Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Onbekend

08-12-2009

Oostermoer 16 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010

Raadsbesluit nr. 10 j

Betreft: Marktgeldenverordening 2010

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010

 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'marktgelden 'worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming van voor openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeente of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten, waaronder het schoonmaken en schoonhouden van die bezittingen en het bedrijven van promotieactiviteiten.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  Degene die een dienst aanvraagt dan wel degene voor wie een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Vrijstellingen

Voor het betalen van marktgelden als bedoeld in onderdeel 2 van de tarieventabel, zijn vrijgesteld de daar bedoelde inrichtingen, aan welke na gehouden verpachting, een plaats is toegewezen.

 

 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten, waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 4, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten daarvan worden geheven door middel van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van in artikel 7 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op het in het eerste lid gestelde termijnen.

artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Marktgeldenverordening 2009” van de gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Marktgeldenverordening 2010."

 

Vries, 8 december 2009

 

De raad voornoemd,

F.van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

 

Tarieventabel behorende bij de "Marktgeldenverordening 2010”.

Alle hierna genoemde bedragen zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per dag of gedeelte daarvan voor een paard € 2,00

 • 2.

  Voor ieder(e) tent, kraam, tafel, stal, voertuig en dergelijke inrichting(en) per strekkende

  meter ingenomen ruimte, gemeten langs de weg:

  • a.

   voor de najaarsmarkt te Zuidlaren:

   a.1. voor wat betreft kramen, die eetwaren verkopen € 17,65

   a.2. voor wat betreft kramen, die in hoofdzaak ter plaatse

   eetwaren bereiden en verkopen om ter plaatse te consumeren € 52,00

   a.3. voor wat betreft de overige kramen € 13,25

   De tarieven onder a.1. t/m a.3. worden verhoogd met € 8,25 per standplaats voor

   promotie en met € 16,60 voor elektra.

  • b.

   voor de voorjaarsmarkt te Zuidlaren € 5,20

   Het tarief onder b. wordt verhoogd met € 8,25 per standplaats voor promotie en

   met € 5,20. voor elektra

  • c.

   voor de weekmarkt te Zuidlaren € 1,08

  • d.

   voor de weekmarkt te Vries € 0,64

  • e.

   voor de weekmarkt te Tynaarlo € 0,51

  • f.

   voor de weekmarkt te Eelde € 1,08

 • 3.

  a. De kosten voor het reserveren van een plaats voor paarden bedragen

  voor de najaarsmarkt te Zuidlaren € 1,45 per strekkende meter ingenomen marktruimte.

  • b.

   Per reservering zal het tarief worden verhoogd met € 8,30 voor promotie/

   naamsvermelding

 

Behoort bij besluit van de raad der gemeente Tynaarlo d.d. 8 december 2009

 

J.L. de Jong, griffier