Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

De algemene en bijzondere regels, ten aanzien van het gebruik van en de te betalen vergoedingen voor door burgemeester en wethouders aan te wijzen gemeentelijke sportaccommodaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe algemene en bijzondere regels, ten aanzien van het gebruik van en de te betalen vergoedingen voor door burgemeester en wethouders aan te wijzen gemeentelijke sportaccommodaties
CiteertitelTarievenverordeningen gemeentelijke sportaccommodaties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200601-07-2016Onbekend

09-05-2006

Oostermoer, 17-05-2006

Raadsvergadering, agendapunt 7, 09-05-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

De algemene en bijzondere regels, ten aanzien van het gebruik van en de te betalen vergoedingen voor door burgemeester en wethouders aan te wijzen gemeentelijke sportaccommodaties

 

 

B E S L U I T :

vast te stellen: De algemene en bijzondere regels, ten aanzien van het gebruik van en de te betalen vergoedingen voor door burgemeester en wethouders aan te wijzen gemeentelijke sportaccommodaties.

HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen:

Sportaccommodatie: accommodatie welke beheerd, geëxploiteerd en verhuurd wordt door de gemeente Tynaarlo en bestemd is voor sportactiviteiten.

Sportvereniging uit de gemeente Tynaarlo: een volledige rechtsbevoegdheid bezittende vereniging, die ingeschreven is in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en statutair gevestigd is in de gemeente Tynaarlo;

Sportvereniging buiten de gemeente Tynaarlo: een volledige rechtsbevoegdheid bezittende vereniging, die ingeschreven is in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en niet statutair gevestigd is in de gemeente Tynaarlo;

Gebruiker uit de gemeente Tynaarlo: een aanvrager voor de huur van sportaccommodaties die woonachtig is in de gemeente Tynaarlo of een organisatie zonder winstoogmerk die gevestigd is in de gemeente Tynaarlo

Gebruiker buiten de gemeente Tynaarlo: een aanvrager voor de huur van sportaccommodaties die niet woonachtig is in de gemeente Tynaarlo of een organisatie zonder winstoogmerk die niet gevestigd is in de gemeente Tynaarlo

Commerciële gebruiker: alle bedrijven (zoals BV, NV, Eenmanszaken etc.) die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel

Sportactiviteiten: activiteiten die gericht zijn op lichamelijke vorming en ontspanning door sportbeoefening

Sociaal-culturele activiteiten zijn alle activiteiten die gericht zijn op: a. de versterking van de sociale structuur in een wijk of een dorp; b. het activeren en betrekken van wijk- en dorpsbewoners bij hun woon- en leefsituatie; c. de voorkoming van vereenzaming, sociaal isolement en onmaatschappelijk gedrag; d. de bevordering van samenwerking tussen (zelf)organisaties en/of groepen en overheden.

Sportadvies-

commissie: een commissie ingesteld door burgemeester en wethouders die zich ten doel stelt de gemeentelijke belangen van de totale georganiseerde sport en de lichamelijke opvoeding in de gemeente Tynaarlo te behartigen.

Artikel 2

De vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties is inclusief 6% BTW en bedraagt:

 • 1.

  Sporthal:

  “De Zwet” te Zuidlaren:

  1/3 zaal (links van de Trenomat-

  scheidingswand) € 6,35 per uur

  2/3 zaal (rechts van de Trenomat-

  scheidingswand) - 12,72 per uur

  3/3 zaal - 19,07 per uur

  “De Kamp” te Vries:

  3/3 zaal - 19,07 per uur

  “De Marsch” te Paterswolde (gele hal):

  1/3 zaal (links van de scheidingswand) - 6,35 per uur

  2/3 zaal (rechts van de scheidingswand) - 12,72 per uur

  3/3 zaal - 19,07 per uur

  “De Marsch” te Paterswolde (groene hal):

  3/3 zaal - 19,07 per uur

 • 2.

  Turnhal:

  “De Kamp” te Vries - 11,57 per uur

 • 3.

  Fitnessruimte:

  “De Kamp” te Vries - 1.695,85 per jaar

 • 4.

  Gymzaal:

  “Goudenregenlaan’ te Zuidlaren - 5,78 per uur

  “Ludinge” Zuidlaren - 5,78 per uur

  “Zernike College” te Zuidlaren - 5,78 per uur

  “De Fledders” te Vries - 5,78 per uur

  “Tynaarlo” te Tynaarlo - 5,78 per uur

  “De Betmer” te Yde - 5,78 per uur

  “De Kooi” te Eelde - 5,78 per uur

  “Terra College” te Paterswolde - 5,78 per uur

  “Bladergroenschool” te Paterswolde - 4,34 per uur

 • 5.

  Zwembaden:

  “De Leemdobben” te Vries - 14,44 per uur

  “Lemferdinge” te Paterswolde - 14,44 per uur

 • 6.

  Voetbalveld:

  Sportpark “Wenakkers” te Zuidlaren - 1.733,44 per veld per seizoen

  Sportpark Zuidlaarderveen - 1.733,44 per veld per seizoen

  Sportpark te Vries - 1.733,44 per veld per seizoen

  Sportpark te Tynaarlo - 1.733,44 per veld per seizoen

  Sportpark te Yde - 1.733,44 per veld per seizoen

  Sportpark te Zeijen - 1.733,44 per veld per seizoen

 • 7.

  Sportpark Zuid-Es te Zuidlaren:

  Kunstgrasveld + grasveld - 5.778,56 per seizoen

  (waarvoor beide gebruikers de helft

  betalen)

 • 8.

  Tennis:

  Tennispark “Bovendiepen” te Zuidlaren - 1.213,50 per baan per seizoen

 • 9.

  IJsbanen:

  Zuidlaren:

  gebouw - 577,86 per jaar

  terrein - 115,57 per jaar

  Vries:

  terrein - 115,57 per jaar

Artikel 3

Voor sport-/sociaal-culturele activiteiten geldt:

- sportverenigingen / gebruikers uit de gemeente Tynaarlo betalen 100%

- sportverenigingen / gebruikersbuiten de gemeente Tynaarlo betalen 200%

- turnhal de Kamp te Vries – sportverenigingen / gebruikers buiten de gemeente Tynaarlo betalen 300%

- commerciële gebruikers betalen 400%

- Voor niet-sport/sociaal-culturele activiteiten geldt het commerciële tarief 400%

Artikel 4

In geval van annulering van de huur door de huurder / gebruiker wordt een percentage van de huurprijs voor de geannuleerde dagen / tijden in rekening gebracht. Het percentage is afhankelijk van het aantal dagen tussen het tijdstip van schriftelijk opzeggen en de gebruiksdatum:

0 - 30 dagen: 100%,

31 - 60 dagen: 50%

meer dan 61 dagen: 0%.

Artikel 5

De betaling geschiedt per kwartaal middels toezending van een nota achteraf. Het college kan in voorkomende gevallen afwijken van deze betalingstermijnen.

Artikel 6
 • 1.

  De gebruiker is gerechtigd de in gebruik gegeven sportaccommodaties naar zijn goedvinden te gebruiken voor of in het belang van de sport.

 • 2.

  Behoudens goedkeuring van burgemeester en wethouders van Tynaarlo mogen de in gebruik gegeven sportaccommodaties niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

   

Artikel 7
 • De gebruiker is verplicht de in gebruik gegeven sportaccommodaties overeenkomstig de bestemming netjes en zindelijk te gebruiken.

   

Artikel 8
 • Alle schade, vernielingen en degradatie, welke door toedoen of nalatigheid van de gebruiker aan het in gebruik gegeven sportaccommodaties mochten ontstaan, anders dan voortvloeiende uit het normale en zindelijke gebruik, moeten door of vanwege de gebruiker en op zijn kosten geheel worden hersteld.

   

Artikel 9
 • Het is de gebruiker, behoudens goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, niet toegestaan de in gebruik gegeven sportaccommodaties aan

  derden in gebruik te geven.

   

Artikel 10
 • Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, de door hen aangewezen ambtenaren en de leden van de Sportadviescommissie zijn bevoegd de in gebruik gegeven sportaccommodaties iedere dag tussen 08.00 en 22.00 uur te inspecteren.

   

Artikel 11
  • 1.

   De ingebruikgeving van de buitensportaccommodaties (m.u.v. de openlucht zwembaden) vindt plaats op basis van een schriftelijke huurovereenkomst, welke door het college van burgemeester en wethouders (verhuurder) en door de voorzitter en secretaris van de betrokken sportvereniging (huurder) in tweevoud moet worden ondertekend.

  • 2.

   De huurovereenkomst dient in elk geval te bepalen:

  • a.

   dat de huurovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd;

  • b.

   de datum van ingang.

   

HOOFDSTUK 2: Overige bepalingen
Artikel 12

De raad delegeert het jaarlijks, per 1 juli, aanpassen van de tarieven aan het college van burgemeester en wethouders. Als richtlijn voor deze aanpassing wordt de CBS-index verhuur sportaccommodaties (jaarcijfers) aangehouden.

 

Artikel 13

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd voor de uitvoering van deze verordening nadere voorschriften vast te stellen, nadat de Sportadviescommissie is gehoord.

 

Artikel 14

In gevallen waarin deze algemene en bijzondere regels niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

 

Artikel 15

In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van deze algemene en bijzondere regels leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het in deze verordening bepaalde.

 

Artikel 16

Deze algemene en bijzondere regels kunnen worden aangehaald als “Tarievenverordening gemeentelijke sportaccommodaties”.

 

Artikel 17
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2006.

 • 2.

  Met ingang van deze datum vervalt de “tarievenverordening gemeentelijke sportaccommodaties”, vastgesteld op 21 december 2004 en in werking getreden met ingang van 9 februari 2005.

 

Vries, 9 mei 2006

 

De raad voornoemd,

 

J.Rijpstra, voorzitter

J.L. de Jong, griffier