Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2013
CiteertitelVerordening lijkbezorgingrechten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLijkbezorgingsrechten 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Nieuwe regeling

18-12-2012

Oostermoer

10.5

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2013

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2013

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.begraafplaats : de begraafplaats ‘Eelde’ te Eelde;

de begraafplaats ‘De Duinen’ te Eelde;

de begraafplaats ‘De Walakker’ te Zuidlaren;

de begraafplaats ‘Oude Coevorderweg’ te Zuidlaren;

de begraafplaats ‘Vries’ te Vries;

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

  • g.

   algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen

begraven van lijken;

h.particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • -

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  het doen verstrooien van as;

  • i.

   algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetteen van asbussen met of zonder urnen;

j.particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

k.particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • l.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • m.

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon heuitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

n.grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffingen en belastingtarief
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar
 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het

  kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 9.2 t/m 9.8 van de tarieventabel is het

  belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing
 • 1.

  De onderhoudskosten, bedoeld in hoofdstuk 9 van de tarieventabel, worden geheven door middel van een aanslag.

 • 2.

  Andere rechten dan bedoeld in hoofdstuk 9 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten
 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 9 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de

  aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten bedoeld in 9.1

  van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde

  rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden

  verblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing

  voor de rechten bedoeld in 9.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat

  jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle

  kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 9 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijn van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald

  binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeerartikel
 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2012’ van de gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingrechten 2013’.

 

Vries, 18 december 2012

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

Tarieventabel, behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingrechten 2013’

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1.Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor een periode van 20 jaar, waaronder tevens wordt verstaan een urnengraf wordt geheven:

1.1.1. enkel graf € 2122,00

1.1.2. dubbel graf € 4244,00

1.1.3. dubbel graf in twee lagen € 3182,00

1.1.4. urnengraf € 2122,00

1.1.5. urnennis € 1591,00

 • 1.

  2 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 voor een

  periode van 10 jaar € 1051,00

 • 1.

  3 de onder 1.1 en 1.2 genoemde is inclusief onderhoud van het graf

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven € 714,002.2 Voor het begravaven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven € 230,00

3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven € 112,00

 • 2.

  4 Voor het plaatsen van een grafkelder wordt geheven € 337,00

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven € 208,00

Hoofdstuk 4 Begraven op zaterdag

4.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt

geheven € 1.071,00

 • 4.

  2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven € 344,00

 • 4.

  3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven € 168,00

 • 4.

  4 Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnengraf of urnennis wordtgeheven € 312,00

Hoofdstuk 5 Grafbedekking

5.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking, graftuin, gedenkteken of kruis wordt geheven 5.1.1 voor een enkel graf € 191,00 5.1.2 voor een dubbel graf € 191,00 5.1.3 voor een urnengraf € 95,00

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing

6.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven het bedrag dat de G.G.D. bij de gemeente Tynaarlo in rekening brengt.

Hoofdstuk 7 Overboeking rechthebbende

7.1 Voor het overboeken van een graf op naam van een nieuwe rechthebbende wordt geheven € 26,00

Hoofdstuk 8 Opgraven, schudden, ruimen en verstrooien

8.1 Voor het opgraven van een lijk, behalve op rechterlijk gezag, wordt geheven € 433,00

8.2 Voor het opgraven en het herbegraven in hetzelfde graf (schudden) wordt geheven € 483,00

8.3 Voor het opgraven en het herbegraven in een ander graf wordt geheven € 865,00

8.4 Voor het verwijderen van een asbus wordt geheven € 218,00

8.5 Voor het ruimen van een graf op verzoek van belanghebbende wordt geheven € 578,00

 • 8.

  6 Voor het verstrooien van as op een daarvoor bestemd terrein op de begraafplaats wordt geheven € 154,00

 • 8.

  7 Voor het plaatsen van een gedenkplaatje op het strooiveld € 128,00

 • 8.

  8 Indien, vanwege wettelijke voorschriften, werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door een daartoe gespecialiseerd bedrijf, dan worden de kosten hiervan doorberekend aan de rechthebbende.

 

Hoofdstuk 9 Onderhoud grafsteen

9.1 Het schoonhouden van een grafsteen kan, op grond van eerdere verordeningen voor

gemeentelijke begraafplaatsen door de rechthebbende worden overgedragen aan de gemeente.

Het recht bedraagt € 100,00 per graf per jaar.

9.2 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 10 jaren worden overgedragen is een bedrag

verschuldigd van 9 keer het jaarbedrag.

9.3 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 15 jaren worden overgedragen is een bedrag

verschuldigd van 13 keer het jaarbedrag.

9.4 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling voor 20 jaren worden overgedragen is een bedrag

verschuldigd van 17 keer het jaarbedrag.

 • 9.

  5 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 25 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 21 keer het jaarbedrag

 • 9.

  6 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 30 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 25 keer het jaarbedrag

 • 9.

  7 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 35 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 29 keer het jaarbedrag

 • 9.

  8 Indien het onderhoud bij vooruitbetaling van 40 jaren worden overgedragen is een bedrag verschuldigd van 33 keer het jaarbedrag

 

Hoort bij besluit van de raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 18 december 2012

J.L. de Jong, griffier