Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

VERORDENING OP DE PAARDENMARKTEN gemeente Tynaarlo 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE PAARDENMARKTEN gemeente Tynaarlo 2016
CiteertitelVERORDENING OP DE PAARDENMARKTEN gemeente Tynaarlo 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening op de paardenmarkten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016Nieuwe regeling

28-06-2016

Elektronisch gemeenteblad nummer 95975

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE PAARDENMARKTEN gemeente Tynaarlo 2016

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016,

gelet op de artikel 149 Gemeentewet

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende

" VERORDENING OP DE PAARDENMARKTEN gemeente Tynaarlo 2016

Hoofdstuk I Definities

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt (mede)verstaan onder:

Dieren : Paardachtigen (Equus)

Houders : Eigenaren, houders of hoeders van dieren

Registratielijst Paardenmarkt : Lijst met houders die jaarlijks een gereserveerde plaats toegewezen krijgen

Geregistreerde houders : Houders die geregistreerd staan op de registratielijst Paardenmarkten Zuidlaren

Wangedrag : Gedrag dat in strijd is met de goede zeden, betamelijkheid en

dierenwelzijn zoals o.a. vastgelegd in het Protocol Welzijn

Paardenmarkten

Hoofdstuk II Algemene bepalingen

Artikel 2 Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op de door burgemeester en wethouders ingestelde Paardenmarkten in de Gemeente Tynaarlo, zoals onder andere de Voorjaarsmarkt in Zuidlaren en de Zuidlaardermarkt.

Artikel 3 Paardenmarktterrein

 • 1.

  De paardenmarkten mogen slechts gehouden worden op een paardenmarktterrein zoals vastgelegd op de bij de verordening behorende kaart. Op deze kaart zijn aangegeven:

  • a.

   de grenzen van de markt;

  • b.

   Los- en laad zone;

  • c.

   monsterbanen voorzien van kunstlicht;

  • d.

   gereserveerde marktplaatsen bestemd voor geregistreerde houders;

  • e.

   vrije marktplaatsen bestemd voor niet geregistreerde houders;

  • f.

   keuringsplaatsen;

  • g.

   toegangen tot de marktplaats met daarbij afzonderingsplekken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bij deze verordening horende kaart aan te passen.

Artikel 4 Diersoorten

Op de markten is alleen handel in dieren toegestaan met uitzondering van de bij of krachtens de wet verboden dieren.

Hoofdstuk III Inrichting van het Paardenmarktterrein

Artikel 5 Toegangen

Het brengen van dieren naar de marktplaats is slechts toegestaan langs de toegangen die op de bij deze verordening behorende kaart daartoe zijn aangewezen.

Artikel 5a Los- en laad zone en de marktplaatsen

Tussen 00:00 uur en 5:00 uur worden in dit gebied enkel de vervoerders, handelaren, helpers, dierenartsen en de organisatie toegelaten. Alsmede zij die zich kunnen legitimeren en duidelijk herkenbaar zijn als vertegenwoordiger die ter bevordering van dierenwelzijn actief is en welke organisatie zich tenminste 24 uur van tevoren aangemeld heeft.

Artikel 6 Afzonderingsplekken

Voor de afzondering van zieke, wrakke en gewonde dieren worden op het voorterrein nabij de toegangen aanwezige, daartoe bestemde, en op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig aangegeven ruimten, aangewezen. Deze dieren worden terstond voor veterinair onderzoek aan een dierenarts aangeboden en het e.v. behandelingsadvies wordt op gevolgd.

Artikel 7 Keuringsplaatsen

Nabij de toegangen, waar de keuring plaatsvindt, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart zijn aanwezig:

 • 1.

  één of meer met de keuring belaste dierenartsen;

 • 2.

  een ruimte als bedoeld in artikel 6.

Artikel 8 Monsterbanen

Op het marktterrein is een monsterbaan ingericht waar de dieren geshowd kunnen worden en die gebruikt kunnen worden als uitloopmogelijkheid.

Hoofdstuk IV Registratie van houders

Artikel 9 Registratie voor gereserveerde plaatsen

 • 1.

  Het is verboden op de paardenmarkt zonder registratie gereserveerde plaatsen in te nemen;

 • 2.

  De marktmeester wijst voorafgaand aan de markt de gereserveerde plaatsen toe aan geregistreerde houders;

 • 3.

  Registratie vindt plaats op basis van de beschikbare ruimte op de Paardenmarkt voor de gereserveerde plaatsen.

Artikel 10 Registratielijst Paardenmarkt Zuidlaren

 • 1.

  Burgemeester en wethouders hanteren een registratielijst van houders die regulier deelnemen aan de paardenmarkten.

 • 2.

  Houders kunnen bij burgemeester en wethouders een aanvraag doen om op de registratielijst geplaatst te worden.

 • 3.

  Voor de registratielijst wordt een wachtlijststelsel gehanteerd.

 • 4.

  Als er ruimte is, op de Paardenmarkt gereserveerde plaatsen, om een nieuwe registratie toe te kennen, komt daarvoor als eerste in aanmerking de hoogstgeplaatste kandidaat die op de wachtlijst staat.

Artikel 11 Overschrijven registratie

Wenst een geregistreerde houder niet langer zelf gebruik te maken van de registratie of is hij overleden of onder curatele gesteld, dan kunnen burgemeester en wethouders op aanvraag van de geregistreerde houder, zijn erven of zijn curator de registratie overschrijven op naam van een echtgenoot, geregistreerde partner, kind, medewerker of mede-eigenaar van diens bedrijf.

Artikel 12 De registratie vervalt

Burgemeester en wethouders trekken een registratie in :

 • 1.

  op verzoek van de geregistreerde houder;

 • 2.

  twee maanden na het overlijden of onder curatele stelling van de houder, tenzij een aanvraag tot overschrijving is ingediend overeenkomstig artikel 11;

 • 3.

  als de geregistreerde houder niet deelneemt aan de Paardenmarkt Zuidlaren.

Hoofdstuk V Het gebruik van het paardenmarktterrein

Artikel 13 Keuringen en behandelingen

 • 1.

  De houder van de aangevoerde dieren:

  • a.

   biedt deze dieren ter keuring aan bij aankomst op de markt en verleent hierbij de nodige medewerking;

  • b.

   voldoet terplekke het verschuldigde marktgeld.

 • 2.

  De houder van het/de aangevoerde dier(en) is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een bij of krachtens deze verordening genomen maatregel en de daaruit voortvloeiende veterinaire behandeling. De kosten hiervan komen ten laste van de houder.

Artikel 14 Toelating tot de paardenmarkt

Op de paardenmarkt mogen slechts dieren worden ingebracht of gehouden waarvan bij een onmiddellijk tevoren of ter plaatse verrichte veterinaire keuring is gebleken dat tegen toelating tot de marktplaats geen bezwaren bestaan en er geen sprake is van een grond voor strafrechtelijke handhaving Wet dieren.

Artikel 15 Aanwezigheid houder; voldoende voer en drinkwater, deugdelijke plaatsing

 • 1.

  De houder van de dieren zorgt voor voortdurend toezicht bij de dieren.

 • 2.

  De houder van de dieren voorziet de dieren van voldoende voer en drinkwater.

 • 3.

  De dieren zijn zodanig aangebonden dat ze zich niet kunnen losrukken en in staat zijn om te gaan liggen en te eten en te drinken.

 • 4.

  Het bevestigingsmateriaal bestaat uit een daarvoor bestemd halster van goede kwaliteit en voorkomt verwondingen bij de dieren.

 • 5.

  Tijdens het verblijf op de paardenmarkt is de houder verplicht de maatregelen te nemen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de dieren in verband met de weersomstandigheden.

 • 6.

  Dieren die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving moeten van het marktterrein verwijderd of naar de in artikel 6 genoemde plaatsen gebracht.

Artikel 16 Afvoeren van zieke, wrakke en gewonde dieren

Zieke, wrakke en gewonde dieren en dieren die op grond van de veterinaire keuring of op grond van strafrechtelijke handhaving Wet dieren niet tot het paardenmarktterrein zijn toegelaten worden tot het tijdstip van het transport door de houder ondergebracht in de in artikel 6 genoemde ruimten. Daarbij wordt van het veterinair advies en behandeladvies zoals genoemd in artikel 2 opgevolgd.

