelmiddel en/of inzamelvoorziening, als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de verordening worden aangewezen voor:

 • a.

  groente- fruit en tuinafval (gft-afval): voor de inzameling van gft-afval moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel. Indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening is aangewezen voor de gescheiden inzameling van gft-afval, moet het gft-afval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden.

 • b.

  huishoudelijk restafval: voor de inzameling van huishoudelijk restafval moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel. Indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening is aangewezen, moet het huishoudelijk restafval via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden.

 • c.

  klein chemisch afval (KCA): klein chemisch afval moet worden aangeboden aan de chemokar, die overeenkomstig de afvalkalender als bedoeld in artikel 4 van deze uitvoeringsregels frequent de KCA inzamelt.

 • d.

  kunststofverpakkingen, drankenkartons, metalen verpakkingen (blik): voor de inzameling van kunststofverpakkingen, drankenkartons, metalen verpakkingen (blik) moet gebruik worden gemaakt van het daartoe verstrekte inzamelmiddel. Indien ten behoeve van de gebruikers van percelen een inzamelvoorziening is aangewezen, moeten de kunststofverpakkingen, drankenkartons, metalen verpakkingen (blik) via deze voorziening aan de inzameldienst worden aangeboden.

 • e.

  textiel: voor de inzameling van textiel moet gebruik worden gemaakt van daartoe geplaatste inzamelvoorzieningen.

 • f.

  verpakkingsglas: voor de inzameling van verpakkingsglas moet gebruik worden gemaakt van de daarvoor geplaatste inzamelvoorzieningen.

 • g.

  vlakglas: het gemeentelijk afvalbrengpunt wordt aangewezen als inzamelvoorziening voor de inzameling van vlakglas.

Artikel 4 Frequentie van inzamelen nabij elk perceel (uitwerking artikelen 5, lid 5 en 11, lid 1)

 • 1.

  In de afvalkalender en via de websites van de inzameldienst en van de gemeente en via sociale media wordt aangegeven op welke wijze en wanneer de categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld.

 • 2.

  Het aanpassen van inzamelfrequenties geschiedt altijd na behandeling in de gemeenteraad.

 • 3.

  Onder “afvalkalender” wordt verstaan: de jaarlijks door de gemeente digitaal beschikbaar gestelde kalender waarop de inzamelroutes, inzameldagen, inzameltijden etc. worden vermeld.

Artikel 5 Regels m.b.t. het gebruik en de reiniging van inzamelmiddelen (uitwerking artikel 10, lid 3)

 • 1.

  Het beheer van de inzamelmiddelen en van de milieupassen berust bij ROVA.

 • 2.

  Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel één grijze container voor restafval met een nuttige inhoud van 240 liter, dan wel, op verzoek van de gebruiker, 140 liter, verstrekt ten behoeve van de inzameling van restafval.

 • 3.

  Door ROVA wordt aan de gebruiker van een perceel één groene container voor gft-afval met een nuttige inhoud van 240 liter, dan wel op verzoek van de gebruiker 140 liter, verstrekt ten behoeve van de inzameling van gft-afval. De door ROVA verstrekte grijze en groene containers zijn of worden uitgerust met een chip.

 • 4.

  ROVA is bevoegd om de container te voorzien van een sticker, waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en/of een huisnummer.

 • 5.

  De inzamelmiddelen behoren bij de woning.

 • 6.

  Indien aan de gebruiker van een perceel een milieupas voor een aangewezen inzamelmiddel is verstrekt, behoort de milieupas bij de woning

 • 7.

  De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van ROVA te wenden:

  • a.

   indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel geen container dan wel een kapotte container wordt aangetroffen;

  • b.

   indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel de aan de vorige bewoners verstrekte milieupas niet wordt aangetroffen;

  • c.

   voor het uitzetten van extra container(s) voor rest- en/of gft-afval;

  • d.

   voor het omwisselen van een container voor een ander containervolume;

  • e.

   voor het plaatsen van een container bij een nieuwbouwwoning;

  • f.

   bij verdwijning of vermissing van een container;

  • g.

   na verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van een milieupas;

  • h.

   in geval van een kapotte container.

 • 8.

  ROVA is bevoegd om de kosten van de hiervoor onder punt 7 bedoelde activiteiten bij de gebruiker van een perceel in rekening te brengen, conform de met de gemeente overeengekomen voorwaarden voor het uitzetten/uitgeven van minicontainers en milieupassen.

 • 9.

  Een container, chip en milieupas blijven eigendom van ROVA en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.

 • 10.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud (inclusief reiniging) van de in bruikleen ontvangen container(s), chip en milieupas, als ware deze zijn eigendom.

 • 11.

  Voor het beschadigen of het verdwijnen van een container, chip of milieupas is de gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de gemeente kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied.

 • 12.

  Het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm.

 • 13.

