Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe regeling

08-12-2009

Oostermoer

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Raadsbesluit nr. 10 h

Betreft: Legesverordening 2010

De raad van de gemeente Tynaarlo;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

 

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing
 • De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling
  • 1.

   In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • 2.

   De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding
 • Met uitzondering van het in artikel 8.1.6. van de tarieventabel opgenomen tarief voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) wordt bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
 • Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
 • Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen 3 maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van de tarieventabel betreft

   • 1.

    onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);

   • 2.

    Hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

   • 3.

    Hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

   • 4.

    onderdeel 1.4.5. (papieren verstrekking uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

   • 5.

    hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

   • 6.

    onderdeel 1.9.1. (verklaring omtrent het gedrag);

   • 7.

    Hoofdstuk 16 (kansspelen)

  Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
 • Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de

  heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Overgangsrecht
  • 1.

   De artikelen en tarieventabel van de ‘Verordening Legesverordening 2009’ van 25 november 2008, vervallen met ingang 1 januari 2010, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

   In afwijking van het eerste lid vervallen de volgende onderdelen van de tarieventabel van de in het eerste lid genoemde verordening met ingang van 28 december 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan:

   a. onderdelen 11.1 en 11.2 (vergunning of ontheffing als bedoeld in respectievelijk artikel 3,

   a. 30 en 35 van de Drank- en Horecawet;

  • b.

   onderdeel 16.6 (evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • e.

   onderdeel 16.7 (exploitatievergunning prostitutiebedrijf, wijziging daarvan of wijziging in het beheer als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, of 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 3.

   In afwijking in zoverre van het eerste lid vervallen hoofdstuk 5 (bouwgerelateerde leges) en het onderdeel 16.2 (kapvergunning als bedoeld in artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening) van de tarieventabel behorende bij de in het eerste lid genoemde verordening op het tijdstip dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat:

  • a.

   dit hoofdstuk en deze onderdelen van toepassing blijven op de belastbare feiten:

   • §

    1. die zich hebben voorgedaan voor bedoeld tijdstip;

   • §

    2. waarop de wettelijke voorschriften zoals deze luidden voor inwerkingtreding van deze wetten, nog moeten worden toegepast.

  • b.

   als genoemde wetten na 1 januari 2010 in werking treden voor belastbare feiten die zich na die datum voordoen, de tarieven in dit hoofdstuk en deze onderdelen worden verhoogd met 2%, waarbij de uitkomst rekenkundig wordt afgerond op twee decimalen en afgerond op € 0,05.

  • 4.

   Indien de datum van inwerkingtreding van titel 1 van de tarieventabel behorende bij deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de op grond van het eerste lid vervallen bepalingen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

  • 5.

   De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding overgangsbepaling en citeertitel
  • 1.

   Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010

  • 3.

   In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) in werking treedt en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden. De datum waarop dit tijdstip valt is tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel.

  • 4.

   In afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid, treedt titel 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel in werking op 28 december 2009, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing voor die titel is.

Artikel 14 Citeertitel
 • Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2010.

   

  Vries, 8 december 2009

   

  De raad voornoemd,

  F.van Zuilen, voorzitter

  J.L. de Jong, griffier