Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Winkeltijdenverordening Tynaarlo 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Tynaarlo 2014
CiteertitelWinkeltijdenverordening Tynaarlo 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpWinkeltijdenverordening gemeente Tynaarlo 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet en artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2014Nieuwe regeling

21-01-2014

Elektronisch gemeenteblad gemeente Tynaarlo, nummer 4853

Raadsbesluit nummer 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Tynaarlo 2014

Raadsbesluit nr.14

Betreft: Winkeltijdenverordening Tynaarlo 2014

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester van 7 januari 2014;

overwegende en kennisgenomen hebbende van de in de raad op 12 november 2013 aangenomen motie;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

vast te stellen: de “Winkeltijdenverordening Tynaarlo 2014”

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

feestdagen : Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

werkdagen : maandag tot en met zaterdag;

winkel : dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling zon- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 09.00 uur

  tot 18.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2.

  De algemene vrijstelling, als bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op Nieuwsjaarsdag, eerste

  Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag;

Artikel 3. Vrijstelling bepaalde winkels

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   musea;

  • b.

   winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voor- koming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

  • c.

   winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

  • d.

   winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

  • e.

   winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten worden verkocht;

  • f.

   winkels gelegen op kampeer- en/of bungalowterreinen, waarbij de bedrijfsactivteit bestaat uit het verkopen van levensmiddelen en deze volledig richt op de gebruikers van het kampeer- en/of bungalowterrein;

  • g.

   gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

  • h.

   winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken

Artikel 4. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid en tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover dat valt buiten de algemene vrijstelling gegeven in artikel 2 lid 1 van deze verordening.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor een bijzondere gelegenheid of evenement van tijdelijke aard.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling op basis van de ontheffing.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang

  van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden Zuidlaren wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Zuidlaren verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Zuidlaren maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeen- komstig deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Tynaarlo 2014.

Vries, 21 januari 2014

De raad voornoemd,

P.Adema,

voorzitter

B.Slofstra,

plv. griffier