Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2010
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200001-01-2011Onbekend

08-12-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2010

Raadsbesluit nr. 10 g

Betreft: Verordening reinigingsrechten 2010

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de :

Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrechten 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Inzamelvoorziening: een voor een perceel of groep van percelen voor de inzameling van afvalstoffen van gemeentewege aangewezen voorziening.

 • b.

  Pashouder: degene aan wie een pas ter beschikking is gesteld welke toegang geeft tot de inzamelvoorziening.

 • c.

  Grof huishoudelijk afval: afvalstoffen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet via de inzamelvoorziening worden ingezameld.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Het gewicht van de ingezamelde afvalstoffen van een pashouder wordt aangemerkt als maatstaf van de heffing van het in hoofdstuk 1 van de tarieventabel genoemde recht.

 • 4.

  De vaststelling van het totaal per belastingtijdvak ingezamelde gewicht van de ingezamelde afvalstoffen van een pashouder vindt plaats door een optelling van de gewichten van de periodiek ingezamelde afvalstoffen in het betreffende belastingtijdvak.

 • 5.

  Voor de berekening van de rechten wordt uitgegaan van de gewichten die zijn vastgesteld met behulp van de weegapparatuur in de inzamelvoorziening.

 • 6.

  Indien tijdens het aanbieden van afval geen automatische weging plaatsvindt, wordt voor de inzameling van afvalstoffen voor de betrokken pashouders een recht naar een forfaitair tarief per inworp geheven.

Artikel 5 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten die per kwartaal worden geheven is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld .

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving staat vermeld en de volgende termijn één maand later.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de gevorderde bedragen worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6, tweede lid:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 5.

  Belastingbedragen van minder dan € 5,00 per aanslag worden niet geheven.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de reinigingsrechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening reinigingsrechten 2009” van de gemeente Tynaarlo, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reinigingsrechten 2010'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 december 2009.

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

Tarieventabel

behorende bij de 'Verordening reinigingsrechten 2009'.

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven periodiek geheven reinigingsrechten

 • 1.1.Het recht bedraagt voor het gebruik van de ter beschikking gestelde gemeentelijke inzamelvoorziening dan wel het op de lokale milieustraat achterlaten van grof huishoudelijk afval dan wel het op aanvraag aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur per kwartaal

  € 22,00

  • 1.2.

   Onverminderd het bepaalde in 1.1. bedraagt het recht voor:

   het aanbieden in de container van afval, per kilogram € 0,23

  • 1.3.

   Onverminderd het bepaalde in 1.1. en 1.2 bedraagt het forfaitaire tarief, als bedoeld in artikel 4, zesde lid van de Verordening reinigingsrechten 2010, per inworp € 1,64

Hoofdstuk 2. Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

Hoofdstuk 2.1 Maatstaven en tarieven Milieustraat

2.1.1.Onverminderd het bepaalde in 1.1 bedraagt het tarief voor het op de

milieustraat achterlaten van grof huishoudelijk afval bedraagt, per kilogram € 0,14

Er geldt een minimum van € 2,80 per aanbieding en de weging wordt

rekenkundig afgerond op een veelvoud van 10 kilogram.

2.1.2.Indien tijdens de openingstijden door een calamiteit of door een technische storing van de weegbruggen, of van de op de weegbruggen geplaatste weeg- of registratieapparatuur of van de middelen waarmee de gegevens van de weegbruggen worden opgeslagen geen automatische weging of registratie of gegevensverwerking plaatsvindt, wordt per aanbieding een vast bedrag geheven, welke bedraagt voor:

• een personenwagen € 5,60

• een aanhanger met één as € 8,40

• een aanhanger met twee assen € 11,20

2.1.3.Onverminderd het bepaalde in 1.1 bedraagt het tarief voor het op aanvraag aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur op de reguliere ophaaldag bedraagt tot en met 1m3 € 41,40

voor elke 1 m3 of gedeelte daarvan, waarmee de genoemde hoeveelheid wordt overschreden vermeerderd met € 27,55

2.1.4.Onverminderd het bepaalde in 1.1 bedraagt het tarief voor het op aanvraag op een andere werkdag (niet zaterdag) aan huis ophalen van afval buiten de reguliere ophaaldag bedraagt tot en met 5 m3 € 131,60

voor elke 5 m3 of gedeelte daarvan waarmee genoemde hoeveelheid wordt

overschreden vermeerderd met € 131,60

Hoofdstuk 2.2 Vervangen van toegangspas

2.2.1.Het tarief voor het op aanvraag vervangen van een in bruikleen gegeven toegangspas in verband met vermissing of door beschadiging die niet het gevolg is van slijtage bij normaal gebruik bedraagt € 18,55

 

Behorende bij het besluit van de raad d.d. 8 december 2009.

J.L. de Jong, griffier