Artikel 17 Melding ziekte en sterfgevallen

De houder, die dieren op het paardenmarktterrein aanvoert of anderszins onder zijn hoede heeft dient iedere onveilige situatie, ieder ongeval, ieder duidelijk geval van ziekte, ieder dreigend sterfgeval en ieder sterfgeval dat zich onder zijn dieren voordoet direct te melden aan de organisatie, de aanwezige dierenarts of de aanwezige inspecteurs van de NVWA.

Artikel 18 Aanvoertijden

 • 1.

  Tot de marktplaats mogen op de dag van de paardenmarkt slechts dieren worden aangevoerd tussen 05.00 uur en 10.30 uur;

 • 2.

  Het voorgaande lid is niet van toepassing op dieren die op de dag van de paardenmarkt bij de gereserveerde balies worden aangevoerd tussen 00.00 uur en 05.00 uur;

 • 3.

  Alle vervoermiddelen ten behoeve van de aanvoer voor de gereserveerde plaatsen dienen de marktplaats te hebben verlaten voor 0.4.45 uur;

 • 4.

  De handel in dieren moet om 16.00 uur gestaakt worden;

 • 5.

  De dieren moeten om 18.00 uur van de marktplaats verwijderd zijn.

Artikel 19 Huiden en vellen

De aanvoer van en de handel in huiden en vellen is op de marktplaats niet toegestaan.

Artikel 20 Marktregels

Elke deelnemende houder krijgt bij aanmelding een brochure met de geldende marktregels.

Hoofdstuk VI Handhaving

Artikel 21 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen marktmeester en de overige door hen aangewezen toezichthouders.

Artikel 22 Onmiddellijke verwijdering

Burgemeester en wethouders kunnen een ieder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen al dan niet met medeneming van zijn dieren als deze zich op de markt heeft schuldig gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

Artikel 23 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Hoofdstuk VII Slotbepalingen

Artikel 24 Intrekking oude verordening

De Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015 vastgesteld op 22 september 2015 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 25 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen in Uitvoeringsbesluiten nadere regels van de Verordening op de paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2015 vaststellen.

Artikel 26 Jaarlijkse evaluatie

De paardenmarkt zal jaarlijks geëvalueerd worden. Andere partijen worden hierin ook betrokken. Naar aanleiding van de evaluatie kan de verordening jaarlijks worden aangepast.

Artikel 27 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2016

Artikel 28 Citeertitel:

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2016

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 28 juni 2016.

Vries, 28 juni 2016

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter.

J.L. de Jong, griffier.

Toelichting

Artikel 5a Los- en laad zone en de marktplaatsen

Tussen 00:00 uur en 5:00 uur worden in dit gebied enkel de vervoerders, handelaren, helpers, dierenartsen en de organisatie toegelaten. Dit artikel is opgenomen om de dieren in alle rust en veiligheid te kunnen lossen, veterinair te keuren en naar de geregistreerde balies te kunnen brengen.

Het is voor een erkende organisatie die ter bevordering van dieren welzijn actief is (dit is bij amendement opgenomen) en voor derden mogelijk om na het maken van een afspraak met de organisatie en onder begeleiding van de organisatie in dit gebied aanwezig te zijn. Deze afspraak moet minimaal 24 uur van te voren gemaakt worden met de organisatie.

Artikel 18 Aanvoertijden

In 2016 en verder wordt de markttijd verkort met twee uur, de handel moet om 16:00 uur worden gestaakt in plaats van om 18:00 uur. Hier zal actief op gecontroleerd worden. Er is hierbij gekeken naar een goed evenwicht tussen de handel in dieren en het dierenwelzijn. Een verdere inperking van de marktduur is voorlopig niet aan de orde, tenzij uit de evaluatie blijkt dat dit wenselijk is.

Artikel 26 Evaluatie

Met ingang van 2015 zal de paardenmarkt jaarlijks geëvalueerd worden. Andere partijen worden hierin ook betrokken. Naar aanleiding van de evaluatie kan de verordening jaarlijks worden aangepast.

Hierbij kunnen gewijzigde bepalingen betreffende de toelating tot de markt en de openingstijden worden toegevoegd.