  De gebruiker is verplicht de container zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

 • 14.

  De containers mogen alleen worden gereinigd met water. Indien als gevolg van een reinigingsactie een container wordt beschadigd, is de gebruiker daarvoor aansprakelijk.

 • 15.

  Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de containers voor rest- en gft-afval te deponeren:

  • a.

   brandende of gloeiende voorwerpen;

  • b.

   vloeibare stoffen;

  • c.

   agressieve, giftige of explosieve stoffen;

  • d.

   dode dieren, beenderen of andere dierlijke resten;

  • e.

   omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de ophaalauto en/of het ophaal personeel kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.

Artikel 6 Regels m.b.t. het gewicht van de aangeboden afvalstoffen (uitwerking artikel 10, lid 3)

 • 1.

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 100 kilogram.

 • 2.

  Het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.

Artikel 7 Regels m.b.t. het plaatsen en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden (uitwerking artikel 10, lid 4)

 • 1.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en dat gevaar of schade wordt voorkomen.

  De aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het college bepalen, dat huishoudelijke afvalstoffen in containers ter inzameling moeten worden aangeboden op een door hen te bepalen inzamel- of clusterplaats.

 • 3.

  Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met achter belading dienen de containers met het handvat (achterzijde) in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst.

 • 4.

  Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met zijbelading dienen de containers met de voorzijde in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst.

 • 5.

  De containers dienen goed gesloten te zijn (volledig gesloten deksel) en er mag geen sprake zijn van uitsteeksels.

 • 6.

  Het is verboden afvalstoffen naast een container te plaatsen.

 • 7.

  Ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 8.

  Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door aanbieder uit de container te worden verwijderd.

Artikel 8 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen (uitwerking artikel 12)

 • 1.

  In een voor de desbetreffende afvalfractie aangewezen inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen mag uitsluitend ongescheiden restafval, dan wel gft-afval dan wel kunststofverpakkingen ter inzameling worden aangeboden.

 • 2.

  Het huishoudelijk restafval en gft-afval moeten in een goed gesloten zak in de inzamelvoorziening worden gedeponeerd.

 • 3.

  Kunststofverpakkingen, alsmede drankkartons, blik en metalen verpakkingen moeten in een goed gesloten zak naast de inzamelvoorziening worden geplaatst.

 • 4.

  De inzamelvoorziening dient na gebruik goed te worden gesloten.

 • 5.

  Het is verboden overige afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen.

Artikel 9 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau (uitwerking artikel 12, lid 2)

 • 1.

  Het is verboden verpakkingsglas op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken.

 • 2.

  In de glasbakken als bedoeld in lid 1 mag alleen verpakkingsglas, op kleur gesorteerd, worden gedeponeerd.

 • 3.

  Het is verboden textiel op andere plaatsen achter te laten dan in de daartoe van gemeentewege geplaatste textielbakken.

 • 4.

  In de textielbakken als bedoeld in lid 3 mag alleen textiel, in een gesloten plasticzak, worden gedeponeerd.

 • 5.

  Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorzieningen als bedoeld in het eerste en derde lid te plaatsen.

Artikel 10 Regels m.b.t. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een afvalbrengpunt (uitwerking artikel 4, lid 1)

 • 1.

  Het afvalbrengpunt van de gemeente Tubbergen en de particuliere afvalbrengpunten van de organisaties waaraan de gemeente via een vergunning/ontheffing/concessie de inzameling van grof huishoudelijk restafval heeft toegestaan voor zover het betreft het door hen beheerde afvalbrengpunt worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, lid 1 van de afvalstoffenverordening kunnen worden achtergelaten.

 • 2.

  De openingstijden van deze afvalbrengpunten zijn aangegeven op de afvalkalender, als bedoeld in artikel 4 en bij de toegangen van de afvalbrengpunten.

 • 3.

  De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het afvalbrengpunt (kunnen) legitimeren.

 • 4.

  Grof tuinafval mag niet worden gebracht met een specifiek bedrijfsvoertuig, zoals vrachtwagen, landbouwvoertuig, oplegger, shovel en dergelijke; wel mag bij het aanbieden van grof tuinafval worden gebruik gemaakt van een aanhangwagen die wordt voortbewogen door een personenauto.

 • 5.

  De gemeente Tubbergen en de beheerders van de particuliere afvalbrengpunten zijn bevoegd om voor de bij lid 1 bedoelde inzameling een tarief in rekening te brengen.

 • 6.

  Bij de afgifte van afvalstoffen op het brengdepot zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Tubbergen en de beheerders van de particuliere afvalbrengpunten van toepassing.

 • 7.

  De huishoudelijke afvalstoffen die bij het afvalbrengpunt ter inzameling afgegeven kunnen worden moeten zoveel mogelijk op categorie gescheiden worden aangeboden.

 • 8.

