Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010
CiteertitelWijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpWijziging Apv paracommerciële rechtspersonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Drank en Horeca

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-02-2015Wijzingingsverordening

10-09-2013

Oostermoer

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010

Raadsbesluit nr.

Betreft:

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013

overwegende dat het op grond van de wet Drank en Horeca verplicht is om regels te stellen voor paracommerciële rechtspersonen

gelet op artikel 4, eerste tot en met derde lid van de Drank- en Horecawet

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010

ARTIKEL I

Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2010 wordt een afdeling ingevoegd, luidend:

 

AFDELING 8A BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

Artikel 2:34a Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • -

  Alcoholhoudende drank,

 • -

  Horecabedrijf,

 • -

  Horecalocaliteit,

 • -

  Inrichting,

 • -

  Paracommerciële rechtspersoon,

 • -

  Sterke drank,

 • -

  Slijtersbedrijf en

 • -

  Zwakalcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank verstrekken tijdens en tot uiterlijk een uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon.

 • 2.

  Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstrees bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

ARTIKEL II  

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Vries, 10 december 2013

De raad voornoemd,

P.Adema,

Voorzitter

J.L. de Jong,

Griffier

Vries, 10 december 2013