Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeentelijke onderscheidingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-200912-04-2018Nieuwe regeling

21-04-2009

Nieuwe regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen

 

Raadsbesluit nr. 12

Betreft:

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2009;

overwegende dat het gewenst is om personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente in aanmerking te kunnen laten komen voor een erepenning, gemeentepenning of medaille van verdienste;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Tynaarlo

Artikel 1

De onderscheidingen van de gemeente Tynaarlo zijn:

 • 1.

  De erepenning met draagmedaille;

 • 2.

  De gemeentepenning;

 • 3.

  De medaille van verdienste.

Artikel 2
 • 1.

  Het toekennen van de erepenning, de gemeentepenning en de medaille van verdienste gebeurt door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Verzoeken tot toekenning van de erepenning, de gemeentepenning en de medaille van verdienste dienen schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.

Artikel 3

De erepenning

De erepenning met draagmedaille kan worden toegekend aan natuurlijke personen die zich in bijzondere mate voor de gemeente of de gemeenschap verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 4

De gemeentepenning

De gemeentepenning kan worden toegekend aan rechtspersonen, bij tentoonstellingen, wedstrijden en andere manifestaties, als prijs ter aanmoediging en erkenning van de geleverde prestaties, dan wel als erkenning van bijzondere verdiensten in onder andere het sportieve-, culturele- of verenigingsleven.

Artikel 5

De medaille van verdienste

De medaille van verdienste kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen en aan rechtspersonen, die:

 • -

  in vrijwillig verband bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Tynaarlose gemeenschap;

 • -

  op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin;

 • -

  een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied;

 • -

  in de hoogte klassen of op het hoogste niveau van de betreffende sport, een landelijke of internationale titel of prijs hebben behaald.

Artikel 6
 • 1.

  De erepenning en de gemeentepenning worden uitgevoerd in zilver, hebben een diameter van 50 mm en vertonen aan de voorzijde het wapen van de gemeente, waaromheen het randschrift: “Gemeente Tynaarlo”. De keerzijde van de penningen, is gedekt met een eikenkrans, waarbinnen de woorden: “wegens bijzondere verdiensten toegekend aan”, gevolgd door de naam en voorletters van de onderscheidene, met de datum van toekenning, of een andere door het college van burgemeester en wethouders te bepalen tekst.

 • 2.

  De draagmedaille, eveneens uitgevoerd in zilver, heeft een diameter van 15 mm, zijnde een verkleinde uitvoering van de penning, bevestigd aan een draagspeld.

 • 3.

  De medaille van verdienste is een draagmedaille aan een lint in gemeentekleur, is uitgevoerd in brons en draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Tynaarlo. Op de achterzijde kan een tekst worden gegraveerd.

Artikel 7

Bij de onderscheidingen wordt een oorkonde gevoegd, volgens een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen model.

Artikel 8

Van elke toekenning van een onderscheiding houdt het college van burgemeester en wethouders aantekening in een register, genaamd: “Onderscheidingenregister van de gemeente Tynaarlo”.

Artikel 9

De bezitters van een onderscheiding kunnen, in daartoe naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders passende gevallen, worden uitgenodigd tot het bijwonen van gemeentelijke plechtigheden of festiviteiten.

Artikel 10

Aan de toekenning van onderscheidingen zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 11
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Tynaarlo’.

 • 2.

  Zij treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 3.

  De Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Tynaarlo, zoals vastgesteld op 18 april 2000 wordt hierbij ingetrokken.

 

Vries, 21 april 2009

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier