Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2013
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpLangdurigheidstoeslag 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel 8 lid 1 onder d van de Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2015Nieuwe regeling

24-09-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2013

Raadsbesluit nr.

Betreft: Vaststellen Toeslagenverordening gemeente Tynaarlo

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 september 2013 jl.;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en op artikel 8 lid 1 onder d van de Wet werk en bijstand;

overwegende dat de gemeenteraad op grond van artikel 8 lid 1 onder c van de Wet werk en bijstand een bijstandsverordening dient vast te stellen;

B E S L U I T:

in te trekken:

de Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012

vast te stellen:

de verordening langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2013

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ISD-AAT. : de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en

  Tynaarlo.

 • b.

  WWB: Wet werk en bijstand;

 • c.

  bijstandsnorm: de voor de aanvrager op het moment van de aanvraag geldende landelijke bijstandsnorm vermeerderd of verminderd met de van toepassing zijnde gemeentelijke toeslag(en) en/of verlaging(en) op grond van de Toeslagenverordening Wet werk en bbijstand;

 • d.

  inkomen: het inkomen zoals bedoeld in artikel 31 en 32 WWB

 • e.

  vermogen: het voor aanvrager geldende vrij te laten vermogen als bedoeld in artikel 34 WWWB;

 • f.

  de inwoner: elke op grond van artikel 11 WWB leden 1, 2, en 3 rechtmatig in Nederland verblijvende inwoner van de gemeente Assen;

 • g.

  de inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 1 sub f van de Wet werk en bijstand.

 • h.

  de alleenstaande: de alleenstaande als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub aWWB;

 • i.

  alleenstaande ouder: de alleenstaande ouder als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub bWWB;

 • j.

  Gehuwden: gehuwden als bedoel in artikel 4 li d 1 sub c, onderdelen 1 en 2;

 • k.

  kind: het ten laste komende kind als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub e WWB;

 • l.

  de aanvrager: de alleenstaande, de alleenstaande ouder of de gehuwde die op het moment van de aanvraag inwoner is en als zodanig opgenomen is in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Assen.

 • m.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

 • n.

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering.

 • o.

  Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

 • p.

  Peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op een langdurigheidstoeslag is ontstaan.

 • q.

  jaar: kalenderjaar tenzij anders vermeld wordt.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en die geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die voldoende arbeidsmarktperspectief heeft. In elk geval is dat de belanghebbende die in de referteperiode of op de peildatum een opleiding c.q. studie volgt of heeft gevolgd als bedoeld in de WTOS dan wel de WSF 2000.

Artikel 3 Hoogte van de toeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt:

  • a.

   Voor het gezin: € 498,00;

  • b.

   Voor alleenstaande ouders: € 447,00;

  • c.

   Voor alleenstaanden: € 349,00.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

 • 3.

  Indien één van de gehuwden op de peildatum uitgesloten is van het recht oplangdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet dan komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4.

  Indien een van de gehuwden gedurende de referteperiode of op de peildatum een opleiding c.q. studie volgt of heeft gevolgd als bedoeld in de WTOS dan wel de WSF 2000 dan komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college. Het college als dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening leidt tot onredelijkheid en onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  De Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Tynaarlo 2012 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 september 2013.

De raad voornoemd,

     , voorzitter

     , griffier