Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 156, leden 1 en 2, en 229 lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-201021-01-2012Nieuwe regeling

06-12-2010

Gemeenteblad 2010, 34

16B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

 

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2010, nr. 16A;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 22 november 2010;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

(Legesverordening 2011).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  "A.P.V.": Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  het in behandeling nemen van aanvragen om subsidies uit de gemeentekas.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crises- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het project uitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien die wijzigingen een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  De "Legesverordening 2010" van 7 december 2009, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 september 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 , tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2011.

Aldus vastgesteld in de openbare

raadsvergadering van 6 december 2010.

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Diversen

Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 3 Reisdocumenten

Hoofdstuk 4 Rijbewijzen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de GBA

Hoofdstuk 6 Overige Publiekszaken

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Vastgoed

Hoofdstuk 10 Wet op kansspelen

Hoofdstuk 11 Telecommunicatiewet

Hoofdstuk 12 Wegenverkeerswet

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Verordening verblijfsrecreatie

Titel 2 Dienstenverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Ontsmetten veewagens

Hoofdstuk 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 6 Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen

Hoofdstuk 7 Gebruiksvergunning niet gebouwen

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Ruimtelijke Ordening

Hoofdstuk 3 Aanlegvergunningen

Hoofdstuk 4 Bouwvergunningen

Hoofdstuk 5 Bodemgesteldheidsonderzoek

Hoofdstuk 6 Sloopvergunningen

Hoofdstuk 7 Wet Geluidhinder

Hoofdstuk 8 Beoordeling inpassingsplan

Hoofdstuk 9 Gebruiksvergunning gebouwen

Hoofdstuk 10 Kapvergunning

Hoofdstuk 11 Monumentenvergunning

Hoofdstuk 12 Reclamevergunning

Hoofdstuk 13 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Diversen

 

 

1.1

Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, per pagina

4,30

1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina op A4 formaat

0,20

1.1.3

met een minimum van

4,30

 

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, per kaart, tekening of lichtdruk

21,50

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

9,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

47,00

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal blad- zijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 5.1.1 (zakenpaspoort)

53,00

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

47,00

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,20

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

21,50

1.2.1.6

vervallen

 

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar

9,20

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

42,00

1.2.1.9

tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.7. of 1.2.1.8, indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de aanvraag -anders dan door overmacht- niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

17,50

1.2.2

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

45,00

1.2.3

Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

1.2.4

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van

21,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

31,00

1.3.1.2

tot het afgeven of vernieuwen van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag -anders dan door overmacht- niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

17,50

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1.1. wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

33,50

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

7,20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,70

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één kalenderjaar:

 

 

 

-voor 100 verstrekkingen

170,00

 

-voor 500 verstrekkingen

705,00

 

-voor 1.000 verstrekkingen

1.205,00

 

-voor 5.000 verstrekkingen

4.245,00

 

-voor 10.000 verstrekkingen

7.080,00

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestiging in de gemeente voor de periode van drie maanden

55,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoons-gegevens.

 

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

5,70

 

-voor 100 verstrekkingen

170,00

 

-voor 500 verstrekkingen

705,00

 

-voor 1.000 verstrekkingen

1.205,00

 

-voor 5.000 verstrekkingen

4.425,00

 

-voor 10.000 verstrekkingen

7.080,00

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek:

 

 

1.4.5.1

doornemen van de gemeentelijke basisadministratie persoons-gegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,50

1.4.5.2

aanmaken van een adressenlijst zonder persoonsgegevens

43,00

1.4.6.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken, anders dan bedoeld in artikel 78 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494), van een gewaarmerkt afschrift van de gegevens van de aanvrager in de basisadministratie

14,30

1.4.7.1

In afwijking van onderdeel 1.4.2.1 bedraagt het tarief

4,30

 

indien de dienst is aangevraagd en betaald door middel van het internetloket op de gemeentelijke website

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Burgerlijke stand

 

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

1.5.1.1

het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap dat niet op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis:

 

 

 

-op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

227,00

 

-op de overige tijdstippen

354,00

 

-niet in het gemeentehuis maar in een andere ruimte, welke niet ter beschikking is gesteld door de gemeente, anders dan op grond van artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek

354,00

 

-niet in het gemeentehuis maar in een andere ruimte, welke ter beschikking is gesteld door de gemeente, anders dan op grond van artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek

760,00

1.5.1.2

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

32,70

1.5.1.3

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in luxe uitvoering

38,40

1.5.1.4

het beschikbaar stellen van een vrijwillige getuige

21,50

1.5.1.5

het op verzoek eenmalig benoemen van een Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand zonder beëdiging door de rechtbank

215,00

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

 

1.5.2.1

alle in één week geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, per lijst voor de periode van drie maanden

55,00

1.5.2.2

alle in één week ondertrouwde en getrouwde paren, alsmede geregistreerde partners, per lijst voor de periode van drie maanden

55,00

1.5.3.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

15.50

1.5.4.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overige publiekszaken

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.6.1.1

een verklaring omtrent het gedrag

30,00

1.6.1.2

een attestatie de vita

5,70

1.6.1.3

een legalisatie van een handtekening

7,20

1.6.1.4

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

21,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een afschrift van:

 

 

1.7.1.1

de programmabegroting of programmarekening

29,00

1.7.1.2

de productenraming of de productenrealisatie

51,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

 

1.7.2.1

verstrekken van een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering

25,50

1.7.2.2

afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar van de afschriften van de stukken behorende bij een raadsvergadering, exclusief de stukken genoemd onder 2.1

137,00

1.7.2.3

verstrekken van een Gemeenteblad, per pagina

0,50

 

met een minimum van

4,30

1.7.2.4

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

15,50

1.8.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in de gemeentearchiefbewaarplaats berustend stuk, per pagina

0,50

 

met een minimum van

4,30

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1.1

tot het verstrekken van een plot van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wegenkaart of kernenkaart:

 

 

1.9.1.1.1

in formaat A4, per plot

8,60

1.9.1.1.1

in formaat A3, per plot

10,00

1.9.1.1.1

in formaat A2, per plot

12,90

1.9.1.1.1

in formaat A1, per plot

17,10

1.9.1.1.1

in formaat A0, per plot

28,60

1.9.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een (digitaal) afschrift:

 

 

1.9.2.1

uit de kadastrale massale output

5,70

1.9.2.2

uit de legger als bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

5,70

1.9.2.3

van de inschrijving in het register als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

5,70

1.9.2.4

uit het openbare register van beschermde monumenten als bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

5,70

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van:

 

 

1.9.3.1

digitale ondergronden landmeten en vastgoed

28,60

1.9.3.2

een digitale kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wegenkaart of kernenkaart, per object

8,60

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483) voor een periode van twaalf maanden

 

 

1.10.1.1

voor één kansspelautomaat

56,50

1.10.1.2

voor meer dan één kansspelautomaat

22,50

 

vermeerderd met

34,00

 

per kansspelautomaat

 

 

 

Verrekening

 

 

1.10.2

Indien de vergunning als bedoeld in onderdeel 1.10.1 geldt voor een periode korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden doch ten hoogste 4 jaar, worden de in onderdeel 1.10.1 genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd verlaagd, respectievelijk verhoogd.

 

 

 

Teruggaaf

 

 

1.10.3

Indien:

 

 

 

a de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.10.1 wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen;

 

 

 

b op een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 1.10.1 afwijzend wordt beschikt,

 

 

 

wordt op verzoek teruggaaf van 70% (a) respectievelijk 50% (b) van de geheven leges verleend.

 

 

1.10.4

Indien een vergunning als bedoeld in onderdeel 1.10.1 wordt ingetrokken, omdat daarvan geen gebruik meer wordt gemaakt, wordt op verzoek teruggaaf van respectievelijk 45%, 30% en 15% van de geheven leges verleend indien de nog niet verstreken looptijd van de vergunning nog 3 jaren, 2 jaren en 1 jaar bedraagt

 

 

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

43,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Telecommunicatiewet

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet

215,00

1.11.2

Het in 1.11.1 genoemde bedrag wordt:

 

 

1.11.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

257,00

1.11.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

 

1.11.3

Indien een begroting als bedoeld in 1.11.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Wegenverkeerswet

 

 

1.12.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

voor het verkrijgen van een ontheffing ex artikel 148 van de Wegenverkeerswet (wedstrijd op de weg)

43,00

1.12.2

tot het nemen van een of meerdere verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet:

 

 

