Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Verordening op het jeugdlintje van de gemeente Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het jeugdlintje van de gemeente Tubbergen
CiteertitelVerordening op het jeugdlintje van de gemeente Tubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 108, 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-2011Nieuwe regeling

14-03-2011

Gemeenteblad 2011, 12

18B

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het jeugdlintje van de gemeente Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het initiatiefvoorstel van het raadslid N.H.A. (Niek) Ritzen;

gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

I.

vast te stellen de navolgende

Verordening op het Jeugdlintje van de gemeente Tubbergen

Artikel 1 jeugdlintje als bijzondere onderscheiding

Ingesteld wordt het “jeugdlintje van de gemeente Tubbergen”, als gemeentelijke onderscheiding voor kinderen en jongeren tot en met de leeftijd van 18 jaar.

Artikel 2 Voordracht voor een jeugdlintje

 • 1.

  Iedereen, waaronder scholen, clubs, verenigingen, dorpsraden, media, familieleden, buren en vrienden kinderen en jongeren, kan een kind of een jongere bij het college van burgemeester en wethouders voordragen voor een jeugdlintje.

 • 2.

  De voordracht gebeurt door middel van een door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  De indiener van de voordracht geeft minimaal twee personen op als referentie, waarvan er tenminste één meerderjarig is en tenminste één geen familielid.

Artikel 3 Toekenning door het college van burgemeester en wethouders

De toekenning van een jeugdlintje geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders op voordracht van een jury. Het besluit wordt aan de gemeenteraad meegedeeld.

Artikel 4 Samenstelling en benoeming jury

 • 1.

  De leden van de jury, waaronder minimaal één minderjarige, worden door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks benoemd.

 • 2.

  Zij zijn een maal herbenoembaar.

 • 3.

  De jury bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen.

Artikel 5 Grond voor toekenning van een jeugdlintje

Het jeugdlintje kan worden toegekend aan kinderen en jongeren in de gemeente Tubbergen tot en met de leeftijd van 18 jaar die gedurende meerdere jaren of voor een concrete activiteit een bijzondere inzet hebben geleverd voor de Tubbergse samenleving.

Artikel 6 Uitvoering toekenning jeugdlintje

De vormgeving en uitvoering van het jeugdlintje wordt door het college van burgemeester en wethouders bepaald. Uitgangspunt is dat per jaar maximaal 5 jeugdlintjes worden toegekend.

Artikel 7 Uitreiking jeugdlintje

Het jeugdlintje wordt uitgereikt op of rond 20 november (Dag van de Rechten van het Kind). De uitreiking vindt plaats door de burgemeester, of bij verhindering, door de wethouder voor jeugdzaken.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening op het jeugdlintje van de gemeente Tubbergen”.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na haar bekendmaking.

II.

Structureel een bedrag van € 1.000,00 uit de beschikbare middelen voor jeugdbeleid te reserveren voor de organisatie en toekenning van jeugdlintjes.

III.

Het college opdracht te geven de toetsingscriteria voor en de uitvoering van de Verordening tot regeling van de toekenning van jeugdlintjes ter hand te nemen zodat op of rond 20 november 2011 voor het eerst de Tubbergse jeugdlintjes kunnen worden uitgereikt.

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 14 maart 2011

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers