Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren Gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren Gemeente Tynaarlo
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren Gemeente Tynaarlo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2015Onbekend

08-12-2009

16 december 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit nr. 22

Betreft:

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november jl.;

gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 3 lid 3 van de Wet sociale werkvoorzieningen en artikel 12 eerste lid, onderdeel d en lid 2 van de Wet Investeren in Jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop cliëntenparticipatie met betrekking tot de uitvoering van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wet Investeren in Jongeren plaatsvindt bij verordening te regelen;

 

B E S L U I T:

 

De “Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand” vast te stellen

Artikel 1 Definities

 • a.

  WWB: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  WIJ: de Wet investeren in Jongeren;

 • c.

  WSW: de Wet sociale werkvoorziening;

 • d.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo;

 • e.

  De gemeente: de gemeente Tynaarlo;

 • f.

  Cliënten: personen, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid van de WWB, artikel 1 lid 1 van de WSW en artikel 11 van de WIJ.

Artikel 2 Opdracht aan het college

Het college bevordert het instellen van een orgaan, bestaande uit cliënten, of hun vertegenwoordigers wanneer deze blijkens hun statuten zijn gericht op behartiging van de belangen van cliënten, hierna te noemen: cliëntenraad, met als doel deze te betrekken bij de uitvoering van de WWB, WSW en WIJ, zoals beschreven in deze verordening.

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat merendeels uit cliënten, of hun vertegenwoordigers, wanneer deze blijkens hun reglement zijn gericht op behartiging van de belangen van cliënten.

 • 2.

  De cliëntenraad streeft ernaar dat de samenstelling van haar leden zoveel mogelijk een representatieve afspiegeling is van de groep van cliënten. 

 • 3.

  Politieke partijen, leden van B&W en raad, die in en voor de gemeente Tynaarlo actief zijn, mogen geen deel uitmaken van de cliëntenraad.

Artikel 4 Faciliteiten

1.  De gemeente zorgt voor toegankelijke vergaderruimte voor de leden. 2.  De cliëntenraad is schriftelijk en telefonisch bereikbaar voor leden, cliënten en de gemeente.

Artikel 5 Periodiek overleg cliëntenraad

De cliëntenraad komt minimaal zes maal per jaar bijeen voor periodiek overleg over de uitvoering van de WWB, WSW en WIJ door de gemeente.

Artikel 6 Initiatiefrecht

 • 1.

  De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening van de afdeling sociale zaken raken in het structureel overleg met de gemeente aan de orde te stellen.

 • 2.

  De cliëntenraad heeft het recht advies uit te brengen over alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en (de kwaliteit van) de dienstverlening van de afdeling sociale zaken betreffen.

 • 3.

  De cliëntenraad stelt jaarlijks een activiteitenplan op, inclusief financiële onderbouwing, dat met de directeur van de afdeling sociale zaken wordt besproken.

 • 4.

  De cliëntenraad heeft de bevoegdheid om voor een goede invulling van zijn taakstelling in voorkomende gevallen, bij voorkeur in overleg met de afdeling sociale zaken gebruik te maken van in- en externe deskundigheid.

 • 5.

  De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 7 Informatierecht

 • 1.

  De cliëntenraad wordt geïnformeerd over de resultaten van klant-tevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.

 • 2.

  De cliëntenraad krijgt spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die het voor de uitoefening van zijn taken zoals in deze verordening omschreven nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat.

Artikel 8 Adviesrecht

 • 1.

  De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding en de totstandkoming van zaken waarmee de cliënt in de uitvoering door de afdeling sociale zaken rechtstreeks wordt geconfronteerd).

 • 2.

  De gemeente stelt de cliëntenraad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen over beleid en uitvoering dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. Indien de gemeente om advies vraagt, wordt het advies binnen vier weken uitgebracht.

 • 3.

  Van alle adviezen uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders wordt de ontvangst schriftelijk meegedeeld.

 • 4.

  Wanneer het college besluit af te wijken van het advies van de cliëntenraad wordt deze afwijking gemotiveerd ter kennis gebracht van de cliëntenraad.

 • 5.

  Informatieverzoeken en verbetervoorstellen met betrekking tot de uitvoering, door de cliëntenraad, die schriftelijk zijn verstrekt, worden door het college beoordeeld. Het college verzorgt binnen vier weken een schriftelijke met redenen omklede reactie.

 • 6.

  Indien de cliëntenraad zich niet kan verenigen met het standpunt van de het college of de afdeling sociale zaken, zal de cliëntenraad dit gemotiveerd en schriftelijk kenbaar maken aan gemeenteraad respectievelijk de wethouder en raad.

Artikel 9 Periodiek overleg met de gemeente

 • 1.

  De cliëntenraad overlegt in beginsel viermaal per jaar met het hoofd van de directeur van de afdeling sociale zaken, of diens vertegenwoordiger.

 • 2.

  De cliëntenraad overlegt in beginsel tweemaal per jaar met de relevante wethouder van de gemeente. 

 • 3.

  De cliëntenraad kan agendapunten aandragen voor de overleggen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel. 

 • 4.

  Door of namens het college worden nadere regels gesteld over de wijze van agendering van de overleggen zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 10 Incidenteel overleg met de gemeente

De cliëntenraad kan incidenteel overleggen met beleidsambtenaren van de gemeente over voor de cliëntenraad relevante beleidsonderwerpen.

Artikel 11 Geheimhoudingsplicht

De cliëntenraad neemt kennis van het bepaalde in artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en zorgt dat zijn leden ook worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente, zal de cliëntenraad informatie en gegevensdragers die hem ter beschikking staan niet aan derden kenbaar maken.

Artikel 12 Informatievoorziening door de gemeente

Door of namens het college wordt de cliëntenraad voorzien van de voor de uitvoering van zijn taak relevante informatie.

Artikel 13 Vergoedingen

Ter uitvoering van haar werkzaamheden wordt de cliëntenraad jaarlijks een door de raad vastgesteld budget beschikbaar gesteld ter bestrijding  van de ter uitvoering van haar taak te bestrijden kosten.

Artikel 14 Verslag

Binnen 2 maanden na afloof van het kalenderjaar wordt door de cliëntenraad een verslag van de verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar, vergezeld van een financieel verslag.

ARTIKEL 15. inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2009.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren Gemeente Tynaarlo”.

 • 3.

  De Verordening cliëntenparticipatie WWB van 26 oktober 2004 wordt ingetrokken.

   

  Vries, 8 december 2009

 

De raad voornoemd,

F.A. van Zuilen, voorzitter

J.L. de Jong, griffier

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

Dit artikel bevat enkele begripsomschrijvingen.

 

Artikel 2 Opdracht aan het college

Het college spant zich in voor cliëntenparticipatie. Zij doet dit door het bestaan van een cliëntenraad te bevorderen. De rechten en plichten die voortvloeien uit deze verordening zijn van toepassing op de cliëntenraad waarmee het college afspraken maakt om de belangenbehartiging voor een bepaalde periode uit te voeren. De cliëntenraad kan zijn standpunten over de uitvoering van de wet aan het college kenbaar maken. Het gaat daarbij om een breed scala van onderwerpen die de cliënten raken, zoals inkomensverstrekking, arbeidsre-integratie en fraudebestrijding. De wijze waarop de cliëntenraad betrokken wordt, is beschreven in de rest van de verordening.

 

Artikel 3 Samenstelling cliëntenraad

werkzaamheden van de cliëntenraad moeten gericht zijn op belangenbehartiging van cliënten. Dit moet blijken uit hun reglementen. Omdat het hier gaat om belangenbehartiging van cliënten is het wenselijk, en zelfs noodzakelijk, dat de cliëntenraad voor het grootste deel bestaat uit leden van de doelgroep zelf en dat hij een representatieve afspiegeling is van de doelgroep. Uiteraard mag de doelgroep zich laten vertegenwoordigen. De werkzaamheden van deze vertegenwoordigers moeten ook gericht zijn op belangenbehartiging van cliënten met betrekking tot de uitvoering van de wet door de gemeente. Ook hier moet dit blijken uit de reglementen. Het kan ook nuttig zijn input vanuit andere expertises bij de belangenbehartiging te betrekken. Zo kunnen bijvoorbeeld (vertegenwoordigers van) mensen met een WAO-uitkering een belangrijke bijdrage leveren. De afdeling Sociale Zaken ziet toe of de samenstelling van de cliëntenraad in overeenstemming is met de eisen van dit artikel.

 

Artikel 4 Faciliteiten

De gemeente moet zorgen voor afdoende faciliteiten voor de cliëntenraad De leden moeten kunnen vergaderen en de nodige informatie verzamelen. De gemeente stelt gratis vergadervoorzieningen beschikbaar, alsmede koffie/thee-voorzieningen, gratis gebruik van kopieerapparaat en gratis portvrije enveloppen.

 

Artikel 5 Periodiek overleg cliëntenraad

Om hun taak goed uit te kunnen oefenen, moeten de leden van de cliëntenraad periodiek bij elkaar komen voor overleg. Omdat in beginsel zesmaal per jaar overleg plaatsvindt tussen de cliëntenraad en de gemeente, is het van belang dat de leden ook minimaal zo vaak bij elkaar komen om de overleggen met de gemeente goed voor te bereiden.

 

Artikel 6 Initiatiefrecht

De cliëntenraad heeft de bevoegdheid aan het college, gevraagd en ongevraagd, zijn standpunten over de uitvoering van de Wet werk en bijstand kenbaar te maken. Wanneer de gemeente nieuwe plannen maakt, of veranderingen wil aanbrengen in de dienstverlening, en deze de belangen van cliënten raken, kan het college de cliëntenraad vragen om zijn mening. Het kan hierbij gaan om advisering inzake beleidsvoorstellen, verordeningen, nota's, gevolgde procedures, de uitvoering van wetgeving, beoordeling van evaluaties, benchmarkresultaten ed. Het gaat dus nadrukkelijk niet om belangenbehartiging van individuele klanten. In ieder geval vraagt het college de cliëntenraad zijn mening over het beleidsplan ter uitvoering van de Wet werk en bijstand en de verantwoording daarvan. Andersom kan de cliëntenraad zijn standpunten aan het college kenbaar maken, wanneer de cliëntenraad van mening is dat de belangen van cliënten geraakt worden door plannen van of uitvoering door de gemeente. Het college betrekt de standpunten van de cliëntenraad in haar overwegingen, maar is er niet aan gehouden.