 

a.het instellen van een parkeerverbod

43,00

 

b.het instellen van meerdere verkeersmaatregelen

85,80

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.13.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)

43,00

1.13.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in het vorig onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

43,00

1.13.1.3

tot het wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

43,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Verordening verblijfsrecreatie

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Verordening op de verblijfsrecreatie

700,00

1.14.2

In afwijking van onderdeel 1.14.1 bedraagt het tarief indien de aanvraag betrekking heeft op een:

 

 

 

-kleinschalig kampeerterrein

530,00

 

-natuurkampeerterrein

186,00

 

-paalkampeerterrein of verenigingskamperen op eigen kampeerterrein

36,00

1.14.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2,lid 3, van de Verordening op de verblijfsrecreatie (groepskamperen buiten kampeerterrein)

36,00

 

TITEL 2

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

2.1.1

een aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet door natuurlijke personen, of rechtspersonen, met uitzondering van rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

175,00

2.1.2

een aanvraag ter verkrijging van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet door rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

256,00

2.1.3

een aanvraag ter verkrijging van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet uitsluitend voor het wijzigen van één of meerdere leidinggevenden, niet zijnde ondernemer of bestuurder

40,00

2.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

67,00

2.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

27,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

2.2.1

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3 van de A.P.V., per standplaats:

 

 

 

-geldig voor maximaal een week

40,00

 

-geldig voor ten hoogste twaalf maanden

94,00

2.2.2

een ventvergunning ingevolge artikel 5.2.2 van de A.P.V.,

 

 

 

-geldig voor maximaal een week

40,00

 

-geldig voor ten hoogste twaalf maanden

94,00

2.2.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de A.P.V (ontheffing sluitingsuur)

52,00

2.2.4

een vergunning ingevolge artikel 2.1.2.1 van de A.P.V. (houden van optochten)

40,00

2.2.5

een vergunning ingevolge artikel 2.1.4.1 van de A.P.V. (evenementvergunning)

40,00

2.2.6

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 10.9.4 en 10.9.5, bedraagt het tarief

135,00

 

indien voor de behandeling van de aanvraag extern overleg noodzakelijk is.

 

 

2.2.7

een vergunning ingevolge artikel 5.2.3 van de A.P.V. (snuffelmarkt)

40,00

2.2.8

een vergunning ingevolge artikel 5.4.1 van de A.P.V.(crossterrein)

40,00

2.2.9

In afwijking van het bepaalde in de artikelen 2.2.7en 2.2.8 bedraagt het tarief

135,00

 

indien voor de behandeling van de aanvraag extern overleg noodzakelijk is

 

 

2.2.10

Indien in één aanvraag een vergunning wordt gevraagd ex onderdeel 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.8, 2.2.9 en/of 1.12 wordt in afwijking van het bepaalde één keer het vermelde tarief in rekening gebracht, voor de overige vergunningen geldt het tarief zoals genoemd in 2.8.1.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

2.3.1

een vergunning ingevolge artikel 3.2.1 van de A.P.V.:

 

 

 

-voor een escortbedrijf

1.066,00

 

-voor een seksinrichting

1.390,00

 

Teruggaaf

 

 

2.3.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3.2.1 van de A.P.V. doch voor het verlenen van de vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de overeenkomstig 2.3.1 geheven leges verleend.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Ontsmetten veewagen

 

 

2.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het ingevolge de Beschikking ontsmetting motorrijtuigen en aanhangwagens 1976 ontsmetten van een veewagen

13,50

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.5.1

voor het verlenen van een éénmalige ontheffing als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

94,00

2.5.2

voor het verlenen van een ontheffing voor een kalenderjaar als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

256,00

2.5.3

voor het verlengen van een verleende ontheffing voor een kalenderjaar als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

175,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Besluit niet aangewezen luchtvaartterreinen

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

 

2.6.1

een toestemming ingevolge artikel 5, zesde lid, van het Besluit inrichtingen gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het landen en opstijgen van een helikopter

40,00

2.6.2

een toestemming ingevolge artikel 10, tweede lid, van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het opstijgen van een luchtballon

40,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Gebruiksvergunning

 

 

2.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening met een oppervlakte:

 

 

 

-tot 500 m2

94,00

 

-vanaf 500 tot 1.000 m2

337,00

 

-vanaf 1.000 tot 4.000 m2

661,00

 

