Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Handhavingverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren
CiteertitelHandhavingverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpHandhavingsverordening Wwb en WIJ 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8a van de Wet werk en bijstand,
 2. artikel 2 eerste lid, onderdeel c van de Wet Investeren in Jongeren
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-201101-01-201101-01-2015Nieuwe regeling

29-03-2011

Oostermoer

Raadsvergadering agendapunt 11

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren

Raadsbesluit nr. 11. VII

Betreft: :Handhavingverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 maart jl. .;

gelet op artikel 8a van de Wet werk en bijstand, en artikel 2 eerste lid, onderdeel c van de Wet Investeren in Jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop handhaving met betrekking tot de uitvoering van de Wet werk en bijstand en de Wet Investeren in Jongeren plaatsvindt bij verordening te regelen;

B E S L U I T:

in te trekken de: “ Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo 2009” en vast te stellen de:

“Handhavingverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren”

Artikel 1 Definities

 • 1.

  Voor de betekenis van de in deze verordening genoemde begrippen wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen van de Wet werk en bijstand dan wel de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met uitzondering van de in lid 2 van dit artikel genoemde begrippen.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

A De WWB: de Wet werk en bijstand;

B Abw: Algemene bijstandswet;

C WIJ: de Wet investering in Jongeren

D WWIK: de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars

E IOAZ: Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

F IOAW: Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers

G Uitkering: Algemene en Bijzondere Bijstand en de Langdurigheidstoeslag op grond van de WWB, ene uitkering op grond van de WWIK, een inkomensvoorzieningen op grond van de WIJ en een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ.

H Bijstand: algemene en bijzondere bijstand;

I Langdurigheidstoeslag: de toeslag als bedoeld in artikel 36 van de wet;

J de WIJ norm: de van toepassing zijnde inkomensvoorziening op grond van de WIJ;

K College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo.

Artikel 2 Handhavingsplan

 • 1.

  Het college draagt, in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB en WIJ, zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

 • 2.

  In het handhavingsplan komt op zijn minst tot uitdrukking:

  • o

   Aanpak fraudepreventie;

  • o

   Aanpak frauderepressie.

Artikel 3 Afstemming en terugvordering

Bij ten onrechte ontvangen uitkeringen ten gevolge van het schenden van de inlichtingenplicht alsmede bij misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB, WIJ, WWIK, IOAW, IOAZ verlaagt het college de uitkering conform hetgeen hierover is bepaald in de Afstemmingsverordening(en).

Artikel 4 Verhaal

 • 1.

  Kosten van bijstand worden verhaald in de gevallen en overeenkomstig de regels van de artikelen 61 en 62 WWB.

 • 2.

  Kosten van de WIJ norm worden verhaald in de gevallen en overeenkomstig de regels van artikel 57 WIJ.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot verhaal.

Artikel 5 Invordering en kwijtschelding

Het college stelt nadere regels met betrekking tot de invordering en kwijtschelding.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met

  1 januari 2011.

 • 2.

  De verordening "Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo" vastgesteld op 8 december 2009 wordt ingetrokken

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Handhavingverordening Wet werk en bijstand, Wet Investeren in Jongeren, Wet Werk en Inkomen Kunstenaars,Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemersgemeente Tynaarlo”.

 

Vries, 29 maart 2011

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

TOELICHTING

Op grond van de Wet werk en bijstand, de Wet Investeren in Jongeren, de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars, de Inkomensvoorziening Oudere en de gedeeltelijke Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen en Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers dient de gemeenteraad een aantal verordeningen vast te stellen. De wetten geven aan dat een verordening moet worden vastgesteld waarin regels worden opgesteld in het kader van het financiële beheer voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

Deze verordening betreft een kaderverordening. Vierjaarlijks stelt het college een handhavingsplan vast waarin minimaal wordt aangegeven de wijze preventieve en repressieve handhaving. Preventief beleid vormt een belangrijk onderdeel van misbruikbestrijding, immers: voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen moet worden dat mensen die onterecht een beroep doen op een uitkering toch een (te hoge) uitkering ontvangen. Alle activiteiten gericht op preventie kunnen gerekend worden tot de zogenaamde `poortwachtersfunctie', dat wil zeggen het bewaken van de toegang tot de bijstand en de controle op het recht op bijstand bij het ‘zittende bestand'. Repressief beleid, gericht op misbruikbestrijding, bestaat uit het opleggen van sancties en het terugvorderen van fraudeschulden.