Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tynaarlo

Deelverordening evenementensubsidie gemeente Tynaarlo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTynaarlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening evenementensubsidie gemeente Tynaarlo
CiteertitelDeelverordening evenementensubsidie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 3. Subsidieverordening gemeente Tynaarlo, artikel 4 lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-08-200801-01-2011Onbekend

28-08-2008

Oostermoer, 28-08-2008

Raadsvergadering, agendapunt 9, 10-06-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening evenementensubsidie gemeente Tynaarlo

 

 

Raadsbesluit nr. 9.

Betreft:

 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van het college van 8 april 2008

overwegende, dat

 • ·

  de gemeente Tynaarlo beschikt over een evenementenbeleid. Dat beleid geeft aan op welke manier de gemeente evenementen en festiviteiten in goede banen wil leiden door middel van vergunningsregels en andere spelregels.

 • ·

  de gemeente Tynaarlo de gedachte ondersteunt dat evenementen een positieve bijdrage aan het leefklimaat en imago van de gemeente kunnen leveren.

 

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 lid 1 van de “Subsidieverordening gemeente Tynaarlo”.

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de “Deelverordening evenementensubsidie gemeente Tynaarlo”

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak die voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 3.

 • -

  Begroting: een realistisch, gedetailleerd en controleerbaar overzicht (inclusief offertes) van de te verwachten inkomsten en uitgaven met betrekking tot het evenement.

 

Artikel 2 Algemene subsidieverordening
 • 1.

  De “Subsidieverordening gemeente Tynaarlo” is op subsidies die op basis van deze verordening worden verleend, tevens van toepassing

 • 2.

  Voor zover in deze verordening van de “Subsidieverordening gemeente Tynaarlo” afwijkende bepalingen zijn opgenomen, geldt deze verordening.

 

Artikel 3 Voorwaarden subsidie

Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen dient het evenement te voldoen aan tenminste één van de volgende criteria:

 • 1.

  Het evenement levert een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Tynaarlo. Tynaarlo profileert zich als een landschappelijk gebied waarin duurzaamheid, toerisme op verantwoorde schaal en een hoogwaardig woonklimaat centraal staan.

 • 2.

  Het evenement heeft een aantoonbare promotionele waarde, in de regio maar ook daarbuiten. Dit is het geval indien het evenement ook bezoekers van buiten de regio trekt.

 • 3.

  Het evenement bevordert de sociale cohesie van de bevolking van Tynaarlo. De gemeente Tynaarlo acht sociale verbondenheid tussen haar inwoners onontbeerlijk voor een goed woonklimaat.

 • 4.

  Het evenement heeft een culturele dimensie die goed past bij de culturele uitstraling. Tynaarlo biedt graag ruimte aan vernieuwende culturen ontwikkelingen.

 • 5.

  Het evenement heeft een regelmatig terugkerend karakter en biedt daardoor een blijvende en stabiele toevoeging aan imago, promotie, sociale cohesie en/of culturele ontwikkeling van Tynaarlo.

 

Artikel 4 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college een subsidie weigeren wanneer:

 • 1.

  Het evenement niet plaatsvindt in de gemeente Tynaarlo.

 • 2.

  Het evenement naar hun mening niet of niet voldoende aansluit bij de initiatieven en de behoeften van de bevolking of groepen daaruit.

 • 3.

  Het evenement niet voor iedereen toegankelijk is.

 • 4.

  Overwegend partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming of bewustwording wordt beoogd of feitelijk verricht

 • 5.

  Burgmeester en wethouders kunnen afwijken van het derde lid, mits het evenement waarvoor subsidie wordt verleend direct ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Tynaarlo en het evenement niet reeds in voldoende mate door een lokale instelling wordt verricht.

 • 6.

  Ten behoeve van het evenement al een andere gemeentelijke subsidie is of kan worden verleend.

 • 7.

  De financiële onderbouwing van het evenement onduidelijk of onvoldoende is.

 • 8.

  Er geen financiële noodzaak is om het evenement te subsidiëren.

 • 9.

  Een eventuele benodigde vergunning voor het evenement wordt geweigerd.

 • 10.

  Als het te subsidiëren evenement in de plaats, datum en tijdstip concurrerend is geprogrammeerd met één of meer andere evenementen.

 

Artikel 5 Subsidieaanvraag
 • 1.

  Een aanvraag tot verlening van de subsidie moet worden ingediend uiterlijk 10 weken voor de aanvang van het evenement waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  De subsidieaanvrager maakt bij zijn subsidieaanvraag gebruik van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

  • a.

   Een draaiboek, o.a. bevattend een programma overzicht, datum evenement, organisatieopzet van het evenement.

  • b.

   Een transparante begroting van inkomsten en uitgaven (inclusief offertes).

  • c.

   Een promotieplan (incl. aantal te verwachten bezoekers/deelnemers).

  • d.

   Een sponsorplan (incl. toezeggingen van sponsoren).

 • 4.

  In afwijking van artikel 20 van de “Subsidieverordening gemeente Tynaarlo”, hoeft geen aanvraag tot vaststelling van subsidie te worden ingediend.

 • 5.

  De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Artikel 6 Hoogte van de subsidie
 • 1.

  De subsidie wordt verleend in de vorm van een incidentele subsidie.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale begroting.

 • 3.

  Subsidies in het kader van deze verordening die € 1.000,-- of meer bedragen worden toegekend in de vorm van garantiesubsidie.

 • 4.

  Met inachtneming van artikel 6.1 en 6.2 bepaalt het college de hoogte van de subsidie op basis van de mate waarin, naar het oordeel van het college, door de aanvrager een bijdrage wordt verleend aan de doelstellingen genoemd in artikel 3.

 • 5.

  Het college kan aanvragen voor een subsidie, na toepassing van het bepaalde in artikel 6.4, geheel of gedeeltelijk afwijzen, indien het subsidiebudget niet toereikend is om alle aanvragen te honoreren (subsidieplafond).

 

Artikel 7

In bijzondere gevallen en voor zover toepassing van deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan het college afwijken van het in deze verordening bepaalde.

 

Artikel 8 Nadere regels

Het college kan binnen de kaders van deze verordening nadere uitvoeringsregels vaststellen.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als “Deelverordening evenementensubsidie”.

 

Vries, 10 juni 2008

 

De raad voornoemd,

A.Kalk plaatsvervangend voorzitter

J.L. de Jong, griffier