Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013
CiteertitelVerordening precariobelasting 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpPrecariobelasting 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

18-12-2012

De Oostermoer

Raadsvoorstel 10.8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder: a. dag: een etmaal;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomentoestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend

  voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst

  bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger

  aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de

  voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4 Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van: 

a.voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare dienstbestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet , dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

b.voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperktrecht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

c.voorwerpen, waarmee naar oordeel van het college van burgemeester en wethouders hetdorpsschoon wordt gediend;

d.voorwerpen, ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de

  tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle

  eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naarde oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van

  de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige

  rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp ofde voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur vandie vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeftvoorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van

  overeenkomstige toepassing is.

  5.Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijnopgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest

  voordelige wijze.

  6.In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van deprecariobelasting:

  a.indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief isopgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  b.indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- ofweektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

  7.Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief isopgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in hetkalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zichvoordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

 • 1.

  De precariobelasting wordt door middel van aanslag geheven.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De aanslagen moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, danwel ingeval van toezending ervan, binnen 6 weken na de dagtekening van dekennisgeving.

3.De Algemene termijnenwet  is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening precariobelasting 2012 van 22 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als `Verordening precariobelasting 2013'

   

  Vries, 18 december 2012

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

Tarieventabel, behorende bij de ‘Verordening precariobelasting 2013’

 

Omschrijving voorwerp

Tarief per week

Tarief per maand

Tarief per jaar

Hoofdstuk 1 Voertuigen

 

 

 

1.1

Het tarief bedraagt:

 

 

 

1.1.1

Voor een caravan, kampeerwagen, boottrailer of ander voertuig ten behoeve van de recreatie, per voertuig

€ 15,90

 

 

1.1.2

Voor een aanhangwagen of ander dergelijk voertuig niet zijnde een voertuig als bedoeld onder 2.1, per voertuig

€ 12,75

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bouwmaterialen en dergelijke

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt voor bouwmaterialen, zoals een loods, keet, container, steiger, stelling, heistelling, kraan, betonmolen, asfaltketel, of een trechter ten dienste van bouwwerken, bij een totaal ingenomen oppervlakte van:

 

 

 

2.1.1

0 tot 10 m2

€ 10,60

€ 21,20

€ 127,35

2.1.2

10 tot 25 m2

€ 12,75

€ 25,50

€ 152,85

2.1.3

25 tot 50 m2

€ 15,90

€ 31,80

€ 191,05

2.1.4

50 m2 of meer, per 50 m2 of gedeelte daarvan

€ 15,90

€ 31,80

€ 191,05

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Aankondigingborden

 

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor reclame- of andere aankondigingborden:

 

 

 

3.1.1

Zonder kunstverlichting, over de frontoppervlakte, per 0,5 m2

€ 10,60

€ 21,20

€ 127,35

3.1.2

Met kunstverlichting, over de frontoppervlakte, per 0,5 m2

€ 15,90

€ 31,80

€ 191,05

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Standplaatsen

 

 

 

4.1

Voor het innemen van een standplaats ten behoeve van de verkoop van waren voor:

 

 

 

4.1.1

De dorpen Tynaarlo, Yde en de Punt

 

 

€ 204,40

 

Het dorp Vries

 

 

€ 255,50

 

Het dorp Eelde

 

 

€ 306,60

 

Het dorp Zuidlaren, locatie de Brink

 

 

€ 2.815,20

 

Het dorp Zuidlaren, overige locaties

 

 

€ 1.126,10

 

Overige plaatsen

 

 

€ 204,40

4.2

Voor het gebruik van elektra worden de onder 4.1.1 genoemde bedragen verhoogd met

 

 

€ 51,15

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Terrassen

 

 

 

5.1

Het tarief bedraagt voor voorwerpen onder, op of boven een terras, bij een totaal ingenomen oppervlakte:

 

 

 

5.1.1

Per m2

 

 

€ 21,20

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Overige voorwerpen

 

 

 

6.1

Het tarief bedraagt:

 

 

 

6.1.1

Voor een vaartuig op een ligplaats, per m1

 

 

€ 52,50

Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 18 december 2012

 

J.L. de Jong, griffier