  Wanneer bij de overdracht van de afvalstromen namens de beheerder aanwijzingen worden gegeven, dienen deze stipt te worden opgevolgd.

 • 9.

  Alle aanwijzingen van medewerkers van het afvalbrengpunt dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel 11 Categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden en regels m.b.t. inzameling hiervan (uitwerking van artikel 10, lid 5)

 • 1.

  Grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Wanneer deze afvalstromen ongescheiden worden aangeboden, worden zij niet meegenomen.

 • 2.

  De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen zonder aangewezen inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden:

  • a.

   textiel;

  • b.

   oud papier en karton, indien geen papiercontainer is beschikbaar gesteld;

  • c.

   glas;

  • d.

   KCA;

  • e.

   afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

 • 3.

  Textiel dat aan een inzamelaar ter inzameling wordt aangeboden moet in een goed gesloten plastic zak aan de kant van de weg worden geplaatst op zodanige wijze dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

 • 4.

  Huishoudelijk restafval of gft-afval dat in een minicontainer past of kan worden aangeboden in een verzamelcontainer, wordt niet aangemerkt als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval.

 • 5.

  Bedrijfsafval, puin, zand en bouw- en sloopafval worden niet als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval aangemerkt.

 • 6.

  De gemeente Tubbergen is bevoegd om voor de bij punt 1 bedoelde inzameling een tarief in rekening te brengen.

 • 7.

  De inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten kan op afroep plaatsvinden. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep telefonisch een afspraak te maken met de daartoe in de afvalkalender als bedoeld in artikel 4 genoemde instantie/ inzameldienst (kringloopbedrijf).

 • 8.

  Het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

 • 9.

  Grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3.

 • 10.

  Kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden. Een bundel mag niet langer zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 11.

  Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt niet voor het aanbieden van meubels, elektrische en elektronische apparaten en dergelijke.

 • 12.

  Per huisaansluiting mag per keer niet meer dan 3 m3 worden aangeboden.

 • 13.

  Aanwijzingen door of namens de gemeente dienen stipt te worden opgevolgd.

Artikel 12 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking van artikel 11, lid 1)

 • 1.

  In de jaarlijks voor alle huishoudens op te stellen afvalkalender als bedoeld in artikel 4 staat aangegeven op welke dagen containers met restafval en gft-afval kunnen worden aangeboden en op welke dagen en tijden het gemeentelijk afvalbrengpunt in de gemeente Tubbergen is geopend.

 • 2.

  De containers dienen op de dag van de lediging te worden aangeboden tussen 05.00 uur en 07.00 uur; na lediging dienen zij op de dag van de lediging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 20.00 uur van de openbare weg te worden verwijderd.

 • 3.

  Grof huishoudelijk restafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen op afspraak worden ingezameld, als bedoeld in artikel 11, lid 8

 • 4.

  Grof huishoudelijk restafval, en grote elektrische en elektronische apparaten dienen door de gebruiker van een perceel aan de inzameldienst te worden overhandigd op een zodanig tijdstip dat bijplaatsing door onbevoegden nauwelijks mogelijk is.

 • 5.

  De inzamelvoorzieningen op wijkniveau zijn permanent toegankelijk. Het gebruik van de inzamelvoorzieningen op wijkniveau is ter voorkoming van geluidoverlast niet toegestaan van 20.00 tot 08.00 uur.

Artikel 13 Regels omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking van artikel 12)

Als het door werkzaamheden of andere omstandigheden voor de inzameldienst niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken kunnen door de inzameldienst voor de duur van deze werkzaamheden of omstandigheden tijdelijk andere inzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Het Uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Gelijktijdig wordt het Afvalstoffenbesluit 2009 van de gemeente Tubbergen ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016”

Aldus vastgesteld op 12 oktober 2015.

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tubbergen,

de secretaris, de burgemeester,

drs. Ing. G.B.J. Mensink, mr. M.K.M. Stegers

Bijlage 1, KCA-lijst (behorend bij artikel 2, als uitwerking van artikel 3 van de verordening)

Huishouden

 • -

  Batterijen

 • -

  Spaarlampen en TL-buizen*

 • -

  Vloeibare gootsteenontstopper

Lampenolie

 • -

  Petroleum

 • -

  Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnenkastje

 • -

  Medicijnen

 • -

  Kwikthermometers

 • -

  Injectienaalden

Doe-het-zelf

 • -

  Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

 • -

  Bij verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

 • -

  Kwikschakelaars

Hobby

 • -

  Fotofixeer

 • -

  Foto-ontwikkelaar

 • -

  Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur en zwavelzuur

 • -

  Zoutzuur

Vervoer

 • -

  Accu’s

 • -

  Benzine

 • -

  Motorolie / afgewerkte olie / remolie

 • Oliefilters

*Deze lampen behoren thans tot de categorie verlichtingsapparatuur als onderdeel van de hoofdgroep elektrische en elektronische apparaten.