-vanaf 4.000m2

985,00

2.7.2

Indien de gevraagde vergunning als bedoeld in 2.7.1 wordt geweigerd,

wordt op aanvraag teruggaaf van 40% van de overeenkomstig 2.7.1 berekende leges verleend met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

94,00

2.7.3

Indien een aanvraag als bedoeld in 2.7.1 voor het verlenen van de vergunning wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 60% van de overeenkomstig 2.7.1 berekende leges verleend met dien verstande dat zij nimmer minder zullen bedragen dan

94,00

2.7.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van overdracht van een gebruiksvergunning aan de nieuwe gebruiker

94,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of

andere beschikking

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

9,50

 

Titel 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/ OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijving

 

 

3.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

3.1.1.1

Bouwkosten:

 

 

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

3.1.1.2

Wabo:

 

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

3.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

3.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag / schetsplan

 

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.2.1

om vooroverleg (niet zijnde activiteit kappen) in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

186,00

3.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag (niet zijnde activiteit kappen) om een omgevingsvergunning:

186,00

3.2.3

om een beslissing omtrent het verlenen van medewerking door de gemeente voor het wijzigen of vaststellen van een bestemmingsplan

186,00

3.2.4

tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis ven genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend

 

 

3.2.4.1

indien de bouwkosten minder dan € 150.000,- bedragen:

100,00

3.2.4.2

indien de bouwkosten meer dan € 150.000,- bedragen:

350,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

 

Bouwactiviteiten

 

 

3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

197,00

 

vermeerderd met:

22,40

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 230.000,--;

 

 

 

en

16,70

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 230.000,-- tot € 455.000,--;

 

 

 

en:

16,45

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 455.000,-- tot € 680.000,--;

 

 

 

en:

16,35

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten vanaf € 680.000,--.

 

 

 

Extra welstandstoets

 

 

3.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief:

46.50

 

indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is.

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

3.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

3.3.1.3.1

van een milieukundig bodemrapport

85,00

3.3.1.3.2

van een archeologisch bodemrapport:

85,00

3.3.1.3.3

voor uitsluitend een vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid:

85,00

3.3.1.3.4

van een verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999 naar de bodemgesteldheid:

85,00

 

Kennisgeving ‘start bouw’ en ‘bouw gereed’

 

 

3.3.1.4

Indien de kennisgevingen ‘start bouw’ en ‘bouw gereed’ binnen 14 dagen na het begin c.q. het gereedkomen van de bouw schriftelijk worden gemeld bij cluster Toezicht en Handhaving, wordt een teruggaaf van:

50,00

 

per kennisgeving van de geheven leges bouwactiviteit verleend.

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

3.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief:

197,00

 

vermeerderd met:

22,40

 

per € 1.000,-- voor het deel van de bouwkosten tot € 6.000,--, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit.

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

3.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief: voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

85,00

 

 

 

Beoordeling inpassingsplan (beplantingsplan)

 

 

3.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.3.1 bedraagt het tarief :

220,00

 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een inpassingsplan wordt beoordeeld

 

 

 

 

 

 

3.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

3.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

358,00

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

3.3.2.2

Onderdeel 3.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 3.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 3.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

 

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

3.3.3

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 3.3.1 en 3.3.2

 

 

3.3.3.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

129,00

3.3.3.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

1.715,00

3.3.3.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking):

4.890,00

3.3.3.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

1.715,00

3.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening gegeven regels is afgeweken, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsgunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.3.3.5.1

Indien een begroting als bedoeld in 3.3.3.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

3.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsgunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.3.3.6.1

Indien een begroting als bedoeld in 3.3.3.6 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw- of aanlegactiviteit

 

 

3.3.4

Indiende aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, onderscheidenlijk b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.3.4.1

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (binnenplanse afwijking):

129,00

3.3.4.2

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse kleine afwijking):

1.715,00

3.3.4.3

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (buitenplanse afwijking):

4.890,00

3.3.4.4

indien met toepassing van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo voor een bepaalde termijn van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken (tijdelijke afwijking):

1.715,00

3.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde of vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verordening, onderscheidenlijk provinciale verklaring gegeven regels is afgeweken, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.3.4.5.1

Indien een begroting als bedoeld in 3.3.4.5 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

3.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde of vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, onderscheidenlijk ministeriële verklaring gegeven regels is afgeweken, het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsgunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.3.4.6.1

