Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Uitvoeringsregeling Maatschappelijke activiteiten gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling Maatschappelijke activiteiten gemeente Tynaarlo
CiteertitelUitvoeringsregeling Maatschappelijke activiteiten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsregeling Maatschappelijke activiteiten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016Nieuwe regeling

21-06-2016

Elektronisch gemeenteblad nummer 88121

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Maatschappelijke activiteiten gemeente Tynaarlo

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die specifiek gericht zijn op inwoners uit Tynaarlo en die bijdragen aan:

 

 • -

  het bevorderen van de transformatie

 • -

  het stimuleren van particulier initiatief en vrijwillige inzet en

 • -

  het bereiken van de doelstellingen zoals verwoord in de geldende kadernota’s van de gemeente Tynaarlo

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011 en het Beleidskader subsidiesystematiek

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling Maatschappelijke activiteiten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Tynaarlo 2011.

 • 2.

  Aanjaagsubsidie: een eenmalige subsidie in de opstartfase voor een bijzonder incidenteel project of activiteit met een maximale looptijd van 2 jaar die een bijdrage levert aan de gemeentelijke doelstellingen.

 • 3.

  Projectsubsidie: een eenmalige subsidie voor een project met maximale looptijd van 3 jaar die “meedoen mogelijk maakt voor kwetsbare groepen” (Wmo kadernota’s).

 • 4.

  Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak die voldoet aan de voorwaarden onder artikel 2, lid 4 en die plaatsvindt in de gemeente Tynaarlo. Het evenement heeft een aantoonbare promotionele waarde in de regio maar ook daarbuiten. Dit is het geval indien het evenement ook bezoekers van buiten de regio trekt.

 • 5.

  Jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een instelling voor een periode van maximaal 4 jaar wordt verstrekt.

 • 6.

  Transformatie: is er op gericht om de maatschappelijke doelen van de stelselwijziging (decentralisatie Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet) te realiseren. Het gaat om de omslag van complexe, verkokerde ondersteuning veraf naar eenvoudige, integrale en preventieve ondersteuning dichtbij waarbij wordt uitgegaan van eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfregie.

 • 7.

  Instelling: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, die zich ten doel stelt zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten voor inwoners van de gemeente.

 • 8.

  Kwetsbare groepen: een groep (niet intramuraal) die een grotere kans heeft om de zelfredzaamheid te verliezen (het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke of financiële vermogen om voorzieningen te treffen dan wel te laten treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken).

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

  • 1.

   Activiteiten die een impuls geven aan initiatieven die een bijdrage leveren aan het proces van transformatie sociaal domein

  • 2.

   Activiteiten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de participatie, preventie en/of het vergroten, versterken en onderhouden van de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Tynaarlo.

   Projecten voor “kwetsbare groepen” moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   een groep moet voor 75% bestaan uit eigen inwoners

  • b.

   de deelnemers betalen minimaal een bijdrage die overeenkomt met de bijdrage van het reguliere aanbod.

   3.Activiteiten die bijdragen aan bewustwording van de noden elders in de wereld en wederzijds begrip in internationaal perspectief (denk hierbij ook aan de te huisvesten nieuwkomers)

   • 4.

    Evenementen, die voldoen aan tenminste 1 van de volgende criteria:

  • a.

   het evenement levert een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Tynaarlo. Tynaarlo profileert zich als een landschappelijk gebied waarin duurzaamheid, toerisme op verantwoorde schaal en een hoogwaardig woonklimaat centraal staan.

  • b.

   het evenement heeft een culturele dimensie die goed past bij de culturele uitstraling. Tynaarlo biedt graag ruimte aan vernieuwende culturen ontwikkelingen.

Artikel 3 Recht op subsidie

 • 1.

  Subsidie wordt verleend aan organisaties / instellingen die volledig rechtspersoon zijn of een organisatievorm hebben waarbij op enigerlei wijze een bestuur de verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeren activiteit en daarop door de gemeente kan worden aangesproken.

 • 2.

  Het college kan organisaties verplichten tot ketensamenwerking.

 • 3.

  Het profijtbeginsel is van toepassing op activiteiten gericht op vrije tijd voorzieningen en evenementen.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  er voorliggende voorzieningen zijn waarvan gebruik gemaakt kan worden, zoals een kostendekkende eigen bijdrage, AWBZ, cofinanciering derden, etc.

 • 3.

  het evenement niet plaatsvindt in de gemeente Tynaarlo;

 • 4.

  een evenement de eventuele benodigde vergunningen worden geweigerd;

 • 5.

  het te subsidiëren evenement plaatsvindt en de plaats, datum en tijdstip concurrerend is geprogrammeerd met een of meer andere evenementen.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een aanjaagsubsidie en evenementensubsidie moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit of het evenement zijn ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie moet uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft zijn ingediend.

 • 3.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie voor activiteiten, die bijdragen aan bewustwording van de noden elders in de wereld en wederzijds begrip in internationaal perspectief, moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van catering en prijzen.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 100% van de naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijke kosten.

 • 2.

  Aanjaagsubsidie is maximaal € 500,- per activiteit

 • 3.

  Projectsubsidie voor kwetsbare groepen is maximaal € 2500 per doelgroep per jaar

 • 4.

  De subsidie voor kleinschalige activiteiten gericht op bewustwording van de noden elders in de wereld en wederzijds begrip in internationaal perspectief, is maximaal € 500,- per activiteit.

 • 5.

  Voor een evenementensubsidie geldt dat de hoogte van het subsidiebedrag maximaal 25% van de totale begroting bedraagt.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

Aanvragen waarvoor de raad een plafond heeft ingesteld, worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening de inkoopvoorwaarden van de gemeente Tynaarlo van toepassing verklaren.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  De ‘Uitvoeringsregeling Maatschappelijke Activiteiten’ vastgesteld door het college op 8 december 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2016

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling maatschappelijke activiteiten”

Vries, 21 juni 2016

Burgemeester en wethouders

J.W. Westen drs. M.F.J. Thijsen

loco-gemeentesecretaris burgemeester