Artikel 7 Informatierecht

De cliëntenraad kan het initiatiefrecht alleen uitvoeren als zij op een adequate wijze wordt geïnformeerd. Op het college rust de verplichting hiervoor zorg te dragen.

 

Artikel 8 Adviesrecht

In dit artikel wordt geregeld wordt geregeld dat het college de cliëntenraad tijdig betrekt bij die zaken waarbij de cliëntenraad betrokken dient te worden, zoals bij het ontwikkelen van zoals formulieren, brochures, klachtenrapportages, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoeken. Op deze wijze kan zij haar taak op een juiste en adequate wijze uitoefenen.

 

Artikel 9 Periodiek overleg met de gemeente

In dit artikel is geregeld dat de cliëntenraad periodiek overleg heeft met de gemeente. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de cliëntenraad en de gemeente, de laatste zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, in ieder geval een bepaald aantal malen per jaar bijeen komen voor het voeren van overleg over de uitvoering van de wet door de gemeente. Wanneer het duidelijk is dat bijeenkomen niet zinvol is, bijvoorbeeld in vakantietijd, kunnen partijen in gezamenlijk overleg besluiten dat het overleg niet plaatsvindt. In beginsel voert de cliëntenraad tweemaal per jaar overleg met de wethouder. Het betreft hier de wethouder die sociale zaken en werkgelegenheid in portefeuille heeft. Zowel de gemeente als de cliëntenraad kunnen agendapunten inbrengen.

 

Artikel 10 Incidenteel overleg met de gemeente

Het kan voorkomen dat de periodieke overleggen, zoals beschreven in artikel 8, niet afdoende of geschikt zijn om alle voor de cliëntenraad relevante onderwerpen aan de orde te stellen. De periodieke overleggen zijn niet van dien aard dat daar alles tot in detail besproken kan worden. De cliëntenraad kan dan nader overleg plegen met de betrokken beleidsambtenaar. Daarnaast is het mogelijk dat dringende beleidskeuzes gemaakt moeten worden in de periode tussen twee periodieke overleggen. Ook in dat geval kan de cliëntenraad de betrokken beleidsambtenaar tussentijds benaderen voor overleg.  

 

Artikel 11 Geheimhoudingsplicht

Om een goed advies uit te kunnen brengen, neemt de cliëntenraad vaak in een vroeg stadium kennis van beleidsvoornemens. Daarvoor zullen vaak conceptbeleidsstukken overgelegd worden. Omdat beleid pas openbaar wordt na besluitvorming door het college, geldt tot dat moment voor de cliëntenraad de geheimhoudingsplicht. Dit houdt onder andere in dat de cliëntenraad (de inhoud van) nog niet vastgestelde beleidsplannen niet verspreidt onder anderen dan zijn leden, en ook zijn leden zich aan de geheimhoudingsplicht houden. Voor specifiek deskundig advies kan de cliëntenraad een accountant of juridisch adviseur raadplegen. Deze dient zich dan ook aan de geheimhoudingsplicht te houden. Na schriftelijke toestemming van de gemeente mag de cliëntenraad (de inhoud) van beleidsplannen openbaar maken. Een openbaar besluit van het college van burgemeester en wethouders mag beschouwd worden als schriftelijke goedkeuring van de gemeente.  

 

Artikel 12 Informatievoorziening door de gemeente

Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren, heeft de cliëntenraad informatie van de gemeente nodig. In ieder geval geeft het college de cliëntenraad het voorlichtingsmateriaal voor cliënten en relevante conceptbeleidsstukken. Het gaat daarbij om conceptbeleidsstukken over de uitvoering van de wet, zoals het beleidsplan ter uitvoering van de Wet werk en bijstand en de verantwoording daarvan.

 

Artikel 13 Verslag

Het college verstrekt subsidie ter tegemoetkoming in de kosten voor facilitering van de cliëntenraad. Deze subsidie is de geldende Algemene Subsidieverordening van de gemeente van toepassing. Dit betekent onder andere dat de cliëntenraad na afloop van ieder boekjaar een jaarverslag opstelt. Deze subsidie en het jaarverslag lopen volgens de adviesstructuur gemeente Tynaarlo via de Wmo Adviesraad.

 

Artikel 14  Inwerkingtreding en citeertitel

Hier worden de naam van de verordening en de datum van inwerkingtreding geregeld. Tevens wordt de Verordening cliëntenparticipatie WWB vastgesteld op 26 oktober 2004 ingetrokken.