Indien een begroting als bedoeld in 3.3.4.6 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

3.3.4.7

indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:

129,00

 

 

 

 

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

3.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.3.5.1

een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11.1, onderdeel a, van het Gebruiksbesluit voor zover daarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen:

 

 

 

a.van 11 tot en met 25 personen:

1.086,00

 

b.van meer dan 25 personen:

1.730,00

3.3.5.2

een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.11.1, onderdeel b, van het Gebruiksbesluit voor zover daarin dagverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of; meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen:

 

 

 

a.van 11 tot en met 25 personen:

1.086,00

 

b.van meer dan 25 personen:

1.730,00

 

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten

 

 

3.3.6

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.3.6.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument:

615,00

3.3.6.2

voor de toepassing van 3.3.6.1 wordt onder wijzigen niet begrepen het herstellen in vroege staat.

 

 

 

 

 

 

 

Sloopactiviteiten

 

 

3.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

345,00

3.3.7.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk waarvoor ingevolge een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

345,00

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

3.3.7.3

Onderdeel 3.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in de onderdelen 3.3.7.1 of 3.3.7.2 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 3.3.1.3.2 of 3.3.2.2 zelf toepassing vinden.

 

 

 

Asbesthoudende materialen

 

 

3.3.7.6

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 3.3.7.1 of3.3.7.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

85,00

 

 

 

 

 

Activiteiten met betrekking tot uitweg/inrit

 

 

3.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

143,00

 

 

 

 

 

Activiteit met betrekking tot kappen

 

 

3.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of kapverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

voor 1 tot en met 4 bomen:

50,00

 

voor 5 of meer bomen:

100,00

 

voor een kaveldoorsnijdende beplanting

1.096,00

 

voor hakhout

50,00

3.3.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een kapmelding als bedoeld in artikel 2.3 van de Kapverordening:

50,00

 

 

 

 

3.3.10

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

3.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

85,00

3.3.10.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998:

85,00

 

 

 

 

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

3.3.11

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

85,00

 

 

 

 

 

Andere activiteiten

 

 

3.3.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

3.3.12.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

85,00

3.3.12.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

85,00

3.3.12.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning

 

 

3.3.12.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

3.3.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

3.3.13.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

3.3.13.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

 

 

Advies

 

 

3.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 3.3.14.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is. ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

3.3.15

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

3.3.15.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

450,00

3.3.15.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.3.15.2

indien een begroting als bedoeld in 3.3.15.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg, beoordeling van een conceptaanvraag of schetsplan als bedoeld in hoofdstuk 3, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

3.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 3.3.1 en 3.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

De teruggaaf bedraagt 70% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit.

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

 

 

3.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.3.1 en 3.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder en van de vergunning geen gebruik is gemaakt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt 40% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit.

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

 

 

3.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 3.3.1 en 3.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

De teruggaaf bedraagt: 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bestemmingswijziging als bedoeld in 3.7 en 3.3.3.3 en 3.3.4.3

 

 

3.5.4.

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit planologische medewerker als bedoeld in de onderdelen 3.3.3.3 en 3.3.4.3 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

 

 

De teruggaaf bedraagt, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 3 weken na het in behandeling nemen ervan, 40% de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

3.5.5

Een bedrag minder dan € 107,- wordt niet teruggegeven.

 

 

 

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

3.5.6

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 3.3.14 en 3.3.15 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

57,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.7.1

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

5.160,00

3.7.2

tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

1.715,00

3.7.3

Het in 3.7.1 en 3.7.2 genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag tot het starten van de bestemmingsplanprocedure aan de aanvrager meegedeelde externe kosten voor advies en onderzoek, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

3.7.4

indien een begroting als bedoeld in 3.7.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Sloopmelding

 

 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening:

35,00

 

 

 

 

3.9

Hoofdstuk 9 Reclamevergunning

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.7.2 van de A.P.V. (reclamevergunning)

143,00

 

 

 

 

3.10

Hoofdstuk 10 Geluidhinder

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verlenen voor een hogere grenswaarde, als bedoeld in de Wet geluidhinder

358,00

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

3.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

225,00

 

Behorende bij raadsbesluit van 6 december 2010, 16B

De griffier van Tubbergen,

F.G.S. Droste